Setswana 1970/1987 (TSW70)
93

Modimo ke kgosi go ya bosakhutleng

931Morena ke kgosi,

o apere borena.

Morena o apere,

o itlamile ka bonatla.

Lefatshe le lone o le thaile

gore le se ka la tshikinyega.

93:1
Ekes. 15:18
Pes. 97:1
99:1
96:10

2Sedulo sa gago sa bogosi se sa le

se tlhomama bogologolo tala.

Wena o ntse o le teng

ka bosenatshimologo.

3Morena, dinoka di tsholeditse,

dinoka di tsholeditse

kgwaso ya tsona;

dinoka di tsholetsa

mosumo wa tsona.

4Morena mo bogodimong

o thata go gaisa kgwaso

ya metsi a magolo

le dintelo tse dikgolo tsa lewatle.

5Ditshupo tsa gago

di ikanyega gotlhe;

Ntlo ya gago, Morena,

e tshwanetswe ke boitshepo

ka metlha yotlhe.

93:5
Pes. 19:8-11

94

Thapelo ya go gololwa mo go ba ba patikang morafe wa Modimo

941Morena,

Modimo wa pusoloso,

Modimo wa pusoloso, iponatse!

94:1
Doit. 32:35

2Nanoga, Moatlhodi wa lefatshe;

busetsa baikgantshi ditiro tsa bona.

94:2
Gen. 18:25

3Baikepi ba tla tsaya sebaka

se se kana kang, Morena?

Baikepi ba tla duduetsa

goleele go le kae?

4Ba phoka lefulo,

ba bua ka makgakga;

badirabosula ba ikgantsha botlhe.

5Morena, ba šobotla batho ba gago,

ba patika boswa jwa gago.

6Ba bolaya motlholagadi le moeng;

ba gaila masiela,

7ba re: “Morena ga a nke a bona;

Modimo wa ga Jakobe

ga o nke o lemoga.”

94:7
Pes. 10:11

8Lemogang,

lona dieleele mo morafeng!

Lona masilo, lo tla tlhalefa leng?

94:8
Pes. 92:7

9A ena yo o tlhomileng tsebe

ga a ka ke a utlwa?

A ena yo o bopileng leitlho

ga a ka ke a bona?

94:9
Ekes. 4:11

10A yo o layang ditšhaba

ga a ka ke a di kgalemela,

ena yo o rutang batho kitso?

11Morena o itse megopolo ya batho,

fa e le ya lefela.

94:11
1 Bakor. 3:20

12Go sego motho yo wena, Morena,

o mo watlhayang,

o mo ruta molao wa gago

94:12
Pes. 19:12-14
Jobe 5:17

13gore o tle o mo nee tapologo

mo malatsing a tlalelo,

go tsamaya moikepi

a epelwe lemena.

94:13
Pes. 37:7

14Gonne Morena

ga a nke a latlha batho ba gagwe;

ga a nke a tlogela

boswa jwa gagwe.

15Katlholo e tla boela mo tshiamong;

botlhe ba ba dipelo

di tlhamaletseng ba tla e latela.

16Ke mang yo o tla nkemelang

mo basulatsing?

Ke mang yo o tla mpuelelang

mo go ba ba dirang bosula?

17Fa e ka bo e se Morena

yo o nthusang,

mowa wa me o ka bo o setse

o le gaufi le felo ga tidimalo.

94:17
Pes. 115:17

18E ne ya re fa ke re:

“Lonao lwa me lo a theekela!”

bopelotlhomogi jwa gago,

Morena, bo ntshegetse.

19Mo bontsing jwa matshwenyego

a a mo teng ga me,

dikgomotso tsa gago

di itumedisa mowa wa me.

94:19
2 Bakor. 1:4,5

20A sedulo sa moatlhodi sa tshenyo

se ka dumelana le wena,

se se bopang bosula

ka go sokamisa molao?

21Ba ikopanyetsa

bophelo jwa mosiami,

ba sekisa madi a a se nang molato.

22Mme Morena ke phemelo ya me;

Modimo wa me e ntse e le lefika

la botshabelo jwa me.

23O tla ba busolosetsa

tshiamololo ya bona,

a ba fedisa

ka ntlha ya bosula jwa bona;

Morena, Modimo wa rona,

o tla ba nyeletsa.

95

Tlhotlheletso ya go dudueletsa Modimo

951Tlayang a re dudueletseng

Morena,

re ipeleleng lefika la pholoso

ya rona.

2A re tleng fa pele ga sefatlhego

sa gagwe ka malebogo,

re mo ipeleleng ka dikopelo

tsa pako.

3Gonne Morena

ke Modimo o mogolo,

ke kgosi e kgolo,

mmusi wa medimo yotlhe,

95:3
Pes. 96:4

4yo mateng a lefatshe

a leng mo seatleng sa gagwe,

yo ditlhoa tsa dithaba

e leng tsa gagwe;

5yo lewatle e leng la gagwe,

o le tlhodile;

le lefatshe le le omileng

ke la gagwe,

diatla tsa gagwe di le bopile.

6Tlayang a re obameleng, re iname,

re khubame fa pele ga Morena,

Mmopi wa rona.

7Gonne ke ene Modimo wa rona;

rona re batho

ba bofulo jwa gagwe

le dinku tsa seatla sa gagwe.

E kete lo ka bo lo utlwa

lentswe la gagwe kajeno!

95:7
Pes. 100:2
Joh. 10:27,28
Baheb. 3:7
4:7

8“Se thatafatseng dipelo tsa lona

jaaka kwa Meriba

le ka letsatsi la Masa mo sekakeng,

9kwa borraalona ba nthaetseng teng,

ba nteka,

etswe ba bonye ditiro tsa me.

95:9
Ekes. 17:2,7

10Ke ne ka tenwa ke morafe

oo dinyaga di le 40,

ka bua ka re: ‘Batho ba,

ke ba ba dipelo di timetseng,

ga ba itse ditsela tsa me.’

11Ke gona ka moo ke ikanneng

mo bogaleng jwa me ka re:

‘Ga ba nke ba tsena

mo boikhutsong jwa me.’ ”

95:11
Num. 14:22,23