Setswana 1970/1987 (TSW70)
5

Lokwalo lo lo kannweng ka dikano tse di supang.

Ke Kwana fela e e nang le tshwanelo ya go lo kanolola

51Jaanong ka bona lokwalo mo letsogong le le jang la yo o ntseng mo sedulong, lo kwadilwe ka fa teng le ka fa ntle, lo kannwe ka dikano tse supa.

5:1
Hes. 2:9,10
Tshen. 4:2
2Ka ba ka bona moengele yo o thata, a buela kwa godimo a re: “Ke mang yo o nang le tshwanelo ya go bula lokwalo le go kanolola dikano tsa lone?” 3Mme ga bo go se ope mo legodimong le mo lefatsheng le kwa tlase ga lefatshe yo o nonofileng go ka bula lokwalo, le fa e le go ka leba mo go lone. 4Jaanong ka lela thata, ka go sa fitlhelwe ope yo o nang le tshwanelo ya go ka bula lokwalo, le fa e le go leba mo go lone. 5Mme mongwe wa bagolo a nthaya a re: “Se lele; bona, Tau e e leng ya lotso lwa Juta, Modi wa ga Dafita, o fentse gore a bule lokwalo le go kanolola dikano di supa tsa lone.”
5:5
Gen. 49:9,10
Jes. 11:1,10
Tshen. 22:16

6Jaanong fa gare, fa pele ga sedulo le diphedi tse nne le mo gare ga bagolo ka bona Kwana e eme, e kete e tlhabilwe, e na le dinaka di supa le matlho a supa a e leng Mewa e supa ya Modimo, e e rometsweng kwa lefatsheng lotlhe.

5:6
Tshen. 4:5
Jes. 53:7
Joh. 1:29,36
Sag. 4:10
7Yona ya tla, ya tsaya lokwalo mo letsogong le le jang la yo o ntseng mo sedulong. 8Ya re e tsaya lokwalo, diphedi tse nne le bagolo ba ba 24 ba wela fa pele ga Kwana, mongwe le mongwe a tshotse harepa le megotšwana ya gouta e tletse maswalo a e leng merapelo ya baitshepi.
5:8
Tshen. 14:2
15:2
8:3,4
9Ba opela sefela se sešwa ba re:

“Go go tshwanetse go tsaya

lokwalo le go kanolola

dikano tsa lone,

ka o tlhabilwe;

mme batho ba ditso tsotlhe

le ba dipuo tsotlhe

le ba ditšhaba tsotlhe

le ba merafe yotlhe

wa ba rekololela

Modimo ka madi a gago,

5:9
Pes. 33:3

10wa ba dira dikgosi le baperesiti ba

Modimo wa rona ba ba tla

busang mo lefatsheng.”

5:10
Tshen. 1:6
20:6
22:5

11Jaanong ka bona, ka ba ka utlwa mantswe a baengele ba le bantsi tikologong ya sedulo le ya diphedi le ya bagolo; palo ya bone e ne e le 10 000 ga 10 000 le dikete ga dikete,

5:11
1 Dikg. 22:19
Dan. 7:10
12ba bua ka lentswe le legolo ba re:

“Kwana e e tlhabilweng

e na le tshwanelo

ya go tshola thata le khumo

le botlhale le nonofo le tlotlo

le kgalalelo le poko.”

5:12
1 Ditiraf. 29:11
Bafil. 2:9,10

13Jaanong ka utlwa sebopiwa sengwe le sengwe se se mo legodimong le mo lefatsheng le kwa tlase ga lefatshe le mo lewatleng le tsotlhe tse di mo go tsona di re:

“A poko le tlotlo le kgalalelo

le puso e nne tsa yo o ntseng

mo sedulong le tsa Kwana

go ya bosakhutleng!”

14Diphedi tse nne tsa re: “Amen;” bagolo ba wela fa fatshe, ba obamela yo o phelang go ya bosakhutleng.
5:14
Tshen. 4:10
19:4
6

Kanololo ya dikano di le thataro

61E rile Kwana e kanolola sekano sengwe sa dikano tse di supang, ka bona, ka ba ka utlwa sengwe sa diphedi tse nne se bua jaaka tumo ya maru se re: “Tlaya o bone!”

