Setswana 1970/1987 (TSW70)
2

21Ke nna sešeše sa Sarone,

ke sethunya sa mekgatsha.

Monna

2Fa moratiwa wa me

a le mo gare ga basetsana,

o tshwana le sethunya

se se mo gare ga mitlwa.

Mosadi

3Fa morati wa me

a le mo gare ga makau,

o tshwana le setlhare sa apole

se se mo ditlhareng tsa sekgwa.

Ke eletsa go nna mo moriting

wa sona;

leungo la sona le monate

mo leganong la me.

4O nkisitse mo ntlong ya weine;

sefoka sa gagwe godimo ga me

ke lorato.

5Ntiiseng ka dinkgwe

tsa maungo a moweine;

ntapoloseng ka diapole,

gonne ke lwadiwa ke lorato.

2:5
Sefela 5:8

6Letsogo la gagwe la molema

le ntshameditse;

le le jang la gagwe

le a ntlamparela.

2:6
Sefela 8:3

7Lona bomorwadia Jerusalema,

ke lo ikanisa ka ditshephe

gongwe ka ditholo tsa naga ka re:

Lo se ka lwa tsosa lorato

le e seng go lo tsibosa,

go fitlhelela lone lo itsose ka losi.

2:7
Sefela 3:5
8:4

Sefela sa bobedi Mosadi

8Utlwelela!

Morati wa me ke yole,

o e tla,

a tlola mo dithabeng,

a kalapa mo mebotong.

9Morati wa me

o tshwana le tshephe

gongwe le namane ya ditholo.

Bonang, ke yole.

O eme ka fa morago ga lorako

lwa rona.

O okomela ka fenstere,

o tlhola ka diphatlhana.

10Morati wa me o simolola go bua,

o nthaya a re:

Monna

“Nanoga, moratiwa wa me,

wena yo montle wa me, tlaya he!

11Gonne bona, mariga a fetile,

pula e khutlile e ile.

12Dithunya di bonala

mo lefatsheng,

sebaka sa difela se fitlhile;

go lela ga leeba go utlwala

mo lefatsheng la rona.

13Setlhare sa feie

se budusa maungo a sona;

ditlhare tsa moweine

di a thunya, di ntsha monko.

Nanoga tlhe, moratiwa wa me,

wena yo montle wa me, tlaya he!

14Wena leebana la me,

o mo dipharong tsa mafika

le mo maiphitlhong a mapalamo

a dithaba.

Nte ke bone bontle jwa gago,

nte ke utlwe lentswe la gago.

Gonne lentswe la gago

le monate,

le bontle jwa gago bo a ratega.

2:14
Sefela 4:7

15Re tshwareleng diphokojwe,

diphokojwane tse di senyang

masimo a moweine,

jaanong ka masimo a moweine

a rona a thunya.”

Mosadi

16Morati wa me ke wa me,

mme nna ke wa gagwe

yo o fudisang

mo gare ga dithunya.

2:16
Sefela 6:3

17E re letsatsi le ise le nne

marutshwana le meriti

e ise e tshabe,

o boe, morati wa me,

o tshwane le tshephe

gongwe le namane ya tholo

mo dithabeng tse di ditlhoatlhoa.

2:17
Sefela 8:14

3

31Fa ke le bolaong bosigo,

ke tlhologeletswe yo pelo ya me

e mo ratang;

ke mo tlhologeletswe,

mme ga ke mmone.

2Ka re: “A ke tsoge,

ke senke mo motseng kwa le kwa

mo mebileng le mo dipatlelong;

ke batle ene yo pelo ya me

e mo ratang;”

ka mmatla, ka se ka ka mmona.

3Ka bonwa ke badisa ba motse

ba ba tsamayang mo motseng.

Ka re: “A lo mmonye

yo pelo ya me e mo ratang?”

4Ya re ke sena go ba feta

go le gonnye,

ka mo fitlhela

ene yo pelo ya me e mo ratang;

ka mo tshwara,

ka se ka ka mo lesa

ka ba ka mo isa kwa ntlong

ya ga mme,

mo ntlwaneng

ya yo o mpelegeng.

3:4
Sefela 8:2

5Lona bomorwadia Jerusalema,

ke lo ikanisa ka ditshephe

gongwe ka ditholo ka re:

Lo se ka lwa tsosa lorato

le e seng go lo tsibosa

go fitlhelela lone lo itsose ka losi.

3:5
Sef. 2:7

Sefela sa boraro Mosadi

6Ke mang yo o tlhagang

kwa sekakeng

jaaka dipinagare tsa musi,

a nkgisitswe monate ka mera

le maswalo le ka ditlolo

tsa mefutafuta tsa morekisi?

