Setswana 1970/1987 (TSW70)
7

Monna

71A bontle jwa dinao tsa gago,

di rwele ditlhako,

wena morwadia motlotlegi!

Sebopego sa letheka la gago

se tshwana le mhiri wa molala

o o dirilweng ke diatla

tsa setswerere.

2Mpa ya gago ke mogotšwana

o o potokwane;

a go se tlhokafale weine

e e tlhakantsweng!

Mmele wa gago ke mokoa

wa mabele o o dikanyeditsweng

ke dithunya.

3Mabele a mabedi a gago

a tshwana le ditshetshwana

tse pedi tsa mafatlha.

7:3
Sefela 4:5

4Molala wa gago

o tshwana le turio

ya dinaka tsa tlou;

matlho a gago a tshwana

le madiba a a kwa Hešebone

fa kgorong ya Bathe-Rabime.

Nko ya gago e tshwana

le turio ya Lebanone

e e lebileng kwa Damaseko.

7:4
Sefela 4:4

5Tlhogo ya gago mo go wena e

tshwana le dithaba tsa Karemele.

Moriri wa tlhogo ya gago

o o itshophileng

o tshwana le lesela le lehibidu.

Kgosi e golegilwe ka moriri

o o tshophilweng.

6O montle jang ne,

o ratega jang ne,

wena moratiwa

yo o tletseng monate!

7:6
Sef. 1:15
2:14

7Seemo sa mmele wa gago

se tshwana le sa mokolane;

mabele a gago

a tshwana le masitlha a moweine.

8Ka re, ke tla palama mokolane,

ke tshwara maungo a ona.

A mabele a gago

a nne jaaka masitlha a moweine

le monko wa nko ya gago

jaaka diapole!

9A molomo wa gago o nne jaaka

weine e e monate e e balolang

mo leganong la me sentle,

e e nkolobisang

molomo le meno.

Mosadi

10Ke wa morati wa me;

ke nna yo a ntlhologeletsweng.

7:10
Sefela 2:16

11Tlaya, morati wa me,

re tswele kwa nageng,

re lale mo gare ga dithunya!

12A re phakele,

re ye kwa masimong a moweine,

re bone gore

a moweine o tlhogile,

a dithunya tsa ona di phanyegile,

a digaranata di a thunya.

Ke tla go naya lorato lwa me

gona.

7:12
Sefela 6:11

13Maungo a meratiso

a ntsha monko.

Fa mojakong wa rona

go na le maungo a a monate

a monongwaga le a ngogola.

Morati wa me, ke a go boloketse.

8

81E kete o ka bo o le kgaitsadiake,

yo o amuleng mabele a ga mme!

E ne e tla re

fa ke go fitlhela kwa ntle,

ke go atle,

go se yo o ka nnyatsang.

2Nka bo ke go goga,

ke go isa kwa lapeng la ga mme

gore o nthute.

Nka bo ke go nosa weine

e e tswaisitsweng ka matute

a digaranata tsa me.

8:2
Sef. 3:4

3Letsogo la gago la molema

le ntshameditse;

le le jang le a ntlamparela.

8:3
Sef. 2:6

4Lona bomorwadia Jerusalema,

ke a lo ikanisa ka re:

Lo tsosetsang lorato

le go lo tsibosa

lo ise lo itsose ka losi?

8:4
Sef. 2:7

Sefela sa borataro Basadi

5Ke mang yo o tlhagang

kwa sekakeng

a ikaegile ka morati wa gagwe?

Mosadi

Ke go tsositse

o le fa tlase ga setlhare sa apole.

Mmaago o ne a ikutlwa

gona go go belega;

yo o go belegeng

o ne a segwa ke leralalo gona.

6Mpee fa pelong ya gago

jaaka palamonwana

e e tshwayang,

le mo letsogong la gago

jaaka leseka.

Gonne lorato lo thata jaaka loso;

lefufa la lone

le setlhogo jaaka felo ga baswi;

ditlhase tsa lone

ke ditlhase tsa molelo;

dikgabo tsa lone

di tshwana le tsa Morena.

7Metsi a mantsi ga a kgone

go tima lorato.

Dinoka ga di ka ke tsa lo nwetsa.

Fa monna a ntsha dithoto tsotlhe

tsa ntlo ya gagwe

a re o reka lorato,

ba tla mo nyatsa thata.

Kgaitsadia-mosadi

8Re na le kgaitsadia-rona

yo mmotlana

yo o iseng a tswe mabele.

Re ka dirang ka kgaitsadia-rona

ka letsatsi le o batliwang ka lone?

9Fa a le lorako, re tla aga

kgabiso ya selefera mo go lone;

fa a le kgoro, re tla e tswala

ka dipati tsa mesetere.

Mosadi

10Ke ntse ke le lorako;

mabele a me a ntse a tshwana

le diturio tse di femetsweng.

Jaanong mo matlhong a gagwe

ke fetogile yo o bonyeng kagiso.

Monna

11Salomo o ne a na le tshimo

ya moweine kwa Baale-Hamone;

tshimo eo a e neela barapi.

Mongwe le mongwe o ne a na le

go ntshetsa maungo a yona

diselefera tse kete.

12Tshimo ya moweine ya me

e e leng ya me e fa pele ga me.

Diselefera tse kete ke tsa gago,

Salomo;

di le kgolamabedi

ke tsa badisa ba maungo a yona.

13Wena yo o agileng mo masimo,

ditsala di utlweletse

lentswe la gago;

nte ke le utlwe!

8:13
Pes. 45:15

Mosadi

14Itlhaganele, wena morati wa me,

o tshwane le tshephe

gongwe le namane ya tholo

mo dithabeng tsa makga

a a monate.

8:14
Lef. 2:9