Setswana 1970/1987 (TSW70)
3

31Fa ke le bolaong bosigo,

ke tlhologeletswe yo pelo ya me

e mo ratang;

ke mo tlhologeletswe,

mme ga ke mmone.

2Ka re: “A ke tsoge,

ke senke mo motseng kwa le kwa

mo mebileng le mo dipatlelong;

ke batle ene yo pelo ya me

e mo ratang;”

ka mmatla, ka se ka ka mmona.

3Ka bonwa ke badisa ba motse

ba ba tsamayang mo motseng.

Ka re: “A lo mmonye

yo pelo ya me e mo ratang?”

4Ya re ke sena go ba feta

go le gonnye,

ka mo fitlhela

ene yo pelo ya me e mo ratang;

ka mo tshwara,

ka se ka ka mo lesa

ka ba ka mo isa kwa ntlong

ya ga mme,

mo ntlwaneng

ya yo o mpelegeng.

3:4
Sefela 8:2

5Lona bomorwadia Jerusalema,

ke lo ikanisa ka ditshephe

gongwe ka ditholo ka re:

Lo se ka lwa tsosa lorato

le e seng go lo tsibosa

go fitlhelela lone lo itsose ka losi.

3:5
Sef. 2:7

Sefela sa boraro Mosadi

6Ke mang yo o tlhagang

kwa sekakeng

jaaka dipinagare tsa musi,

a nkgisitswe monate ka mera

le maswalo le ka ditlolo

tsa mefutafuta tsa morekisi?

7Bonang, ke sedulo

se se tsholediwang sa ga Salomo

se dikanyeditswe

ke banna ba le soma marataro

ba bagale ba Iseraele.

8Botlhe ba tshwere ditšhaka,

ba tlwaetse tlhabano.

Mongwe le mongwe a ipofeletse

tšhaka mo lethekeng

ka ntlha ya ditherego tsa bosigo.

9Kgosi Salomo o ne a itirela

sedulo se se sikarwang

ka dikgong tsa Lebanone.

10A dira maoto a sona ka selefera

le moikaego wa sona ka gouta

le manno a sona ka masela

a mantle a mahibidu;

bogare jwa sona

bo kgabisitswe sentle,

e le tiro ya lorato

lwa bomorwadia Jerusalema.

11Lona bomorwadia Sione,

tswayang lo bone kgosi Salomo

a rwele serwalo sa bogosi

se a se rwesitsweng ke mmaagwe

ka letsatsi la lenyalo la gagwe,

ka letsatsi la boitumelo

jwa pelo ya gagwe.

4

Monna

41Ruri, o montle, moratiwa wa me,

ruri, o montle.

Matlho a gago

a tshwana le maeba

mo teng ga lesire la gago.

Moriri wa gago o tshwana

le letsomane la dipodi

tse di fologang mo dithabeng

tsa Gileate.

4:1
Sefela 5:12
6:6

2Meno a gago a tshwana

le letsomane la dinku

tse di beotsweng

tse di tswang kwa tlhapisong

tse nngwe le nngwe ya tsona

e nang le dikwana tsa mafatlha,

go se na moreba ope.

4:2
Sefela 6:6

3Molomo wa gago o tshwana

le seitlamo se se phatsimang ka

bohibidu, puo ya gago e a ratega.

Marama a gago mo teng ga lesire

la gago a tshwana le maungo

a garanata a a fatotsweng.

4:3
Sefela 6:7

4Molala wa gago o tshwana le

lonaka lwa ntlo ya ga Dafita

e e agetsweng go boloka dibolai,

kwa dithebe di le sekete

di pegilweng teng

le dibolai tsotlhe tsa bagale.

4:4
Sefela 7:5

5Mabele a mabedi a gago

a tshwana le ditshetshwana

tse pedi tsa mafatlha

tse di fulang

mo gare ga dithunya.

6E tla re letsatsi

le ise le nne marutshwana

le meriti e ise e tshabe,

ke ye kwa thabeng ya mera

le kwa thoteng ya maswalo.

4:6
Sefela 2:17

7Moratiwa wa me,

o montle gotlhe.

Ga go na sebala mo go wena.

4:7
Pes. 45:14

8Tlaya re tloge mo Lebanone,

monyalwa.

Tlaya re tloge mo Lebanone.

Fologa mo setlhoeng sa Amana

le mo setlhoeng sa Senire

le sa Heremone,

o tlogele marobalo a ditau

le dithaba tsa dinkwe.

9O nkgapile pelo, kgaitsadiaka,

monyalwa;

o nkgapile pelo ka tebo e le nngwe

ya matlho a gago

le ka sebaga se le sengwe

sa mokgabo wa molala wa gago.

10Kgaitsadiaka, monyalwa,

lorato lwa gago lo lontle jang ne!

Lo phala weine.

