Setswana 1970/1987 (TSW70)
78

Tirafalo ya Baiseraele ke tlhagiso ya rona

781Sefela sa thuto sa ga Asafe.

Lona batho ba me,

reetsang thuto ya me,

sekegelang mafoko

a molomo wa me ditsebe.

2Ke tla tswa molomo,

ke bolela seane,

ke ntsha dinyepo tsa bogologolo.

78:2
Pes. 49:4,5
Math. 13:35

3Tse re di utlwetseng, ra di itse,

tse borraetsho ba di re boleletseng,

78:3
Ekes. 13:14
Doit. 4:9,10

4ga re ka ke ra di lobela

bana ba bona;

re tla bolelela losika lo lo tlang

ditiro tsa pako tsa Morena,

le thata ya gagwe,

le dikgakgamatso tse a di dirileng.

5Gonne o tlhomile tshupo

mo go Jakobe,

a baya molao mo go Iseraele

o a o laetseng borraetsho

gore ba o itsise bana ba bona,

6gore losika lo lo tlang lo o itse,

e bong bana ba ba tla tsalwang,

gore ba tle ba o bolelele

bana ba bona,

7le gore ba ikanye Modimo,

mme ba se lebale

ditiro tsa Modimo,

mme ba tshegetse ditaolo tsa ona

8gore ba se nne jaaka borraabo

ba e neng e le losika lo lo

tlhogo-e-thata lwa borukhutlhi,

losika lo lo tlhokang

pelo ya tlhomamo le mowa

o o lebileng Modimo ka boikanyo.

78:8
Doit. 32:5,6

9Baeferaime ba ba neng

ba ipaakantse go hula ka bora,

ba menoga, ba tshaba ka letsatsi la tlhabano.

10Ga ba a ka ba tlhokomela

kgolagano ya Modimo,

ba bile ba ganne go tsamaya

ka fa molaong wa ona;

11ba lebala ditiro tsa ona

le dikgakgamatso

tse o di ba bontshitseng.

12O dirile dikgakgamatso

fa pele ga borraabo

kwa lefatsheng la Egepeto,

mo nageng ya Soane.

78:12
Jes. 19:11

13O kgaogantse lewatle,

wa ba tshedisa;

wa emisa metsi jaaka lobota.

78:13
Ekes. 14:21,22

14Motshegare o ne wa ba goga

ka leru,

mme bosigo jotlhe

ka lesedi la molelo.

78:14
Ekes. 17:6
Num. 20:7-11

15O phatlotse mafika mo sekakeng,

wa ba nosa ka botlalo

jaaka ka merwalela.

78:15
Ekes. 17:6
Num. 20:7-11

16O ne wa ntsha dinokana

mo lefikeng,

wa eledisa metsi jaaka dinoka.

17Mme ba fela ba tswelela pele

go o leofela,

ba rukhutlhegela Mogodimodimo

kwa nageng e e omileng.

18Ba leka Modimo

mo dipelong tsa bona

ka go lopa dijo

ka fa kgatlhegong ya bona.

78:18
Ekes. 16:3
Num. 11:4

19Ba bua kgatlhanong le Modimo

ba re:

“A Modimo o ka baakanya bojelo

mo sekakeng?

20Ee, o iteile lefika, metsi a ba a ela,

dinokana tsa phothosela.

Mme a senkgwe le sona

o ka se ntsha,

gongwe wa naya batho ba ona

nama?”

21Ke gona e rileng Morena a utlwa,

a tuka bogale;

molelo wa tukela Jakobe, ee,

bogale jwa tsogela Iseraele,

78:21
Num. 11:1

22ka ba se ka ba dumela Modimo,

le e seng go ikanya thuso ya ona.

23Jaanong wa laela maru

kwa godimo,

wa bula mejako ya legodimo.

24Wa ba nesetsa Mmana go o ja,

wa ba naya mabele a legodimo.

78:24
Ekes. 16:4,14,15

25Ba ja sejo sa baengele,

wa ba romela mfago, ba kgora.

26O ne wa fokisa phefo

ya botlhabatsatsi kwa legodimong,

wa phunya phefo ya borwa

ka thata ya ona.

27Wa ba nesetsa nama jaaka lerole

le dinonyane tse di diphuka

jaaka motlhaba wa lewatle.

