Setswana 1970/1987 (TSW70)
66

Sefela sa pako morago ga dipogiso

661Sefela sa pako se se kwaletsweng moopedisi.

Dudueletsang Modimo,

lona ba lefatshe lotlhe.

2Opelelang kgalalelo ya leina la ona;

galaletsang pako ya ona.

3Rayang Modimo lo re:

“Ditiro tsa gago

di tlotlometse jang ne!

Baba ba gago ba tla go tlakisa

ka ntlha ya bogolo

jwa thata ya gago.

4A ba lefatshe lotlhe ba go obamele,

ba go opelele,

ba opelele leina la gago pako.”

Sela.

5Tlayang, lo lebe ditiro tsa Modimo;

o boitshega ka ditiro

mo baneng ba batho.

6O fetotse lewatle komelelo;

ba kgabagantse noka ka dinao;

foo ra o itumelela.

66:6
Ekes. 14:21
Još. 3:17

7O busa ka gale ka thata ya ona;

matlho a ona a lebile merafe;

baganetsi ga ba na go o tsogela.

Sela.

8Galaletsang Modimo wa rona,

lona merafe!

Lo utlwatse lentswe le le o bakang;

9o o nayang mewa ya rona bophelo,

o sa leseletse dinao tsa rona

go theekela;

10gonne wena, Modimo, o re lekile,

wa re itshekisa,

jaaka go itshekisiwa selefera.

66:10
Diane 17:3

11O re tsentse mo letloeng,

wa baya morwalo o o imelang

mo dinokeng tsa rona.

12Wa lesa bapalami

ba re gata ditlhogo;

ra tsena mo molelong

le mo metsing;

mme o re ntsheditse

kwa go leng letlotlo.

66:12
Jes. 43:2

13Ke tla tsena mo Ntlong ya gago

ka ditlhabelo tsa phiso;

ke tla go dirafaletsa maikano a me

14a loleme lwa me lo a boletseng,

a molomo wa me o a buileng,

ke le mo tlalelong.

15Ke tla go tsisetsa ditlhabelo tsa

phiso tsa dinku tse di nonneng,

di na le musi wa ditlhabelo

tsa diphelehu;

ke tla go direla ka dikgomo

le diphoko. Sela.

16Tlayang, lo reetse,

lona lotlhe ba lo boifang Modimo;

ke tla bolela se o se diretseng

mowa wa me.

17Ke goetse kwa go ona ka molomo;

pako e mo lolemeng lwa me.

18Fa nka bo ke akantse boikepo

ka pelo ya me,

66:18
Diane 28:9
Joh. 9:31

Morena a ka bo a sa utlwa.

19Mme ruri, Modimo o nkutlwile,

wa tlhokomela lentswe

la thapelo ya me.

20A go bakwe Modimo

o o se kang wa latlha

thapelo ya me,

le e seng go ntima

bopelotlhomogi jwa ona.

67

Sefela sa go lebogela thobo

671Pesalome. Sefela se se kwaletsweng moopedisi, se opedisiwa ka kwadi ya dithapo.

2A Modimo o nne boitshwarelo

le rona,

o re tshegofatse;

a o re phatsimisetse sefatlhego

sa ona, Sela,

67:2
Num. 6:24,25

3gore tsela ya gago e lemogiwe

mo lefatsheng,

le pholoso ya gago

mo ditšhabeng tsotlhe.

4Merafe e tla go baka, Modimo,

ditšhaba tsotlhe di tla go baka.

67:4
Pes. 117:1

5Merafe e tla itumela, e ipela,

ka gonne o atlhola ditšhaba

ka tshiamo,

ò goga merafe mo lefatsheng. Sela.

6Merafe e tla go leboga, Modimo,

ditšhaba tsotlhe di tla go leboga.

7Lefatshe le ntshitse thobo ya lone.

Modimo, e bong Modimo wa rona,

o tla re tshegofatsa.

67:7
Pes. 65:10

8Modimo o tla re tshegofatsa,

mme dikhutlo tsotlhe tsa lefatshe

di tla o boifa.

67:8
Pes. 33:8

68

Go fenya ga Modimo wa ga Iseraele

681Pesalome ya ga Dafita. Sefela se se kwaletsweng moopedisi.

2Fa Modimo o nanoga,

baba ba ona ba phatlalala;

ba ba o tlhoileng ba tshaba

fa pele ga ona.

68:2
Num. 10:35

3O ba nyeletsa jaaka musi o nyelela;

baikepi ba latlhega

fa pele ga Modimo

jaaka mmotu o gakologa

mo molelong.

4Mme basiami ba itumele,

ba duduetse fa pele ga Modimo,

ba itumele ka boipelo.

5Opelelang Modimo,

opelelang leina la ona pako!

Ona o o ralalang dipoa

tsa bogareganaga,

o baakanyetseng tsela!

Itumeleng mo Moreneng,

lo duduetse fa pele ga gagwe.

68:5
Jes. 57:14

6Modimo ke rra-dikhutsana,

le moatlholedi wa batlholagadi

mo boagong jo bo boitshepo

jwa ona.

68:6
Pes. 10:14

7Modimo o direla bannanosi legae;

o golola bagolegwi,

o ba gogele lesegong;

mme baganetsi bona

ba agile mo lefatsheng la komelelo.

