Setswana 1970/1987 (TSW70)
7

Baiseraele ba ba boikanyo ba gololwa mo dipitlaganong tse di boitshegang

71Morago ga moo ka bona baengele ba le bane ba eme fa dikhutlong tse nne tsa lefatshe, ba tshwere diphefo tse nne tsa lefatshe gore go se ka ga foka phefo epe mo lefatsheng le e seng mo lewatleng le e seng mo setlhareng sepe.

7:1
Dan. 7:2
Sag. 6:5
Math. 24
2Ka ba ka bona moengele yo mongwe a tlhatloga kwa botlhabatsatsi, a na le sekano sa Modimo o o phelang; a kuela ka lentswe le legolo kwa baengeleng ba bane ba ba neilweng go senya lefatshe le lewatle 3a re: “Lo se ka lwa senya lefatshe le e seng lewatle le e seng ditlhare, go ya re tshwae batlhanka ba Modimo wa rona pele mo diphatleng tsa bone.”
7:3
Hes. 9:4,6
4Jaanong ka utlwa palo ya ba ba tshwailweng, e le batshwaiwa ba le 144 000, ba tswa mo lotsong longwe le longwe lwa bomorwa Iseraele:
7:4
Tshen. 14:1,3
5Ba lotso lwa ga Juta e le batshwaiwa ba le 12 000; ba lotso lwa ga Rubene e le 12 000; ba lotso lwa ga Gate e le 12 000; 6ba lotso lwa ga Asere e le 12 000; ba lotso lwa ga Nafetale e le 12 000; ba lotso lwa ga Manase e le 12 000; 7ba lotso lwa ga Simeone e le 12 000; ba lotso lwa ga Lefi e le 12 000; ba lotso lwa ga Isašare e le 12 000; 8ba lotso lwa ga Sebulone e le 12 000; ba lotso lwa ga Josefa e le 12 000; ba lotso lwa ga Benyamene e le batshwaiwa ba le 12 000.

Lesomo le legolo la ba ba golotsweng

9Morago ga dilo tseo ka leba, ka bona lesomo le legolo la batho le le sa ka keng la balwa ke ope, e le ba ditšhaba tsotlhe le ba ditso le ba merafe le ba dipuo ba eme fa pele ga sedulo sa bogosi le fa pele ga Kwana, ba apere diaparo tse ditshweu, ba tshotse dikala tsa mokolane ka diatla;

7:9
Tshen. 6:11
10ba tshela lošalaba lo logolo ba re: “Pholoso e mo Modimong wa rona o o ntseng mo sedulong sa bogosi le mo Kwaneng!”
7:10
Tshen. 12:10
11Baengele botlhe ba bo ba eme mo tikologong, sedulo se le fa gare le bagolo le diphedi tse nne, ba wela fa pele ga sedulo ka difatlhego, ba obamela Modimo
7:11
Tshen. 5:11
11:16
12ba re: “Amen! A poko le kgalalelo le botlhale le tebogo le tlotlo le thata le nonofo e nne tsa Modimo wa rona go ya bosakhutleng! Amen.”
7:12
Tshen. 5:12

13Jaanong mongwe wa bagolo a mpotsa a re: “Ba ba apereng diaparo tse ditshweu ba, ke bomang, ba tswa kae?”

14Ka mo raya ka re: “Morena wa me, go itse wena.”

A nthaya a re: “Ba ke bone ba ba tswang mo pitlaganong e kgolo, ba tlhatswitse diaparo tsa bone, ba di sweufaditse mo mading a Kwana.

7:14
Tshen. 3:10
Math. 24:21
Baheb. 9:14
15Ke ka ntlha ya moo ba leng fa pele ga sedulo sa bogosi sa Modimo, ba o direla bosigo le motshegare mo Tempeleng ya ona; mme yo o ntseng mo sedulong o tla tsharolola tente ya gagwe godimo ga bone.
7:15
Tshen. 11:19
16:1
21:3,22
14:15,17
15:5,8
16Ga ba kitla ba tlhola ba bolawa ke tlala le fa e le lenyora, le letsatsi ga le kitla le ba fisa le fa e le mogote ope;
7:16
Jes. 49:10
17gonne kwana e e fa gare fa pele ga sedulo e tla ba fudisa, e ba gogela kwa metsweding ya metsi a botshelo; mme Modimo o tla phimola dikeledi tsotlhe mo matlhong a bone.”
7:17
Tshen. 5:6
21:4
Pes. 23:2
Jes. 25:8

8

Sekano sa bosupa se a kanololwa. Baengele ba supa ba na le diphala di supa. Diphala tsa ntlha tse nne

81E rile Kwana e kanolola sekano sa bosupa, ga nna tidimalo mo legodimong e ka nna botlhanngwe jwa nako.