28Wa di digela mo bothibelelong

jwa bona

tikologong ya maago a bona.

29Foo ba ja, ba kgora thata;

wa ba tsisetsa

tse ba neng ba di eleditse.

30E rile ba ise ba bakele

keletso ya bona,

nama e sa ntse e le mo maganong

a bona,

31bogale jwa Modimo jwa ba tsogela,

mme wa bolaya ba ba nonneng

mo go bona,

wa namalatsa makau a Iseraele.

78:31
Num. 11:33

32Mme ba tlhokomologa tsotlhe tseo,

ba fela ba leofela pele,

ba se ka ba dumela

dikgakgamatso tsa ona.

33Ka moo wa fedisa malatsi a bona

mo bosengsepe,

le dinyaga tsa bona mo theregong.

78:33
Num. 14:23

34Mme e ne ya re fa o ba bolaya,

ba botse ka ga ona, ba tlhabologe,

ba batle Modimo;

35ba gakologelwe,

fa Modimo e le lefika la bona,

mme Modimo Mogodimodimo

e le mogolodi wa bona.

36Mme ba rata go o kgona

ka melomo ya bona,

ba o aketsa ka diteme tsa bona;

37mme dipelo tsa bona

di ne di sa o ineele ka tlhomamo,

ba sa tlhokomele kgolagano ya ona

ka boikanyego.

38Mme ona

ka o le kutlwelo-botlhoko,

o ne o itshwarela molato,

o sa ba nyeletse; e bile

o ne o busa bogale jwa ona gantsi,

o sa tsose kgakalo yotlhe ya ona.

39O ne o gopola,

fa bona ba le nama fela,

ba le mowa o o fetang,

o o sa tlholeng o ka boa.

78:39
Pes. 103:14-16

40Ba ne ba o rukhutlhegela gantsi

jang ne kwa sekakeng,

ba o hutsafatsa kwa gareganaga.

78:40
Num. 14:22

41Ba leka Modimo gangwe le gape,

ba kgopisa Moitshepi wa Iseraele.

42Ba ne ba se ke ba gakologelwa

letsogo la ona,

le e seng letsatsi le o ba

namoletseng mmaba ka lone,

43jale fa o ne o dira ditshupo tsa ona

kwa lefatsheng la Egepeto,

le dikgakgamatso tsa ona

mo nageng ya Soane.

78:43
Pes. 78:12

44O ne wa fetola metsi a dinoka

tsa bona madi,

le a dinokana tsa bona

gore ba retelelwe ke go nwa.

78:44
Ekes. 7:19,20

45Wa ba romela diboba, tsa ba loma,

le digwagwa, tsa ba senyetsa.

78:45
Ekes. 8:2-20

46Thobo ya bona

wa e naya segongwane,

le leungo la matsapa a bona

wa le naya tsie.

78:46
Ekes. 10:13

47Wa senya moweine wa bona

ka sefako,

le megokare wa bona ka serame.

78:47
Ekes. 9:25

48Wa bolaya dikgomo tsa bona

ka sefako,

le matsomane a bona ka ditladi.

49Wa ba romela bogale jo bo tukang

jwa ona,

le kgakalo le kgalefo le pitlagano,

lesomo leo la barongwi ba tlalelo.

50Wa baakanyetsa bogale jwa ona

tsela,

wa se ka wa thibela mewa ya bona

go ya losong,

wa neela leroborobo

maphelo a bona.

78:50
Ekes. 9:15

51Wa itaya maitibolo a tsotlhe

mo lefatsheng la Egepeto,

le bana ba ntlha ba thata ya bona

mo ditenteng tsa ga Hame.

78:51
Ekes. 12:29

52Mme batho ba ona

wa ba bolotsa jaaka dinku,

wa ba goga mo sekakeng

jaaka letsomane.

78:52
Pes. 77:21

53Wa ba tsamaisa tshireletsong,

mo ba sa boifeng sepe;

mme baba ba bona,

lewatle la ba nwetsa.

78:53
Ekes. 14:19,22,27

54Wa ba fitlhisa kwa lefatsheng

le le boitshepo la ona,

kwa thabeng e letsogo

le le jang la ona le e thopileng.