6:1
Tshen. 5:1,2
4:6
5:6,8
2Ka leba, ka bona pitse e tshweu; yo o e palameng a bo a tshotse bora; mme a newa serwalo, a ba a bolola e le mofenyi gore a fenye.
6:2
Sag. 1:8
6:1-3

3Ya re e kanolola sekano sa bobedi, ka utlwa sephedi sa bobedi se re: “Tlaya o bone!”

6:3
Tshen. 4:7
4Jaanong ga tswa pitse e nngwe e e bohibidu jwa molelo; yo o e palameng a newa thata ya go tlosa kagiso mo lefatsheng le go dira gore batho ba bolayane; a ba a newa tšhaka e kgolo.

5Ya re e kanolola sekano sa boraro, ka utlwa sephedi sa boraro se re: “Tlaya o bone!” Ka leba, ka bona pitse e ntsho; yo o e palameng a bo a tshotse selekanyetso ka letsogo.

6:5
Tshen. 4:7
6Ka ba ka utlwa lentswe le bua mo gare ga diphedi tse nne le re: “Tlatlana ya korong e ja šeleng, ditlatlana di le tharo tsa garase di ja šeleng; mme o se ka wa senya lookwane le weine.”

7Ya re e kanolola sekano sa bone, ka utlwa sephedi sa bone se re: “Tlaya o bone!”

6:7
Tshen. 4:7
8Ka leba, ka bona pitse e tshetlha; yo o e palameng leina la gagwe ga twe Loso; felo ga baswi go ne go mo setse morago. Ba newa thata ya go bolaya karolo ya bone ya lefatshe ka tšhaka le ka loso lwa leroborobo le ka dibata tsa lefatshe.
6:8
Hes. 14:12
Jer. 15:3

9Ya re e kanolola sekano sa botlhano, ka bona fa tlase ga aletare go le mewa ya ba ba bolailweng ka ntlha ya Lefoko la Modimo le ka ntlha ya tshupo e ba nang nayo.

6:9
Tshen. 8:5
14:18
16:7
10Ba buela kwa godimo ba re: “Mmusi yo o boitshepo, yo o boammaaruri, go goleele go le kae, o sa atlhole, wa busolosetsa madi a rona mo go bona ba ba agileng mo lefatsheng?”
6:10
Gen. 4:10
Tshen. 18:10
11Jaanong mongwe le mongwe wa bone a newa seaparo se sesweu, ba bolelelwa gore ba name ba sa ikhutsitse sebakanyana go ya palo e be e tlale ya batlhanka-ka-bone le ya badumedi-ka-bone ba le bone ba tla bolawang jaaka bone.
6:11
Tshen. 3:4,5
7:9,13,14

12Ya re e kanolola sekano sa borataro, ka bona thoromo e kgolo ya lefatshe, letsatsi la ntshofala, la nna jaaka kgetse ya boditse, ngwedi otlhe wa nna jaaka madi;

6:12
Jes. 13:10
Joele 3:3,4
Luka 21:25
13dinaledi tsa legodimo tsa wela mo lefatsheng, jaaka setlhare sa feie se tlhotlhorega mmono wa sona, fa se tsubutliwa ke phefo e e thata.
6:13
Jes. 34:4
14Legodimo lone la katoga jaaka lokwalo, fa lo phuthwa, dithaba tsotlhe le ditlhakatlhake tsa katosiwa mo mannong a tsona. 15Dikgosi tsa lefatshe le batlotlegi le balaodi le bahumi le ba ba thata le batlhanka botlhe le bagololesegi botlhe ba iphitlha mo dikgageng le mo mafikeng a dithaba,
6:15
Jes. 2:10,19
16ba raya dithaba le mafika ba re: “Re weleng godimo, lo re fitlhele sefatlhego sa yo o ntseng mo sedulong sa bogosi le bogale jwa Kwana;
6:16
Luka 23:30
17ka gonne letsatsi le legolo la bogale jwa gagwe le fitlhile; ke mang yo o nonofileng go ka ema?”
6:17
Baroma 2:5

7

Baiseraele ba ba boikanyo ba gololwa mo dipitlaganong tse di boitshegang

71Morago ga moo ka bona baengele ba le bane ba eme fa dikhutlong tse nne tsa lefatshe, ba tshwere diphefo tse nne tsa lefatshe gore go se ka ga foka phefo epe mo lefatsheng le e seng mo lewatleng le e seng mo setlhareng sepe.

