Setswana 1970/1987 (TSW70)
69

Mmogisiwa

691Pesalome ya ga Dafita e e kwaletsweng moopedisi, e e opelwang ka moopelo wa: “Madutla”.

69:1
Pes. 45:1

2Modimo, nthuse!

Gonne metsi a gaufi le go mpeta.

3Ke rorometse mo lerageng

le le botengteng,

kwa go se nang boemo teng;

ke wetse mo madibeng a metsi,

morwalela o nkhurumeditse.

4Ke lapisitswe ke go lela ga me,

ke sule lentswe;

matlho a me a a fela ke ntse

ke lebeletse Modimo wa me.

5Ba ba ntlhoileng, go se na molato,

ba bantsi go feta dithiri

tsa tlhogo ya me.

Ba ba ratang go ntshenya,

ba e leng baba ba me

kwa ntle ga lebaka ba thata,

ba re, ke tshwanetse go busa

se ke sa se gapang.

69:5
Pes. 35:19
Joh. 15:25

6Modimo, wena o itse

bosilo jwa me,

le melato ya me ga o a e subelwa.

7A bona ba ba go lebeletseng

ba se tlhajwe ke ditlhong ka nna,

Morena,

Modimo wa masomosomo.

A bona ba ba go batlang

ba se swabe ka nna,

Modimo wa Iseraele.

8Gonne ke ka ntlha ya gago

ke rweleng nyatsego,

ditlhong di bipile

sefatlhego sa me.

69:8
Jer. 15:15

9Bomorwa-rre

ke ba fetogetse moeng,

ke yo o sa itsiweng

mo baneng ba ga mme.

69:9
Pes. 38:12
Jobe 19:13

10Gonne go tlhoafalela Ntlo ya gago

go njele,

le dikgobo tsa bona

ba ba go kgobang di nkwetse.

69:10
Joh. 2:17
Baroma 15:3

11Ke ne ka ikutlwisa botlhoko

ka go itima dijo,

mme ga mphetogela ditlhong.

12Ka ikapesa kgetse ya bohutsana,

mme ka tswa seane sa tshotlo

mo go bona.

13Ba ba ntseng mo kgotleng

ba bua ka ga me,

le ba ba nwang bojalwa

ba nkopela difela.

69:13
Jobe 30:9

14Mme nna, thapelo ya me

ke e lebisitse wena, Morena,

ka nako e e go kgatlhang.

Modimo, nkutlwe ka fa bogolong

jwa bopelotlhomogi jwa gago

le ka ntlha ya pholoso ya gago

e e ikanyegang.

69:14
Jes. 48:8

15Ntshwatole mo lerageng

gore ke se ka ka rôrômelela ruri;

a ke gololwe

mo go ba ba ntlhoileng

le mo madibeng a metsi.

16A morwalela o se nkhurumetse,

le bodiba a bo se nkometse;

a lemena le se itswale molomo

godimo ga me.

17Nkutlwe, Morena,

gonne bopelotlhomogi jwa gago

bo molemo;

retologela go nna ka fa bogolong

jwa boutlwelo-botlhoko jwa gago.

18Mme o se ka wa fitlhela

motlhanka wa gago

sefatlhego sa gago,

gonne ke mo pitlaganong.

Akofa o nkutlwe.

19Atamela mowa wa me, o o golole;

nkgolole ka ntlha ya baba ba me.

20Wena o itse nyatsego ya me

le ditlhong tsa me

le go kgojwa ga me;

baganetsi ba me o ba itse botlhe.

21Nyatsego e mphatlotse pelo,

ka felelwa ke thata;

ke tlhologeletswe

boutlwelo-botlhoko,

mme ga bo yo, le bagomotsi,

mme ga ke ba bone.

69:21
Dilelo 1:2,9

22Ba nneile santlhokwe

go nna sejo sa me,

mme e rile ke nyorilwe,

ba nnosa motatsa.

69:22
Math. 27:34,48

23A bojelo jwa bona

bo nne segole fa pele ga bona,

le mutlwane

mo go ba ba sa kgathaleng sepe.

69:23
Baroma 11:9,10

24A matlho a bona a fifale

gore ba se ka ba bona,

o theeketse dinôka tsa bona

ka gale.

25Goromeletsa kgakalo ya gago

mo go bona,

a molelo wa bogale jwa gago

o ba tshware.

26A boago jwa bona bo nne letlotla;

a go se age ope

mo ditenteng tsa bona.

69:26
Dit. 1:20

27Gonne ba bogisa ena

yo wena o mo iteileng;

ba godisa botlhoko

jwa yo ò mo khutlileng.

69:27
Jes. 53:4

28Oketsa molato wa bona ka molato;

a ba se bone tshiamiso ya gago.

69:28
Baroma 1:24

29A ba phimolwe

mo bukeng ya bophelo;

a ba se kwalwe le basiami.

69:29
Luka 10:20

30Mme nna ke bogisegile,

ke tletse botlhoko.

A pholoso ya gago, Modimo,

e nkgodise.

31Ke tla tumisa leina la Modimo

ka sefela,

ke le godisa ka pina e e lebogang.

32Moo go tla kgatlha Morena

bogolo go kgomo,

e bong poo e e nang le dinaka

le ditlhako tse di maphata.

69:32
Pes. 50:8-14

33Ba ba pelonolo ba a go bona,

ba itumele.

Lona ba lo batlang Modimo,

a dipelo tsa lona di phele.

69:33
Pes. 22:27

34Gonne Morena

o utlwa bahumanegi;

ga a nyatse batshwarwi ba gagwe.

