Setswana 1970/1987 (TSW70)
14

Kwana le bagololwi ba yona mo thabeng ya Sione

141Jaanong ka bona Kwana e eme mo thabeng ya Sione, e na le batho ba le 144 000, ba go kwadilweng leina la yona le leina la ga Rraa-yona mo diphatleng tsa bone.

14:1
Tshen. 7:4
3:12
2Ka be ka utlwa lentswe le tswa kwa legodimong, e kete ke mosumo wa metsi a magolo le tumo e kgolo ya maru; lentswe le ke le utlwileng la bo le ntse jaaka la baletsi ba diharepa ba ba letsang diharepa tsa bone.
14:2
Tshen. 1:15
3Ba opela sefela se sešwa fa pele ga sedulo sa bogosi le fa pele ga diphedi tse nne le fa pele ga bagolo; mme ga bo go se ope yo o ka ithutang sefela seo, fa e se batho ba ba 144 000 ba ba golotsweng mo lefatsheng.
14:3
Tshen. 5:9
4Bao ke bone ba ba sa ikgotlelang ka basadi; ka gonne ba ntse jaaka makgarebe. Bao ke bone ba ba latelang Kwana kwa e ka yang teng. Ke ba ba rekolotsweng mo gare ga batho gore ba nne mabutswapele a Modimo le a Kwana.
14:4
2 Bakor. 11:2
Baef. 5:27
Tshen. 5:9
5Mme ga go a bonwa maaka ape mo melomong ya bone. Ga ba na molato ope.

Baengele ba ba bolelang katlholo ya Modimo

6Ka bona moengele yo mongwe a fofa fa gare ga legodimo, a na le Efangele e e sa khutleng go e bolelela ba ba agileng mo lefatsheng, e bong ditšhaba tsotlhe le ditso le dipuo le merafe.

14:6
Tshen. 8:13
7A bua ka lentswe le legolo a re: “Boifang Modimo, lo o obegele; ka gonne nako ya katlholo ya ona e tsile; lo obamele ona o o dirileng legodimo le lefatshe le lewatle le metswedi ya metsi.”

8Moengele yo mongwe, e le wa bobedi, a tla morago ga yoo, a re: “O ole, o ole, Babilone yo mogolo yo o nositseng Baditšhaba botlhe bojalwa jo bo bogale jwa boaka jwa gagwe.”

14:8
Tshen. 18:2
Jes. 21:9
Jer. 51:7,8

9Moengele yo mongwe, e le wa boraro, a tla morago ga bao, a bua ka lentswe le legolo a re: “Fa mongwe a obamela sebata le setshwantsho sa sona, a ba a amogela letshwao mo phatleng gongwe mo seatleng,

14:9
Tshen. 13:12-17
10o tla nna le go nwa bojalwa jo bo sa timolwang jwa bogale jwa Modimo jo bo tshetsweng mo senwelong sa bogale jwa ona; o tla tlhokofadiwa ka molelo le sebabole fa pele ga baengele ba ba boitshepo le fa pele ga Kwana.
14:10
Tshen. 16:19
19:20
Jer. 25:15
11Musi wa tlhokofatso ya bone o tlhatloga go ya bosakhutleng; ga ba na boikhutso bosigo le motshegare, e bong bone ba ba obamelang sebata le setshwantsho sa sona, le mongwe le mongwe yo o amogelang letshwao la leina la sona.”
14:11
Tshen. 19:3

12Foo go batlega boitshoko jwa baitshepi ba ba tshegetsang ditaolo tsa Modimo le tumelo mo go Jesu.

14:12
Tshen. 13:10
12:17

13Ke fa ke utlwa lentswe le tswa kwa legodimong le re: “Kwala o re: Go sego baswi ba ba swelang mo Moreneng go tloga jaanong.”

Mowa o a re: “Ee, ba tla bona boikhutso morago ga matsapa a bone; ka gonne ditiro tsa bone di ba setse morago.”

14:13
Jes. 57:2
Baheb. 4:10

Thobo ya mabele le phulo ya moweine

14Jaanong ka bona leru le lesweu le tla, mme mo lerung go ntse mongwe yo o tshwanang le Morwa-Motho, a rwele serwalo sa gouta mo tlhogong, a tshotse sekele e e bogale ka seatla.

