Setswana 1970/1987 (TSW70)
9

Phala ya botlhano le tatlhego ya ntlha

91Jaanong moengele wa botlhano a letsa; mme ka bona naledi e wetse mo lefatsheng, e tswa kwa legodimong; a ba a newa selotlele sa molete o o se nang bolekanngo.

9:1
Tshen. 8:10
20:1
2A bula molete o o se nang bolekanngo, ga ba ga tlhatloga musi mo moleteng jaaka musi wa pesetso e kgolo; letsatsi le loapi tsa fifadiwa ke musi wa molete.
9:2
Joele 2:2,10
3Tsie ya tla mo lefatsheng e tswa mo musing, ya newa thata, jaaka diphepheng tsa lefatshe di na le thata. 4Ya laelwa gore e se ka ya senya bojang jwa lefatshe, le fa e le sepe se setala, le fa e le setlhare sepe, fa e se batho fela ba ba se nang letshwao la Modimo mo diphatleng.
9:4
Tshen. 7:3
5Ya laelwa gore e se ka ya ba bolaya, mme e ba tlhokofatse dikgwedi di le tlhano; tlhokofatso ya yona e tshwana le tlhokofatso ya phepheng, fa e loma motho. 6Mo malatsing ao batho ba tla batla loso, mme ga ba kitla ba lo bona ka gope; ba tla eletsa go swa, mme loso lo tla ba gana.
9:6
Luka 23:30

7Popego ya tsie ya bo e tshwana le ya dipitse tse di baakanyeditsweng ntwa; mo ditlhogong tsa yona go ntse jaaka dirwalo e kete tsa gouta, difatlhego tsa yona di tshwana le tsa batho;

9:7
Joele 2:4
8mme ya bo e na le meriri e e tshwanang le ya basadi, meno a yona a ntse jaaka meno a ditau. 9Ya bo e na le difemela-sehuba tse di ntseng jaaka tsa tshipi, mosumo wa diphuka tsa yona o ntse jaaka loratla lwa dikoloi tsa dipitse di le dintsi tse di bololelang ntwa. 10E ne e na le megatla e e tshwanang le ya diphepheng le mabolela, mme thata ya yona e le mo megatleng go bogisa batho dikgwedi di le tlhano.
9:10
Tshen. 9:19
11E na le kgosi ya yona, e bong moengele wa molete, leina la gagwe ke Abadone ka Sehebere, mme ka Segerika ke Apolione.9:11 Ke go re: Mosenyi.
9:11
Tshen. 9:1

12Tatlhego ya ntlha e fetile, kana go sa tla ditatlhego di le pedi kwa morago.

9:12
Tshen. 8:13
11:14

Phala ya borataro le tatlhego ya bobedi

13Jaanong ga letsa moengele wa borataro; mme ka utlwa lentswe le tswa mo dinakeng tse nne tsa aletare ya gouta e e fa pele ga Modimo,

9:13
Tshen. 8:3
Ekes. 30:1-3
14le raya moengele wa borataro yo o tshotseng phala le re: “Golola baengele ba bane ba ba golegilweng fa nokeng e kgolo ya Euferate.”
9:14
Tshen. 16:12
15Baengele ba bane bao ba gololwa, ba ba etleeleditsweng nako eo le letsatsi leo le kgwedi eo le ngwaga oo gore ba bolae karolo ya boraro ya batho.
9:15
Tshen. 8:7-12
16Palo ya ba mephato ya bapalama-dipitse e ne e le dimileone di le 200; ke ne ka utlwa palo ya bone. 17Mme ka bona dipitse mo ponong le ba ba di palameng go ntse jaana: Ba na le difemela-sehuba tse dikhibidu jaaka molelo le tse dikwebu jaaka musi le tse ditshetlha jaaka sebabole; ditlhogo tsa dipitse tsona di le jaaka ditlhogo tsa ditau, go tswa molelo le musi le sebabole mo maganong a tsona. 18Karolo ya boraro ya batho ya bolawa ka dipetso tse tharo tseo, e bong molelo le musi le sebabole, tse di tswang mo maganong a tsona. 19Gonne thata ya dipitse tseo e mo maganong a tsona le mo megatleng ya tsona; gonne megatla ya tsona e tshwana le dinoga, e na le ditlhogo, di senya ka yona.

