Tshivenda 1998 (VEN98)
11

Dafita a tshi vha khosi ya Israele na Juda

(2 Sam. 5:1-10)

111Vhaisraele vhoṱhe vha ya ha Dafita muḓini wa Hebroni vha swika vha mu vhudza vha ri, “Riṋe ri malofha mathihi na vhone. 2Zwiḽa kale, na musi Saulo a tshi kha ḓi vha khosi, ndi vhone vhe vha vha vha tshi ranga Vhaisraele phanḓa vha tshi bva pfumo, nahone Muṋe washu Mudzimu wavho o vha vhudza a ri, ‘U ḓo lisa vhathu vhanga Vhaisraele, wa vha murangaphanḓa wavho.’ ”

3

11:3
1 Sam. 16:1-13
Vhahulwane vhoṱhe vha Israele vho vha vho ya ha khosi Dafita muḓini wa Hebroni, ene a vhofha mulanga phanḓa ha Muṋe washu henefho Hebroni, vha ta Dafita a vha khosi ya Israele, nga he Muṋe washu a fulufhedzisa nga mulomo wa Samuele.

4Khosi Dafita na Vhaisraele vhoṱhe vha bva vha ya muḓini wa Jerusalema (wo vha u tshi pfi Jebusi). Vhajebusi vhe vha vha vha tshi dzula henefho 5vha vhudza Dafita vha ri, “Hafhano u nga si dzhene.” Hone Dafita a thuba dzhavhelo ḽa Tsioni, wone Muḓi wa Dafita. 6Dafita o vha o ri, “Munna ane a ranga u vhulaha Mujebusi u ḓo vha mulangammbi muhulwane!” Juaba ṅwana wa Tseruya a vha ene wa u thoma u gonya hone, a vha ene mulangammbi. 7Dafita a yo dzula dzhavheloni ḽeneḽo, ha vho pfi Muḓi wa Dafita. 8Dafita a fhaṱa muḓi u mona naho, a thoma he shango ḽa linganela u swika nga mutsheṱo wo u tangedzaho, Juaba ene a vusa muḓi woṱhe wo salaho. 9Maanḓa a Dafita a ḓi hula a tshi ya ngauri Muṋe washu Mulangazwoṱhe o vha e nae.

Vhahali vha Dafita vha bvumo

(2 Sam. 23:8-39)

10Dafita o vha e na vhahali vha bvumo. Vhenevho khathihi na Vhaisraele vhoṱhe, vho tikedza vhuhosi hawe ha khwaṱha, nga he Muṋe washu a vha o fulufhedzisa.

11Asuyu mutevhe wa vhahali vha Dafita, ndi Jashobiamu wa mutupo wa Hakhimoni, ene o vha e ene murangaphanḓa wa vhahali vha 30 vho rangiwaho. O vhuya a lwa na vhanna vha 300 nga pfumo, a vha vhulaha vhoṱhe nndwani nthihi. 12A mu tevhelaho o vha e Eliasara ṅwana wa Dodo, wa mutupo wa Ahoho, muṅwe wa Vhararu vha Bvumo. 13O vha e na Dafita musi e Phasi Damimu zwiḽa Vhafilista vho kuvhangana henefho uri vha bve pfumo. Mmbi dza shavha Vhafilista fhethu he ha vha hu na tsimu ya baḽi. 14Hone vhone vha imedzana navho vhukati ha tsimu. Vha i lwela, vha vhulaha Vhafilista, Muṋe washu a ita uri vha kunde zwihulu.

15Muṅwe musi vhararu vha vhahulwane vha 30 vha ya tomboni he Dafita a vha a tshi dzula hone tsini ha bako ḽa Adulamu, tshigwada tsha Vhafilista tsho vha tsho ṱoka mishasha Govhani ḽa Refaimi. 16Tshifhinga tshenetsho Dafita o vha e dzhavheloni, tshigwada tsha Vhafilista tshi Betlehema. 17Dafita a pfa ḓora a ri, “Ngavhe muṅwe a tshi yo nkela maḓi a u nwa bidzini ḽi re tsini ha khoro ya Betlehema!” 18Vhaḽa vhahali vha bvumo vhararu vha fuḓekanya vhukati ha mishasha ya Vhafilista vha fhira, vha yo ka maḓi afho bidzini ḽi re tsini ha khoro ya Betlehema, vha a hwala vha humela nao ha Dafita. Hone Dafita a hana u nwa ayo maḓi, a a shululela fhasi a vha nduvho i ṋekedzwaho Muṋe washu. 19Dafita a ri, “Maḓi aya ndi nga si a nwe! Zwi nga ḓo nga ndi khou nwa malofha a avha vhanna vhe vha ḓifunga vha ṅaledza vhutshilo havho!” Dafita a si nwe ayo maḓi nge avho vhanna vha ḓifunga vha ṅaledza vhutshilo havho vha tshi yo a ka uri vha vhuye nao. Uho ndi hone vhuhali ha avho vhahali vhararu.

