Setswana 1970/1987 (TSW70)
17

Babilone yo mogolo. Pontsho ya seaka se segolo se se timeditsweng ke sebata

171Jaanong ga tla mongwe wa baengele ba supa ba ba neng ba tshotse megotšwana e supa, a nthaya a re: “Tlaya kwano, ke tla go bontsha go atlholwa ga seaka se segolo se se ntseng fa metsing a mantsi,

17:1
Tshen. 15:1
2se dikgosi tsa lefatshe di akafetseng naso, le ba ba agileng mo lefatsheng ba tagilweng ke bojalwa jwa boaka jwa sona.”
17:2
Tshen. 14:8
18:3

3A ba a ntsaya, a nkisa kwa sekakeng ke le mo moweng; ka bona mosadi a palame sebata se sehibidu se se tletseng maina a kgalo, se na le ditlhogo di supa le dinaka di le some.

17:3
Tshen. 13:1
4Mosadi ene a apere masela a bohibidu jwa bofifadu le jwa madi, a kgabile ka gouta le ka majwana a a tlhokegang le ka ditalama, a tshotse senwelo sa gouta, se tletse makgapha le maswe a boaka jwa gagwe.
17:4
Hes. 28:13,16
Jer. 51:7
5Mo phatleng ya gagwe go kwadilwe leina la bosaitsiweng go twe: “Babilone yo mogolo, mma-diaka le mma-makgapha a lefatshe.”
17:5
2 Bathes. 2:7
Tshen. 14:8
16:19
Dan. 4:27
6Ka ba ka bona mosadi a tlhapetswe ke madi a baitshepi le a basupi ba ga Jesu.

Ya re ke mmona, ka gakgamala ka kgakgamalo e kgolo.

17:6
Tshen. 18:24
7Mme moengele a nthaya a re: “O gakgamaletseng? Ke tla go tlhalosetsa sephiri sa mosadi yoo le sa sebata se a se palameng, se se nang le ditlhogo di supa le dinaka di le some. 8Sebata se o se bonyeng, se ne se le teng, mme jaanong ga se tlhole se le teng; mme se tla tlhatloga mo moleteng o o se nang bolekanngo, se ya kwa tatlhegong. Foo ba ba agileng mo lefatsheng, ba maina a bone a sa kwalwang mo lokwalong lwa bophelo go tswa tlholegong ya lefatshe, ba tla gakgamala, fa ba bona sebata gore se ne se le teng, mme ga se tlhole se le teng, mme se tla nna teng gape.
17:8
Tshen. 13:1,2
3:5

9“Foo go batlega tlhaloganyo e e nang le botlhale. Ditlhogo di supa ke dithaba di supa tse mosadi a dutseng mo go tsona, e bile ke dikgosi di supa.

17:9
Tshen. 13:1,18
10Tse tlhano di ole, nngwe e teng, e nngwe ga e ise e tle, mme e tla re e sena go tla, e tshwanele go nna sebakanyana fela. 11Mme sebata se se neng se le teng, se se sa tlholeng se le teng, sona ka sosi ke kgosi ya borobedi, e tswa mo go tse supa, e bile e ya kwa tatlhegong.
17:11
Tshen. 17:8
19:20

12“Dinaka tse di some tse o di bonyeng ke dikgosi di le some tse di iseng di tshole bogosi, mme di amogela thata jaaka dikgosi go laola mmogo le sebata ka nako e le nngwe fela.

17:12
Tshen. 13:1
Dan. 7:20-24
13Dikgosi tseo di na le maikutlo a le mangwe fela, di naya sebata nonofo le thata ya tsona. 14Tsona tseo di tla tlhabana le Kwana; mme Kwana e tla di fenya; gonne ke yona Morena wa barena le Kgosi ya dikgosi; mme ba ba nang nayo ke ba ba biditsweng, ba ba tlhaotsweng, ba ba ikanyegang.”
17:14
Tshen. 19:14,16

15Jaanong a nthaya a re: “Metsi a o a bonyeng kwa seaka se ntseng teng, ke ditšhaba le masomo a batho le merafe le dipuo.

17:15
Tshen. 17:1
Jes. 8:7
Jer. 47:2
16Dinaka tse di some tse o di bonyeng, le sebata, di tla tlhoa seaka, di se dira senya le go sa ikatega; di tla ja dinama tsa sona, di se fisa ka molelo.
17:16
Tshen. 17:12,13
18:8
17Gonne Modimo o tsentse mo dipelong tsa tsona go dirisa maikaelelo a ona le go dira ka pelonngwe fela le go naya sebata bogosi jwa tsona, go ya mafoko a Modimo a be a tle a dirafadiwe.
17:17
Tshen. 10:7

18“Mosadi yo ò mmonyeng ke motse o mogolo o o busang dikgosi tsa lefatshe.”

