Setswana 1970/1987 (TSW70)
8

Sekano sa bosupa se a kanololwa. Baengele ba supa ba na le diphala di supa. Diphala tsa ntlha tse nne

81E rile Kwana e kanolola sekano sa bosupa, ga nna tidimalo mo legodimong e ka nna botlhanngwe jwa nako.

8:1
Sag. 2:13
Hab. 2:20
2Jaanong ka bona baengele ba supa, ba ba emeng fa pele ga Modimo, ba neelwa diphala di supa.
8:2
Math. 24:31

3Moengele yo mongwe a tla, a ema fa aletareng, a tshotse leiswana la gouta, a ba a neelwa maswalo a mantsi gore a a supelele merapelo ya baitshepi botlhe mo aletareng ya gouta e e fa pele ga sedulo sa bogosi.

8:3
Tshen. 5:8
4Mme musi wa maswalo a a tshubetsweng dithapelo tsa baitshepi wa tlhatloga, wa tswa seatleng sa moengele, wa fitlha fa pele ga Modimo.
8:4
Pes. 141:2
5Jaanong moengele a tsaya leiswana, a le tlatsa molelo wa aletare, a o latlhela mo lefatsheng; ke fa go tla mantswe le ditumo tsa maru le dikgadima le thoromo ya lefatshe.
8:5
Hes. 10:2

6Jaanong baengele ba supa, ba ba nang le diphala di supa, ba iketleeletsa go di letsa.

7Moengele wa ntlha a letsa; mme ga na sefako le molelo di tlhakanye le madi, tsa latlhelwa mo lefatsheng; karolo ya boraro ya lefatshe ya šwa le karolo ya boraro ya ditlhare ya šwa le bojang jotlhe jo botala jwa šwa.

8:7
Ekes. 9:23-26

8Moengele wa bobedi a letsa; mme ga nna jaaka e kete thaba e kgolo e e tukang molelo e latlhelwa mo lewatleng; karolo ya boraro ya lewatle ya ba ya fetoga madi,

8:8
Jer. 51:25
Ekes. 7:20,21
9le karolo ya boraro ya diphedi tsa lewatle ya swa, le karolo ya boraro ya dikepe ya senngwa.

10Moengele wa boraro a letsa, mme ga wa naledi e kgolo mo legodimong, e tuka jaaka serumola, ya wela mo karolong ya boraro ya dinoka le mo metsweding ya metsi.

8:10
Jes. 14:12
Dan. 8:10
11Leina la naledi eo ke Longana; jaanong karolo ya boraro ya metsi ya nna longana, mme batho ba bantsi ba swa ka metsi ao, ka a fetogile bogalaka.

12Moengele wa bone a letsa; mme karolo ya boraro ya letsatsi ya itewa le karolo ya boraro ya ngwedi le karolo ya boraro ya dinaledi, gore karolo ya boraro ya tsona e fifale le gore karolo ya boraro ya motsi e tlhoke lesedi, le bosigo fela jalo.

8:12
Tshen. 6:12
Ekes. 10:21

13Ka bona, ka ba ka utlwa moengele e kete ntswi a fofa fa gare ga legodimo, a kua ka lentswe le legolo a re: “A tatlhego ya bone wee, wee, wee, ba ba agileng mo lefatsheng, ka ntlha ya mantswe a mangwe a diphala tsa baengele ba bararo ba ba tla tlogang ba letsa.”

8:13
Tshen. 14:6
9:12
11:14
12:12

9

Phala ya botlhano le tatlhego ya ntlha

91Jaanong moengele wa botlhano a letsa; mme ka bona naledi e wetse mo lefatsheng, e tswa kwa legodimong; a ba a newa selotlele sa molete o o se nang bolekanngo.

9:1
Tshen. 8:10
20:1
2A bula molete o o se nang bolekanngo, ga ba ga tlhatloga musi mo moleteng jaaka musi wa pesetso e kgolo; letsatsi le loapi tsa fifadiwa ke musi wa molete.
9:2
Joele 2:2,10
3Tsie ya tla mo lefatsheng e tswa mo musing, ya newa thata, jaaka diphepheng tsa lefatshe di na le thata. 4Ya laelwa gore e se ka ya senya bojang jwa lefatshe, le fa e le sepe se setala, le fa e le setlhare sepe, fa e se batho fela ba ba se nang letshwao la Modimo mo diphatleng.
9:4
Tshen. 7:3
5Ya laelwa gore e se ka ya ba bolaya, mme e ba tlhokofatse dikgwedi di le tlhano; tlhokofatso ya yona e tshwana le tlhokofatso ya phepheng, fa e loma motho. 6Mo malatsing ao batho ba tla batla loso, mme ga ba kitla ba lo bona ka gope; ba tla eletsa go swa, mme loso lo tla ba gana.
9:6
Luka 23:30

7Popego ya tsie ya bo e tshwana le ya dipitse tse di baakanyeditsweng ntwa; mo ditlhogong tsa yona go ntse jaaka dirwalo e kete tsa gouta, difatlhego tsa yona di tshwana le tsa batho;

9:7
Joele 2:4
8mme ya bo e na le meriri e e tshwanang le ya basadi, meno a yona a ntse jaaka meno a ditau. 9Ya bo e na le difemela-sehuba tse di ntseng jaaka tsa tshipi, mosumo wa diphuka tsa yona o ntse jaaka loratla lwa dikoloi tsa dipitse di le dintsi tse di bololelang ntwa. 10E ne e na le megatla e e tshwanang le ya diphepheng le mabolela, mme thata ya yona e le mo megatleng go bogisa batho dikgwedi di le tlhano.
9:10
Tshen. 9:19
11E na le kgosi ya yona, e bong moengele wa molete, leina la gagwe ke Abadone ka Sehebere, mme ka Segerika ke Apolione.9:11 Ke go re: Mosenyi.
9:11
Tshen. 9:1

12Tatlhego ya ntlha e fetile, kana go sa tla ditatlhego di le pedi kwa morago.