35A legodimo le lefatshe

di mo tumise,

le mawatle le tsotlhe

tse di nyeulang mo go ona.

36Gonne Modimo

o tla pholosa Sione,

o aga metse ya Juta;

ba tla aga teng, ba e rua.

37Boora batlhanka ba ona

ba tla rua boswa teng;

ba ba ratang leina la ona

ba tla aga gona.

70

Dafita o rapela Modimo gore o mo golole ka bonako

701Pesalome ya ga Dafita ya kgopotso mo tshupelong ya tebogo e e kwaletsweng moopedisi.

70:1
Pes. 38:1

2Modimo, akofa o nkgolole;

Morena, itlhaganele o nthuse.

3A ba ba batlang go mpolaya

ba tlhajwe ke ditlhong,

ba sosobane;

a ba ba kgatlhwang ke tlalelo ya me

ba kate ka morago,

ba tlhajwe ke kgala.

4A ba ba reng: “Ahee, ahee!”

ba boele kwa morago

ka ntlha ya ditlhong tsa bona.

5A botlhe ba ba go batlang

ba go itumelele, ba ipele;

a ba ba ratang pholoso ya gago

ba nne ba bue ba re:

“Modimo o mogolo.”

6Mme nna ke motlalelwi,

ke mohumanegi;

Modimo,

a o ko o tle go nna ka bonako.

Ke wena thuso ya me

le mopholosi wa me;

Morena, o se diege.

71

O se ntlogele mo botsofeng

711Ke tshabela kwa go wena,

Morena;

a ke se tlhajwe ke ditlhong

ka gope.

2Mpholosa ka tshiamo ya gago,

o nkgolole;

ntshekegela tsebe o nthuse.

3O nne logaga lwa me lwa phemelo

lo nka tsenang mo go lone ka gale,

wena yo o laetseng go nthusa;

gonne ke wena lefika la me

le phemelo ya me ya kwa thabeng.

71:3
Pes. 18:3
31:3,4

4Modimo wa me, nkgolole

mo letsogong la moikepi,

mo letsweleng la mosiamolodi

le la yo o setlhogo.

5Gonne ke wena

yo ke go solofetseng,

Morena Modimo,

ke go ikantse

go tswa bokaung jwa me.

6Ke itshegeditse ka wena

go tswa botsalong,

ke wena mogolodi wa me

go tswa tlholegongya me;

sefela sa ka

se tla baka wena ka gale.

71:6
Pes. 22:10

7Nna ke kgakgamatso

mo bathong ba bantsi;

mme wena o botshabelo

jo bo thata jwa me.

71:7
Pes. 4:4

8Molomo wa me

o tletse pako ya gago

le kgalaletso ya gago ka gale.

9Se ntatlhe

mo motlheng wa botsofe;

se ntlogele

mogang thata ya me e felang.

71:9
Pes. 71:18

10Gonne baba ba me

ba bua ka ga me,

le ba ba laletseng bophelo jwa me

ba a gakololana. Ba re:

11“Modimo o mo tlogetse;

mo lelekeng, lo mo tshware;

gonne ga a na monamoledi.”

12Modimo, o se nne kgakala le nna;

Modimo wa me, akofa o nthuse.

13A ba ba tlhabanang

le mowa wa me

ba tlhajwe ke ditlhong, ba fele;

a ba ba batlang tlalelo ya me

ba bipiwe ke nyatsego le tshotlego.

14Mme nna ke tla nna ke lebelela,

ke godisa tumo yotlhe ya gago.

15Molomo wa me o tla bolela

tsa tshiamo ya gago

le tsa pholoso ya gago

ka metlha yotlhe;

gonne ga ke itse palo ya tsona.

71:15
Pes. 71:8
40:6

16Ke tla tla ka ditiro

tse di thata tsa Morena Modimo,

ke tla tumisa tshiamo ya gago

o le wesi fela.

17Modimo, o nthutile

go tswa bokaung jwa me;

ke ntse ke bolela dikgakgamatso

tsa gago go fitlhelela kajeno.

71:17
1 Sam. 7:12

18Le gona, Modimo, o se ka wa

ntlogela go ya botsofeng,

fa ke thuntse tlhogo, go ya ke be

ke bolelele losika lo lo tlang

tsa letsogo la gago le botlhe

ba ba tlang tsa thata ya gago.

71:18
Pes. 71:9
Jes. 46:4

19Le gona tshiamo ya gago, Modimo,

e fitlha kwa godimodimo;

Modimo, wena yo o dirileng

dilo tse dikgolo,

ke mang yo o tshwanang nao?

71:19
Ekes. 15:11

20Wena yo o dirileng gore ke bone

dipitlagano tse dintsi le ditlalelo,

o tla boa o mphedisa,

o ntlhatlosa gape mo madibeng

a lefatshe.

71:20
1 Sam. 2:6

21O tla godisa bogolo jwa me,

o boa o nkgomotsa.

22Jaanong le nna ke tla go lebogela

boammaaruri jwa gago

ka seletso sa harepa,

Modimo wa me,

ke go opelela ka katara,

wena Moitshepi wa Iseraele.

23Molomo wa me o tla duduetsa,

fa ke go opelela pako,

le mowa wa me o ò o golotseng.

24Loleme lwa me le lone

lo tla nna lo bua

ka ga tshiamo ya gago ka metlha;

gonne ba ba neng ba mpatlela

tatlhego ba tlhabilwe ke ditlhong

ba nyatsega.