17:18
Tshen. 18:10

18

Go wa ga Babilone le selelo sa lefatshe

181Morago ga dilo tseo ka bona moengele yo mongwe a fologa kwa legodimong, a na le thata e kgolo, lefatshe la bonesega ka kgalalelo ya gagwe.

18:1
Tshen. 10:1
Hes. 43:2
2A kua ka lentswe le legolo a re:

“O ole, o ole,

Babilone yo mogolo,

o bile o fetogile

boago jwa medemone

le phuthegelo ya mewa

e e maswe ya mefutafuta

le phuthegelo ya dinonyane

tse di sa itshekang

tsa mefutafuta tse di ilegang.

18:2
Tshen. 14:8
Jes. 13:21
34:11,13
Jer. 50:39

3Ka gonne merafe yotlhe

e nole bojalwa

jo bo bogale

jwa boaka jwa gagwe,

dikgosi tsa lefatshe

di akafetse nae,

babapatsi ba lefatshe

ba humisitswe ke bogolo

jwa bofafalele jwa gagwe.”

18:3
Jer. 51:7
Nah. 3:4

4Ka ba ka utlwa lentswe le lengwe le bua, le tswa kwa legodimong le re:

“Tswayang mo go ene,

batho ba me,

gore lo se ka lwa tlhakanela

maleo a gagwe nae,

le gore lo se amogele dingwe

tsa dipetso tsa gagwe;

18:4
Jes. 48:20
52:11
Jer. 50:8
51:6,45

5gonne maleo a gagwe

a fitlhile kwa legodimong,

mme Modimo o gopotse

ditshiamololo tsa gagwe.

18:5
Gen. 18:20,21
Jer. 51:9

6Mmusolosetseng

jaaka le ene a lo diretse;

lo mmusetse gabedi

ka fa ditirong tsa gagwe;

senwelo se o lo tlhakanyeditseng

mo go sona

lo mo tlhakanyetse gabedi

mo go sona.

18:6
Pes. 137:8
Jer. 50:15,29

7Lo mo lekanyetse botlhoko le

bohutsana ka fa selekanyong

sa boikgalaletso le bofafalele

jwa gagwe;

e re ka a ithaya mo pelong

a re:

‘Ke ntse, ke kgosigadi,

ga ke motlholagadi,

bohutsana ga nkitla

ke bo bona ka gope,’

18:7
Jer. 50:29
Jes. 47:7,8

8ke ka moo dipetso tsa gagwe

di tla tlang ka letsatsi

le le lengwe,

e bong loso le bohutsana

le tlala;

o tla be a fisiwa ka molelo;

gonne Morena Modimo

o o mo atlhotseng o thata.”

9Dikgosi tsa lefatshe tse di akafetseng nae, tsa phela nae ka bofafalele, di tla mo lelela, di mo hutsafalela, fa di bona musi wa go šwa ga gagwe,

18:9
Tshen. 17:2
10di ntse di emetse kgakala, ka di boifa go tlhokofadiwa ga gagwe, di re:

“Ijoo-wee! Ijoo-wee!

Wena motse o mogolo

wa Babilone,

motse o o thata!

Kana petso ya gago e tsile

ka nako e le nngwe fela!”

18:10
Tshen. 14:8
Jes. 21:9
Jer. 51:8

11Le babapatsi ba lefatshe ba a o lelela, ba a o hutsafalela, ka go sa tlhole go le ope yo o rekang dithoto tsa bone,

18:11
Hes. 27:36
12e bong dithoto tsa gouta le tsa selefera le majwana a botlhokwa le ditalama le masela a masweu le a bohibidu jwa bofifadu le a sei le khai ya bohibidu jwa madi le dikgong tsa mefutafuta tse di monko o monate le dilonyana tsa mefutafuta tsa dinaka tsa tlou le dilo tse di setilweng tsa mefutafuta tsa dikgong tse di tlhotlhwa e kgolo le dilo tsa kgotlho le tsa tshipi le majwe a a betlilweng
18:12
Hes. 27:12,13,22
13le tswaiso ya kinamone le setlolo sa moriri le maswalo le mera le tsa go kuisa musi le weine le lookwane le bupe jo bo boleta le mabele le dikgomo le dinku le dipitse le dikoloi le makgoba le mewa ya batho.

14“Mme maungo a a elediwang

ke mowa wa gago,

a tlogile mo go wena,

dilo tsotlhe tse di mafura

le tse di phatsimang

di go latlhegetse,

ga di kitla di tlhola

di bonwa gope.”

