Setswana 1970/1987 (TSW70)
2

Ruthe a sela diako mo tshimong ya ga Boase

21Naomi o ne a na le tsala ya monna wa gagwe, e le monna wa senatla yo o humileng wa losika lwa ga Elimelege; leina la gagwe e ne e le Boase. 2Tsatsi le lengwe Ruthe wa Moabe a kopa Naomi a re: “Nte ke ye go ronopa diako kwa masimo, ke latele yo ke bonang bopelotlhomogi mo matlhong a gagwe.” A mo araba a re: “Yaa, morwadiaka!”

3A ya a fitlha a sela mo tshimong, a setse basegi morago; mme a dirafalelwa ke letlhogonolo ka go tsena mo tshimong ya ga Boase yo e leng losika le Elimelege.

4E rile go ise go ye kgakala, Boase a ba a goroga, a tswa kwa Betleheme, a dumedisa basegi a re: “A Morena a nne le lona!” Ba mo araba ba re: “A Morena a go tshegofatse!”

5Mme Boase a botsa motlhanka wa gagwe, e bong mookamedi wa basegi, a re: “Mosetsana yole ke wa ga mang?”

6Mookamedi wa basegi a mo araba a re: “Ke ene mosetsana wa Moabe yo o tsileng le Naomi kwa nageng ya Moabe. 7O kopile a re: ‘Ka thapelo, nte ke ronope, ke sele diako mo gare ga dingata, ke sale basegi morago.’ Fa e sa le a tla, o ntse a tshwere go tloga mo mosong go fitlha jaanong. Ga a nne fa fatshe mo tshimong.”

8Ke fa Boase a raya Ruthe a re: “Reetsa fa, morwadiaka! O se ka wa ya go sela kwa tshimong e sele; le gona o se ka wa tloga fa, mme o nne le basetsana ba me fano. 9Lebisa matlho a gago mo tshimong e ba e robang, o ba sale morago. Ke laetse batlhanka gore ba se ka ba go tshwenya. Fa o nyorilwe ya kwa dinkgong, o nwe metsi a a gilweng ke batlhanka.”

10Ke fa Ruthe a wela fa fatshe ka sefatlhego, a ikoba, a mo raya a re: “Ke ka ntlha ya eng, fa ke bonye bopelotlhomogi mo matlhong a gago, wa ntlhokomela ka tsalano ke le moeng?”

11Boase a araba, a mo raya a re: “Kana ke boleletswe tsotlhe sentle tse o di diretseng matsalaago, monna wa gago a sena go swa, wa tlogela rraago le mmaago le lefatshe la ga eno, wa tla kwa morafeng o ò neng o sa o itse pele.

2:11
Ruthe 1:16,17
12A Morena, a go duelele tiro ya gago; tuelo e e tletseng o e fiwe ke Morena, Modimo wa Iseraele, yo ò tlileng go batla botshabelo fa tlase ga diphuka tsa gagwe.”

13Ruthe a re: “A ke nne ke bone bopelotlhomogi mo matlhong a gago, morena wa me! Gonne o nkgomoditse, wa bua le lelata la gago ka bopelontle, le fa ke sa tshwane le ope wa malata a gago.”

14Ka nako ya go ja Boase a mo raya a re: “Atamela kwano o itseele dijo o je, o ine thathana ya gago mo motatsweng.” A tla a nna fa thoko ga basegi mme Boase a mo abela dipabe. A ja, a kgora, a ba a sadisa. 15Ya re a nanoga go sela, Boase a laela batlhanka ba gagwe a re: “A a sele le mo gare ga dingata! Se mo tlhabiseng ditlhong! 16Le gona lo nne lo mo somolele diako mo dingateng, lo di tlogele gore a di sele, mme lo se ka lwa mo omanya.”

17A sela jalo mo tshimong go ya mantsiboeng, a photha tse a di sedileng. Ya nna makapa a le mabedi a garase. 18A e rwala, a ya kwa motseng, a bontsha matsalaagwe tse a di sedileng. A ba a ntsha dijo tse a di sadisitseng a sena go ja, a di mo naya. 19Ke fa matsalaagwe a mmotsa a re: “O tlhotse o sedile kae kajeno, o tswa go dira kwa kae? A go tshegofadiwe yo o go tlhokometseng ka tsalano!” Mme a bolelela matsalaagwe gore o ne a tlhotse a dira le mang a re: “Leina la monna yo ke tlhotseng ke dira fa go ene kajeno ke Boase.”

20Mme Naomi a raya ngwetsi wa gagwe a re: “A a tshegofadiwe ke Morena yo o se kang a tlhokisa baphedi le baswi lorato lwa gagwe!” Naomi a ba a mo raya a re: “Monna yoo ke wa ga etsho; ke mongwe wa bagolodi ba rona.”

21Ruthe wa Moabe a re: “O bile a nthaya a re: ‘O nne le malata a me go fitlhelela ba fetse thobo yotlhe ya me.’ ”

22Ke fa Naomi a araba Ruthe ngwetsi wa gagwe a re: “Go molemo, morwadiaka, fa o ya le basetsana ba gagwe; foo ga o ne o tshwenyega mo masimong a sele.” 23A nna jalo le basetsana ba ga Boase, a ntse a sela go ya bokhutlong jwa thobo ya garase le jwa thobo ya mabele a korong. O ne a ntse a nna le matsalaagwe.