9:12
Tshen. 8:13
11:14

Phala ya borataro le tatlhego ya bobedi

13Jaanong ga letsa moengele wa borataro; mme ka utlwa lentswe le tswa mo dinakeng tse nne tsa aletare ya gouta e e fa pele ga Modimo,

9:13
Tshen. 8:3
Ekes. 30:1-3
14le raya moengele wa borataro yo o tshotseng phala le re: “Golola baengele ba bane ba ba golegilweng fa nokeng e kgolo ya Euferate.”
9:14
Tshen. 16:12
15Baengele ba bane bao ba gololwa, ba ba etleeleditsweng nako eo le letsatsi leo le kgwedi eo le ngwaga oo gore ba bolae karolo ya boraro ya batho.
9:15
Tshen. 8:7-12
16Palo ya ba mephato ya bapalama-dipitse e ne e le dimileone di le 200; ke ne ka utlwa palo ya bone. 17Mme ka bona dipitse mo ponong le ba ba di palameng go ntse jaana: Ba na le difemela-sehuba tse dikhibidu jaaka molelo le tse dikwebu jaaka musi le tse ditshetlha jaaka sebabole; ditlhogo tsa dipitse tsona di le jaaka ditlhogo tsa ditau, go tswa molelo le musi le sebabole mo maganong a tsona. 18Karolo ya boraro ya batho ya bolawa ka dipetso tse tharo tseo, e bong molelo le musi le sebabole, tse di tswang mo maganong a tsona. 19Gonne thata ya dipitse tseo e mo maganong a tsona le mo megatleng ya tsona; gonne megatla ya tsona e tshwana le dinoga, e na le ditlhogo, di senya ka yona.

20Mme batho ba ba setseng, ba ba sa bolawang ka dipetso tseo, ba se ka ba bakela ditiro tsa diatla tsa bone tsa go obamela medemone le medimo ya diseto ya gouta le ya selefera le ya kgotlho le ya lentswe le ya logong, e e sa boneng, e e sa utlweng, e e sa tsamaeng;

9:20
Tshen. 16:9,11,21
1 Bakor. 10:20
21le gona ba se ka ba ikwatlhaela dipolao tsa bone le e seng boloi le e seng boaka le e seng bogodu jwa bone.

10

Johane o ja lokwalonyana lwa legodimo

101Jaanong ka bona moengele yo mongwe yo o thata a fologa kwa legodimong, a apere leru, motshewabadimo o le godimo ga tlhogo ya gagwe, sefatlhego sa gagwe se ntse jaaka letsatsi, dinao tsa gagwe di ntse jaaka dipilara tsa molelo,

10:1
Tshen. 4:3
5:2
2a tshotse lokwalonyana ka seatla, lo petlekilwe; a gata lewatle ka lonao lo lo jang, ka lwa molema a gata lefatshe;
10:2
Tshen. 5:1
3a ba a goa ka lentswe le legolo jaaka tau e duma; ya re a sena go goa, ditumo di supa tsa maru tsa ntsha mantswe a tsona.
10:3
Jer. 25:30
Hos. 11:10
Amose 1:2
4Ya re ditumo tse supa tsa maru di sena go bua, ka re, ke a kwala; mme ka utlwa lentswe le tswa kwa legodimong le re: “O kane dilo tse ditumo tse di supang tsa maru di di boletseng; o se ka wa di kwala.”
10:4
Dan. 8:26
12:4,9

5Jaanong moengele yo ke mmonyeng a eme mo lewatleng le mo lefatsheng, a tsholeletsa letsogo le le jang kwa legodimong, 6a ikana ka ene yo o phelang ka bosakhutleng, yo o tlhodileng legodimo le tse di mo go lone le lefatshe le tse di mo go lone le lewatle le tse di mo go lone, a ikana a re: “Sebaka ga se nke se tlhola se nna teng.

10:6
Dan. 12:7
Tshen. 6:11
7Mme e tla re mo malatsing a lentswe la moengele wa bosupa, a o tla letsang phala ka ona, bosaitsiweng jwa Modimo bo wediwe ka fa mafokong a boitumelo a o a begetseng baporofeti, batlhanka ba ona.”
10:7
Tshen. 11:15
17:17
Dit. 3:21

8Jaanong lentswe le ke le utlwileng le tswa kwa legodimong la bua gape le nna la re: “Yaa o tsee lokwalo lo lo petlekilweng, lo lo mo seatleng sa moengele yo o emeng mo lewatleng le mo lefatsheng.”

10:8
Tshen. 10:2,4

9Ka ya kwa moengeleng, ka mo raya ka re, a nnee lokwalonyana loo. A nthaya a re: “Lo tsee, o lo je, o lo fetse; lo tla go segisa mala, mme mo leganong la gago lo tla nna botshe jaaka dinotshe.”

10:9
Hes. 3:1-3

10Ka tsaya lokwalonyana mo seatleng sa moengele, ka lo ja, ka lo fetsa; lwa bo lo le botshe mo leganong jaaka dinotshe; mme ya re ke sena go lo ja, ka segwa ke mala. 11Jaanong ka rewa ga twe: “O tshwanetse go bolelela pele gape ka ga merafe le ditšhaba le dipuo le dikgosi di le dintsi.”