8Modimo, e rile o bolola

fa pele ga batho ba gago,

ya re o tsamaya mo sekakeng, Sela,

68:8
Ekes. 13:21
Baatlh. 5:4,5

9lefatshe la roroma,

magodimo le ona

a rotha fa pele ga sefatlhego

sa Modimo;

Sinai a reketla fa pele ga sefatlhego

sa Modimo,

Modimo wa Baiseraele.

68:9
Ekes. 19:16-18

10Modimo,

o nesitse pula ya medupe,

wa lapolosa naga ya boswa

jwa gago e e swabileng.

11Lesomo la gago le ne la aga

mo go yona;

o ne wa e baakanyetsa babogisegi

ka molemo wa gago, Modimo.

12Morena o utlwatsa lefoko;

basadi ba ba tlhabang mokgosi

wa phenyo

ke lesomo le legolo.

68:12
Jes. 52:7

13Dikgosi tsa masomosomo

di a tshaba, di a tshaba;

mme mosadi yo o setseng mo gae

o aba thopo.

14Fa lo robala kwa merakeng,

ga lo bone thopo e e phatsimang

jaaka diphuka tsa lephoi

tse di manegilweng selefera

le diphofa tsa lone

tse di manegilweng gouta

e tshetlha.

68:14
Baatlh. 5:16

15E rile Mong-wa-thata-yotlhe

a falatsa dikgosi teng,

semathana sa na mo dithabeng

tsa Salemone.

16Thaba ya Basane

ke thaba ya Modimo;

thaba ya Basane

ke thaba e e ditlhoa.

17Lona dithaba tse di ditlhoa,

lo lebetseng ka lefufa kwa thabeng

e Modimo o e itlhaoletseng

go nna boago jwa ona?

Ee, Morena o tla aga teng

ka bosakhutleng.

68:17
Pes. 132:13

18Dikoloi tsa Modimo

di dikete tse di masome,

ke dikete tse di dikete;

Morena yo o neng a na nabo

kwa Sinai

kajeno o mo Felong-ga-Boitshepo.

68:18
2 Dikg. 6:17
Dan. 7:10

19O tlhatlogetse kwa godimo,

wa thopa batshwarwi,

wa amogela dineo mo bathong –

ee, le mo baganetsing –

go nna kgosi

o le Morena, Modimo.

68:19
Baef. 4:8-10

20A go bakwe Morena

yo o re belegang

ka letsatsi le letsatsi.

Modimo ke pholoso ya rona. Sela.

68:20
1 Bakor. 10:13

21Modimo ke Modimo wa dithuso

mo go rona;

Modimo Morena

o itse go re falodisa mo losong.

22Ruri, Modimo o tla tšhwetlaka

ditlhogo tsa baba ba ona,

e bong logata lo lo moriti

lwa yo o ntseng a iphelela

mo molatong wa gagwe.

23Morena o rile:

“Ke tla ba busa kwa Basane,

ke tla ba busa

mo bodibeng jwa lewatle,

24gore o phatšhe ka lonao

mo mading;

diteme tsa dintšwa tsa gago di nne

le seabe sa tsona mo babeng.”

25Ba bona tsamao ya masomo a gago,

Modimo, tsamao ya masomo

a Modimo wa me,

a kgosi ya me,

a tsena mo Felong-ga-Boitshepo.

68:25
2 Sam. 6:13,14
Pes. 24:7

26Baopedi ba etelela pele,

ba latelwa ke baletsi ba dikwadi

tsa dithapo,

ba tsentswe gare ke makgarebe

a a letsang meropa.

68:26
Ekes. 15:20

27“Bakang Modimo, Morena,

mo diphuthegong,

lona ba motswedi wa Iseraele!”

68:27
Jes. 48:1

28Go teng Benyamene yo mmotlana

yo o ba busang,

dikgosana tsa Juta ka lesomo,

dikgosana tsa Sebulone,

dikgosana tsa Nafetale.

29Modimo, laela thata ya gago,

o itshupe o le thata,

wena Modimo o o re diretseng,

30o le kwa Tempeleng ya gago

o okametse Jerusalema.

Dikgosi di tla go tlisetsa dineo.

68:30
Pes. 72:10,15

31Kgalemela sephedi sa motlhaka –

motlhape wa dipoo

mmogo le merafe ya se-ka-morôle

– ba ba ineelang ka dikgolokwe

tsa selefera.

Falatsa merafe

e e natefelwang ke ntwa.

32Dikgosana di tla tswa kwa Egepeto;

lefatshe la Khuše le tla akofa

le ntshetsa Modimo

mabogo a lone.

68:32
Jes. 19:21
Pes. 87:4

33Lona magosi a lefatshe,

opelelang Modimo;

opelelang Morena pako; Sela,

34ona o o ralalang magodimo

a a godimodimo a bogologolo tala;

utlwang, o utlwatsa lentswe la ona,

lentswe le legolo.

35Neelang Modimo thata,

borena jwa ona bo okame Iseraele

le thata ya ona e mo marung.

68:35
Pes. 29:1

36Modimo o boitshega

go tswa mafelong a ona

a a boitshepo.

Modimo wa Iseraele

ke ona o o nayang morafe

thata le nonofo.

A Modimo o bakwe.

68:36
Pes. 29:11