7Bonang, ke sedulo

se se tsholediwang sa ga Salomo

se dikanyeditswe

ke banna ba le soma marataro

ba bagale ba Iseraele.

8Botlhe ba tshwere ditšhaka,

ba tlwaetse tlhabano.

Mongwe le mongwe a ipofeletse

tšhaka mo lethekeng

ka ntlha ya ditherego tsa bosigo.

9Kgosi Salomo o ne a itirela

sedulo se se sikarwang

ka dikgong tsa Lebanone.

10A dira maoto a sona ka selefera

le moikaego wa sona ka gouta

le manno a sona ka masela

a mantle a mahibidu;

bogare jwa sona

bo kgabisitswe sentle,

e le tiro ya lorato

lwa bomorwadia Jerusalema.

11Lona bomorwadia Sione,

tswayang lo bone kgosi Salomo

a rwele serwalo sa bogosi

se a se rwesitsweng ke mmaagwe

ka letsatsi la lenyalo la gagwe,

ka letsatsi la boitumelo

jwa pelo ya gagwe.

4

Monna

41Ruri, o montle, moratiwa wa me,

ruri, o montle.

Matlho a gago

a tshwana le maeba

mo teng ga lesire la gago.

Moriri wa gago o tshwana

le letsomane la dipodi

tse di fologang mo dithabeng

tsa Gileate.

4:1
Sefela 5:12
6:6

2Meno a gago a tshwana

le letsomane la dinku

tse di beotsweng

tse di tswang kwa tlhapisong

tse nngwe le nngwe ya tsona

e nang le dikwana tsa mafatlha,

go se na moreba ope.

4:2
Sefela 6:6

3Molomo wa gago o tshwana

le seitlamo se se phatsimang ka

bohibidu, puo ya gago e a ratega.

Marama a gago mo teng ga lesire

la gago a tshwana le maungo

a garanata a a fatotsweng.

4:3
Sefela 6:7

4Molala wa gago o tshwana le

lonaka lwa ntlo ya ga Dafita

e e agetsweng go boloka dibolai,

kwa dithebe di le sekete

di pegilweng teng

le dibolai tsotlhe tsa bagale.

4:4
Sefela 7:5

5Mabele a mabedi a gago

a tshwana le ditshetshwana

tse pedi tsa mafatlha

tse di fulang

mo gare ga dithunya.

6E tla re letsatsi

le ise le nne marutshwana

le meriti e ise e tshabe,

ke ye kwa thabeng ya mera

le kwa thoteng ya maswalo.

4:6
Sefela 2:17

7Moratiwa wa me,

o montle gotlhe.

Ga go na sebala mo go wena.

4:7
Pes. 45:14

8Tlaya re tloge mo Lebanone,

monyalwa.

Tlaya re tloge mo Lebanone.

Fologa mo setlhoeng sa Amana

le mo setlhoeng sa Senire

le sa Heremone,

o tlogele marobalo a ditau

le dithaba tsa dinkwe.

9O nkgapile pelo, kgaitsadiaka,

monyalwa;

o nkgapile pelo ka tebo e le nngwe

ya matlho a gago

le ka sebaga se le sengwe

sa mokgabo wa molala wa gago.

10Kgaitsadiaka, monyalwa,

lorato lwa gago lo lontle jang ne!

Lo phala weine.

Monko wa ditlolo tsa gago

o gaisa makga aotlhe.

11Molomo wa gago, monyalwa,

o rotha mafura a dinotshe;

dinotshe le mašwi

di ka fa tlase ga loleme lwa gago.

Monko wa diaparo tsa gago

o tshwana le monko wa Lebanone.

12Kgaitsadiaka, monyalwa,

o tshimo e e ageletsweng,

o sediba se se tswaletsweng,

o motswedi o o kannweng.

13Tse di tlhogileng mo go wena

ke tshimo ya digaranata

ya maungo a a monatenate

le dithunya le ditlhatshana

tsa monkgo o o monate.

14E tletse ditlhatshana

tsa mefutafuta tsa ditlolo

le ditswaiso le maswalo

le makga.

Mosadi

15O motswedi wa masimo

le sediba sa metsi a a phelang

a a tswang kwa Lebanone.

16Tsoga, phefo ya bokone;

tlaya phefo ya borwa,

o fokele tshimo ya me gore

makga a monate a yona a aname.

A morati wa me a tle

mo tshimong ya gagwe,

a je maungo a a monatenate

a yona.