Setswana 1970/1987 (TSW70)
17

Babilone yo mogolo. Pontsho ya seaka se segolo se se timeditsweng ke sebata

171Jaanong ga tla mongwe wa baengele ba supa ba ba neng ba tshotse megotšwana e supa, a nthaya a re: “Tlaya kwano, ke tla go bontsha go atlholwa ga seaka se segolo se se ntseng fa metsing a mantsi,

17:1
Tshen. 15:1
2se dikgosi tsa lefatshe di akafetseng naso, le ba ba agileng mo lefatsheng ba tagilweng ke bojalwa jwa boaka jwa sona.”
17:2
Tshen. 14:8
18:3

3A ba a ntsaya, a nkisa kwa sekakeng ke le mo moweng; ka bona mosadi a palame sebata se sehibidu se se tletseng maina a kgalo, se na le ditlhogo di supa le dinaka di le some.

17:3
Tshen. 13:1
4Mosadi ene a apere masela a bohibidu jwa bofifadu le jwa madi, a kgabile ka gouta le ka majwana a a tlhokegang le ka ditalama, a tshotse senwelo sa gouta, se tletse makgapha le maswe a boaka jwa gagwe.
17:4
Hes. 28:13,16
Jer. 51:7
5Mo phatleng ya gagwe go kwadilwe leina la bosaitsiweng go twe: “Babilone yo mogolo, mma-diaka le mma-makgapha a lefatshe.”
17:5
2 Bathes. 2:7
Tshen. 14:8
16:19
Dan. 4:27
6Ka ba ka bona mosadi a tlhapetswe ke madi a baitshepi le a basupi ba ga Jesu.

Ya re ke mmona, ka gakgamala ka kgakgamalo e kgolo.

17:6
Tshen. 18:24
7Mme moengele a nthaya a re: “O gakgamaletseng? Ke tla go tlhalosetsa sephiri sa mosadi yoo le sa sebata se a se palameng, se se nang le ditlhogo di supa le dinaka di le some. 8Sebata se o se bonyeng, se ne se le teng, mme jaanong ga se tlhole se le teng; mme se tla tlhatloga mo moleteng o o se nang bolekanngo, se ya kwa tatlhegong. Foo ba ba agileng mo lefatsheng, ba maina a bone a sa kwalwang mo lokwalong lwa bophelo go tswa tlholegong ya lefatshe, ba tla gakgamala, fa ba bona sebata gore se ne se le teng, mme ga se tlhole se le teng, mme se tla nna teng gape.
17:8
Tshen. 13:1,2
3:5

9“Foo go batlega tlhaloganyo e e nang le botlhale. Ditlhogo di supa ke dithaba di supa tse mosadi a dutseng mo go tsona, e bile ke dikgosi di supa.

17:9
Tshen. 13:1,18
10Tse tlhano di ole, nngwe e teng, e nngwe ga e ise e tle, mme e tla re e sena go tla, e tshwanele go nna sebakanyana fela. 11Mme sebata se se neng se le teng, se se sa tlholeng se le teng, sona ka sosi ke kgosi ya borobedi, e tswa mo go tse supa, e bile e ya kwa tatlhegong.
17:11
Tshen. 17:8
19:20

12“Dinaka tse di some tse o di bonyeng ke dikgosi di le some tse di iseng di tshole bogosi, mme di amogela thata jaaka dikgosi go laola mmogo le sebata ka nako e le nngwe fela.

17:12
Tshen. 13:1
Dan. 7:20-24
13Dikgosi tseo di na le maikutlo a le mangwe fela, di naya sebata nonofo le thata ya tsona. 14Tsona tseo di tla tlhabana le Kwana; mme Kwana e tla di fenya; gonne ke yona Morena wa barena le Kgosi ya dikgosi; mme ba ba nang nayo ke ba ba biditsweng, ba ba tlhaotsweng, ba ba ikanyegang.”
17:14
Tshen. 19:14,16

15Jaanong a nthaya a re: “Metsi a o a bonyeng kwa seaka se ntseng teng, ke ditšhaba le masomo a batho le merafe le dipuo.

17:15
Tshen. 17:1
Jes. 8:7
Jer. 47:2
16Dinaka tse di some tse o di bonyeng, le sebata, di tla tlhoa seaka, di se dira senya le go sa ikatega; di tla ja dinama tsa sona, di se fisa ka molelo.
17:16
Tshen. 17:12,13
18:8
17Gonne Modimo o tsentse mo dipelong tsa tsona go dirisa maikaelelo a ona le go dira ka pelonngwe fela le go naya sebata bogosi jwa tsona, go ya mafoko a Modimo a be a tle a dirafadiwe.
17:17
Tshen. 10:7

18“Mosadi yo ò mmonyeng ke motse o mogolo o o busang dikgosi tsa lefatshe.”

17:18
Tshen. 18:10