Setswana 1970/1987 (TSW70)
8

Bophelo jo bošwa jwa yo o itshwaretsweng. Mowa wa boitshepiso. Re tsholelwa mo bongwaneng

81Jaanong he, ga go na katlholo ya tatlho epe mo go bone ba ba mo go Keresete Jesu, ba ba sa tsamaeng ka fa nameng, mme ba tsamaya ka fa moweng.

8:1
Baroma 8:4,31-39
2Gonne molao wa mowa wa go phela ka Keresete Jesu o nkgolotse mo molaong wa boleo, wa loso.
8:2
Baroma 3:27
7:23,24
3Gonne se se reteletseng molao, ka o se na thata ka ntlha ya nama, Modimo o se dirile, wa atlhola boleo mo nameng ka go roma Morwaa-ona mo tshwanong ya nama ya boleo le ka ntlha ya boleo,
8:3
Dit. 13:38
15:10
Baheb. 2:17
4gore tshiamo e e batlwang ke molao e dirafale mo go rona ba re sa tsamaeng ka fa nameng, mme e le ka fa moweng.
8:4
Bagal. 5:16,25
5Gonne ba ba leng ka fa nameng ba batla tsa nama, mme ba ba leng ka fa moweng bone ba batla tsa mowa. 6Kana go batla ga nama ke loso, mme go batla ga mowa gona ke botshelo le kagiso.
8:6
Baroma 6:21
7Gonne go batla ga nama ke go tlhoa Modimo, ka e sa ikokobeletse molao wa Modimo, e bile e a palelwa.
8:7
Jak. 4:4
8Ba ba mo nameng ga ba ka ke ba kgatlha Modimo.

9Mme lona ga lo mo nameng; lo mo moweng, fa tota Mowa wa Modimo o agile mo go lona; fa motho a sa tshola Mowa wa ga Keresete, yoo ga se wa gagwe.

8:9
1 Bakor. 3:16
10Mme fa Keresete a le mo go lona, mmele o tla bo o sule ka ntlha ya boleo, mme mowa ona o phela ka ntlha ya tshiamo. 11Fa Mowa wa ona o o tsositseng Jesu mo baswing o agile mo go lona, foo ona o o tsositseng Keresete Jesu mo baswing o tla phedisa le yona mebele e e swang ya lona ka Mowa wa ona o o agileng mo go lona.

12Ka moo he, bakaulengwe, re tlamegile go phela ka fa moweng, e seng ka fa nameng.

8:12
Baroma 6:7,18
13Gonne fa lo phela ka fa nameng, lo tla swa; mme fa lo bolaya ditiro tsa mmele ka mowa, lo tla phela.
8:13
Bagal. 6:8
Baef. 4:22-24
14Gonne botlhe ba ba gogwang ke Mowa wa Modimo ke bone bana ba Modimo. 15Kana ga lo a amogela mowa wa botlhanka wa gore lo boe lo boife; mme lo amogetse mowa wa bongwana o re bitsang ka ona re re: “Abba, Rara!”
8:15
2 Tim. 1:7
Bagal. 4:5,6
16Mowa ka osi o supetsa mewa ya rona gore re bana ba Modimo.
8:16
2 Bakor. 1:22
17Mme fa re le bana, e bile re barua-boswa, e bong barua-boswa ba Modimo le barua-boswa mmogo le Keresete, fa tota re bogisiwa nae, ke go re, re tle re galalediwe nae.
8:17
Bagal. 4:7
Tshen. 21:7

Maungo a Mowa

18Gonne ke kaya gore dipogo tsa sebaka seno ga se tsa sepe, fa di bapisiwa le kgalalelo e re tla e senolelwang.

