Setswana 1970/1987 (TSW70)
9

Bohutsana jwa ga Paulo ka ntlha ya go sa dumeleng ga Baiseraele

91Ke bua boammaaruri mo go Keresete, ga ke ake; – segakolodi sa me le sona se ntshupela jalo ka Mowa o o Boitshepo – 2ka re, ke tletse bohutsana jo bogolo, pelo ya me e utlwa botlhoko ka gale. 3Kana ke ne ke eletsa gore e kete nka bo ke hutsitswe ka nosi le go kgaolwa mo go Keresete mo boemong jwa ba ga etsho, ba e leng ba losika lwa me ka fa nameng.

9:3
Ekes. 32:32
4Ke raya Baiseraele ba ba amogetseng bongwana jwa Modimo le kgalalelo le dikgolagano le neo ya molao le tirelo-Modimo le ditsholofetso;
9:4
Ekes. 4:22
Doit. 7:6
14:1
5ba borraetsho e leng ba bone, ba Keresete o duleng mo go bone ka fa nameng, yo e leng Modimo o o okameng tsotlhe, yo o bakwang ka bosakhutleng. Amen.
9:5
Math. 1
Luka 3:23-34
Joh. 1:1

Ditsholofetso tsa Modimo di thusa badumedi fela

6Fela ga se go re, Lefoko la Modimo le nyeletse; gonne ga se go re, ba ba duleng mo go Iseraele ke Baiseraele botlhe.

9:6
Num. 23:19
Baroma 2:28
7Le gona ga se go re, botlhe ke bana, ka e le ba losika lwa ga Aborahame; mme ga twe: “Losika lwa gago lo tla bidiwa ka Isaka.”
9:7
Gen. 21:12
8Ke go re, ba e leng bana ka fa nameng fela, ga se bone bana ba Modimo; bana ba tsholofetso ke bone bana ba losika.
9:8
Bagal. 4:23
9Gonne Lefoko le le reng: “Ke tla tla isago ka nako eno, mme Sara o tla bo a na le ngwana wa mosimane,” ke la tsholofetso.
9:9
Gen. 18:10,14

10Mme ga se gona fela; le ene Rebeka o ne a nna moimana ka mongwe, e bong Isaka rraetsho;

9:10
Gen. 25:21
11gonne e rile bana ba ise ba tsalwe, ba ise ba dire molemo gongwe bosula, 12a bolelelwa go re: “Yo mogolo o tla direla yo mmotlana,” gore boikaelelo jwa Modimo jwa go tlhaola bo tlhomame, e seng ka ditiro, mme e le ka thato ya yo o bitsang;
9:12
Gen. 25:23
13jaaka go kwadilwe ga twe: “Ke ratile Jakobe, mme Esau ke mo tlhoile.”
9:13
Mal. 1:2,3

14Jaanong re tla reng? A go na le tshiamololo mo Modimong? Le go ka!

9:14
Doit. 32:4
15Gonne o reile Moše wa re: “Ke tla utlwela botlhoko yo ke tla mo utlwelang botlhoko; ke tla tlhomogela pelo yo ke tla mo tlhomogelang pelo.”
9:15
Ekes. 33:19
16Jaanong he, ga se ga yo o ratang, gongwe ga yo o tabogang, mme ke ga Modimo fela o o utlwelang botlhoko;
9:16
Baef. 2:8
17gonne Lokwalo le reile Farao lwa re: “Ke go tsoseditse gona moo gore ke tle ke supe thata ya me mo go wena, le gore leina la me le itsisiwe mo lefatsheng lotlhe.”
9:17
Ekes. 9:16
18Ke ka moo o itshwarelang yo o ratang go mo itshwarela; e bile o thatafatsa pelo ya yo o ratang go e thatafatsa mo go ene.
9:18
Ekes. 4:21

19Jaanong o ka mpotsa o a re: “O sa ntse o kgalemelelang? Kana ke mang yo o ka emelanang le go rata ga ona?” 20Motho ke wena! Kana o mang yo o ka ganetsanyang le Modimo? A sebopiwa se ka raya mmopi wa sona sa re: “O mpopetseng jaana?”

9:20
Jes. 45:9
21A kampo mmopi ga a na thata mo letsopeng go dira selwana sengwe sa tlotlego le se sengwe sa tlotlologo, e ntse e le ka letsopa le le lengwe fela?

22Mme wena o ka reng, fa Modimo o o ratileng go supa bogale jwa ona le go itsise thata ya ona, o itshoketse ka bopelotelele jo bogolo dilwana tsa bogale tse di diretsweng tshenyego,

9:22
Baroma 2:4
23gore o tle o supe lehumo la kgalalelo ya ona ka dilwana tsa bopelotlhomogi tse o di baakanyeditseng kgalalelo e sa le gale?
9:23
Baef. 1:3-12
Baroma 8:29
24Le rona o re biditse jalo, e seng mo Bajuteng fela, mme le mo baheitaneng; 25jaaka e bile o bua ka Hosea o re:

“Morafe o e neng e se wa me,

ke tla o bitsa morafe wa me,

le yo e neng e se moratwi,

9:25
Hos. 2:23

ke tla mmitsa moratwi.”

26Gape: “Go tla dirafala go re,

kwa ba neng ba boleletswe

teng ga twe:

‘Lona ga lo batho ba me,’

teng ba tla bidiwa bana

ba Modimo o o phelang.”

9:26
Hos. 1:10

27Jesaya ene o kua ka ga Iseraele a re:

“Le fa palo ya Baiseraele

e le kana ka mošawa

wa lewatle,

go tla pholosiwa masalela fela.

9:27
Jes. 10:22,23
Baroma 11:5

28Gonne Morena o tla dirafatsa sa

Lefoko la gagwe mo lefatsheng,

a se fetsa ka bonako.”

29Jaaka Jesaya a bile a bua pele a re:

“Fa Morena wa masomosomo

a ka bo a sa re tlogelela losika,

re ka bo re diregile

jaaka Sotoma,

ra tshwana le Gomora.”

9:29
Jes. 1:9

30Jaanong re tla reng? Re tla re: Baheitane ba ba neng ba sa senke tshiamo ba amogetse tshiamo, mme e le tshiamo e e tswang mo tumelong.

9:30
Baroma 10:20
31Baiseraele bone ba ba neng ba batla molao wa tshiamo, ga ba a ka ba bona molao oo.
9:31
Baroma 10:2,3
32E le ka ntlha ya eng? E le ka go sa o batle ka tumelo, mme e le ka ditiro; jaanong ba kgopilwe ke lentswe le le kgopang; 33jaaka go kwadilwe ga twe:

“Bonang, ke baya lentswe

la kgopo mo Sione,

lefika la kgopiso;

mongwe le mongwe

yo o dumelang mo go ene

ga a nke a tlhajwa ke ditlhong.”

9:33
Jes. 8:14
28:16
Math. 21:42,44