Setswana 1970/1987 (TSW70)
70

Dafita o rapela Modimo gore o mo golole ka bonako

701Pesalome ya ga Dafita ya kgopotso mo tshupelong ya tebogo e e kwaletsweng moopedisi.

70:1
Pes. 38:1

2Modimo, akofa o nkgolole;

Morena, itlhaganele o nthuse.

3A ba ba batlang go mpolaya

ba tlhajwe ke ditlhong,

ba sosobane;

a ba ba kgatlhwang ke tlalelo ya me

ba kate ka morago,

ba tlhajwe ke kgala.

4A ba ba reng: “Ahee, ahee!”

ba boele kwa morago

ka ntlha ya ditlhong tsa bona.

5A botlhe ba ba go batlang

ba go itumelele, ba ipele;

a ba ba ratang pholoso ya gago

ba nne ba bue ba re:

“Modimo o mogolo.”

6Mme nna ke motlalelwi,

ke mohumanegi;

Modimo,

a o ko o tle go nna ka bonako.

Ke wena thuso ya me

le mopholosi wa me;

Morena, o se diege.

71

O se ntlogele mo botsofeng

711Ke tshabela kwa go wena,

Morena;

a ke se tlhajwe ke ditlhong

ka gope.

2Mpholosa ka tshiamo ya gago,

o nkgolole;

ntshekegela tsebe o nthuse.

3O nne logaga lwa me lwa phemelo

lo nka tsenang mo go lone ka gale,

wena yo o laetseng go nthusa;

gonne ke wena lefika la me

le phemelo ya me ya kwa thabeng.

71:3
Pes. 18:3
31:3,4

4Modimo wa me, nkgolole

mo letsogong la moikepi,

mo letsweleng la mosiamolodi

le la yo o setlhogo.

5Gonne ke wena

yo ke go solofetseng,

Morena Modimo,

ke go ikantse

go tswa bokaung jwa me.

6Ke itshegeditse ka wena

go tswa botsalong,

ke wena mogolodi wa me

go tswa tlholegongya me;

sefela sa ka

se tla baka wena ka gale.

71:6
Pes. 22:10

7Nna ke kgakgamatso

mo bathong ba bantsi;

mme wena o botshabelo

jo bo thata jwa me.

71:7
Pes. 4:4

8Molomo wa me

o tletse pako ya gago

le kgalaletso ya gago ka gale.

9Se ntatlhe

mo motlheng wa botsofe;

se ntlogele

mogang thata ya me e felang.

71:9
Pes. 71:18

10Gonne baba ba me

ba bua ka ga me,

le ba ba laletseng bophelo jwa me

ba a gakololana. Ba re:

11“Modimo o mo tlogetse;

mo lelekeng, lo mo tshware;

gonne ga a na monamoledi.”

12Modimo, o se nne kgakala le nna;

Modimo wa me, akofa o nthuse.

13A ba ba tlhabanang

le mowa wa me

ba tlhajwe ke ditlhong, ba fele;

a ba ba batlang tlalelo ya me

ba bipiwe ke nyatsego le tshotlego.

14Mme nna ke tla nna ke lebelela,

ke godisa tumo yotlhe ya gago.

15Molomo wa me o tla bolela

tsa tshiamo ya gago

le tsa pholoso ya gago

ka metlha yotlhe;

gonne ga ke itse palo ya tsona.

71:15
Pes. 71:8
40:6

16Ke tla tla ka ditiro

tse di thata tsa Morena Modimo,

ke tla tumisa tshiamo ya gago

o le wesi fela.

17Modimo, o nthutile

go tswa bokaung jwa me;

ke ntse ke bolela dikgakgamatso

tsa gago go fitlhelela kajeno.

71:17
1 Sam. 7:12

18Le gona, Modimo, o se ka wa

ntlogela go ya botsofeng,

fa ke thuntse tlhogo, go ya ke be

ke bolelele losika lo lo tlang

tsa letsogo la gago le botlhe

ba ba tlang tsa thata ya gago.

71:18
Pes. 71:9
Jes. 46:4

19Le gona tshiamo ya gago, Modimo,

e fitlha kwa godimodimo;

Modimo, wena yo o dirileng

dilo tse dikgolo,

ke mang yo o tshwanang nao?