8:18
2 Bakor. 4:17
19Kana tsotlhe tsa tlholego di lebeletse ponatshego ya bana ba Modimo ka tlhologelelo e kgolo.
8:19
Bakol. 3:4
20Gonne tsa tlholego di tsentswe mo taolong ya tshenyego, e seng ka go rata ga tsona, mme e le ka ntlha ya ona o o di tsentseng teng gore go nne tsholofelo;
8:20
Moreri 1:2
Gen. 3:17-19
5:29
21gonne tsa tlholego le tsona ka tsosi di tla gololwa mo tirelong ya tshenyego go isiwa kgololesegong ya kgalalelo ya bana ba Modimo.
8:21
2 Pet. 3:13
22Kana re itse gore tsa tlholego tsotlhe di a fegelwa, di mo tlalelong ya pelego mmogo go fitlha nakong eno. 23Mme ga se tsona fela, le rona ka rosi, ba re nang le mabutswapele a Mowa, re fegelwa ka rosi mo teng ga rona, ka re lebeletse bongwana jwa rona, e bong kgololo ya mebele ya rona.
8:23
2 Bakor. 5:2
24Gonne re pholositswe ka tsholofelo. Mme jaanong tsholofelo e e bonwang ga se tsholofelo. Gonne se motho o setseng a se bonye, a o sa ntse a ka se solofela?
8:24
2 Bakor. 5:7
25Mme fa re solofela se re sa se boneng, re se lebelela ka bopelotelele.

26Mme Mowa le ona o thusa bokoa jwa rona jalo; gonne ga re itse se re ka se kopang ka tshwanelo; Mowa ka osi o re emela ka diphegelo tse di sa kgonweng go bolelwa. 27Mme Motlhotlhomisi wa dipelo o itse maikaelelo a Mowa; gonne ona o emela baitshepi ka fa go rateng ga Modimo.

28Mme re itse gore bone ba ba ratang Modimo, dilo tsotlhe di dira mmogo go ba tsalela molemo, e bong bone ba ba biditsweng ka fa boikaelelong jwa Modimo.

8:28
Baef. 1:11
3:11
29Gonne ba o ba itsileng pele, o ba tlhaotse pele gore ba tshwane le popego ya Morwaa-ona, a tle a nne motsalwapele mo baneng ba le bantsi.
8:29
Bakol. 1:18
Baheb. 1:6
30Mme ba o ba tlhaotseng pele, e bile o ba biditse; ba o ba biditseng, e bile o ba siamisitse; ba o ba siamisitseng, e bile o ba galaleditse.

Mokgosi wa phenyo. Modimo o ntlheng ya rona

31Jaanong re tla reng ka ga dilo tseo? Fa Modimo o le ntlheng ya rona, ke mang yo o ka emelanang le rona?

8:31
Pes. 118:6
32O e bileng o sa rekegela Morwaa-ona, mme o mo neetse mo losong ka ntlha ya rona rotlhe, o ka tlhoka jang go re abela dilo tsotlhe nae?
8:32
Joh. 3:16
33Ke mang yo o ka bayang batlhaolwi ba Modimo molato? Modimo ke ona o o siamisang. 34Ke mang yo o ka ba atlholelang molato? Keresete Jesu o ne a sule, ee, bogolo ke yo e bileng a tsositswe, yo o ka fa letsogong le le jang la Modimo, yo e bileng a re emela.
8:34
Baroma 8:1
1 Joh. 2:1
35Ke mang yo o ka re kgaoganyang le lorato lwa ga Keresete? A ke tlalelo gongwe pitlagano gongwe pogiso gongwe tlala gongwe bosaikatega gongwe kotsi gongwe tšhaka? 36Jaaka go kwadilwe ga twe:

“Re bolawa letsatsi lotlhe

ka ntlha ya gago,

re kaiwa jaaka dinku tsa tlhabo

fela.”

