Setswana 1970/1987 (TSW70)
1

Elimelege le ba lapa la gagwe ba hudugela kwa Moabe

11E rile ka malatsi a puso ya baatlhodi ga nna tlala mo lefatsheng. Ke fa monna mongwe wa kwa Betleheme wa Juta a ya go jaka kwa nageng ya Moabe, ene le mosadi wa gagwe le bomorwawe ka bobedi. 2Leina la monna yoo e ne e le Elimelege, leina la mosadi wa gagwe e le Naomi, maina a bomorwawe ba babedi e le Magelone le Kileone. E ne e le Baeferathi ba Betleheme wa Juta. Jaanong ba fitlha kwa nageng ya Moabe, ba nna teng. 3Mme Elimelege monna wa ga Naomi a swa, ga sala Naomi le bomorwawe ba babedi. 4Bone ba nyala basadi ba Bamoabe; leina la mongwe e le Orepha, leina la yo mongwe e le Ruthe. Ya re ba sena go nna teng dinyaga tse e ka nnang di le some, 5ga ba ga swa Magelone le Kileone ka bobedi jwa bone; mosadi a sala a tlogetswe ke bana ba babedi ba gagwe le monna wa gagwe.

Naomi le Ruthe ba boela kwa Betleheme

6Jaanong a nanoga a na le betsi ba gagwe, a boa kwa nageng ya Moabe; gonne o ne a utlwetse mo nageng ya Moabe ga twe, Morena o babaletse batho ba gagwe, a ba naya dijo. 7A tloga kwa felong fa a neng a le teng, betsi ba babedi ba gagwe ba na nae. Ya re ba le mo tseleng go boela kwa lefatsheng la Juta, 8Naomi a raya betsi ba babedi ba gagwe a re: “Yaang lo boele kwa gae, mongwe le mongwe kwa lapeng la ga mmaagwe. A Morena a lo direle ka lorato jaaka lo diretse baswi le nna. 9A Morena a lo thuse go bona boikhutso, mongwe le mongwe mo lapeng la monna wa gagwe.” A ba a ba atla. Ke fa ba tsholetsa mantswe ba lela,

1:9
Ruthe 3:1
10ba mo raya ba re: “Nnyaya, re tla boela nao kwa morafeng wa ga eno.”

11Mme Naomi a re: “Boang, bomorwadiaka! Lo ka elang le nna? A lo a re, ke sa ntse ke ka belega bomorwa go nna banna ba lona? 12Boang, bomorwadiaka, lo ye kwa gae. Gonne ke tsofetse, mo ke sa ka keng ka tlhola ke nyalwa ke monna. Le fa nka re, ke na le tsholofelo, ka tsewa ke monna bosigo jo, ka belega bomorwa: 13A lo ka ba leta go tsamaya ba gola? A lo ka ithibelela nyalo ka ntlha ya bone? Nnyaya, bomorwadiaka! Kana ke lo tlhomogela pelo thata, ka e le fa letsogo la Morena le nkotlile.”

1:13
Jobe 19:21

14Ke fa ba tsholetsa mantswe, ba lela gape; mme Orepha a atla matsalaagwe, a boela kwa morafeng wa ga gabo. Ruthe ene a mo ngaparela. 15Ke fa Naomi a re: “Bona, monnao o boetse kwa morafeng wa ga gabo le kwa modimong wa ga gabo. Le wena, boa o latele monnao.”

16Mme Ruthe a re: “Se nkemelele gore ke go tlogele, ke boe ke se ye nao. Gonne kwa o yang teng, ke tla ya teng; kwa o nnang teng, ke tla nna teng. Morafe wa ga eno ke morafe wa ga etsho. Modimo wa gago ke Modimo wa me.

1:16
2 Sam. 15:21
17Kwa o swelang teng, ke tla swela teng, ke be ke fitlhwa gona. Le fa Morena a ka ntirela jang le jang – ke loso fela lo lo ka nkgaoganyang nao.”

18Ya re Naomi a lemoga gore Ruthe o ikaeletse ka tlhomamo go ya nae, a khutla go bua nae.

19Bone babedi ba fetela pele go ya ba tsena mo Betleheme; mme ya re ba fitlha mo Betleheme, motse otlhe wa huduega ka ntlha ya bone. Basadi ba re: “A ke ene Naomi?”

20Mme a ba raya a re: “Se mpitseng Naomi1:20 Ke go re: Bontle.. Mpitseng Mara1:20 Ke go re: Bogalaka.. Gonne Mong-wa-thata-yotlhe o ntiretse tse di galakang thata.

1:20
Ekes. 15:23
21Ke hudugile ke humile; Morena a mpusetsa kwano gae ke iphotlhere. Lo mpiletsang Naomi, ka e le fa Morena a supile molato mo go nna; Mong-wa-thata-yotlhe a nkutlwisa botlhoko.”

22Naomi o ne a boela jalo kwa gae, a na le ngwetsi wa gagwe, Ruthe wa Moabe yo o neng a boile nae kwa nageng ya Moabe. Ba fitlha mo Betleheme ka tshimologo ya thobo ya garase.