15Mme babapatsi ba dilo tseo, ba ba humileng ka ona, ba tla emela kgakala, ka ba boifa go tlhokofadiwa ga ona, ba lela, ba hutsafala 16ba re:

“Ijoo-wee! Ijoo-wee!

A motse wa mogolo

o o neng o apere

masela a masweu

le a bohibidu jwa bofifadu

le jwa madi,

o kgabisitswe ka gouta

le majwana a botlhokwa

le ditalama,

18:16
Tshen. 17:4

17ka khumo e e kalokalo

e sentswe

ka nako e le nngwe fela!”

Le bakgweetsi botlhe ba dikepe le botlhe ba ba etelang felo gongwe ka sekepe le ba ba dirang mo dikepeng le botlhe ba ba bapalang mo lewatleng ba emela kgakala,

18:17
Jes. 23:14
Hes. 27:27-29
18ba goa, ka ba bona musi wa go šwa ga ona, ba re: “Motse ke ofe o o tshwanang le motse o mogolo o?”
18:18
Jes. 34:10
19Ba ikuduelela lorole mo ditlhogong, ba kua ka go lela le ka go hutsafala ba re:

“Ijoo-wee! Ijoo-wee!

A motse wa mogolo

o botlhe ba ba neng

ba na le dikepe mo lewatleng

ba humileng ka ona,

ka khumo ya ona,

ka o diregile marope

ka nako e le nngwe fela!

18:19
Hes. 27:30-34

20O itumelele, wena legodimo,

le lona baitshepi

le lona baapostolo

le lona baporofeti;

ka gonne Modimo

o dirafaditse katlholo

ya lona mo go ona!”

18:20
Jes. 44:23
Jer. 51:48

21Jaanong moengele mongwe yo o thata a tsholetsa letlapa e kete lelwala le legolo, a le latlhela mo lewatleng a re:

“Babilone, motse o mogolo,

o tla digwa jalo ka thata,

mme ga o kitla o tlhola

o bonwa ka gope;

18:21
Jer. 51:63,64

22le mantswe a baletsi

ba diharepa le a baopedi

le a baletsi ba ditlhaka

le a baletsi ba diphala

ga a kitla a tlhola a utlwiwa

mo go wena ka gope;

ga go kitla go tlhola go bonwa

setswerere sa botswerere bope

mo go wena ka gope;

le modumo wa tshilo

ga o kitla o tlhola o utlwiwa

mo go wena ka gope;

18:22
Jes. 24:8
Hes. 26:13

23le lesedi la lobone

ga le kitla le tlhola le phatsima

mo go wena ka gope;

le lentswe la monyadi

le la monyalwi

ga le kitla le tlhola le utlwiwa

mo go wena ka gope;

ka gonne babapatsi ba gago

e ne e le bagolo ba lefatshe;

ee, merafe yotlhe e ne

e timediwa ke boloi jwa gago;

18:23
Jer. 7:34
16:9
25:10
Jes. 23:8

24e bile madi a baporofeti

le a baitshepi a fitlhetswe

mo go ona le a botlhe

ba ba bolailweng

mo lefatsheng.”

18:24
Tshen. 6:10
17:6
19:2
Math. 23:35,37

19

Boitumelo le sefela sa phenyo mo legodimong ka ga go wa ga Babilone

191Morago ga dilo tseo ka utlwa sengwe, e kete kopelo e kgolo ya lesomo le legolo mo legodimong le re:

“Haleluya!

Pholoso le kgalalelo le thata

ke tsa Modimo wa rona!

19:1
Tshen. 11:15

2Ka gonne dikatlholo tsa ona

ke tsa boammaaruri,

di siame,

ka o atlhotse seaka se segolo

se se sentseng lefatshe

ka boaka jwa sona,

o busoloseditse

madi a batlhanka ba ona

seatleng sa sona.”

19:2
Tshen. 16:7
6:10
Doit. 32:43

3Ba fela ba bua lwa bobedi ba re:

“Haleluya!

Musi wa sona o tlhatloga

go ya bosakhutleng.”

19:3
Jes. 34:10

4Jaanong bagolo ba ba 24 ba wela fa fatshe le diphedi tse nne, ba obamela Modimo o o ntseng mo sedulong sa bogosi ba re: “Amen! Haleluya!”
19:4
Tshen. 5:8
Pes. 106:48
5Ga ba ga tswa lentswe mo sedulong sa bogosi la re:

“Bokang Modimo wa rona,

lona badiredi botlhe ba ona

le ba lo o boifang,

ba bannye le ba bagolo!”

