Setswana 1970/1987 (TSW70)
79

Batho ba ba kgobegileng ba Modimo

791Pesalome ya ga Asafe.

Modimo, baheitane

ba tsenye mo bosweng jwa gago;

ba itshepolotse Tempele

e e Boitshepo ya gago;

ba dirile Jerusalema

maroperope fela.

2Ditoto tsa batlhanka ba gago ba di

file dinonyane tsa loapi go di ja;

nama ya baitshepi ba gago

ba e file dibata tsa naga.

3Madi a bona ba a tsholotse

jaaka metsi

tikologong ya Jerusalema,

mme go ne go se ope

yo o ba fitlhang.

4Re diregile nyatsego fela

mo go ba re bapileng nabo;

le tshotlego le kgobo

mo go ba ba tikologong ya rona.

79:4
Pes. 44:14

5E tla nna goleele go le kae,

Morena?

A o tla galefela ruri,

a lefufa la gago

le tla tuka jaaka molelo?

79:5
Pes. 80:5

6Tshololela kgakalo ya gago

mo baheitaneng

ba ba sa go itseng le mo magosing

a a sa bitseng leina la gago.

79:6
Jer. 10:25

7Gonne ba jele Jakobe,

ba senya boago jwa gagwe.

8O se ka wa re beletsa ditshiamololo

tsa borraetsho-mogolwagolwane;

a boutlwelo-botlhoko jwa gago

bo re kgatlhantshe ka bonako,

gonne re koafetse thata.

9Re thuse,

Modimo wa pholoso ya rona

ka ntlha ya tlotlo ya leina la gago;

o re namolele,

o re itshwarele maleo

ka ntlha ya leina la gago.

10Kana baheitane

ba tla buelang ba re:

“Modimo wa bona o kae?”

A pusolosetso ya madi

a a tsholotsweng

a batlhanka ba gago e itsege

mo baheitaneng

fa pele ga matlho a rona.

79:10
Pes. 42:4
115:2
Joele 2:17

11A phegelo ya bagolegwi

e fitlhe fa pele ga gago;

a bona ba ba tshwanetseng go swa

ba lesiwe ka fa bogolong

jwa letsogo la gago.

79:11
Pes. 102:21

12Mme kgalo e bona

ba re bapileng nabo

ba go kgadileng ka yona,

Morena, o e ba busetse gasupa

mo dihubeng tsa bona.

79:12
Pes. 137:7

13Mme rona

ba re leng batho ba gago

le dinku tsa bofulo jwa gago,

re tla go leboga ka bosakhutleng,

re bolela pako ya gago

go ya tshikatshikeng.