Setswana 1970/1987 (TSW70)
13

Go ikokobeletsa mebuso

131A motho mongwe le mongwe a ikokobeletse balaodi ba ba busang; gonne ga go na mmuso fa e se o o tswang Modimong; mebuso e e le yong e beilwe ke Modimo.

13:1
Diane 8:15
Tito 3:1
Joh. 19:11
2Ka moo, yo o ganang mmuso o emelana le puso ya Modimo; mme ba ba o ganang ba tla itsisetsa katlholo.
13:2
Diane 24:21
3Gonne babusi ga se ba ba boifiwang ka ntlha ya tiro e e molemo, mme e le ka ntlha ya e e bosula. Jaanong fa o sa rate go boifisiwa ke mmuso, dira molemo, mme o tla bona tlotlo mo go ona.
13:3
1 Pet. 2:13,14
4Gonne ke modiredi wa Modimo mo go wena gore o bone molemo. Mme fa o dira bosula, o boife; gonne ga o a tsholela tšhaka lefela; ka gonne ke modiredi wa Modimo, ke mmusolosi yo o dirafatsang bogale jwa Modimo mo go ene yo o dirang bosula.
13:4
Pes. 82:6
5Ka ntlha ya moo ke tshwanelo go ikokobetsa, e seng fela ka ntlha ya petso, mme e bile e le ka ntlha ya segakolodi.

6Ke ka ntlha ya moo lo ntshang lekgetho; gonne ke batlhanka ba Modimo ba ba ineetseng tiro eo ya bone ka metlha. 7Jaanong neelang mongwe le mongwe se se mo tshwanetseng: lo neele lekgetho ene yo o tshwanetsweng ke lekgetho, pulatsela ene yo o tshwanetsweng ke pulatsela, poifo ene yo o tshwanetsweng ke poifo, tlotlo ene yo o tshwanetsweng ke tlotlo.

13:7
Math. 22:21

Lorato lo dirafatsa molao

8Lo fetse tsotlhe tse di tshwanetseng go lešwa, go sale go ratana fela; gonne yo o ratang yo mongwe o dirafaditse molao.

13:8
Bagal. 5:14
1 Tim. 1:6
9Gonne ditaolo tse di reng: “O se ka wa dira boaka; o se ka wa bolaya; o se ka wa utswa; o se ka wa supa tshupo ya kako; o se ka wa eletsa,” le fa go ka ne go le taolo e nngwe e sele, di akareditswe ka lefoko le le reng: “O rate mongwe-ka-wena jaaka o ithata.”
13:9
Ekes. 20:13-17
Lef. 19:18
10Lorato ga lo direle motho bosula; ke ka moo lorato e leng tirafatso ya molao.
13:10
1 Bakor. 13:4
Math. 22:40

Sepelang lo thantse sentle!

11Dirang jalo, ka lo itse sebaka gore e setse e le nako ya go tsoga mo thobalong; gonne pholoso e re atametse jaanong bogolo go jale fa re simolola go dumela.

13:11
Baef. 5:14
1 Bathes. 5:6,7
12Bosigo bo a sa, letsatsi le atametse; ka moo, a re apoleng ditiro tsa lefifi, re apareng marumo a lesedi!
13:12
1 Joh. 2:8
Baef. 5:11
13A re tsamaeng re itshotse sentle jaaka mo motshegareng, e seng mo medirong ya tlhapelo le ya botagwa, e seng mo marobalelong a boaka le mekgweng e e maswe, e seng mo kgannye le mo lefufeng;
13:13
Luka 21:34
Baef. 5:18
14mme aparang Morena Jesu Keresete, lo se tlameleng mmele ka mokgwa o o ka tsosang dikeletso tse di bosula.
13:14
Bagal. 3:27

14

Bopelotelele mo go ba ba bokoa

141Yo o bokoa mo tumelong lo mo tshole, lo se ganetsanye ka ntlha ya maikutlo.