6Ka ba ka utlwa sengwe, e kete ke modumo wa bontsi jo bogolo jwa batho, e bile e kete ke kgwaso ya metsi a magolo, gape e kete ke modumo o o thata wa maru, ba re:

“Haleluya!

Gonne Morena,

Modimo wa rona,

Mothatayotlhe,

o tsenye bogosing.

19:6
Tshen. 11:15,17

7A re itumeleng, re ipele,

re o galaletse;

gonne lenyalo la Kwana

le tsile,

monyalwi wa yona

o ipaakantse.

19:7
Pes. 118:24
Tshen. 21:2,9

8O neilwe go ikapesa ka lesela

le lesweu le le phatsimang,

le le phepa;”

ka gonne lesela le lesweu ke ditiro tse di siameng tsa baitshepi.
19:8
Pes. 45:14,15
Jes. 61:10

9Jaanong moengele a nthaya a re: “Kwala o re: Go sego bone ba ba laleleditsweng lenyalo la Kwana.” A ba a nthaya a re: “Mafoko ao ke a boammaaruri a Modimo.”

19:9
Luka 14:15

10Jaanong ka wela fa dinaong tsa gagwe go mo obamela. Mme a nthaya a re: “Nnyaya, se dire jalo! Ke motlhanka-ka-wena le bomorwa-rraago ba ba nang le tshupo ya ga Jesu; obamela Modimo.”

Kana tshupo ya ga Jesu ke mowa wa boporofeti.

19:10
Tshen. 22:8,9
12:17
Dit. 10:25,26

Phenyo ya ga Keresete mo sebateng le mo moporofeting wa maaka

11Jaanong ka bona legodimo le butswe, ka ba ka bona pitse e tshweu, mme yo o e palameng a bidiwa Boikanyo le Boammaaruri, e le yo o atlholang ka tshiamo, e bile a tlhabana ka yona.

19:11
Jes. 11:4,5
Tshen. 6:2
1:5
3:14
12Matlho a gagwe a tshwana le kgabo ya molelo, e bile go le dirwalo tse dintsi mo tlhogong ya gagwe, a na le leina le le kwadilweng le le sa itsiweng ke ope, fa e se ene fela;
19:12
Tshen. 1:14
2:18
3:12
13a apere seaparo se se innweng mo mading, leina la gagwe e le Lefoko la Modimo.
19:13
Jes. 63:1,2
Joh. 1:1
14Mephato e e mo legodimong ya mo sala morago, e palame dipitse tse ditshweu, e apere masela a masweu a a phatsimang a a phepa.
19:14
Tshen. 17:14
15Go tswa tšhaka e e bogale mo molomong wa gagwe gore a reme merafe ka yona; mme o tla e fudisa ka lore lwa tshipi; a gata segatelo sa weine ya bogale jo bo gaketseng jwa Modimo wa thata yotlhe.
19:15
Pes. 2:9
Tshen. 14:19,20
12:5
Jes. 63:3
16A na le leina le le kwadilweng mo seaparong sa gagwe fa seropeng le re: KGOSI YA DIKGOSI LE MORENA WA BARENA.
19:16
Tshen. 17:14
1 Tim. 6:15

17Ka ba ka bona moengele a le mongwe a eme mo letsatsing, a kua ka lentswe le legolo, a raya dinonyane tsotlhe tse di fofang kwa godimo mo loaping a re: “Tlayang lo phuthegele moletlo o mogolo wa Modimo

19:17
Hes. 39:4,17-20
18gore lo je dinama tsa dikgosi le tsa balaodi-ba-sekete le tsa dikgosana le tsa dipitse le tsa ba ba di palameng le tsa bagololesegi botlhe le tsa batlhanka le tsa ba bannye le tsa ba bagolo.”

19Ka ba ka bona sebata le dikgosi tsa lefatshe le mephato ya tsona di phuthegetse go tlhabana le yo o palameng pitse le mophato wa gagwe.

19:19
Tshen. 17:12-14
16:14,16
20Mme sebata sa tshwarwa mmogo le moporofeti wa maaka yo o dirileng ditshupo fa pele ga sona, tse o timeditseng ba ba amogetseng lotshwao lwa sebata ka tsona, ba obamela setshwantsho sa sona; ka bobedi jwa bona ba latlhelwa mo letsheng la molelo le le tukang molelo wa sebabole, ba ntse ba phela.
19:20
Tshen. 13:1
13:11-17
20:10
Dan. 7:11,26
21Ba ba setseng bone ba bolawa ka tšhaka e e tswang mo molomong wa yo o palameng pitse; mme dinonyane tsotlhe tsa kgora dinama tsa bone.