14:14
Dan. 7:13
Math. 13:39-41
15Moengele yo mongwe a tswa mo Tempeleng, a tlhaeletsa ene yo o ntseng mo lerung a re: “Tsenya sekele ya gago, o robe; gonne nako ya thobo e tsile, mabele a lefatshe a setse a budule thata.”
14:15
Joele 3:13
16Ke fa yo o ntseng mo lerung a tsenya sekele ya gagwe mo lefatsheng, lefatshe la rojwa.

17Moengele yo mongwe a tswa mo Tempeleng e e mo legodimong, le ene a tshotse thipa e e bogale.

18Moengele yo mongwe a tswa kwa aletareng, a na le thata mo molelong, a tlhaeletsa yo o tshotseng thipa e e bogale a re: “Tsenya thipa e e bogale ya gago, o kgaole masitlha a moweine wa lefatshe, ka gonne maungo a ona a budule.”

14:18
Tshen. 14:15
19Moengele a tsenya thipa ya gagwe mo lefatsheng, a kgaola masitlha a moweine wa lefatshe, a a latlhela mo segatelong se segolo sa bogale jwa Modimo.
14:19
Tshen. 19:15
20Jaanong segatelo sa gatelwa kwa ntle ga motse, madi a tswa mo segatelong, a fitlha kwa marapong a dipitse, bokgakala jwa dimaele di le makgolo a mabedi.
14:20
Jes. 63:3

15

Baengele ba supa, ba ba nang le megotšwana e supa ya dipetso tsa bofelo

151Jaanong ka bona sesupo se sengwe mo legodimong se segolo se se gakgamatsang: ka bona baengele ba supa, ba tshotse dipetso di supa tsa bofelo; ka gonne bogale jwa Modimo bo fediwa ka tsona.

15:1
Tshen. 11:18
12:1,3

2Ka ba ka bona sengwe, e kete lewatle la galase le le tlhakanyeng le molelo, le ba ba fentseng sebata le setshwantsho sa sona le palo ya leina la sona ba eme fa lewatleng la galase, ba tshotse diharepa tsa go baka Modimo.

15:2
Tshen. 4:6
13:15,18
5:8
3Ba opela sefela sa ga Moše, motlhanka wa Modimo, le sefela sa Kwana ba re:

“Ditiro tsa gago di dikgolo,

di a gakgamatsa,

Morena, Modimo,

Mothatayotlhe;

ditsela tsa gago di siame,

ke tsa boammaaruri,

wena Kgosi ya merafe.

15:3
Ekes. 15:1,11
Tshen. 5:9,12
Pes. 145:17
Jer. 10:6,7

4Ke mang yo o se kitlang

a go boifa Morena,

a galaletsa leina la gago?

Gonne o boitshepo o le wesi;

merafe yotlhe e tla tla,

e obamela fa pele ga gago;

ka gonne ditiro tsa gago

tsa tshiamo di senogile.”

15:4
Pes. 86:9

5Morago ga dilo tseo ka bona Tempele ya motlaagana wa tshupo mo legodimong e bulwa.

15:5
Tshen. 11:19
6Baengele ba supa ba ba tshotseng dipetso tse di supang ba tswa mo Tempeleng ba apere masela a a phepa a a phatsimang, ba itlamile dihuba ka meitlamo ya gouta.
15:6
Tshen. 1:13
7Sengwe sa diphedi tse nne sa neela baengele ba supa megotšwana e supa ya gouta, e tletse bogale jwa Modimo o o tshelang go ya bosakhutleng.
15:7
Tshen. 4:6-8
14:10
8Tempele ya tlala musi o o tswang mo kgalalelong ya Modimo le mo thateng ya ona, mme ga bo go se ope yo o ka tsenang mo Tempeleng, dipetso di supa tsa baengele ba supa di ise di wediwe.
15:8
Ekes. 40:34
1 Dikg. 8:10
Jes. 6:4
Hes. 44:4

16

161Jaanong ka utlwa lentswe le legolo le tswa mo Tempeleng le raya baengele ba supa le re: “Yaang lo tshololele megotšwana e e supang ya bogale jwa Modimo mo lefatsheng.”

16:1
Tshen. 15:7

2Wa ntlha a bolola, a tshololela mogotšwana wa gagwe mo lefatsheng; mme ga tswa ditlhagala tse di maswe, tse di botlhoko mo bathong ba ba neng ba na le letshwao la sebata, ba ba obamelang setshwantsho sa sona.

