Setswana 1970/1987 (TSW70)
3

Lesego la Mojuta. Tshiamo ya Modimo

31Mojuta jaanong o gaisa ba bangwe ka eng, gongwe thuso ya thupiso ke eng? 2Ke e kgolo mo ntlheng tsotlhe; gonne ga ntlha: ba neetswe Lefoko la Modimo.

3:2
Baroma 9:4
Doit. 4:7,8
Pes. 147:19,20
3Jaanong go ka tweng? A ke go re, fa bangwe ba ne ba sa ikanyege, go-sa-ikanyegeng ga bone go ka dirolola boikanyego jwa Modimo?
3:3
Baroma 9:6
11:29
2 Tim. 2:13
4Le go ka! Mme go tshwanetse ga nna jaana: Modimo o boammaaruri, mme motho mongwe le mongwe ke moaki, jaaka go kwadilwe ga twe:

“Gore o tle o fitlhelwe o siame

mo mafokong a gago,

o fenye, fa o bewa molato.”

3:4
Pes. 116:11
51:6

5Fa jaanong tshiamololo ya rona e tlhomamisa tshiamo ya Modimo, re ka reng? A Modimo o a bo o siamolola, fa o re galefela? Ke bua ka mokgwa wa batho. 6Le go ka! Gonne fa go ka bo go ntse jalo, Modimo o ka atlhola lefatshe jang?

7Fa boammaaruri jwa Modimo bo totafaletse kgalalelong ya ona ka maaka a me, ke tla bo ke sa ntse ke sekisediwang jaaka moleofi? 8A ga re ka ke ra bua bogolo ra re: “A re direng bosula gore molemo o tswe mo go jona!” jaaka bangwe ba sotla ka rona ba re, re bua jalo? Bao ke ba petso e ba tshwanetseng.

3:8
Baroma 6:1,2

Botlhe ba mo thateng ya boleo

9Jaanong go ka tweng? A re gaisa ba bangwe? E seng ka gope; gonne re setse re supile gore Bajuta le Bagerika botlhe ba mo taolong ya boleo,

3:9
Baroma 1:18
2:24
10jaaka go kwadilwe ga twe:

“Ga go ope yo o siameng,

le e seng a le mongwe fela.

3:10
Pes. 14:1-3
53:2-4

11Ga go ope yo o tlhaloganyang,

ga go ope yo o batlang Modimo.

12Botlhe ba fapogile,

botlhe mmogo ba tlhobosegile;

ga go ope yo o dirang molemo,

ga a yo

le e seng a le mongwe fela.

13Memetso ya bone

ke mabitla a a butsweng;

ba tsietsa ka diteme tsa bone.

Botlhole jwa dinoga

bo mo melomong ya bone.

3:13
Pes. 5:10
140:4

14Magano a bone

a tletse thogako le bogalaka.

3:14
Pes. 10:7

15Dinao tsa bone

di bofefo go tsholola madi.

3:15
Jes. 59:7,8

16Tshenyo le pogiso

di mo ditseleng tsa bone,

17mme tsela ya kagiso

yona ga ba e itse.

18Ga ba boife Modimo jaaka

o le fa pele ga matlho a bone.”

3:18
Pes. 36:2

19Mme jaanong re itse gore dilo tsotlhe tse molao o di buang, o di bua le bone ba ba mo taolong ya molao gore molomo mongwe le mongwe o thijwe, mme lefatshe lotlhe le nne molato fa pele ga Modimo.

3:19
Baroma 2:12
Bagal. 3:22
20Ke ka moo go se nang motho ope yo o tla siamisiwang fa pele ga ona ka ditiro tsa molao; gonne molao o re naya kitso ya boleo.
3:20
Pes. 143:2
Bagal. 2:16
Baroma 7:7

Tshiamiso ka go dumela mo go Jesu Keresete

21Mme jaanong tshiamo ya Modimo e senotswe kwa ntle ga molao, e supilwe ke molao le baporofeti,

3:21
Dit. 10:43
22e bong tshiamo ya Modimo e e bonwang ka go dumela mo go Jesu Keresete, mme ke ya botlhe ba ba dumelang; gonne ga go na pharologanyo epe; 23gonne botlhe ba leofile, ba tlhoka tlotlo fa pele ga Modimo,
3:23
Baroma 3:9,19
5:2
24mme ba ka siamisiwa fela ka boitshwarelo jwa ona ka kgololo e e mo go Keresete Jesu,
3:24
Baroma 5:1
Baef. 2:8
25yo Modimo o mmeileng go nna thuanyo ka madi a gagwe e e bonwang ka tumelo, gore go supiwe tshiamo ya ona ka ntlha ya go tlhokomologa maleo a a dirilweng pele, Modimo o ntse o iphapaantse
3:25
Lef. 16:11-16
Baheb. 4:16
26gore o tle o supe tshiamo ya ona mo sebakeng seno, e nne ona o o siameng, o o siamisang ene yo o dumelang mo go Jesu.

27Mme jaanong ipelafatso e kae? E latlhetswe kwa ntle. E le ka molao ofe? A ke wa ditiro? Nnyaya, ke ka molao wa tumelo.

3:27
1 Bakor. 1:29,31
28Ke ka moo re kayang gore motho o siamisiwa ka tumelo fela, e seng ka ditiro tsa molao.
3:28
Bagal. 2:16
29A kampo Modimo ke Modimo wa Bajuta fela? A ga se wa Baditšhaba le bone? Ee, ke wa Baditšhaba le bone,
3:29
Baroma 10:12
30ka e le gore Modimo ke o le mongwe fela; ba ba rupileng o tla ba siamisa mo tumelong, le ba ba sa rupang o ba siamisa ka tumelo.
3:30
Baroma 4:11,12
31Jaanong a ke go re, re dirolola molao ka tumelo? Le go ka; tota re tlhomamisa molao.
3:31
Baroma 3:21
4:3
8:4
Math. 5:17