8:1
Sag. 2:13
Hab. 2:20
2Jaanong ka bona baengele ba supa, ba ba emeng fa pele ga Modimo, ba neelwa diphala di supa.
8:2
Math. 24:31

3Moengele yo mongwe a tla, a ema fa aletareng, a tshotse leiswana la gouta, a ba a neelwa maswalo a mantsi gore a a supelele merapelo ya baitshepi botlhe mo aletareng ya gouta e e fa pele ga sedulo sa bogosi.

8:3
Tshen. 5:8
4Mme musi wa maswalo a a tshubetsweng dithapelo tsa baitshepi wa tlhatloga, wa tswa seatleng sa moengele, wa fitlha fa pele ga Modimo.
8:4
Pes. 141:2
5Jaanong moengele a tsaya leiswana, a le tlatsa molelo wa aletare, a o latlhela mo lefatsheng; ke fa go tla mantswe le ditumo tsa maru le dikgadima le thoromo ya lefatshe.
8:5
Hes. 10:2

6Jaanong baengele ba supa, ba ba nang le diphala di supa, ba iketleeletsa go di letsa.

7Moengele wa ntlha a letsa; mme ga na sefako le molelo di tlhakanye le madi, tsa latlhelwa mo lefatsheng; karolo ya boraro ya lefatshe ya šwa le karolo ya boraro ya ditlhare ya šwa le bojang jotlhe jo botala jwa šwa.

8:7
Ekes. 9:23-26

8Moengele wa bobedi a letsa; mme ga nna jaaka e kete thaba e kgolo e e tukang molelo e latlhelwa mo lewatleng; karolo ya boraro ya lewatle ya ba ya fetoga madi,

8:8
Jer. 51:25
Ekes. 7:20,21
9le karolo ya boraro ya diphedi tsa lewatle ya swa, le karolo ya boraro ya dikepe ya senngwa.

10Moengele wa boraro a letsa, mme ga wa naledi e kgolo mo legodimong, e tuka jaaka serumola, ya wela mo karolong ya boraro ya dinoka le mo metsweding ya metsi.

8:10
Jes. 14:12
Dan. 8:10
11Leina la naledi eo ke Longana; jaanong karolo ya boraro ya metsi ya nna longana, mme batho ba bantsi ba swa ka metsi ao, ka a fetogile bogalaka.

12Moengele wa bone a letsa; mme karolo ya boraro ya letsatsi ya itewa le karolo ya boraro ya ngwedi le karolo ya boraro ya dinaledi, gore karolo ya boraro ya tsona e fifale le gore karolo ya boraro ya motsi e tlhoke lesedi, le bosigo fela jalo.

8:12
Tshen. 6:12
Ekes. 10:21

13Ka bona, ka ba ka utlwa moengele e kete ntswi a fofa fa gare ga legodimo, a kua ka lentswe le legolo a re: “A tatlhego ya bone wee, wee, wee, ba ba agileng mo lefatsheng, ka ntlha ya mantswe a mangwe a diphala tsa baengele ba bararo ba ba tla tlogang ba letsa.”

8:13
Tshen. 14:6
9:12
11:14
12:12

9

Phala ya botlhano le tatlhego ya ntlha

91Jaanong moengele wa botlhano a letsa; mme ka bona naledi e wetse mo lefatsheng, e tswa kwa legodimong; a ba a newa selotlele sa molete o o se nang bolekanngo.