16:2
Ekes. 9:10,11

3Wa bobedi a tshololela mogotšwana wa gagwe mo lewatleng; la fetoga madi e kete a moswi, mme diphedi tsotlhe tse di mo lewatleng tsa swa.

4Wa boraro a tshololela mogotšwana wa gagwe mo dinokeng le mo metsweding ya metsi, tsa fetoga madi.

16:4
Ekes. 7:17-24
5Jaanong ka utlwa moengele wa metsi a re:

“O siame,

wena Moitshepi

yo o leng teng,

yo o neng o le teng,

ka o atlhotse jalo.

6Gonne ba tsholotse madi

a baitshepi le a baporofeti,

jaanong o ba nositse madi;

gonne go ba tshwanetse.”

7Ka utlwa lentswe le le tswang kwa aletareng le re:

“Ee, Morena, Modimo,

Mothatayotlhe,

dikatlholo tsa gago

ke tsa boammaaruri,

di siame.”

16:7
Tshen. 9:13
19:2

8Wa bone a tshololela mogotšwana wa gagwe mo letsatsing; ke fa le newa thata go fisa batho ka molelo. 9Batho ba fisiwa ke mogote o mogolo; mme ba kgala leina la Modimo o o nang le thata mo dipetsong tseo, ba se ka ba tlhabologa go o obegela.

16:9
Tshen. 16:11,21
19:20-21

10Wa botlhano a tshololela mogotšwana wa gagwe mo sedulong sa sebata; jaanong lefatshe la puso ya sona la fifala, ba itlhafuna diteme ka ntlha ya botlhoko.

16:10
Ekes. 10:21
Jes. 8:21,22
11Ba kgala Modimo wa legodimo ka ntlha ya matlhoko a bone le ka ntlha ya ditlhagala tsa bone, mme ba se ka ba bakela ditiro tsa bone.
16:11
Tshen. 16:9

12Wa borataro a tshololela mogotšwana wa gagwe mo nokeng e kgolo ya Euferate; metsi a yona a kgala gore tsela ya dikgosi tse di tswang kwa botlhabatsatsi e baakanngwe.

16:12
Jes. 11:15,16
13Jaanong ka bona mewa e le meraro e e maswe e e tshwanang le digwagwa, e tswa mo molomong wa kgwanyape le mo molomong wa sebata le mo molomong wa moporofeti wa maaka;
16:13
Tshen. 12:9
13:1,11
Ekes. 8:3
1 Dikg. 22:21-23
14gonne ke mewa ya medemone e e dirang ditshupo, e ya kwa dikgosing tsa lefatshe lotlhe go di phuthela tlhabanong ya letsatsi le legolo la Modimo wa thata yotlhe.
16:14
Tshen. 13:13
19:19

15“Reetsa, ke tla tla jaaka legodu. Go sego yo o itisitseng, a apere diaparo gore a se tsamae a sa apara, batho ba bona bosaikatega jwa gagwe!”

16:15
1 Bathes. 5:2
Tshen. 3:18

16Mewa eo ya phuthela dikgosi felong fa go bidiwang Haremagetone ka Sehebere.

16:16
Baatlh. 5:19,31
2 Dikg. 9:27
23:29
Sag. 12:11

17Wa bosupa a tshololela mogotšwana wa gagwe mo leaping; jaanong ga tswa lentswe le legolo mo tempeleng, le tswa kwa sedulong sa bogosi le re: “Go dirafetse.” 18Ga ba ga nna dikgadima le mantswe le ditumo tsa maru, le thoromo e kgolo ya lefatshe, jaaka go ise go ke go nne thoromo ya lefatshe e e kalokalo, fa e sa le motho a nna mo lefatsheng.

16:18
Tshen. 4:5
8:5
11:19
19Motse o mogolo wa kgaogana dikarolo di le tharo, metse ya merafe ya wa, Babilone yo mogolo a gopolwa fa pele ga Modimo gore a nosiwe senwelo sa bojalwa jwa kgakalo ya bogale jwa ona.
16:19
Tshen. 11:8
14:10
20Ditlhakatlhake tsotlhe tsa nyelela, le dithaba tsa se ka tsa tlhola di bonwa.
16:20
Tshen. 6:14
20:11
21Sefako se segolo sa bokete jwa diponto di le lekgolo sa wela mo bathong, se tswa kwa legodimong; mme batho ba kgala Modimo ka ntlha ya petso ya sefako, ka petso ya sona e le e kgolo thata.
16:21
Ekes. 9:23
Tshen. 16:9