Monko wa ditlolo tsa gago

o gaisa makga aotlhe.

11Molomo wa gago, monyalwa,

o rotha mafura a dinotshe;

dinotshe le mašwi

di ka fa tlase ga loleme lwa gago.

Monko wa diaparo tsa gago

o tshwana le monko wa Lebanone.

12Kgaitsadiaka, monyalwa,

o tshimo e e ageletsweng,

o sediba se se tswaletsweng,

o motswedi o o kannweng.

13Tse di tlhogileng mo go wena

ke tshimo ya digaranata

ya maungo a a monatenate

le dithunya le ditlhatshana

tsa monkgo o o monate.

14E tletse ditlhatshana

tsa mefutafuta tsa ditlolo

le ditswaiso le maswalo

le makga.

Mosadi

15O motswedi wa masimo

le sediba sa metsi a a phelang

a a tswang kwa Lebanone.

16Tsoga, phefo ya bokone;

tlaya phefo ya borwa,

o fokele tshimo ya me gore

makga a monate a yona a aname.

A morati wa me a tle

mo tshimong ya gagwe,

a je maungo a a monatenate

a yona.

5

Monna

51Ke tsile mo tshimong ya me,

kgaitsadiaka, monyalwa.

Ke kgetla mera ya me

le makga a a monate a me.

Ke ja lomepe lwa me

le dinotshe tsa me;

ke nwa weine ya me

le mašwi a me.

Mosadi

Lona ba ga etsho, jaang, lo nwe;

ditsala tsa me, kgorang!

Sefela sa bone Mosadi

2Ke ne ke robetse,

mme pelo ya me yona

ya tlhobaela.

Ka utlwa morati wa me

a konyakonya a re:

Monna

“Mpulele, kgaitsadiaka,

moratiwa wa me, leebana la me,

moitekanedi wa me.

Gonne tlhogo ya me

e tletse monyo,

moriri wa me

o tletse marothodi a bosigo.”

Mosadi

3Ka re: “Ke apotse mosese wa me,

nka o apara jang gape?

Ke setse ke tlhapile dinao,

nka tla ka di kgotlela.”

4Morati wa me a ba a tsenya

seatla sa gagwe

ka letshoba la lobati;

ke fa maikutlo a me

a mo huduegela.

5Ka ba ka tsoga

gore ke bulele morati wa me.

Diatla tsa me tsa bo di rotha mera

le menwana ya me e rotha mera

e e rothegelang mo matshwarong

a lobati.

6E rile a bua, ka tlhomoga pelo,

ka bulela morati wa me,

mme morati wa me

a bo a ngwegile a tsamaile.

Ka mmatla, ka se ka ka mmona;

ka mmitsa,

mme a se ka a nkaraba.

5:6
Sef. 3:1

7Ka bonwa ke badisa

ba ba tsamayang mo motseng;

ba ntitaya, ba nntsha dintho;

badisa ba dipota

ba nkamoga kobo ya me.

8Lona bomorwadia Jerusalema,

ke a lo ikanisa ka re:

E re fa lo ka mmona,

ene morati wa me,

lo mo itsise lo re:

Ke lwala ka lorato.

5:8
Sef. 2:5

Basadi

9Morati wa gago

o gaisa morati yo mongwe

ka eng,

wena yo montle mo basading?

Morati wa gago

o phala morati yo mongwe

ka eng,

fa o re ikanisa jalo?

Mosadi

10Morati wa me o mosweu,

o mohibidu;

o gaisa banna ba le dikete.

11Tlhogo ya gagwe ke gouta

e e sa pekwang;

moriri o o itshophileng

wa gagwe

ke dikala tsa mokolane

tse di tshikinyegang;

o montsho jaaka lehukubu.

12Matlho a gagwe a tshwana

le maeba a a fa dinokeng,

a tlhapa mo mašwing,

a tlhomilwe sentle.

13Marama a gagwe a tshwana

le ditemanyana tsa makga

a a monate

tse di jwetsweng ditlhatshana

tse di nkgang monate;

molomo wa gagwe ke dithunya,

o rotha mera e e metsi.

14Mabogo a gagwe ke dikotana

tsa gouta tse di potokwane

tse di gomilweng ka ditaemane.

Mmele wa gagwe o bopegile

ka dinaka tsa ditlou,

o kgabisitswe ka disafire

tse ditala.

15Maoto a gagwe ke maotwana

a lentswe la legakwa

a a tlhomilweng mo ditlhomong

tsa gouta e e sa pekwang.

Sebopego sa gagwe

se tshwana le sa Lebanone

se tlotlometse jaaka mesetere.

16Mafoko a gagwe a monatenate.

Ruri, o montlentle gotlhe.

Morati wa me

ke yo o ntseng jalo;

ke ene tsala ya me,

lona bomorwadia Jerusalema.