8:36
Pes. 44:23
2 Bakor. 4:11

37Mme mo dilong tsotlhe tseo re fenya bogolobogolo ka ene yo o re ratileng. 38Gonne ke tlhomamiseditswe gore le fa e ka nna loso gongwe bophelo gongwe baengele gongwe balaodi gongwe dilo tse di leng teng gongwe tse di tla tlang gongwe dithata

8:38
1 Bakor. 3:22
39gongwe bogodimo gongwe boteng, le fa e ka nna sebopiwa se sele, ga di kgone go ka re kgaoganya le lorato lwa Modimo lo lo mo go Keresete Jesu, Morena wa rona.

9

Bohutsana jwa ga Paulo ka ntlha ya go sa dumeleng ga Baiseraele

91Ke bua boammaaruri mo go Keresete, ga ke ake; – segakolodi sa me le sona se ntshupela jalo ka Mowa o o Boitshepo – 2ka re, ke tletse bohutsana jo bogolo, pelo ya me e utlwa botlhoko ka gale. 3Kana ke ne ke eletsa gore e kete nka bo ke hutsitswe ka nosi le go kgaolwa mo go Keresete mo boemong jwa ba ga etsho, ba e leng ba losika lwa me ka fa nameng.

9:3
Ekes. 32:32
4Ke raya Baiseraele ba ba amogetseng bongwana jwa Modimo le kgalalelo le dikgolagano le neo ya molao le tirelo-Modimo le ditsholofetso;
9:4
Ekes. 4:22
Doit. 7:6
14:1
5ba borraetsho e leng ba bone, ba Keresete o duleng mo go bone ka fa nameng, yo e leng Modimo o o okameng tsotlhe, yo o bakwang ka bosakhutleng. Amen.
9:5
Math. 1
Luka 3:23-34
Joh. 1:1

Ditsholofetso tsa Modimo di thusa badumedi fela

6Fela ga se go re, Lefoko la Modimo le nyeletse; gonne ga se go re, ba ba duleng mo go Iseraele ke Baiseraele botlhe.

9:6
Num. 23:19
Baroma 2:28
7Le gona ga se go re, botlhe ke bana, ka e le ba losika lwa ga Aborahame; mme ga twe: “Losika lwa gago lo tla bidiwa ka Isaka.”
9:7
Gen. 21:12
8Ke go re, ba e leng bana ka fa nameng fela, ga se bone bana ba Modimo; bana ba tsholofetso ke bone bana ba losika.
9:8
Bagal. 4:23
9Gonne Lefoko le le reng: “Ke tla tla isago ka nako eno, mme Sara o tla bo a na le ngwana wa mosimane,” ke la tsholofetso.
9:9
Gen. 18:10,14

10Mme ga se gona fela; le ene Rebeka o ne a nna moimana ka mongwe, e bong Isaka rraetsho;

9:10
Gen. 25:21
11gonne e rile bana ba ise ba tsalwe, ba ise ba dire molemo gongwe bosula, 12a bolelelwa go re: “Yo mogolo o tla direla yo mmotlana,” gore boikaelelo jwa Modimo jwa go tlhaola bo tlhomame, e seng ka ditiro, mme e le ka thato ya yo o bitsang;
9:12
Gen. 25:23
13jaaka go kwadilwe ga twe: “Ke ratile Jakobe, mme Esau ke mo tlhoile.”
9:13
Mal. 1:2,3

14Jaanong re tla reng? A go na le tshiamololo mo Modimong? Le go ka!

9:14
Doit. 32:4
15Gonne o reile Moše wa re: “Ke tla utlwela botlhoko yo ke tla mo utlwelang botlhoko; ke tla tlhomogela pelo yo ke tla mo tlhomogelang pelo.”
9:15
Ekes. 33:19
16Jaanong he, ga se ga yo o ratang, gongwe ga yo o tabogang, mme ke ga Modimo fela o o utlwelang botlhoko;
9:16
Baef. 2:8
17gonne Lokwalo le reile Farao lwa re: “Ke go tsoseditse gona moo gore ke tle ke supe thata ya me mo go wena, le gore leina la me le itsisiwe mo lefatsheng lotlhe.”
9:17
Ekes. 9:16
18Ke ka moo o itshwarelang yo o ratang go mo itshwarela; e bile o thatafatsa pelo ya yo o ratang go e thatafatsa mo go ene.
9:18
Ekes. 4:21

