Setswana 1970/1987 (TSW70)
94

Thapelo ya go gololwa mo go ba ba patikang morafe wa Modimo

941Morena,

Modimo wa pusoloso,

Modimo wa pusoloso, iponatse!

94:1
Doit. 32:35

2Nanoga, Moatlhodi wa lefatshe;

busetsa baikgantshi ditiro tsa bona.

94:2
Gen. 18:25

3Baikepi ba tla tsaya sebaka

se se kana kang, Morena?

Baikepi ba tla duduetsa

goleele go le kae?

4Ba phoka lefulo,

ba bua ka makgakga;

badirabosula ba ikgantsha botlhe.

5Morena, ba šobotla batho ba gago,

ba patika boswa jwa gago.

6Ba bolaya motlholagadi le moeng;

ba gaila masiela,

7ba re: “Morena ga a nke a bona;

Modimo wa ga Jakobe

ga o nke o lemoga.”

94:7
Pes. 10:11

8Lemogang,

lona dieleele mo morafeng!

Lona masilo, lo tla tlhalefa leng?

94:8
Pes. 92:7

9A ena yo o tlhomileng tsebe

ga a ka ke a utlwa?

A ena yo o bopileng leitlho

ga a ka ke a bona?

94:9
Ekes. 4:11

10A yo o layang ditšhaba

ga a ka ke a di kgalemela,

ena yo o rutang batho kitso?

11Morena o itse megopolo ya batho,

fa e le ya lefela.

94:11
1 Bakor. 3:20

12Go sego motho yo wena, Morena,

o mo watlhayang,

o mo ruta molao wa gago

94:12
Pes. 19:12-14
Jobe 5:17

13gore o tle o mo nee tapologo

mo malatsing a tlalelo,

go tsamaya moikepi

a epelwe lemena.

94:13
Pes. 37:7

14Gonne Morena

ga a nke a latlha batho ba gagwe;

ga a nke a tlogela

boswa jwa gagwe.

15Katlholo e tla boela mo tshiamong;

botlhe ba ba dipelo

di tlhamaletseng ba tla e latela.

16Ke mang yo o tla nkemelang

mo basulatsing?

Ke mang yo o tla mpuelelang

mo go ba ba dirang bosula?

17Fa e ka bo e se Morena

yo o nthusang,

mowa wa me o ka bo o setse

o le gaufi le felo ga tidimalo.

94:17
Pes. 115:17

18E ne ya re fa ke re:

“Lonao lwa me lo a theekela!”

bopelotlhomogi jwa gago,

Morena, bo ntshegetse.

19Mo bontsing jwa matshwenyego

a a mo teng ga me,

dikgomotso tsa gago

di itumedisa mowa wa me.

94:19
2 Bakor. 1:4,5

20A sedulo sa moatlhodi sa tshenyo

se ka dumelana le wena,

se se bopang bosula

ka go sokamisa molao?

21Ba ikopanyetsa

bophelo jwa mosiami,

ba sekisa madi a a se nang molato.

22Mme Morena ke phemelo ya me;

Modimo wa me e ntse e le lefika

la botshabelo jwa me.

23O tla ba busolosetsa

tshiamololo ya bona,

a ba fedisa

ka ntlha ya bosula jwa bona;

Morena, Modimo wa rona,

o tla ba nyeletsa.

95

Tlhotlheletso ya go dudueletsa Modimo

951Tlayang a re dudueletseng

Morena,

re ipeleleng lefika la pholoso

ya rona.

2A re tleng fa pele ga sefatlhego

sa gagwe ka malebogo,

re mo ipeleleng ka dikopelo

tsa pako.

3Gonne Morena

ke Modimo o mogolo,

ke kgosi e kgolo,

mmusi wa medimo yotlhe,

95:3
Pes. 96:4

4yo mateng a lefatshe

a leng mo seatleng sa gagwe,

yo ditlhoa tsa dithaba

e leng tsa gagwe;

5yo lewatle e leng la gagwe,

o le tlhodile;

le lefatshe le le omileng

ke la gagwe,

diatla tsa gagwe di le bopile.

6Tlayang a re obameleng, re iname,

re khubame fa pele ga Morena,

Mmopi wa rona.

7Gonne ke ene Modimo wa rona;

rona re batho

ba bofulo jwa gagwe

le dinku tsa seatla sa gagwe.

E kete lo ka bo lo utlwa

lentswe la gagwe kajeno!

95:7
Pes. 100:2
Joh. 10:27,28
Baheb. 3:7
4:7

8“Se thatafatseng dipelo tsa lona

jaaka kwa Meriba

le ka letsatsi la Masa mo sekakeng,

9kwa borraalona ba nthaetseng teng,

ba nteka,

etswe ba bonye ditiro tsa me.

95:9
Ekes. 17:2,7

10Ke ne ka tenwa ke morafe

oo dinyaga di le 40,

ka bua ka re: ‘Batho ba,

ke ba ba dipelo di timetseng,

ga ba itse ditsela tsa me.’

11Ke gona ka moo ke ikanneng

mo bogaleng jwa me ka re:

‘Ga ba nke ba tsena

mo boikhutsong jwa me.’ ”

95:11
Num. 14:22,23

96

Opelelang moatlhodi, o e tla

961Opelelang Morena

sefela se sešwa;

opelelang Morena,

lona mafatshe otlhe!

96:1
Pes. 33:3

2Opelelang Morena,

lo bake leina la gagwe,

utlwatsang pholoso ya gagwe

ka letsatsi lengwe le lengwe!

3Bolelang kgalalelo ya gagwe

mo merafeng le dikgakgamatso

tsa gagwe mo bathong botlhe!

4Gonne Morena o mogolo,

pako e kgolo e mo tshwanetse;

o boitshega

bogolo go medimo yotlhe.

5Gonne medimo yotlhe ya merafe

ga se ya sepe;

mme Morena o dirile magodimo.

6Borena le kgalalelo

di fa pele ga gagwe;

thata le bontle di mo Felong

ga gagwe ga Boitshepo.

7Ntshetsang Morena,

lona ditso tsa merafe,

ntshetsang Morena

kgalalelo le thata!

8Ntshetsang Morena

kgalalelo ya leina la gagwe,

tlisang ditshupelo,

lo tsene mo malapeng a gagwe!

96:8
Pes. 72:10

9Obamelang Morena

ka mokgabo o o boitshepo;

roromang fa pele

ga sefatlhego sa gagwe,

lona mafatshe aotlhe!

10Buang mo merafeng lo re:

Morena ke kgosi;

o thaile lefatshe

gore le se tshikinyege;

o tla atlhola batho ka tshiamo.”

96:10
Pes. 93:1

11A magodimo a itumele,

a lefatshe le duduetse,

a lewatle le gwase

le tse di tletseng mo go lone.

96:11
Pes. 98:7-9
Jes. 49:13

12A naga e ipele

le tsotlhe tse di mo go yona;

ke gona ditlhare tsotlhe tsa sekgwa

di tla duduetsang

fa pele ga Morena;

13gonne o e tla,

o tsile go atlhola lefatshe;

o tla atlhola lefatshe ka tshiamo

le batho ka boammaaruri

jwa gagwe.

96:13
Dit. 17:31