14:1
Baroma 15:1
1 Bakor. 8:9
2Mongwe o dumela gore o ka ja tsotlhe, mme yo o bokoa o ja merogo fela.
14:2
Gen. 1:29
9:3
3Yo o jang a a se nyatse ene yo o sa jeng; mme yo o sa jeng a a se atlhole yo o jang; gonne Modimo o mo amogetse.
14:3
Bakol. 2:16
4Kana wena o mang yo o ka atlholang motlhanka wa yo mongwe? Ene o emela gongwe o wela Morena wa gagwe; mme o tla emisiwa, gonne Morena o nonofile go ka mo emisa.
14:4
Math. 7:1
Jak. 4:11,12

5Yo mongwe o kaya gore letsatsi lengwe le feta le lengwe; mme yo mongwe ene o kaya gore malatsi a a tshwana. A mongwe le mongwe a tlhomame mo boitlhomong jwa gagwe.

14:5
Bagal. 4:10
6Yo o tlotlang letsatsi o le tlotlela Morena; yo o jang o ja ka ntlha ya Morena, gonne o leboga Modimo. Mme yo o sa jeng o lesa go ja ka ntlha ya Morena, mme o leboga Modimo. 7Gonne ga go ope wa rona yo o itshelelang, e bile ga go ope yo o itshwelang; 8gonne fa re tshela, re tshelela Morena; fa re swa, re swela Morena; ka moo, le fa re tshela gongwe re swa, re ba Morena.
14:8
Bagal. 2:20
1 Bathes. 5:10
9Gonne se Keresete a se swetseng, a ba a tsoga, a phela gape, ke gore a tle a nne Morena wa baswi le baphedi. 10Mme wena o beelang ngwana wa ga Rraago molato? Gongwe le wena, o nyaletsang ngwana wa ga Rraago? Gonne rotlhe re tla ema fa pele ga sedulo sa katlholo sa Modimo;
14:10
Dit. 17:31
Math. 25:31,32
2 Bakor. 5:10
11gonne go kwadilwe ga twe:

“Ka bophelo jwa me!

Mangole otlhe

a tla nkhubamela,

diteme tsotlhe

di tla ipolela Modimo,

go bua Morena.”

14:11
Jes. 45:23
Bafil. 2:10,11

12Ke ka moo mongwe le mongwe wa rona o tla ikarabelang ka boene mo Modimong.

14:12
Bagal. 6:6

Go phedisanya ka lorato

13Jalo he, a re se tlholeng re baana melato, mme bogolo tlhokomelang gore go se nne ope yo o kgopisang mokaulengwe gongwe go mo leofisa. 14Ke a itse, e bile ke itse ka tlhomamo ka Morena Jesu gore ga go sepe se se itshekologileng ka bosona; mme ene yo o se kayang se itshekologile, se itshekologetse ene.

14:14
Math. 15:11
Dit. 10:15
Tito 1:15
15Gonne fa mokaulengwe wa gago a ka belaediwa ke wena ka ntlha ya dijo, foo ò tla bo o sa tlhole o tsamaya ka fa loratong. Motho yo Keresete o mo swetseng ò se ka wa mo senya ka dijo tsa gago.
14:15
1 Bakor. 8:11-13
16Jaanong a molemo wa lona o se ka wa kgalwa!
14:16
Tito 2:5
17Gonne puso ya Modimo ga se go ja le go nwa, mme ke tshiamo le kagiso le boitumelo ka Mowa o o boitshepo.
14:17
Luka 17:20
18Gonne ene yo o direlang Keresete ka tseo ke yo o kgatlhang Modimo, e bile o ikanngwa ke batho.

19Ka moo he, a re lateleng tsa kagisanyo le tsa ketleetsanyo tumelong!