9:1
Tshen. 8:10
20:1
2A bula molete o o se nang bolekanngo, ga ba ga tlhatloga musi mo moleteng jaaka musi wa pesetso e kgolo; letsatsi le loapi tsa fifadiwa ke musi wa molete.
9:2
Joele 2:2,10
3Tsie ya tla mo lefatsheng e tswa mo musing, ya newa thata, jaaka diphepheng tsa lefatshe di na le thata. 4Ya laelwa gore e se ka ya senya bojang jwa lefatshe, le fa e le sepe se setala, le fa e le setlhare sepe, fa e se batho fela ba ba se nang letshwao la Modimo mo diphatleng.
9:4
Tshen. 7:3
5Ya laelwa gore e se ka ya ba bolaya, mme e ba tlhokofatse dikgwedi di le tlhano; tlhokofatso ya yona e tshwana le tlhokofatso ya phepheng, fa e loma motho. 6Mo malatsing ao batho ba tla batla loso, mme ga ba kitla ba lo bona ka gope; ba tla eletsa go swa, mme loso lo tla ba gana.
9:6
Luka 23:30

7Popego ya tsie ya bo e tshwana le ya dipitse tse di baakanyeditsweng ntwa; mo ditlhogong tsa yona go ntse jaaka dirwalo e kete tsa gouta, difatlhego tsa yona di tshwana le tsa batho;

9:7
Joele 2:4
8mme ya bo e na le meriri e e tshwanang le ya basadi, meno a yona a ntse jaaka meno a ditau. 9Ya bo e na le difemela-sehuba tse di ntseng jaaka tsa tshipi, mosumo wa diphuka tsa yona o ntse jaaka loratla lwa dikoloi tsa dipitse di le dintsi tse di bololelang ntwa. 10E ne e na le megatla e e tshwanang le ya diphepheng le mabolela, mme thata ya yona e le mo megatleng go bogisa batho dikgwedi di le tlhano.
9:10
Tshen. 9:19
11E na le kgosi ya yona, e bong moengele wa molete, leina la gagwe ke Abadone ka Sehebere, mme ka Segerika ke Apolione.9:11 Ke go re: Mosenyi.
9:11
Tshen. 9:1

12Tatlhego ya ntlha e fetile, kana go sa tla ditatlhego di le pedi kwa morago.

9:12
Tshen. 8:13
11:14

Phala ya borataro le tatlhego ya bobedi

13Jaanong ga letsa moengele wa borataro; mme ka utlwa lentswe le tswa mo dinakeng tse nne tsa aletare ya gouta e e fa pele ga Modimo,

9:13
Tshen. 8:3
Ekes. 30:1-3
14le raya moengele wa borataro yo o tshotseng phala le re: “Golola baengele ba bane ba ba golegilweng fa nokeng e kgolo ya Euferate.”
9:14
Tshen. 16:12
15Baengele ba bane bao ba gololwa, ba ba etleeleditsweng nako eo le letsatsi leo le kgwedi eo le ngwaga oo gore ba bolae karolo ya boraro ya batho.
9:15
Tshen. 8:7-12
16Palo ya ba mephato ya bapalama-dipitse e ne e le dimileone di le 200; ke ne ka utlwa palo ya bone. 17Mme ka bona dipitse mo ponong le ba ba di palameng go ntse jaana: Ba na le difemela-sehuba tse dikhibidu jaaka molelo le tse dikwebu jaaka musi le tse ditshetlha jaaka sebabole; ditlhogo tsa dipitse tsona di le jaaka ditlhogo tsa ditau, go tswa molelo le musi le sebabole mo maganong a tsona. 18Karolo ya boraro ya batho ya bolawa ka dipetso tse tharo tseo, e bong molelo le musi le sebabole, tse di tswang mo maganong a tsona. 19Gonne thata ya dipitse tseo e mo maganong a tsona le mo megatleng ya tsona; gonne megatla ya tsona e tshwana le dinoga, e na le ditlhogo, di senya ka yona.

20Mme batho ba ba setseng, ba ba sa bolawang ka dipetso tseo, ba se ka ba bakela ditiro tsa diatla tsa bone tsa go obamela medemone le medimo ya diseto ya gouta le ya selefera le ya kgotlho le ya lentswe le ya logong, e e sa boneng, e e sa utlweng, e e sa tsamaeng;

9:20
Tshen. 16:9,11,21
1 Bakor. 10:20
21le gona ba se ka ba ikwatlhaela dipolao tsa bone le e seng boloi le e seng boaka le e seng bogodu jwa bone.