2

Ruthe a sela diako mo tshimong ya ga Boase

21Naomi o ne a na le tsala ya monna wa gagwe, e le monna wa senatla yo o humileng wa losika lwa ga Elimelege; leina la gagwe e ne e le Boase. 2Tsatsi le lengwe Ruthe wa Moabe a kopa Naomi a re: “Nte ke ye go ronopa diako kwa masimo, ke latele yo ke bonang bopelotlhomogi mo matlhong a gagwe.” A mo araba a re: “Yaa, morwadiaka!”

3A ya a fitlha a sela mo tshimong, a setse basegi morago; mme a dirafalelwa ke letlhogonolo ka go tsena mo tshimong ya ga Boase yo e leng losika le Elimelege.

4E rile go ise go ye kgakala, Boase a ba a goroga, a tswa kwa Betleheme, a dumedisa basegi a re: “A Morena a nne le lona!” Ba mo araba ba re: “A Morena a go tshegofatse!”

5Mme Boase a botsa motlhanka wa gagwe, e bong mookamedi wa basegi, a re: “Mosetsana yole ke wa ga mang?”

6Mookamedi wa basegi a mo araba a re: “Ke ene mosetsana wa Moabe yo o tsileng le Naomi kwa nageng ya Moabe. 7O kopile a re: ‘Ka thapelo, nte ke ronope, ke sele diako mo gare ga dingata, ke sale basegi morago.’ Fa e sa le a tla, o ntse a tshwere go tloga mo mosong go fitlha jaanong. Ga a nne fa fatshe mo tshimong.”

8Ke fa Boase a raya Ruthe a re: “Reetsa fa, morwadiaka! O se ka wa ya go sela kwa tshimong e sele; le gona o se ka wa tloga fa, mme o nne le basetsana ba me fano. 9Lebisa matlho a gago mo tshimong e ba e robang, o ba sale morago. Ke laetse batlhanka gore ba se ka ba go tshwenya. Fa o nyorilwe ya kwa dinkgong, o nwe metsi a a gilweng ke batlhanka.”

10Ke fa Ruthe a wela fa fatshe ka sefatlhego, a ikoba, a mo raya a re: “Ke ka ntlha ya eng, fa ke bonye bopelotlhomogi mo matlhong a gago, wa ntlhokomela ka tsalano ke le moeng?”

11Boase a araba, a mo raya a re: “Kana ke boleletswe tsotlhe sentle tse o di diretseng matsalaago, monna wa gago a sena go swa, wa tlogela rraago le mmaago le lefatshe la ga eno, wa tla kwa morafeng o ò neng o sa o itse pele.

2:11
Ruthe 1:16,17
12A Morena, a go duelele tiro ya gago; tuelo e e tletseng o e fiwe ke Morena, Modimo wa Iseraele, yo ò tlileng go batla botshabelo fa tlase ga diphuka tsa gagwe.”

13Ruthe a re: “A ke nne ke bone bopelotlhomogi mo matlhong a gago, morena wa me! Gonne o nkgomoditse, wa bua le lelata la gago ka bopelontle, le fa ke sa tshwane le ope wa malata a gago.”

14Ka nako ya go ja Boase a mo raya a re: “Atamela kwano o itseele dijo o je, o ine thathana ya gago mo motatsweng.” A tla a nna fa thoko ga basegi mme Boase a mo abela dipabe. A ja, a kgora, a ba a sadisa. 15Ya re a nanoga go sela, Boase a laela batlhanka ba gagwe a re: “A a sele le mo gare ga dingata! Se mo tlhabiseng ditlhong! 16Le gona lo nne lo mo somolele diako mo dingateng, lo di tlogele gore a di sele, mme lo se ka lwa mo omanya.”

17A sela jalo mo tshimong go ya mantsiboeng, a photha tse a di sedileng. Ya nna makapa a le mabedi a garase. 18A e rwala, a ya kwa motseng, a bontsha matsalaagwe tse a di sedileng. A ba a ntsha dijo tse a di sadisitseng a sena go ja, a di mo naya. 19Ke fa matsalaagwe a mmotsa a re: “O tlhotse o sedile kae kajeno, o tswa go dira kwa kae? A go tshegofadiwe yo o go tlhokometseng ka tsalano!” Mme a bolelela matsalaagwe gore o ne a tlhotse a dira le mang a re: “Leina la monna yo ke tlhotseng ke dira fa go ene kajeno ke Boase.”

20Mme Naomi a raya ngwetsi wa gagwe a re: “A a tshegofadiwe ke Morena yo o se kang a tlhokisa baphedi le baswi lorato lwa gagwe!” Naomi a ba a mo raya a re: “Monna yoo ke wa ga etsho; ke mongwe wa bagolodi ba rona.”

21Ruthe wa Moabe a re: “O bile a nthaya a re: ‘O nne le malata a me go fitlhelela ba fetse thobo yotlhe ya me.’ ”

22Ke fa Naomi a araba Ruthe ngwetsi wa gagwe a re: “Go molemo, morwadiaka, fa o ya le basetsana ba gagwe; foo ga o ne o tshwenyega mo masimong a sele.” 23A nna jalo le basetsana ba ga Boase, a ntse a sela go ya bokhutlong jwa thobo ya garase le jwa thobo ya mabele a korong. O ne a ntse a nna le matsalaagwe.