14:19
Baroma 12:18
15:2
20O se ka wa senya tiro ya Modimo ka ntlha ya dijo. Dilo tsotlhe di itshekile; mme di bosula mo mothong yo o di jang ka pelaelo.
14:20
Baroma 14:14
21Go molemo, fa go ka tlogelwa go ja nama le go nwa bojalwa le sengwe le sengwe se mokaulengwe wa gago a ka kgopisiwang ke sona.
14:21
1 Bakor. 8:13
22Fa o na le kgololesego, a e nne ya gago ka bowena fa pele ga Modimo. Go sego yo o sa itshekiseng mo go se a se kayang se letleletswe. 23Mme yo o jang a belaela ene o atlhotswe molato, ka a sa je ka tumelo. Mme sengwe le sengwe se e seng sa tumelo ke boleo.
14:23
Tito 1:15

15

Keresete ke sekao sa go itatola le sa go thusa ba bangwe

151Rona ba re leng thata, re tshwanetse go itshokela makoa a ba ba seng thata, e seng go ikgatlha.

15:1
Baroma 14:1
2A mongwe le mongwe wa rona a kgatlhe mongwe-ka-ene, a mmatlele tse di molemo tsa go thusanya mo tumelong.
15:2
1 Bakor. 9:19
10:24,33
3Gonne Keresete le ene ga a a ka a ikgatlha, mme go ne go le jaaka go kwadilwe ga twe: “Dikgobo tsa ba ba go kgobang di nkwetse godimo.”
15:3
Pes. 69:10
4Kana tsotlhe tse di kwadilweng pele di kwaletswe go re ruta gore re tle re nne le tsholofelo ka go tshwarelela le ka go kgothadiwa ke Dikwalo.
15:4
Baroma 4:23,24
1 Bakor. 10:11
5Jaanong a Modimo wa tshwarelelo le wa kgothatso o lo thuse gore lo utlwane ka fa thatong ya ga Keresete Jesu,
15:5
Bafil. 3:16
6gore lo galaletse Modimo, Rra Morena wa rona Jesu Keresete, ka bongwefela jwa pelo ka molomo o le mongwe fela.

7Tsholanang he, jaaka Keresete le ene a re tsholetse go galaletsa Modimo. 8Gonne ka re, Keresete o ne a nna modiredi wa Bajuta ka ntlha ya boammaaruri jwa Modimo, gore a tlhomamise tse borraetsho ba di boleletsweng pele,

15:8
Math. 15:24
Dit. 3:25
9mme baheitane bone ba galaletse Modimo ka ntlha ya kutlwelo-botlhoko, jaaka go kwadilwe ga twe:

“Ka ntlha ya moo

ke tla go baka mo baheitaneng,

ke opelela leina la gago.”

15:9
Baroma 11:30
Pes. 18:50

10Go bile ga twe:

“Lona baheitane, itumeleng

mmogo le morafe wa gagwe!”

15:10
Doit. 32:43

11Ga ba ga twe:

“Bakang Morena,

lona baheitane lotlhe,

lo mmake,

lona merafe yotlhe!”

15:11
Pes. 117:1

12Gape Jesaya a re:

“Go tla tla modi wa ga Isai,

e bong ene yo o tsogang

go laola baheitane;

baheitane ba tla solofela

mo go ene.”

15:12
Jes. 11:10
Tshen. 5:5

13Mme jaanong a Modimo wa tsholofelo o lo tlatse boitumelo jotlhe le kagiso ka go dumela gore lo tote bogolo mo tsholofelong ka thata ya Mowa o o Boitshepo.

