Setswana 1970/1987 (TSW70)
86

Kopo ya go batla thuso

861Thapelo ya ga Dafita.

Morena, ntshekegele tsebe,

o nkutlwe;

gonne ke motlalelwi

le mohumanegi.

2Boloka mowa wa me;

gonne ke boitshepo.

Wena Modimo wa me,

thusa motlhanka wa gago

yo o go ikantseng.

86:2
Pes. 18:21-27

3Intshwarele, Morena;

gonne ke ntse ke kuela go wena

letsatsi lotlhe.

86:3
Pes. 6:3

4Itumedise mowa

wa motlhanka wa gago;

gonne ke tsholeletsa mowa wa me

kwa go wena, Morena.

5Gonne wena, Morena,

o molemo le boitshwarelo;

o bopelonomi jo bogolo mo go

botlhe ba ba goelang kwa go wena.

86:5
Pes. 86:15

6Morena, reetsa thapelo ya me,

o tlhokomele lentswe

la mekokotlelo ya me.

7Ke goela kwa go wena

ka letsatsi la tlalelo ya me;

gonne o a nkutlwa.

86:7
Pes. 50:15

8Ga go ope mo medimong

o o tshwanang nao, Morena;

ga go na sepe se se tshwanang

le ditiro tsa gago.

9Ditšhaba tsotlhe tse o di dirileng

di tla tla,

di obamela fa pele ga gago,

Morena,

di tlotla leina la gago.

10Gonne wena o mogolo,

o dira dikgakgamatso;

wena o Modimo o le wesi fela.

11Morena, nthute tsela ya gago

gore ke tsamae

mo boammaaruring jwa gago;

kitlanya pelo ya me gore e boife

leina la gago.

86:11
Pes. 27:11

12Morena, Modimo wa me,

ke rata go go baka ka pelo yotlhe

le go tlotla leina la gago

ka bosenabokhutlo.

13Gonne bopelontle jwa gago

bo bogolo mo go nna,

o golotse mowa wa me

mo felong ga baswi,

fa go kwa tlasetlase.

14Modimo, baikgantshi ba ntsogetse;

lekoko la ba ba peloethata

le tsoma botshelo jwa me,

mme ga ba go gopole.

15Mme wena Morena, o Modimo

o o boutlwelo-botlhoko

le boitshwarelo;

ga o fele pelo, o tletse

bopelotlhomogi le boammaaruri.

86:15
Ekes. 34:6

16Retologela kwa go nna,

o intshwarele;

naya motlhanka wa gago thata

ya gago,

o thuse morwa lelata la gago.

86:16
Pes. 116:16

17Dira sesupo sa molemo mo go nna

gore ba ba ntlhoileng ba se bone,

ba be ba tlhajwe ke ditlhong,

ka wena Morena o nthusitse,

o bile o nkgomoditse.

87

Jerusalema ke mmamerafe

871Pesalome ya boora Kora. Sefela.

Metheo e e mo dithabeng

tse di boitshepo,

Morena o a e rata.

2O rata dikgoro tsa Sione

bogolo go maago otlhe a ga Jakobe.

3Dilo tse di galalelang

di bolelwa ka ga gago,

wena motse wa Modimo. Sela.

4Ke umaka Rahabe87:4 Go tewa Egepeto. le Babele

mo go ba ba nkitseng;

le Felesita le Tiro

mmogo le Khuše87:4 Go tewa Ethiopia.

ke re: “Ba, ba tsaletswe teng.”

87:4
Jes. 30:7
Pes. 68:32

5Ka ga Sione go tla twe:

“Mongwe le mongwe

o tsaletswe teng.”

Mme motse oo, Mogodimodimo o

a o tlhomamisa.

6Morena o tla bala,

fa a kwala ditšhaba, a re:

“Yo, o tsaletswe teng.” Sela.

7Bona ba ba binang pina

le ba ba opelang ba re:

“Metswedi yotlhe ya me

e mo go wena.”

88

Selelo sa motlhoboga-thuso

881Sefela. Pesalome ya boora Kora e e kwaletsweng moopedisi, e e opelwang ka moopelo wa: “Bolwetse”. Sefela sa thuto sa ga Hemane, oora Esera.

2Morena, Modimo wa thuso ya me,

ke goela go wena

bosigo le motshegare.

3A thapelo ya me

e fitlhe fa go wena;

sekegela selelo sa me tsebe.

4Gonne pelo ya me

e tennwe ke dipogo;

bophelo jwa me

bo atametse felo ga baswi.

5Ke setse ke balelwa

le ba ba fologelang mo lebitleng,

ke tshwana le monna

yo o se nang thata.

6Ke laditswe le baswi,

jaaka ba ba bolailweng

ba letse mo diphupung,

ba o sa tlholeng o ba gopola,

ka ba kgaogantswe

le letsogo la gago.

7O mpeile kwa tlasetlase moleteng,

mo mafifing, mo matennye.

8Bogale jwa gago bo nkimetse,

o nkgateletse

ka merwalela ya gago yotlhe. Sela.

88:8
Pes. 42:8

9Ba ke itsanyeng sentle nabo

o ba tlositse fa go nna;

o ntirile seila sa bona;

ke tswaletswe,

ke palelwa ke go tswela kwa ntle.

88:9
Pes. 88:19
31:12
38:12

10Leitlho la me le felelela ka pogo.

Ke ntse ke go bitsa.

Morena,

ka letsatsi lengwe le lengwe

ke go tsholeletsa mabogo.

11A o tla dira dikgakgamatso

mo baswing;

gongwe ba ba suleng

a ba tla tsoga ba go baka? Sela.

88:11
Pes. 6:6

12A bopelothomogi jwa gago

bo ka bolelwa mo phupung,

gongwe boikanyego jwa gago

kwa Felong ga baswi?

13Dikgakgamatso tsa gago

a di ka itsege mo lefifing,

gongwe tshiamo ya gago

mo lefatsheng la tebalo?

14Mme nna, Morena,

ke goela go wena,

thapelo ya me e tla go wena,

e sa le moso.

15Morena,

o latlhelang mowa wa me,

o mphitlhelelang

sefatlhego sa gago.

16Ke tlaletswe, ke wa go swa

go tswa bokaung jwa me;

ke rwele dipoitshego tsa gago,

ke batla go tlhoboga.

17Bogale jwa gago bo nkwetse;

dipoitshego tsa gago di nnyeleditse;

18di ntikanyeditse

jaaka metsi letsatsi lotlhe,

di ntikile gotlhegotlhe.

19O tlositse moratiwa

le tsala fa go nna,

lefifi ke lone tsala ya me.

88:19
Pes. 88:9