Setswana 1970/1987 (TSW70)
2

Bosaikwatlhayeng jwa Bajuta. Tshiamo ya Modimo

21Ke ka moo ò tlhokang go itlhatswa, motho ke wena, le fa o ka ne o le mang yo o latofatsang; ka gonne se o latofatsang yo mongwe ka sona ke se o itatofatsang ka sona; ka gonne wena molatofatsi o dira sona seo.

2:1
Math. 7:2
Joh. 8:7
2Mme kana re itse gore katlholo ya Modimo ke ya nnete mo go bone ba ba dirang dilo tse di ntseng jalo. 3Motho ke wena, a o gopola gore wena yo o latofatsang ba ba dirang jalo, o ka falola mo katlholong ya Modimo, etswe o dira jalo ka wesi? 4A kampo o nyatsa lohumo lwa bopelontle le lwa boitshoko le lwa bopelotelele jwa ona, o sa itse gore molemo wa Modimo o go gogela tlhabologong?
2:4
2 Pet. 3:15
5Mme wena, ka fa pelong e e thata ya gago e e sa ikwatlhaeng, o ikgobokanyetsa bogale mo letsatsing la bogale le la ponalo ya katlholo e e siameng ya Modimo, 6o o tla duelang mongwe le mongwe ka fa ditirong tsa gagwe:
2:6
Math. 16:27
2 Bakor. 5:10
Joh. 5:29
7Ba ba batlang kgalalelo le tlotlo le bosafeleng ka go tshwarelela ditirong tse di molemo, o tla ba naya botshelo jo bo sa khutleng; 8mme ba ba ratang kgang, ba gana go utlwa boammaaruri, mme ba utlwa tshiamololo, bone o ba duele ka bogale le kgakalo.
2:8
2 Bathes. 1:8
9Tlalelo le pitlagano di tla wela motho mongwe le mongwe yo o dirang bosula, Mojuta pele, le ene Mogerika.
2:9
Baroma 1:16
3:9
10Mme kgalalelo le tlotlo le kagiso di tla tlela mongwe le mongwe yo o dirang molemo, Mojuta pele, le ene Mogerika. 11Gonne Modimo ga o gobelelele motho.
2:11
Dit. 10:34
1 Pet. 1:17

12Kana botlhe ba ba leofileng ba se na molao ba tla latlhega kwa ntle ga molao; mme botlhe ba ba leofileng ba na le molao ba tla atlholwa ka molao. 13Kana ba e leng basiami fa pele ga Modimo ga se ba ba utlwang molao ka ditsebe fela, mme badirafatsi ba molao ke bone ba ba tla kaiwang basiami.

2:13
Math. 7:21
1 Joh. 3:7
14Gonne fa Baditšhaba bangwe ba ba se nang molao ba dira dilo tsa molao ka fa tlhagong, ba bo ba tshotse molao ka bobone, le fa ba se na molao wa ga Moše;
2:14
Dit. 10:35
15ba itshupa gore go dira ka fa molaong go kwadilwe mo dipelong tsa bone, digakolodi tsa bone di ntse di supa jalo le dikakanyo tse di ba latofatsang gongwe di ba latofolole, 16jaaka go tla itshupa mo letsatsing le Modimo o tla atlholang tse di sa itsiweng tsa batho ka lone, ka Jesu Keresete, ka fa Efangeleng ya me.

Bajuta ga ba na go itlhatswa. Go rupa ga nnete

17Jaanong fa o bidiwa Mojuta, mme o ikaega ka molao, o ipoka ka Modimo, 18o itse go rata ga ona, o tlhotlhomisa tse di tshwanetseng, ka o ntse o rutwa molao, 19o ithaya o re, o mogogi wa difofu, o lesedi la bone ba ba mo lefifing,

2:19
Math. 15:14
20o mokaedi wa ba ba sa rutegang, o moruti wa ba e leng bana, ka o na le kitso le boammaaruri tota ka molao: 21Mme jaanong wena yo o rutang yo mongwe, ga o ithuteleng? Wena yo o rerang gore motho a se ka a utswa, o utswelang?
2:21
Pes. 50:16-21
Math. 23:3,4
22Wena yo o reng, motho a se ka a akafala, o akafalelang? Yo o ilang medimo ya diseto, o thopelang tsa ditempele? 23Wena yo o ipokang ka molao, o tlotlololelang Modimo ka go tlola molao? 24Kana leina la Modimo le kgalwa mo baheitaneng ka ntlha ya lona jaaka go kwadilwe.
2:24
Jes. 52:5
Hes. 36:20

25Go rupa le gale go ka thusa, fa o dirisa molao; mme fa o le motlodi wa molao, foo go rupa ga gago go fetogile bosarupang.