19Jaanong o ka mpotsa o a re: “O sa ntse o kgalemelelang? Kana ke mang yo o ka emelanang le go rata ga ona?” 20Motho ke wena! Kana o mang yo o ka ganetsanyang le Modimo? A sebopiwa se ka raya mmopi wa sona sa re: “O mpopetseng jaana?”

9:20
Jes. 45:9
21A kampo mmopi ga a na thata mo letsopeng go dira selwana sengwe sa tlotlego le se sengwe sa tlotlologo, e ntse e le ka letsopa le le lengwe fela?

22Mme wena o ka reng, fa Modimo o o ratileng go supa bogale jwa ona le go itsise thata ya ona, o itshoketse ka bopelotelele jo bogolo dilwana tsa bogale tse di diretsweng tshenyego,

9:22
Baroma 2:4
23gore o tle o supe lehumo la kgalalelo ya ona ka dilwana tsa bopelotlhomogi tse o di baakanyeditseng kgalalelo e sa le gale?
9:23
Baef. 1:3-12
Baroma 8:29
24Le rona o re biditse jalo, e seng mo Bajuteng fela, mme le mo baheitaneng; 25jaaka e bile o bua ka Hosea o re:

“Morafe o e neng e se wa me,

ke tla o bitsa morafe wa me,

le yo e neng e se moratwi,

9:25
Hos. 2:23

ke tla mmitsa moratwi.”

26Gape: “Go tla dirafala go re,

kwa ba neng ba boleletswe

teng ga twe:

‘Lona ga lo batho ba me,’

teng ba tla bidiwa bana

ba Modimo o o phelang.”

9:26
Hos. 1:10

27Jesaya ene o kua ka ga Iseraele a re:

“Le fa palo ya Baiseraele

e le kana ka mošawa

wa lewatle,

go tla pholosiwa masalela fela.

9:27
Jes. 10:22,23
Baroma 11:5

28Gonne Morena o tla dirafatsa sa

Lefoko la gagwe mo lefatsheng,

a se fetsa ka bonako.”

29Jaaka Jesaya a bile a bua pele a re:

“Fa Morena wa masomosomo

a ka bo a sa re tlogelela losika,

re ka bo re diregile

jaaka Sotoma,

ra tshwana le Gomora.”

9:29
Jes. 1:9

30Jaanong re tla reng? Re tla re: Baheitane ba ba neng ba sa senke tshiamo ba amogetse tshiamo, mme e le tshiamo e e tswang mo tumelong.

9:30
Baroma 10:20
31Baiseraele bone ba ba neng ba batla molao wa tshiamo, ga ba a ka ba bona molao oo.
9:31
Baroma 10:2,3
32E le ka ntlha ya eng? E le ka go sa o batle ka tumelo, mme e le ka ditiro; jaanong ba kgopilwe ke lentswe le le kgopang; 33jaaka go kwadilwe ga twe:

“Bonang, ke baya lentswe

la kgopo mo Sione,

lefika la kgopiso;

mongwe le mongwe

yo o dumelang mo go ene

ga a nke a tlhajwa ke ditlhong.”

9:33
Jes. 8:14
28:16
Math. 21:42,44

10

Bajuta ba latlhile tshiamo e e bonwang ka tumelo

101Ba ga etsho, keletso ya pelo ya me le thapelo ya me mo Modimong ka ntlha ya bone ke ya gore ba bone pholoso; 2gonne ke supa ka ga bone gore ba tlhoafaletse Modimo, mme e seng ka tlhaloganyo. 3Gonne e re ka ba sa itse tshiamo ya Modimo, e bile ba lekile go itlhomela tshiamo ya bone ka bosi, ga ba a ka ba ikokobeletsa tshiamo ya Modimo.

