Setswana 1970/1987 (TSW70)
15

Baengele ba supa, ba ba nang le megotšwana e supa ya dipetso tsa bofelo

151Jaanong ka bona sesupo se sengwe mo legodimong se segolo se se gakgamatsang: ka bona baengele ba supa, ba tshotse dipetso di supa tsa bofelo; ka gonne bogale jwa Modimo bo fediwa ka tsona.

15:1
Tshen. 11:18
12:1,3

2Ka ba ka bona sengwe, e kete lewatle la galase le le tlhakanyeng le molelo, le ba ba fentseng sebata le setshwantsho sa sona le palo ya leina la sona ba eme fa lewatleng la galase, ba tshotse diharepa tsa go baka Modimo.

15:2
Tshen. 4:6
13:15,18
5:8
3Ba opela sefela sa ga Moše, motlhanka wa Modimo, le sefela sa Kwana ba re:

“Ditiro tsa gago di dikgolo,

di a gakgamatsa,

Morena, Modimo,

Mothatayotlhe;

ditsela tsa gago di siame,

ke tsa boammaaruri,

wena Kgosi ya merafe.

15:3
Ekes. 15:1,11
Tshen. 5:9,12
Pes. 145:17
Jer. 10:6,7

4Ke mang yo o se kitlang

a go boifa Morena,

a galaletsa leina la gago?

Gonne o boitshepo o le wesi;

merafe yotlhe e tla tla,

e obamela fa pele ga gago;

ka gonne ditiro tsa gago

tsa tshiamo di senogile.”

15:4
Pes. 86:9

5Morago ga dilo tseo ka bona Tempele ya motlaagana wa tshupo mo legodimong e bulwa.

15:5
Tshen. 11:19
6Baengele ba supa ba ba tshotseng dipetso tse di supang ba tswa mo Tempeleng ba apere masela a a phepa a a phatsimang, ba itlamile dihuba ka meitlamo ya gouta.
15:6
Tshen. 1:13
7Sengwe sa diphedi tse nne sa neela baengele ba supa megotšwana e supa ya gouta, e tletse bogale jwa Modimo o o tshelang go ya bosakhutleng.
15:7
Tshen. 4:6-8
14:10
8Tempele ya tlala musi o o tswang mo kgalalelong ya Modimo le mo thateng ya ona, mme ga bo go se ope yo o ka tsenang mo Tempeleng, dipetso di supa tsa baengele ba supa di ise di wediwe.
15:8
Ekes. 40:34
1 Dikg. 8:10
Jes. 6:4
Hes. 44:4

16

161Jaanong ka utlwa lentswe le legolo le tswa mo Tempeleng le raya baengele ba supa le re: “Yaang lo tshololele megotšwana e e supang ya bogale jwa Modimo mo lefatsheng.”

16:1
Tshen. 15:7

2Wa ntlha a bolola, a tshololela mogotšwana wa gagwe mo lefatsheng; mme ga tswa ditlhagala tse di maswe, tse di botlhoko mo bathong ba ba neng ba na le letshwao la sebata, ba ba obamelang setshwantsho sa sona.

16:2
Ekes. 9:10,11

3Wa bobedi a tshololela mogotšwana wa gagwe mo lewatleng; la fetoga madi e kete a moswi, mme diphedi tsotlhe tse di mo lewatleng tsa swa.

4Wa boraro a tshololela mogotšwana wa gagwe mo dinokeng le mo metsweding ya metsi, tsa fetoga madi.

16:4
Ekes. 7:17-24
5Jaanong ka utlwa moengele wa metsi a re:

“O siame,

wena Moitshepi

yo o leng teng,

yo o neng o le teng,

ka o atlhotse jalo.

6Gonne ba tsholotse madi

a baitshepi le a baporofeti,

jaanong o ba nositse madi;

gonne go ba tshwanetse.”

7Ka utlwa lentswe le le tswang kwa aletareng le re:

“Ee, Morena, Modimo,

Mothatayotlhe,

dikatlholo tsa gago

ke tsa boammaaruri,

di siame.”