2:25
Jer. 4:4
9:24,25
26Mme fa yo o sa rupang a ka tlhokomela tshiamo ya molao, a bosarupang jwa gagwe ga bo ka ke jwa kaiwa go rupa?
2:26
Bagal. 5:6
27Yo o sa rupang ka fa tlhagong, fa a dirisa molao, a ga a nke a go bona molato, wena yo o leng motlodi wa molao, o ntse o na le lokwalo lwa molao o rupile? 28Kana Mojuta tota ga se yo e leng Mojuta ka fa ponalong; le thupiso e e dirwang mo mmeleng fela ga se yona tota.
2:28
Joh. 8:39
29Mme Mojuta wa nnete ke yo e leng Mojuta ka mo teng; le thupiso ya nnete ke e e leng ya pelo ka fa moweng, e seng ka fa molaong; poko ya yo o ntseng jalo ga e tswe mo bathong, mme e tswa mo Modimong.
2:29
Doit. 30:6
Bakol. 2:11

3

Lesego la Mojuta. Tshiamo ya Modimo

31Mojuta jaanong o gaisa ba bangwe ka eng, gongwe thuso ya thupiso ke eng? 2Ke e kgolo mo ntlheng tsotlhe; gonne ga ntlha: ba neetswe Lefoko la Modimo.

3:2
Baroma 9:4
Doit. 4:7,8
Pes. 147:19,20
3Jaanong go ka tweng? A ke go re, fa bangwe ba ne ba sa ikanyege, go-sa-ikanyegeng ga bone go ka dirolola boikanyego jwa Modimo?
3:3
Baroma 9:6
11:29
2 Tim. 2:13
4Le go ka! Mme go tshwanetse ga nna jaana: Modimo o boammaaruri, mme motho mongwe le mongwe ke moaki, jaaka go kwadilwe ga twe:

“Gore o tle o fitlhelwe o siame

mo mafokong a gago,

o fenye, fa o bewa molato.”

3:4
Pes. 116:11
51:6

5Fa jaanong tshiamololo ya rona e tlhomamisa tshiamo ya Modimo, re ka reng? A Modimo o a bo o siamolola, fa o re galefela? Ke bua ka mokgwa wa batho. 6Le go ka! Gonne fa go ka bo go ntse jalo, Modimo o ka atlhola lefatshe jang?

7Fa boammaaruri jwa Modimo bo totafaletse kgalalelong ya ona ka maaka a me, ke tla bo ke sa ntse ke sekisediwang jaaka moleofi? 8A ga re ka ke ra bua bogolo ra re: “A re direng bosula gore molemo o tswe mo go jona!” jaaka bangwe ba sotla ka rona ba re, re bua jalo? Bao ke ba petso e ba tshwanetseng.

3:8
Baroma 6:1,2

Botlhe ba mo thateng ya boleo

9Jaanong go ka tweng? A re gaisa ba bangwe? E seng ka gope; gonne re setse re supile gore Bajuta le Bagerika botlhe ba mo taolong ya boleo,

3:9
Baroma 1:18
2:24
10jaaka go kwadilwe ga twe:

“Ga go ope yo o siameng,

le e seng a le mongwe fela.

3:10
Pes. 14:1-3
53:2-4

11Ga go ope yo o tlhaloganyang,

ga go ope yo o batlang Modimo.

12Botlhe ba fapogile,

botlhe mmogo ba tlhobosegile;

ga go ope yo o dirang molemo,

ga a yo

le e seng a le mongwe fela.

13Memetso ya bone

ke mabitla a a butsweng;

ba tsietsa ka diteme tsa bone.