20Abishai murathu wa Juaba o vha e ene muhulwane wa avho vhararu. O lwa na vhanna vha 300 nga pfumo ḽawe a vha vhulaha, ngauralo a vha na bvumo unga avho Vhararu. 21Kha avho vhararu ndi ene we a vha e na bvumo ḽihulu, a vha ene mulangi wavho, naho o vha a sa swiki kha Vhararu vha Bvumo.

22Benaya ṅwana wa Jehoyada wa Kabusiele o vha e muhali wa bvumo unga khotsi awe Jehoyada, o sumbedza vhuhali vhuhulu. O vhulaha vhahali vhavhili vha Muaba vhe vha vha vha tshi pfi “Ndau dza Muaba”. O vhuya a dzhena mulindini musi hu na gabugu a vhulaha ndau e eṱhe. 23O vhuya a vhulaha muswonḓa wa Muegipita wa vhulapfu ha mitha mbili na hafu. Naho uyo Muegipita o vha o fara pfumo ḽihulu ḽi no nga luṱanga lwa muluki, Benaya a mu dzhena nga mugopi, a dzhavhulela uyo Muegipita pfumo, a mu vhulaha nga pfumo ḽawe. 24Uho ndi hone vhuhali ha Benaya ṅwana wa Jehoyada, na ene o vha e na bvumo unga vhanna vhararu vha bvumo. 25O vha a tshi huliswa zwihulu u fhira vhoṱhe vha 30, hone o vha a songo katelwa kha Vhararu vha Bvumo. Dafita a mu vhea uri a vhe ene mulangi wa vhalindi vhawe.

26Vhanna vhaṅwe vha bvumo ndi Asaele murathu wa Juaba na Elihanani ṅwana wa Dodo wa Betlehema 27na Shamotho wa Harodo na Helese wa Phelethe 28na Ira ṅwana wa Ikeshe wa Thekua na Abiesere wa Anathotho 29na Sibekhai wa Husha na Ilai wa Ahoho 30na Maharai wa Netofa na Helede ṅwana wa Baana wa Netofa, 31na Ithai ṅwana wa Ribai wa Gibia kha ḽa Benyamini, na Benaya wa Phirathoni 32na Harai wa magovhani a Gaashi na Abiele wa Araba 33na Asimavethe wa Bahurimu na Eliahaba wa Shaaliboni, 34na vhana vha Hasheme wa Gizoni na Jonathani ṅwana wa Shagee wa Harare, 35na Ahiamu ṅwana wa Sakhara wa Harare na Elifala ṅwana wa Uru, 36na Hefere wa Mekhera na Ahia wa Pheloni 37na Hetsiro wa Kharamele na Naarai ṅwana wa Ezibai, 38na Juele murathu wa Nathani na Mibihare ṅwana wa Hagari 39na Tseleke wa Amoni na Naharai wa Bierotho, muhwalazwihali wa Juaba ṅwana wa Tseruya, 40na Ira wa Jathiri na Garebe wa Jathiri 41na Uria wa Muhithi na Zabadi ṅwana wa Ahilai, 42na Adina ṅwana wa Shisa wa tsinde ḽa Rubeni, we a vha e murangaphanḓa wa tsinde ḽa Rubeni, e na tshigwada tshawe tsha vhahali vha 30, 43na Hanani ṅwana wa Maakha na Josafati wa Mithani 44na Uzia wa Ashtharotho na Shama na Jeiele vhana vha Hothamu wa Aruere, 45na Jediele na Joha vhana vha Shimiri vha Thitsi 46na Eliele wa Mahava na Jeribai na Joshavia vhana vha Elinaamu na Ithima wa Muaba 47na Eliele na Obede na Jaasiele vha Tsoba.