20Mme batho ba ba setseng, ba ba sa bolawang ka dipetso tseo, ba se ka ba bakela ditiro tsa diatla tsa bone tsa go obamela medemone le medimo ya diseto ya gouta le ya selefera le ya kgotlho le ya lentswe le ya logong, e e sa boneng, e e sa utlweng, e e sa tsamaeng;

9:20
Tshen. 16:9,11,21
1 Bakor. 10:20
21le gona ba se ka ba ikwatlhaela dipolao tsa bone le e seng boloi le e seng boaka le e seng bogodu jwa bone.

10

Johane o ja lokwalonyana lwa legodimo

101Jaanong ka bona moengele yo mongwe yo o thata a fologa kwa legodimong, a apere leru, motshewabadimo o le godimo ga tlhogo ya gagwe, sefatlhego sa gagwe se ntse jaaka letsatsi, dinao tsa gagwe di ntse jaaka dipilara tsa molelo,

10:1
Tshen. 4:3
5:2
2a tshotse lokwalonyana ka seatla, lo petlekilwe; a gata lewatle ka lonao lo lo jang, ka lwa molema a gata lefatshe;
10:2
Tshen. 5:1
3a ba a goa ka lentswe le legolo jaaka tau e duma; ya re a sena go goa, ditumo di supa tsa maru tsa ntsha mantswe a tsona.
10:3
Jer. 25:30
Hos. 11:10
Amose 1:2
4Ya re ditumo tse supa tsa maru di sena go bua, ka re, ke a kwala; mme ka utlwa lentswe le tswa kwa legodimong le re: “O kane dilo tse ditumo tse di supang tsa maru di di boletseng; o se ka wa di kwala.”
10:4
Dan. 8:26
12:4,9

5Jaanong moengele yo ke mmonyeng a eme mo lewatleng le mo lefatsheng, a tsholeletsa letsogo le le jang kwa legodimong, 6a ikana ka ene yo o phelang ka bosakhutleng, yo o tlhodileng legodimo le tse di mo go lone le lefatshe le tse di mo go lone le lewatle le tse di mo go lone, a ikana a re: “Sebaka ga se nke se tlhola se nna teng.

10:6
Dan. 12:7
Tshen. 6:11
7Mme e tla re mo malatsing a lentswe la moengele wa bosupa, a o tla letsang phala ka ona, bosaitsiweng jwa Modimo bo wediwe ka fa mafokong a boitumelo a o a begetseng baporofeti, batlhanka ba ona.”
10:7
Tshen. 11:15
17:17
Dit. 3:21

8Jaanong lentswe le ke le utlwileng le tswa kwa legodimong la bua gape le nna la re: “Yaa o tsee lokwalo lo lo petlekilweng, lo lo mo seatleng sa moengele yo o emeng mo lewatleng le mo lefatsheng.”

10:8
Tshen. 10:2,4

9Ka ya kwa moengeleng, ka mo raya ka re, a nnee lokwalonyana loo. A nthaya a re: “Lo tsee, o lo je, o lo fetse; lo tla go segisa mala, mme mo leganong la gago lo tla nna botshe jaaka dinotshe.”

10:9
Hes. 3:1-3

10Ka tsaya lokwalonyana mo seatleng sa moengele, ka lo ja, ka lo fetsa; lwa bo lo le botshe mo leganong jaaka dinotshe; mme ya re ke sena go lo ja, ka segwa ke mala. 11Jaanong ka rewa ga twe: “O tshwanetse go bolelela pele gape ka ga merafe le ditšhaba le dipuo le dikgosi di le dintsi.”

11

Basupi ba babedi

111Jaanong ka newa lotlhaka lo lo tshwanang le thobane, mme moengele a ema a re: “Nanoga o lekanye Tempele ya Modimo le aletare le ba ba obamelang teng.

11:1
Hes. 40:3
Sag. 2:5,6
2Mme lelapa la Tempele la ka fa ntle o le tlogele, o se ka wa le lekanya; gonne le neetswe baheitane; ba tla gataka motse o o boitshepo ka dinao dikgwedi di le 42.
11:2
Tshen. 11:3
Luka 21:24
Tshen. 12:6,14
13:5
3Ke tla laela basupi ba babedi ba me, ba tla rera ka malatsi a le 1 260, ba apere dikgetse.”

4Bao ke bone ditlhare tse pedi tsa olefa le ditlhomo tse pedi tsa dipone tse di emeng fa pele ga Morena wa lefatshe.