Botlhole jwa dinoga

bo mo melomong ya bone.

3:13
Pes. 5:10
140:4

14Magano a bone

a tletse thogako le bogalaka.

3:14
Pes. 10:7

15Dinao tsa bone

di bofefo go tsholola madi.

3:15
Jes. 59:7,8

16Tshenyo le pogiso

di mo ditseleng tsa bone,

17mme tsela ya kagiso

yona ga ba e itse.

18Ga ba boife Modimo jaaka

o le fa pele ga matlho a bone.”

3:18
Pes. 36:2

19Mme jaanong re itse gore dilo tsotlhe tse molao o di buang, o di bua le bone ba ba mo taolong ya molao gore molomo mongwe le mongwe o thijwe, mme lefatshe lotlhe le nne molato fa pele ga Modimo.

3:19
Baroma 2:12
Bagal. 3:22
20Ke ka moo go se nang motho ope yo o tla siamisiwang fa pele ga ona ka ditiro tsa molao; gonne molao o re naya kitso ya boleo.
3:20
Pes. 143:2
Bagal. 2:16
Baroma 7:7

Tshiamiso ka go dumela mo go Jesu Keresete

21Mme jaanong tshiamo ya Modimo e senotswe kwa ntle ga molao, e supilwe ke molao le baporofeti,

3:21
Dit. 10:43
22e bong tshiamo ya Modimo e e bonwang ka go dumela mo go Jesu Keresete, mme ke ya botlhe ba ba dumelang; gonne ga go na pharologanyo epe; 23gonne botlhe ba leofile, ba tlhoka tlotlo fa pele ga Modimo,
3:23
Baroma 3:9,19
5:2
24mme ba ka siamisiwa fela ka boitshwarelo jwa ona ka kgololo e e mo go Keresete Jesu,
3:24
Baroma 5:1
Baef. 2:8
25yo Modimo o mmeileng go nna thuanyo ka madi a gagwe e e bonwang ka tumelo, gore go supiwe tshiamo ya ona ka ntlha ya go tlhokomologa maleo a a dirilweng pele, Modimo o ntse o iphapaantse
3:25
Lef. 16:11-16
Baheb. 4:16
26gore o tle o supe tshiamo ya ona mo sebakeng seno, e nne ona o o siameng, o o siamisang ene yo o dumelang mo go Jesu.

27Mme jaanong ipelafatso e kae? E latlhetswe kwa ntle. E le ka molao ofe? A ke wa ditiro? Nnyaya, ke ka molao wa tumelo.

3:27
1 Bakor. 1:29,31
28Ke ka moo re kayang gore motho o siamisiwa ka tumelo fela, e seng ka ditiro tsa molao.
3:28
Bagal. 2:16
29A kampo Modimo ke Modimo wa Bajuta fela? A ga se wa Baditšhaba le bone? Ee, ke wa Baditšhaba le bone,
3:29
Baroma 10:12
30ka e le gore Modimo ke o le mongwe fela; ba ba rupileng o tla ba siamisa mo tumelong, le ba ba sa rupang o ba siamisa ka tumelo.
3:30
Baroma 4:11,12
31Jaanong a ke go re, re dirolola molao ka tumelo? Le go ka; tota re tlhomamisa molao.
3:31
Baroma 3:21
4:3
8:4
Math. 5:17

4

Aborahame o siamisitswe ka tumelo

41Mme jaanong re ka botsa re re: Aborahame, rraetsho-mogolwago-lwane ka fa nameng, o bonye eng? 2Kana fa Aborahame a ka bo a siamisitswe ka ditiro, o ka bo a na le pelafalo, fela e seng fa pele ga Modimo. 3Gonne Lokwalo lo a reng? Lo a re: “Aborahame o ne a dumela Modimo, mme ka moo a kaiwa mosiami.”