10:3
Baroma 9:31,32
4Gonne Keresete ke bofelelo jwa molao gore tshiamo e bonwe ke mongwe le mongwe yo o dumelang;
10:4
Math. 5:17
Baheb. 8:13
Joh. 3:18
5gonne Moše o kwadile a re: “Motho yo o dirisang tshiamo e e leng ka molao o tla tshela ka yona.”
10:5
Lef. 18:5
6Mme tshiamo e e leng ka tumelo yona e bua jaana e a re: “O se ka wa bua mo pelong ya gago o a re: Ke mang yo o tla tlhatlogelang kwa legodimong?” Go re jalo ke go folosa Keresete teng;
10:6
Doit. 30:12,13
7gongwe: “Ke mang yo o tla fologelang kwa botennye?” Go re jalo ke go tlhatlosa Keresete mo baswing. 8Mme e a reng? E a re: “Lefoko le gaufi nao, le mo molomong wa gago le mo pelong ya gago.” Ke lone Lefoko la tumelo le re le rerang.
10:8
Doit. 30:14
9Gonne fa o ipolela ka molomo o re, Jesu ke Morena, o dumela ka pelo gore Modimo o mo tsositse mo baswing, o tla pholosiwa.
10:9
2 Bakor. 4:5
10Gonne go dumela ka pelo go isa motho tshiamong; go ipolela ka molomo go isa pholosong. 11Gonne Lokwalo lo a re: “Mongwe le mongwe yo o dumelang mo go ene ga a nke a tlhajwa ke ditlhong.”
10:11
Jes. 28:16
12Kana ga go na pharologanyo mo Mojuteng le Mogerika; gonne ene ke Morena wa botlhe, o humetse botlhe ba ba mmitsang;
10:12
Dit. 10:34
15:9
13gonne ga twe: “Mongwe le mongwe yo o tla bitsang leina la Morena o tla pholosiwa.”
10:13
Joele 2:32

14Jaanong ba ka bitsa jang yo ba iseng ba dumele mo go ene? Ba ka dumela jang ba ise ba utlwe ka ga gagwe? Ba ka utlwa jang go se na moreri? 15Ba ka rera jang ba sa rongwe? Jaaka go kwadilwe ga twe: “Kana di dintle jang ne dinao tsa bone ba ba rerang mafoko a a thabisang a a molemo!”

10:15
Jes. 52:7
16Fela Efangele ga ba a ka ba e utlwisisa botlhe; gonne Jesaya a re: “Morena, ke mang yo o dumetseng thero e re e utlwileng?”
10:16
Jes. 53:1
17Jaanong he, tumelo e tla ka thero, thero yona e tla ka taelo ya ga Keresete.
10:17
Joh. 17:20

18Mme ka re: A ruri ga ba a ka ba utlwa? Ba utlwile; gonne

“Tumo ya bone bareri e ile

mo lefatsheng lotlhe,

mafoko a bone a ile

kwa mafelelong a lone.”

10:18
Pes. 19:5

19Gape ka re: A ruri Baiseraele ga ba a ka ba tlhaloganya? Moše o buile pele a re:

“Ke tla lo tlhotlheleletsa

lefufeng

ka ba e seng morafe

wa Modimo,

ke lo gakatsa ka morafe

o o se nang tlhaloganyo.”

10:19
Doit. 32:21

20Mme Jesaya o betile pelo a re:

“Ke bonywe ke bone

ba ba neng ba sa ntshenke,

ke senogetse ba ba neng

ba sa botse sepe ka ga me.”

10:20
Jes. 65:1

21Mme ka ga Baiseraele gona o a re: “Ke otlololetse batho ba ba sa utlweng, ba ba ganetsang, mabogo letsatsi lotlhe.”
10:21
Jes. 65:2