78:54
Ekes. 15:17

55Mme wa leleka merafe

fa pele ga bona,

wa ba ruisa lefatshe la yona

jaaka boswa

jo ba bo lekanyeditsweng,

wa agisa ditso tsa Iseraele

mo matlong a bona.

56Mme bona ba ne ba leka Modimo,

Mogodimodimo,

ba o rukhutlhegela,

ba sa tlhokomele ditshupo tsa ona.

57Ba ikepa, ba dira ka boikanyologo

jaaka borraabo;

ba boela kwa morago

jaaka bora jo bo sa ikanngweng.

78:57
Hos. 7:16

58Ba o kgopisa ka dithota

tsa tlhabelo tsa bona,

ba tsosa lefufa la ona

ka medimo ya diseto ya bona.

78:58
Doit. 32:21

59E rile Modimo o utlwa,

wa galefa, wa latlha Iseraele gotlhe,

60wa ba wa tlogela Taberenakele

ya kwa Silo,

e bong tente e o neng o e tlhomile

mo bathong.

78:60
1 Sam. 1:3
4:11

61Mme thata ya ona

wa e neela mo botshwarong

le kgalalelo ya ona78:61 “thata ya ona ... le kgalalelo ya ona” Go tewa Letlole la Kgolagano. ya ona

mo letsogong la mmaba.

62Batho ba ona

wa ba neela mo tšhakeng;

boswa jwa ona wa bo gakalela.

63Molelo o jele makau a bona;

makgarebe a bona ga a ka a

tlhabelwa mogolokwane wa nyalo.

64Baperesiti ba bona

ba ole ka tšhaka,

mme batlholagadi ba bona

ba palelwa ke go ba lelela.

78:64
1 Sam. 4:17-20

65Foo Morena a thanya

jaaka mongwe yo o ne a robetse,

jaaka mogale yo o neng a fentswe

ke weine.

66A itaya baganetsi ba gagwe,

a ba busetsa kwa morago,

a ba tsisetsa tshotlego

e e sa khutleng.

67Ke go re:

A latlha tente ya ga Josefa,

a se ka a itlhaolela lotso

lwa ga Eferaime,

78:67
Pes. 78:9

68mme a itlhaolela lotso lwa ga Juta,

thaba ya Sione e a e ratang.

78:68
2 Ditiraf. 6:6

69A aga Felo-ga-Boitshepo ga gagwe

jaaka bogodimo jwa legodimo,

jaaka lefatshe le o le thaetseng

bosakhutleng.

70A itlhaolela Dafita,

motlhanka wa gagwe,

a mo tsaya a le kwa merakeng

ya dinku.

78:70
1 Sam. 16:11,12

71A mo tlosa a disitse dinku

tse di amusang

gore a dise Jakobe,

batho ba gagwe,

le Iseraele, boswa jwa gagwe.

78:71
2 Sam. 7:8

72Mme o ne a ba disa ka fa pelong

ya boammaaruri ya gagwe,

a ba tsamaisa ka diatla

tse di maatlametlo.

79

Batho ba ba kgobegileng ba Modimo

791Pesalome ya ga Asafe.

Modimo, baheitane

ba tsenye mo bosweng jwa gago;

ba itshepolotse Tempele

e e Boitshepo ya gago;

ba dirile Jerusalema

maroperope fela.

2Ditoto tsa batlhanka ba gago ba di

file dinonyane tsa loapi go di ja;

nama ya baitshepi ba gago

ba e file dibata tsa naga.

3Madi a bona ba a tsholotse

jaaka metsi

tikologong ya Jerusalema,

mme go ne go se ope

yo o ba fitlhang.

4Re diregile nyatsego fela

mo go ba re bapileng nabo;

le tshotlego le kgobo

mo go ba ba tikologong ya rona.

79:4
Pes. 44:14

5E tla nna goleele go le kae,

Morena?

A o tla galefela ruri,

a lefufa la gago

le tla tuka jaaka molelo?

79:5
Pes. 80:5

6Tshololela kgakalo ya gago

mo baheitaneng

ba ba sa go itseng le mo magosing

a a sa bitseng leina la gago.

79:6
Jer. 10:25

7Gonne ba jele Jakobe,

ba senya boago jwa gagwe.

8O se ka wa re beletsa ditshiamololo

tsa borraetsho-mogolwagolwane;

a boutlwelo-botlhoko jwa gago

bo re kgatlhantshe ka bonako,

gonne re koafetse thata.