4:3
Gen. 15:6
Bagal. 3:6
4Yo o dirang, tuelo ga a e balelwe ka fa bopelotlhomoging, mme e le ka fa selekanyong.
4:4
Baroma 11:6
Math. 20:7,14
5Mme ene yo o sa direng, mme a dumela mo go ene yo o siamisang moikepi, ene tumelo ya gagwe e tla kaiwa tshiamo, 6fela jaaka Dafita a bua ka ga lesego la motho yo Modimo o mo kayang mosiami kwa ntle ga ditiro a re:
4:6
Pes. 32:1,2

7“Go sego bone ba ditshiamololo

tsa bone di itshwaretsweng,

ba dibe tsa bone di bipilweng.

8Go sego monna yo Morena

a sa mmaleleng molato wa boleo

ka gope.”

9Jaanong lesego leo a ke la ba ba rupileng fela, a kampo ke la ba ba sa rupang le bone? Gonne ra re: “Aborahame tumelo ya gagwe e kailwe tshiamo.” 10Mme kana o ne a kaiwa mosiami a ntse jang? A ke fa a setse a rupile, gongwe a ise a rupe? Ga se fa a rupile, mme ke fa a ise a rupe. 11Sesupo sa go rupa o ne a se amogela go nna sekano sa tshiamo ya tumelo e o neng a na nayo a ise a rupe, gore a nne rraabone botlhe ba ba dumelang, le fa ba sa rupa, gore le bone ba kaiwe basiami;

4:11
Gen. 17:10,11
12le gore a nne rraabone ba ba rupileng, e seng ka go rupa fela, mme le ka go tsaya motlhala wa tumelo ya ga rraetsho Aborahame, a ise a rupe;
4:12
Math. 3:9
13gonne tsholofetso ya go re, o tla nna morua-boswa wa lefatshe, ga e a newa Aborahame gongwe losika lwa gagwe ka molao, mme ke ka tshiamo ya tumelo.
4:13
Gen. 18:18
22:17,18
14Kana fa ba e leng ba molao e ka nna bone barua-boswa, foo tumelo e tla bo e se na thuso epe, le tsholofetso e tla bo e dirolotswe. 15Gonne molao o tsosa bogale, mme kwa go se nang molao teng, tlolo le yona ga e yo teng.
4:15
Baroma 3:20
5:13
7:8,10

16Ka moo boswa bo tla ka tumelo gore e nne ka fa bopelotlhomoging, e le gore tsholofetso e tlhomamele bana botlhe, e seng fela ba e leng ba molao, mme le bone ba tumelo ya ga Aborahame yo e leng rraarona rotlhe, 17jaaka go kwadilwe ga twe: “Ke go dirile rra merafe e mentsi;” Aborahame ke rraarona fa pele ga ona Modimo o a o dumetseng, o o phedisang baswi, o bile o bitsa dilo tse di se yong jaaka e kete di teng;

4:17
Gen. 17:5
18yo e rileng tsholofelo e sa tlhole e le teng, a dumela ka tsholofelo, gore a tle a nne rra merafe e mentsi ka fa go builweng ka teng ga twe: “Losika lwa gago lo tla nna jalo.”
4:18
Gen. 15:5
19Mme ga a ka a koafala mo tumelong, fa a leba mmele wa gagwe o o setseng o onetse, dinyaga tsa gagwe e le tse di ka nnang lekgolo, le mmele wa ga Sara o o setseng o onetse.
4:19
Gen. 17:17
20A se ka a belaela tsholofetso ya Modimo ka go sa dumeleng, mme bogolo a tia mo tumelong, a tlotla Modimo,
4:20
Baheb. 11:7,11
21a dumela ka botlalo gore se Modimo o se solofeditseng, o bile o nonofile go se dira. 22Ka ntlha ya moo tumelo e bile ya kaiwa tshiamo ya gagwe.
4:22
Baroma 4:3
23Jaanong ga go a kwalwa ka ntlha ya gagwe fela gore tumelo e kailwe tshiamo ya gagwe,
4:23
Baroma 15:4
24mme e bile ke ka ntlha ya rona, ba re tla kaiwang jalo, e bong rona ba re dumelang mo go ona o o tsositseng Jesu Morena wa rona mo baswing, 25yo o neng a neelwa losong ka ntlha ya ditlolo tsa rona, a ba a tsosediwa go siamisiwa ga rona.
4:25
Jes. 53:4,5
1 Bakor. 15:17