Boapostolo jwa ga Paulo le maikaelelo a gagwe

14Ba ga etsho, le nna ka nosi ke itse tota ka ga lona gore lo tletse molemo, lo tladitswe kitso yotlhe; e bile lo nonofile go kaelana. 15Le fa go ntse jalo, e re ka ke ne ke rata go lo gakolola gape, ke lo kwaletse mo gongwenyana ka bopelokgale ka ntlha ya bopelotlhomogi jo ke bo filweng ke Modimo

15:15
Baroma 1:5
12:3
16gore ke nne modiredi wa ga Keresete Jesu mo baheitaneng le moperesiti wa Efangele ya Modimo, gore baheitane ba nne tshupelo e e amogelegang, e e itshepisitsweng ke Mowa o o Boitshepo.
15:16
Baroma 11:13
Bafil. 2:17
17Ke ka moo ke nang le go ka ipoka mo go Keresete Jesu ka ntlha ya go direla Modimo. 18Gonne ke tla beta pelo fela go bolela tse Keresete o neng a di dira ka nna go isa baheitane kutlong ka mafoko le ditiro,
15:18
2 Bakor. 3:5
Baroma 1:5
19ka thata ya ditshupo le dikgakgamatso le ka thata ya Mowa wa Modimo, mo ke bileng ke tlatsa lefatshe Efangele ya ga Keresete go simolola kwa Jerusalema le mo tikologong go ya go fitlha kwa Ileriko.
15:19
Mar. 16:17
20Ke ne ke itlotla ka go rera Efangele, kwa Keresete a iseng a bolelwe teng gore ke se ka ka aga mo motheong wa yo mongwe.
15:20
2 Bakor. 10:15,16
21Mme e le jaaka go kwadilwe ga twe:

“Ba ba iseng ba itsisiwe

ka ga gagwe ba tla bona,

le ba ba iseng ba utlwe

ba tla tlhaloganya.”

15:21
Jes. 52:15

22Ke ka moo ke neng ke tshwarega gantsi go tla koo go lona.

15:22
Baroma 1:13
23Jaanong e re ka ke sa tlhole ke na le kwa ke yang teng mo mafatsheng ano, e bile e setse e le dingwaga tse dintsi, ke ntse ke tlhologeletswe go tla koo go lona,
15:23
Baroma 1:10,11
24motlhang ke yang kwa Sepania; gonne ke solofela go lo bona, fa ke feta koo, le go romelwa teng ka thuso ya lona, ke sena go lapolosiwa pelo go se kae mo go lona.
15:24
1 Bakor. 16:6
25Mme jaanong ke etela kwa Jerusalema, ke ya go direla baitshepi;
15:25
Dit. 18:21
19:21
20:22
26gonne ba Maketonia le Agaya ba bonye go le molemo go phuthela bahumanegi ba baitshepi ba ba kwa Jerusalema dikatso.
15:26
1 Bakor. 16:1
2 Bakor. 8:1-4
9:2,12
27Ee, ba ratile jalo, e bile ba sesuga mo go bone; gonne fa baheitane ba abetswe dilo tsa bone tsa mowa, ke tshwanelo ya bone gore ba ba leboge ka dilo tsa bone tsa mmele.
15:27
Baroma 9:4
1 Bakor. 9:11
28E tla re fa ke sena go swetsa jalo le go tsenya maungo a dikabelo mo diatleng tsa bone, ke fete ka lona, fa ke ya kwa Sepania. 29Mme ke itse gore mogang ke tlang koo go lona, ke tla tla ka lesego le le tletseng la Efangele ya ga Keresete.
15:29
Baroma 1:11

30Bakaulengwe, ke lo rapela ka Morena wa rona Jesu Keresete le ka lorato lwa Mowa gore lo nthuse mo ntweng ka go nthapelela Modimo

15:30
2 Bakor. 1:11
Bafil. 1:27
2 Bathes. 3:1
31gore ke falodisiwe mo go bone ba ba kwa Jutea, ba ba ganang go utlwa, le gore tirelo ya me e ke e direlang Jerusalema e natefele baitshepi, 32e tle e re fa e le go rata ga Modimo ke tle koo go lona ka boitumelo, ke lapologe ke le mo go lona. 33A Modimo wa kagiso o nne le lona lotlhe! Amen.
15:33
Baroma 16:20