9Re thuse,

Modimo wa pholoso ya rona

ka ntlha ya tlotlo ya leina la gago;

o re namolele,

o re itshwarele maleo

ka ntlha ya leina la gago.

10Kana baheitane

ba tla buelang ba re:

“Modimo wa bona o kae?”

A pusolosetso ya madi

a a tsholotsweng

a batlhanka ba gago e itsege

mo baheitaneng

fa pele ga matlho a rona.

79:10
Pes. 42:4
115:2
Joele 2:17

11A phegelo ya bagolegwi

e fitlhe fa pele ga gago;

a bona ba ba tshwanetseng go swa

ba lesiwe ka fa bogolong

jwa letsogo la gago.

79:11
Pes. 102:21

12Mme kgalo e bona

ba re bapileng nabo

ba go kgadileng ka yona,

Morena, o e ba busetse gasupa

mo dihubeng tsa bona.

79:12
Pes. 137:7

13Mme rona

ba re leng batho ba gago

le dinku tsa bofulo jwa gago,

re tla go leboga ka bosakhutleng,

re bolela pako ya gago

go ya tshikatshikeng.

80

Thapelo ya go tlhabolola Iseraele, e leng tshimo ya Modimo ya moweine

801Pesalome ya tshupo ya ga Asafe e e kwaletsweng moopedisi, e e opelwang ka moopelo wa: “Madutla”.

80:1
Pes. 45:1

2Wena, Modisa wa Iseraele,

a o ko o utlwe;

wena yo o gogang Josefa

jaaka letsomane,

wena yo o ntseng godimo

ga boKerubime,

iponatse ka phatsimo.

80:2
1 Sam. 4:4
Pes. 99:1

3Tsosa nonofo ya gago

fa pele ga Eferaime

le Benyamene le Manase,

mme o tle go re thusa.

4Re tlhabolole, Modimo,

o phatsimise sefatlhego sa gago

gore re phologe.

80:4
Pes. 80:8,20

5Morena, Modimo

wa masomosomo,

o tla galefela thapelo ya batho

ba gago goleele go le kae?

6O ba jesitse senkgwe sa dikeledi,

wa ba nosa dikeledi gagolo thata.

80:6
Pes. 102:10

7O re dirile se se lwelwang

mo go ba re bapileng nabo,

baba ba rona ba a re sotla.

8Re tlhabolole,

Modimo wa masomosomo,

o phatsimise sefatlhego sa gago

gore re phologe.

80:8
Pes. 80:4,20

9O epolotse setlhatshana

sa moweine

mo lefatsheng la Egepeto,

wa leleka ditšhaba, wa se tlhoma.

80:9
Jes. 5:1-7
Hos. 10:1

10O se baakanyeditse manno,

sa nama medi, sa tlala lefatshe.

11Dithaba di ne di khurumediwa

ke moriti wa sona,

le mesetere ya Modimo

e khurumediwa ka dikala tsa sona.

12Se ne se godisa dikala tsa sona

go fitlha kwa lewatleng

le matlhogela a sona

go fitlha kwa nokeng ya Ferathe.

13Kana o ne o phomelang

dipota tsa sona

gore botlhe ba ba fetang ka tsela

ba se fotlhe?

80:13
Pes. 89:42

14Kolobe ya sekgwa e a se epolola,

diphologolo tsa naga di a se ja.

15Tswetswe, boa,

Modimo wa masomosomo;

leba, o le kwa legodimong, o bone;

o tlhokomele setlhatshana

se sa moweine;

16e bong setlhongwa

se se tlhomilweng

ka letsogo la gago le le jang,

le morwa yo ò mo ikgodiseditseng.

17Se fisitswe ka molelo, sa kgaolwa;

a baba ba latlhege ka kgalemelo

ya sefatlhego sa gago.

18A letsogo la gago le okame monna

yo o dirilweng ke letsogo la gago

le le jang,

e bong morwa motho

yo ò mo ikgodiseditseng.

19Foo ga re kitla re go hularela.

Re phedise,

mme re tla bitsa leina la gago.

20Re tlhabolole, Morena,

Modimo wa masomosomo,

o phatsimise sefatlhego sa gago

gore re phologe.

80:20
Pes. 80:4,8