16:7
Tshen. 9:13
19:2

8Wa bone a tshololela mogotšwana wa gagwe mo letsatsing; ke fa le newa thata go fisa batho ka molelo. 9Batho ba fisiwa ke mogote o mogolo; mme ba kgala leina la Modimo o o nang le thata mo dipetsong tseo, ba se ka ba tlhabologa go o obegela.

16:9
Tshen. 16:11,21
19:20-21

10Wa botlhano a tshololela mogotšwana wa gagwe mo sedulong sa sebata; jaanong lefatshe la puso ya sona la fifala, ba itlhafuna diteme ka ntlha ya botlhoko.

16:10
Ekes. 10:21
Jes. 8:21,22
11Ba kgala Modimo wa legodimo ka ntlha ya matlhoko a bone le ka ntlha ya ditlhagala tsa bone, mme ba se ka ba bakela ditiro tsa bone.
16:11
Tshen. 16:9

12Wa borataro a tshololela mogotšwana wa gagwe mo nokeng e kgolo ya Euferate; metsi a yona a kgala gore tsela ya dikgosi tse di tswang kwa botlhabatsatsi e baakanngwe.

16:12
Jes. 11:15,16
13Jaanong ka bona mewa e le meraro e e maswe e e tshwanang le digwagwa, e tswa mo molomong wa kgwanyape le mo molomong wa sebata le mo molomong wa moporofeti wa maaka;
16:13
Tshen. 12:9
13:1,11
Ekes. 8:3
1 Dikg. 22:21-23
14gonne ke mewa ya medemone e e dirang ditshupo, e ya kwa dikgosing tsa lefatshe lotlhe go di phuthela tlhabanong ya letsatsi le legolo la Modimo wa thata yotlhe.
16:14
Tshen. 13:13
19:19

15“Reetsa, ke tla tla jaaka legodu. Go sego yo o itisitseng, a apere diaparo gore a se tsamae a sa apara, batho ba bona bosaikatega jwa gagwe!”

16:15
1 Bathes. 5:2
Tshen. 3:18

16Mewa eo ya phuthela dikgosi felong fa go bidiwang Haremagetone ka Sehebere.

16:16
Baatlh. 5:19,31
2 Dikg. 9:27
23:29
Sag. 12:11

17Wa bosupa a tshololela mogotšwana wa gagwe mo leaping; jaanong ga tswa lentswe le legolo mo tempeleng, le tswa kwa sedulong sa bogosi le re: “Go dirafetse.” 18Ga ba ga nna dikgadima le mantswe le ditumo tsa maru, le thoromo e kgolo ya lefatshe, jaaka go ise go ke go nne thoromo ya lefatshe e e kalokalo, fa e sa le motho a nna mo lefatsheng.

16:18
Tshen. 4:5
8:5
11:19
19Motse o mogolo wa kgaogana dikarolo di le tharo, metse ya merafe ya wa, Babilone yo mogolo a gopolwa fa pele ga Modimo gore a nosiwe senwelo sa bojalwa jwa kgakalo ya bogale jwa ona.
16:19
Tshen. 11:8
14:10
20Ditlhakatlhake tsotlhe tsa nyelela, le dithaba tsa se ka tsa tlhola di bonwa.
16:20
Tshen. 6:14
20:11
21Sefako se segolo sa bokete jwa diponto di le lekgolo sa wela mo bathong, se tswa kwa legodimong; mme batho ba kgala Modimo ka ntlha ya petso ya sefako, ka petso ya sona e le e kgolo thata.
16:21
Ekes. 9:23
Tshen. 16:9

17

Babilone yo mogolo. Pontsho ya seaka se segolo se se timeditsweng ke sebata

171Jaanong ga tla mongwe wa baengele ba supa ba ba neng ba tshotse megotšwana e supa, a nthaya a re: “Tlaya kwano, ke tla go bontsha go atlholwa ga seaka se segolo se se ntseng fa metsing a mantsi,

17:1
Tshen. 15:1
2se dikgosi tsa lefatshe di akafetseng naso, le ba ba agileng mo lefatsheng ba tagilweng ke bojalwa jwa boaka jwa sona.”
17:2
Tshen. 14:8
18:3

3A ba a ntsaya, a nkisa kwa sekakeng ke le mo moweng; ka bona mosadi a palame sebata se sehibidu se se tletseng maina a kgalo, se na le ditlhogo di supa le dinaka di le some.

