Setswana 1970/1987 (TSW70)
1

Tumediso

11Nna Paulo, motlhanka wa Modimo le moapostolo wa ga Jesu Keresete ka ntlha ya tumelo ya batlhaolwi ba Modimo le ka ntlha ya kitso ya boammaaruri jo bo isang mo poifong-Modimo 2ka tsholofelo ya bophelo jo bo sa khutleng, jo Modimo o o sa ka keng wa aka o sa leng o bo solofetsa pele mo metlheng e e se nang tshimologo, 3mme wa senola Lefoko la ona mo metlheng ya teng ka thero e ke e neetsweng ka fa taolong ya Modimo Morepholosi,

1:3
Baef. 1:9,10
1 Tim. 1:1,11
4ke kwalela Tito ngwanake tota ka fa tumelong e re e tlhakanetseng:

Bopelotlhomogi le boutlwelo-botlhoko le kagiso tse di tswang mo go Modimo Rara le mo go Keresete Jesu, Moregolodi, a di nne le wena!

1:4
1 Tim. 1:2

Tito o laelwa tiso ya phuthego ya Kereta le go ganetsa baruti ba tsietso

5Ke go tlogetse kwa Kereta gore o tle o rulaganye dilo tse di neng di setse, le go baya bagolo ba phuthego mo motseng mongwe le mongwe ka fa ke go laetseng ka teng; 6yo o tlhongwang a e nne yo o se nang molato, monna wa mosadi a le mongwe, a na le bana ba ba dumelang, ba ba sa bonweng molato wa botlhaswa gongwe boitaolo;

1:6
1 Tim. 3:2-4
7gonne mookamedi o tshwanetse go nna motho yo o se nang molato, e le yo o tlhokomelang tsa Modimo, e se yo o ikgantshang, e se yo o gakalang fela, e se letagwa, e se morumodi, a sa batle khumo e mpe,
1:7
1 Bakor. 4:1
2 Tim. 2:24
8mme e le yo o tsholang baeng, yo o ratang se se molemo, yo o itsholang sentle, yo o thokgameng, yo o boitshepo, yo o tekano, 9a tshegeditse lefoko le le ikanyegang le le lebanyeng thuto gore a kgone go kaela ka thuto e e itekanetseng le go fenya baganetsi.

10Gonne go na le batho ba le bantsi ba ba ganang go utlwa, le babalabadi, le batsietsi, bogolo ba e leng ba thupiso, 11ba ba tshwanetseng go thijwa melomo, ka ba feretlha malapa gotlhe ka go ruta dilo tse di sa tshwanelang, e le ka ntlha ya papadi e mpe.

1:11
2 Tim. 3:6
12Mongwe wa bone, e bong moporofeti wa bone, o rile: “Bakereta ke baaki ka gale, ke dibata tse di bosula, ke dimpa tse di bobodu.” 13Tshupo eo ke ya nnete. Lebakeng leo o ba kgalemele ka bogale gore ba tle ba fole mo tumelong,
1:13
2 Tim. 4:2
14ba se ka ba tlhokomela dinaane tsa Sejuta le ditaolo tsa batho ba ba fapogang boammaaruri.
1:14
1 Tim. 4:7
15Dilo tsotlhe di itshekile mo go ba ba itshekileng; mme mo go ba ba itshekologileng, ba ba sa dumeleng, ga go sepe se se itshekileng; go kgotlelegile maikutlo a bone le digakolodi tsa bone.
1:15
Math. 15:11
Baroma 14:20
16Ba ipolela ba re ba itse Modimo! mme ba o itatola ka ditiro tsa bone, ka ba le bosula mo go fetisang, ba sa utlwe, ba sa nonofa go dira tiro epe e e molemo.
1:16
2 Tim. 3:5

2

Kaelo ka fa Tito a tshwanetseng go ruta banna-bagolo le basadi le makolwane le batlhanka ka teng

21Mme wena, bua dilo tse di tshwanetseng thuto e e tshedisang.

2:1
1 Tim. 6:3
2 Tim. 1:13
2A banna-bagolo ba nne tekano le tlotlego le boiketlo, ba itekanele mo tumelong le mo loratong le mo boitshokong.
2:2
1 Tim. 5:1
3Basadi-bagolo le bone a ba nne jaaka go tshwanetse baitshepi, e se nne balatofatsi, ba se laolwe ke majalwa, e nne ba ba rutang tse di molemo,
2:3
1 Tim. 3:11
4gore ba rute basadi ba bašwa go rata banna ba bone le go rata bana ba bone, 5ba nne tekano, ba nne phepa, ba tlhokomele tiro tsa malapa, ba nne molemo, ba ikokobeletse banna ba bone gore Lefoko la Modimo le se ka la kgalwa.
2:5
Baef. 5:22

6Makolwane le ona o a kaele fela jalo gore a itshole sentle, 7o ntse o itshupa ka dilo tsotlhe gore o sekao mo ditirong tse di molemo; mo go ruteng o itshupe ka maikutlo a a sa senyegang le ka tlotlego,

2:7
1 Tim. 4:12
1 Pet. 5:3
8o na le puo e e thokgameng e e se nang go ka ganediwa, gore yo o ganetsang a tle a tlhajwe ke ditlhong, ka a tlhoka bosula jo a ka bo buang ka ga rona.
2:8
1 Pet. 2:15

9Batlhanka o ba kaele gore ba ikokobeletse beng ba bone mo dilong tsotlhe, ba ba kgatlhe, ba se ba ganetse,

2:9
Baef. 6:5
1 Tim. 6:1
1 Pet. 2:18
10ba se itseele sepe, mme ba itshupe ka boikanyo jotlhe jo bo molemo gore ba kgabise thuto ya Modimo, Morepholosi, mo dilong tsotlhe.
2:10
Tito 1:3

Bopelotlhomogi jo bo pholosang bo bonatsegetse botlhe, le se bo se kayang

11Gonne bopelotlhomogi jwa Modimo bo bonetse jo bo tsisetsang batho botlhe pholoso; 12bo re ruta gore re itatole boikepo le dikeletso tsa lefatshe, mme re phele ka tekano le ka tshiamo le ka borapedi mo lefatsheng leno,

2:12
Baef. 1:4
13re ntse re lebeletse lesego la tsholofelo le ponatshego ya kgalalelo ya Modimo o mogolo le ya ga Keresete Jesu Morepholosi
2:13
1 Bakor. 1:7
Bafil. 3:20
14yo o re ineeletseng losong gore a re golole mo tshiamololong yotlhe, a be a itshekise batho gore e nne ba gagwe ba ba tlhoafaletseng ditiro tse di molemo.
2:14
Bagal. 1:4
1 Tim. 2:6
Baef. 2:10

15Dilo tseo o di bue, o kaele, o supe se e leng molato ka tlhoafalo yotlhe. A go se nne ope yo o go nyatsang.

2:15
1 Tim. 4:12