11:4
Sag. 4:3,11-14
5Fa mongwe a rata go ba siamololela, go tla tswa molelo mo maganong a bona, o nyeletsa baba ba bona; fa mongwe a re o a ba siamololela, o tla tshwanela go bolawa fela jalo.
11:5
2 Dikg. 1:10
6Bao ba na le thata ya go tswala legodimo gore pula e se ka ya na mo malatsing a go rera ga bone; ba bile ba na le thata mo metsing go a fetola madi le go itaya lefatshe ka dipetso tsa mefutafuta gantsi fela ka fa ba ratang ka teng.
11:6
1 Dikg. 17:1
Ekes. 7:19,20

7E tla re ba sena go fetsa tshupo ya bone, sebata se se tlhatlogang mo moleteng o o se nang bolekanngo, se lwe nabo, se ba fenye, se ba bolae.

11:7
Tshen. 13:1,7
17:8
8Direpa tsa bone di tla namalala mo mmileng wa motse o mogolo o o bidiwang Sotoma le Egepeto, fa go buiwa ka ga tsa Mowa, kwa Morena wa bone le ene o bapoletsweng teng.
11:8
Tshen. 16:19
Jes. 1:9,10
Luka 13:34
9Mme batho ba ditšhaba le ba ditso le ba dipuo le ba merafe ba leba direpa tsa bone ka malatsi a le mararo le bontlhanngwe jwa letsatsi, ba sa leseletse direpa tsa bone go isiwa mabitleng. 10Ba ba agileng mo lefatsheng ba itumelela loso lwa bone, ba a ipela; ba tla romelana dineo ka gonne baporofeti ba babedi bao ba ne ba bogisa ba ba agileng mo lefatsheng. 11Mme morago ga malatsi a le mararo le bontlhanngwe jwa letsatsi mowa wa botshelo wa tsena mo go bone, o tswa Modimong, ba ema ka dinao, mme poifo e kgolo ya wela mo go bone ba ba ba bonang. 12Jaanong ba utlwa lentswe le legolo le tswa kwa legodimong, le ba raya le re: “Tlhatlogelang kwano!” Ba tlhatlogela kwa legodimong ka leru, baba ba bone ba ntse ba ba lebile.
11:12
2 Dikg. 2:11
13Mo nakong eo ga nna thoromo e kgolo ya lefatshe, karolo ya lesome ya motse ya wa; mo thoromong ya lefatshe ga bolawa batho ba le dikete di supa; ba bangwe ba tshoga thata, ba obegela Modimo wa legodimo.

14Tatlhego ya bobedi e fetile; bona, tatlhego ya boraro e tla tla ka bonako.

11:14
Tshen. 11:15
9:12
12:12

Phala ya bosupa

15Jaanong moengele wa bosupa a letsa; mme ga utlwala mantswe a magolo mo legodimong a re: “Puso ya lefatshe e diregile ya Morena wa rona le ya Motlodiwa wa gagwe; o tla busa ka bosakhutleng.”

11:15
Dan. 2:44
7:27
Sag. 14:9
16Ke fa bagolo ba ba 24 ba ba ntseng mo ditulong tsa bone fa pele ga Modimo ba wa ka difatlhego, ba obamela Modimo
11:16
Tshen. 4:4,10
7:11
17ba re:

“Re a go leboga, Morena,

Modimo wa thata yotlhe,

yo o leng teng,

yo neng o le teng,

yo o tla tlang,

ka o itseetse thata e kgolo

ya gago, o busa;

11:17
Tshen. 4:8

18Baditšhaba ba ne ba gakala;

mme bogale jwa gago bo tsile,

le nako ya baswi

ya go atlholwa,

ya go naya batlhanka ba gago

tuelo,

e bong baporofeti le baitshepi

le ba ba boifang leina la gago,

ba babotlana le ba bagolo,

– ya go senya

ba ba sentseng lefatshe.”

11:18
Tshen. 15:1
Pes. 2:1,5,12

19Jaanong Tempele ya Modimo e e mo legodimong ya bulwa, Letlole la Kgolagano ya ona la bonala mo Tempeleng ya ona, ga nna dikgadima le mantswe le ditumo tsa maru le thoromo ya lefatshe le sefako se segolo.

11:19
Tshen. 15:5
4:5