17:3
Tshen. 13:1
4Mosadi ene a apere masela a bohibidu jwa bofifadu le jwa madi, a kgabile ka gouta le ka majwana a a tlhokegang le ka ditalama, a tshotse senwelo sa gouta, se tletse makgapha le maswe a boaka jwa gagwe.
17:4
Hes. 28:13,16
Jer. 51:7
5Mo phatleng ya gagwe go kwadilwe leina la bosaitsiweng go twe: “Babilone yo mogolo, mma-diaka le mma-makgapha a lefatshe.”
17:5
2 Bathes. 2:7
Tshen. 14:8
16:19
Dan. 4:27
6Ka ba ka bona mosadi a tlhapetswe ke madi a baitshepi le a basupi ba ga Jesu.

Ya re ke mmona, ka gakgamala ka kgakgamalo e kgolo.

17:6
Tshen. 18:24
7Mme moengele a nthaya a re: “O gakgamaletseng? Ke tla go tlhalosetsa sephiri sa mosadi yoo le sa sebata se a se palameng, se se nang le ditlhogo di supa le dinaka di le some. 8Sebata se o se bonyeng, se ne se le teng, mme jaanong ga se tlhole se le teng; mme se tla tlhatloga mo moleteng o o se nang bolekanngo, se ya kwa tatlhegong. Foo ba ba agileng mo lefatsheng, ba maina a bone a sa kwalwang mo lokwalong lwa bophelo go tswa tlholegong ya lefatshe, ba tla gakgamala, fa ba bona sebata gore se ne se le teng, mme ga se tlhole se le teng, mme se tla nna teng gape.
17:8
Tshen. 13:1,2
3:5

9“Foo go batlega tlhaloganyo e e nang le botlhale. Ditlhogo di supa ke dithaba di supa tse mosadi a dutseng mo go tsona, e bile ke dikgosi di supa.

17:9
Tshen. 13:1,18
10Tse tlhano di ole, nngwe e teng, e nngwe ga e ise e tle, mme e tla re e sena go tla, e tshwanele go nna sebakanyana fela. 11Mme sebata se se neng se le teng, se se sa tlholeng se le teng, sona ka sosi ke kgosi ya borobedi, e tswa mo go tse supa, e bile e ya kwa tatlhegong.
17:11
Tshen. 17:8
19:20

12“Dinaka tse di some tse o di bonyeng ke dikgosi di le some tse di iseng di tshole bogosi, mme di amogela thata jaaka dikgosi go laola mmogo le sebata ka nako e le nngwe fela.

17:12
Tshen. 13:1
Dan. 7:20-24
13Dikgosi tseo di na le maikutlo a le mangwe fela, di naya sebata nonofo le thata ya tsona. 14Tsona tseo di tla tlhabana le Kwana; mme Kwana e tla di fenya; gonne ke yona Morena wa barena le Kgosi ya dikgosi; mme ba ba nang nayo ke ba ba biditsweng, ba ba tlhaotsweng, ba ba ikanyegang.”
17:14
Tshen. 19:14,16

15Jaanong a nthaya a re: “Metsi a o a bonyeng kwa seaka se ntseng teng, ke ditšhaba le masomo a batho le merafe le dipuo.

17:15
Tshen. 17:1
Jes. 8:7
Jer. 47:2
16Dinaka tse di some tse o di bonyeng, le sebata, di tla tlhoa seaka, di se dira senya le go sa ikatega; di tla ja dinama tsa sona, di se fisa ka molelo.
17:16
Tshen. 17:12,13
18:8
17Gonne Modimo o tsentse mo dipelong tsa tsona go dirisa maikaelelo a ona le go dira ka pelonngwe fela le go naya sebata bogosi jwa tsona, go ya mafoko a Modimo a be a tle a dirafadiwe.
17:17
Tshen. 10:7

18“Mosadi yo ò mmonyeng ke motse o mogolo o o busang dikgosi tsa lefatshe.”

17:18
Tshen. 18:10