Tshivenda 1998 (VEN98)
17

Nathani a tshi swikisa mafhungo ha Dafita

(2 Sam. 7:1-17)

171Khosi Dafita a tshi vho dzula pfamoni yawe, a vhudza muporofita Nathani a ri, “Eḓonu vhona, nṋe ndi dzula pfamoni yo fhaṱwaho nga mikedara, ngeno mbulungelo ya mulanga ya Muṋe washu i tshi dzula denndeni.”

2Nathani a fhindula Dafita a ri, “Zwine vha zwi elekanya nga vha zwi ite; Mudzimu u navho.”

3Vhusiku honoho ipfi ḽa Mudzimu ḽa ḓa ha Nathani ḽa ri, 4“Tshimbila u yo vhudza muḓinḓa wanga Dafita u ri, ‘Yahavee u ri: A si iwe ane a ḓo mphaṱela nnḓu ine nda ḓo dzula khayo. 5Hufha ndi sa athu vhuya nda dzula nḓuni tshee nda pfulusa Vhaisraele Egipita, na ṋamusi. Ndo tendeleka ndi tshi bva fhano ndi tshi ya fhaḽa ndi tshi dzula denndeni. 6Hoṱhe he nda tshimbila na Vhaisraele, ndo no vhuya nda vhudza muṅwe wa vharangaphanḓa vhe nda vha laya uri vha lise vhathu vhanga nda ri: Ndi mini ni songo mphaṱela nnḓu ya mikedara?’

7“Zwino-ha, vhudza muḓinḓa wanga Dafita u ri, ‘Yahavee Mulangazwoṱhe u ri: Ndo u dzhia pfuloni u tshi khou lisa sambi ḽa nngu nda u ita murangaphanḓa wa vhathu vhanga Vhaisraele. 8Ndo ḓi vha na iwe hoṱhe he wa ya, nda vhulaha maswina au oṱhe a si tsha u dina. Zwino ndi ḓo ita uri u vhe na bvumo unga madzina a vhanna vhahulu vha ḽifhasi. 9Vhathu vhanga Vhaisraele ndi ḓo vha ṋea vhudzulo, nda vha ṱavha vha vha na haya havho, vha si tsha dinwa nga muthu. Vhavhi a vha tsha ḓo vha kandeledza sa zwiḽa u rangani, 10vha ḓi ralo u bva tshee nda vhea vharangaphanḓa uri vha vhuse vhathu vhanga Vhaisraele. Ndi ḓo ita na uri maswina au oṱhe a u luvhe. Ndi u ḓivhadza uri Nṋe ndi ḓo fhaṱela iwe nnḓu. 11Musi tshifhinga tshau tshi tshi swika wa fa, wa yo swiṱwa na vhokhotsi au, ndi ḓo ita uri ṅwana wau a vhe khosi vhudzuloni hau. Ndi ḓo pfumbisa muvhuso wawe. 12Ndi ene ane a ḓo mphaṱela nnḓu, nda khwaṱhisa vhuhosi hawe lini na lini. 13Nṋe ndi ḓo vha khotsi awe, ene a vha ṅwananga. Thi nga litshi u mu funa unga ndo litsha u funa o u rangaho phanḓa. 14Ndi ḓo mu ṋea vhudzulo nḓuni yanga na muvhusoni wanga lini na lini.’ ”

15Nathani a swikisa ha Dafita mafhungo oṱhe e Mudzimu a mu dzumbululela one.

Thabelo ya Dafita ya ndivhuho

(2 Sam. 7:18-29)

16Ndi hone khosi Dafita a tshi dzhena denndeni a dzula phanḓa ha Muṋe washu a rabela a ri, “Yawee Mudzimu Muṋe washu, nṋe ndi tou vha mini, muṱa wanga wone u tou vha mini, zwe wa vhuya wa ntswikisa hafhano? 17Zwa tou nga wo vhona zwenezwo zwí songo eḓana, wa dovha wa amba na zwa tshifhinga tshi ḓaho zwa nnḓu yanga. Yawee Mudzimu Muṋe washu, wo ntsedza unga muthu a tshi sedza muṅwe muthu, wa mpha vhuimo vhuhulwane.

18“Zwino nṋe Dafita ndi ḓo u fhindula mini zwe wa nkhulisa? Hufha u tshi nnḓivha, 19Muṋe washu, wo ita zwingafha nga u funa hau u tshi itela u tonda nṋe, u tshi ri u ḓo zwi ḓivhadza vhathu. 20Muṋe washu, a hu na ane a nga Iwe, ro zwi pfa nga dzashu nḓevhe ra zwi vhona: Mudzimu ndi Iwe u woṱhe. 21Ndi lufhio lushaka lune lwa nga vhathu vhau Vhaisraele? Ndi lwone lushaka lu lwoṱhe fhano fhasi lwe Mudzimu walwo a bva a yo ḓitshidzela lushaka, wa vha na bvumo, wa ita zwimangadzo zwihulu zwi ofhisaho nga u thatha dzitshakha vhathu vhau vha tshi swika, vhe wa vha lamukisa Egipita. 22Wo ita uri vhathu vhau Vhaisraele vha vhe vhau lini na lini, Iwe Muṋe washu wa vha Mudzimu wavho.

23“Zwino-ha, Muṋe washu, ita uri zwe wa fulufhedzisa u tshi amba nṋe na nnḓu yanga zwi vhe zwa lini na lini. Ita nga he wa fulufhedzisa, 24uri zwi pfumbe, bvumo ḽau ḽi pfale kule lini na lini. Ndi hone vhathu vha tshi ḓo ri, ‘Yahavee Mulangazwoṱhe, Mudzimu ane a vhusa Israele, ndi Mudzimu wa Israele!’ Ndi hone nnḓu yanga nṋe muḓinḓa wau Dafita i tshi ḓo pfumba u tshi zwi vhona.

25“Mudzimu wanga, wo nnzumbululela uri u ḓo mphaṱela nnḓu. Ndi zwine nda wana nungo dza u u rabela. 26Muṋe washu, ndi Iwe Mudzimu! Wo mpfulufhedzisa mafhungo haya avhuḓi. 27Zwino wo takalela u shudufhadza nnḓu yanga uri i ḓi dzula u tshi i vhona. Iwe Muṋe washu wo i shudufhadza, ndi zwine ya ḓo vha na mashudu lini na lini.”