Setswana 1970/1987 (TSW70)
1

Sefela sa ntlha Mafoko a mosadi1:0 Mo sefeleng sotlhe, fa go twe: Morati, go tewa monyadi; fa go twe: Moratiwa, go tewa monyalwi.

11Sefela sa Difela sa ga Salomo.

2A a nkatle ka dikatlo

tsa molomo wa gagwe!

Ee, lorato lwa gago lo monate

bogolo go weine.

3Monko wa ditlolo tsa gago

o monate.

Leina la gago le tshwana

le setlolo se itshetsweng.

Ke ka moo makgarebe

a go ratang.

4Nkgoge, ke go sale morago,

a re siane!

A kgosi e nkise

mo matlwaneng a yona.

Re tla duduetsa, re go itumelela,

re boka lorato lwa gago

bogolo go weine.

Makgarebe a go rata

ka tshwanelo.

5Lona bomorwadia Jerusalema,

ke morokwa,

mme ke montle

jaaka ditente tsa Ketare,

jaaka masire a ga Salomo.

6Se ntebeng ka ke le morokwa!

Kana letsatsi le mphisitse.

Bokgaitsadiake

ba ne ba nkgakaletse,

ba nthoma

go leta masimo a moweine.

Mme tshimo ya me ya moweine

ga ke a e disa.

7Wena yo pelo ya me e go ratang,

mpolelele gore o fudisa kae,

o bothisa kae motshegare?

Gonne ke ka ntlha ya eng

fa nka nna moiphitlhi1:7 Ke go re, o a mmatla, a sa rate go bonwa ke ba bangwe.

mo matlhapeng a balekane ba gago?

Mafoko a monna

8Fa o sa itse,

wena yo montlentle

mo basading,

tswaya o latele metlhala ya dinku

o fudise dipotsane tsa gago

kwa mekgorong ya badisa.

1:8
Sefela 5:9
6:1

9Moratiwa wa me,

ke go tshwantshanya

le pitse nngwe ya tse di gogang

dikoloi tsa ga Farao.

10Marama a gago a mantle

ka mokgabo wa dikeetane

le molala wa gago ka dibaga.

11Re tla go direla

dikeetane tsa gouta

tse di nang le dikgotlhwana

tsa selefera.

Mosadi

12Ya re kgosi e ntse e le fa dijong,

setlolo sa me

sa utlwatsa monko wa sona.

13Morati wa me

ke kgetsana ya mera mo go nna

e e lalang fa gare ga mabele a me!

14Morati wa me ke dithunya

tse di nkgang monate mo go nna

tse di mo masimong a moweine

a Engedi.

Monna

15Ruri, o montle, moratiwa wa me!

Ruri, o montle. Matlho a gago

a tshwana le a maeba.

1:15
Sefela 2:14
4:1,7
6:4

Mosadi

16Ruri, o montle, morati wa me!

Ee, o a ratega;

bolao jwa rona bo mo botaleng.

1:16
Sefela 5:16

17Ditlhomeso tsa ntlo ya rona

ke mesetere;

kapeso ya dipota tsa rona

ke mesiperese.

2

21Ke nna sešeše sa Sarone,

ke sethunya sa mekgatsha.

Monna

2Fa moratiwa wa me

a le mo gare ga basetsana,

o tshwana le sethunya

se se mo gare ga mitlwa.

Mosadi

3Fa morati wa me

a le mo gare ga makau,

o tshwana le setlhare sa apole

se se mo ditlhareng tsa sekgwa.

Ke eletsa go nna mo moriting

wa sona;

leungo la sona le monate

mo leganong la me.

4O nkisitse mo ntlong ya weine;

sefoka sa gagwe godimo ga me

ke lorato.

5Ntiiseng ka dinkgwe

tsa maungo a moweine;

ntapoloseng ka diapole,

gonne ke lwadiwa ke lorato.

2:5
Sefela 5:8

6Letsogo la gagwe la molema

le ntshameditse;

le le jang la gagwe

le a ntlamparela.

2:6
Sefela 8:3

7Lona bomorwadia Jerusalema,

ke lo ikanisa ka ditshephe

gongwe ka ditholo tsa naga ka re:

Lo se ka lwa tsosa lorato

le e seng go lo tsibosa,

go fitlhelela lone lo itsose ka losi.

2:7
Sefela 3:5
8:4

Sefela sa bobedi Mosadi

8Utlwelela!

Morati wa me ke yole,

o e tla,

a tlola mo dithabeng,

a kalapa mo mebotong.

9Morati wa me

o tshwana le tshephe

gongwe le namane ya ditholo.

Bonang, ke yole.

O eme ka fa morago ga lorako

lwa rona.

O okomela ka fenstere,

o tlhola ka diphatlhana.

10Morati wa me o simolola go bua,

o nthaya a re:

Monna

“Nanoga, moratiwa wa me,

wena yo montle wa me, tlaya he!

11Gonne bona, mariga a fetile,

pula e khutlile e ile.

12Dithunya di bonala

mo lefatsheng,

sebaka sa difela se fitlhile;

go lela ga leeba go utlwala

mo lefatsheng la rona.

13Setlhare sa feie

se budusa maungo a sona;

ditlhare tsa moweine

di a thunya, di ntsha monko.

Nanoga tlhe, moratiwa wa me,

wena yo montle wa me, tlaya he!

14Wena leebana la me,

o mo dipharong tsa mafika

le mo maiphitlhong a mapalamo

a dithaba.

Nte ke bone bontle jwa gago,

nte ke utlwe lentswe la gago.

Gonne lentswe la gago

le monate,

le bontle jwa gago bo a ratega.

2:14
Sefela 4:7

15Re tshwareleng diphokojwe,

diphokojwane tse di senyang

masimo a moweine,

jaanong ka masimo a moweine

a rona a thunya.”

Mosadi

16Morati wa me ke wa me,

mme nna ke wa gagwe

yo o fudisang

mo gare ga dithunya.

2:16
Sefela 6:3

17E re letsatsi le ise le nne

marutshwana le meriti

e ise e tshabe,

o boe, morati wa me,

o tshwane le tshephe

gongwe le namane ya tholo

mo dithabeng tse di ditlhoatlhoa.

2:17
Sefela 8:14