71:19
Ekes. 15:11

20Wena yo o dirileng gore ke bone

dipitlagano tse dintsi le ditlalelo,

o tla boa o mphedisa,

o ntlhatlosa gape mo madibeng

a lefatshe.

71:20
1 Sam. 2:6

21O tla godisa bogolo jwa me,

o boa o nkgomotsa.

22Jaanong le nna ke tla go lebogela

boammaaruri jwa gago

ka seletso sa harepa,

Modimo wa me,

ke go opelela ka katara,

wena Moitshepi wa Iseraele.

23Molomo wa me o tla duduetsa,

fa ke go opelela pako,

le mowa wa me o ò o golotseng.

24Loleme lwa me le lone

lo tla nna lo bua

ka ga tshiamo ya gago ka metlha;

gonne ba ba neng ba mpatlela

tatlhego ba tlhabilwe ke ditlhong

ba nyatsega.

72

Sefela sa tlhomamiso ya kgosi

721Pesalome ya ga Salomo.

Modimo,

naya kgosi melao ya gago;

morwa kgosi

o mo nee tshiamo ya gago

2gore a atlhole batho ba gago

ka tshiamo,

le batlalelwi ba gago ka molao.

3A dithaba di ungwele batho kagiso,

le dithabana di ba ungwele

tshiamo.

72:3
Pes. 85:9-14

4O tla siamisetsa

batlalelwi ba morafe,

a pholosa bana ba bahumanegi,

a tšhwetlakanya mogateledi.

72:4
Pes. 72:12

5O tla phela sebaka

se se kana ka letsatsi le tlhabile

le ngwedi o ise o phirime

go ya tshikatshikeng.

6O tla fologa jaka pula mo pilong,

jaaka medupe e e nosang lefatshe.

7Mo malatsing a gagwe

tshiamo e tla tlhoga,

kagiso e kgolo e tla nna teng go

fitlhelela ngwedi o sa tlhole o le yo.

8O tla busa go tswa lewatleng

go ya go le lengwe,

le go tswa Nokeng

go ya mafelelong a lefatshe.

72:8
Sag. 9:10

9Ba ba agileng mo dikakeng

ba tla khubama fa pele ga gagwe,

baba ba gagwe ba tla latswa lerole.

72:9
Jes. 49:23

10Dikgosi tsa Tharesise le tsa

ditlhakenyana di tla tsisa dimpho;

dikgosi tsa Šeba le Seba

di tla ntsha lekgetho.

72:10
Pes. 68:30
Jes. 60:9

11Dikgosi tsotlhe di tla mo ikobela,

ditšhaba tsotlhe di tla mo direla.

72:11
Pes. 2:8,10-12

12Gonne o tla golola mohumanegi

yo o goelang thuso

le mmogisegi

le yo o se nang mothusi.

72:12
Jobe 36:15
Pes. 35:10

13O tla utlwela yo mmotlana

le motlhoki botlhoko,

a pholosa mewa ya bahumanegi.

14O tla golola maphelo a bona

mo patikegong le mo kgatelelong;

madi a bona e tla nna a botlhokwa

mo matlhong a gagwe.

72:14
Pes. 9:13

15A kgosi e phele, mme ba e nee

tsa gouta ya Šeba,

ba e rapelele ka gale,

ba e tshegofatse ka metlha.

72:15
Pes. 72:10
84:10

16A go nne letlotlo la mabele

mo lefatsheng,

a go sume

kwa ditlhoeng tsa dithaba;

a leungo la lone

le tshwane le Lebanone;

a batho ba motse ba rune

jaaka morogo wa lefatshe.

17A leina la yona le nnele ruri.

A leina la yona le tlhoge

letsatsi le ntse le le teng;

a ditšhaba tsotlhe

di tshegofadiwe ka yona,

a di e boke di re:

Kgosi e tlhogonolo.

72:17
Gen. 12:3
22:18

18A go bokwe Morena, Modimo,

Modimo wa Iseraele,

o e leng ona fela o o dirang

dikgakgamatso.

19Mme a leina la ona le le galalelang

le bakwe ka bosakhutleng;

a lefatshe lotlhe le tlale kgalalelo

ya ona,

Amen, ee, a go nne jalo!

72:19
Pes. 41:14
Jes. 6:3

20Fano go fela dithapelo tsa ga

Dafita, morwa Isai.