7:1
Dan. 7:2
Sag. 6:5
Math. 24
2Ka ba ka bona moengele yo mongwe a tlhatloga kwa botlhabatsatsi, a na le sekano sa Modimo o o phelang; a kuela ka lentswe le legolo kwa baengeleng ba bane ba ba neilweng go senya lefatshe le lewatle 3a re: “Lo se ka lwa senya lefatshe le e seng lewatle le e seng ditlhare, go ya re tshwae batlhanka ba Modimo wa rona pele mo diphatleng tsa bone.”
7:3
Hes. 9:4,6
4Jaanong ka utlwa palo ya ba ba tshwailweng, e le batshwaiwa ba le 144 000, ba tswa mo lotsong longwe le longwe lwa bomorwa Iseraele:
7:4
Tshen. 14:1,3
5Ba lotso lwa ga Juta e le batshwaiwa ba le 12 000; ba lotso lwa ga Rubene e le 12 000; ba lotso lwa ga Gate e le 12 000; 6ba lotso lwa ga Asere e le 12 000; ba lotso lwa ga Nafetale e le 12 000; ba lotso lwa ga Manase e le 12 000; 7ba lotso lwa ga Simeone e le 12 000; ba lotso lwa ga Lefi e le 12 000; ba lotso lwa ga Isašare e le 12 000; 8ba lotso lwa ga Sebulone e le 12 000; ba lotso lwa ga Josefa e le 12 000; ba lotso lwa ga Benyamene e le batshwaiwa ba le 12 000.

Lesomo le legolo la ba ba golotsweng

9Morago ga dilo tseo ka leba, ka bona lesomo le legolo la batho le le sa ka keng la balwa ke ope, e le ba ditšhaba tsotlhe le ba ditso le ba merafe le ba dipuo ba eme fa pele ga sedulo sa bogosi le fa pele ga Kwana, ba apere diaparo tse ditshweu, ba tshotse dikala tsa mokolane ka diatla;

7:9
Tshen. 6:11
10ba tshela lošalaba lo logolo ba re: “Pholoso e mo Modimong wa rona o o ntseng mo sedulong sa bogosi le mo Kwaneng!”
7:10
Tshen. 12:10
11Baengele botlhe ba bo ba eme mo tikologong, sedulo se le fa gare le bagolo le diphedi tse nne, ba wela fa pele ga sedulo ka difatlhego, ba obamela Modimo
7:11
Tshen. 5:11
11:16
12ba re: “Amen! A poko le kgalalelo le botlhale le tebogo le tlotlo le thata le nonofo e nne tsa Modimo wa rona go ya bosakhutleng! Amen.”
7:12
Tshen. 5:12

13Jaanong mongwe wa bagolo a mpotsa a re: “Ba ba apereng diaparo tse ditshweu ba, ke bomang, ba tswa kae?”

14Ka mo raya ka re: “Morena wa me, go itse wena.”

A nthaya a re: “Ba ke bone ba ba tswang mo pitlaganong e kgolo, ba tlhatswitse diaparo tsa bone, ba di sweufaditse mo mading a Kwana.

7:14
Tshen. 3:10
Math. 24:21
Baheb. 9:14
15Ke ka ntlha ya moo ba leng fa pele ga sedulo sa bogosi sa Modimo, ba o direla bosigo le motshegare mo Tempeleng ya ona; mme yo o ntseng mo sedulong o tla tsharolola tente ya gagwe godimo ga bone.
7:15
Tshen. 11:19
16:1
21:3,22
14:15,17
15:5,8
16Ga ba kitla ba tlhola ba bolawa ke tlala le fa e le lenyora, le letsatsi ga le kitla le ba fisa le fa e le mogote ope;
7:16
Jes. 49:10
17gonne kwana e e fa gare fa pele ga sedulo e tla ba fudisa, e ba gogela kwa metsweding ya metsi a botshelo; mme Modimo o tla phimola dikeledi tsotlhe mo matlhong a bone.”
7:17
Tshen. 5:6
21:4
Pes. 23:2
Jes. 25:8