Setswana 1970/1987 (TSW70)
35

Dafita o rapela Modimo gore o betse baikepi

351Pesalome ya ga Dafita.

Morena,

ganetsa ba ba nkganetsang;

tlhabana

le ba ba tlhabanang le nna.

2Tsaya thejana le thebe,

mme o nanogele thusong ya me.

35:2
Pes. 7:13,14

3Somola lerumo

o thibelele babogisi ba me tsela;

raya mowa wa me o re:

“Ke nna pholoso ya gago.”

4Ba ba batlang go mpolaya,

a ba tlhajwe ke ditlhong,

ba nyatsege;

ba ba logang maano

go ntirela kotsi,

a ba busediwe kwa morago,

ba sosobane.

35:4
Pes. 40:15

5A ba nne jaaka moko mo phefong,

a moengele wa Morena

a tle a ba kgophole.

6A tsela ya bona

e nne lefifi le boreledi,

fa moengele wa Morena

a ba leleka.

7Gonne ba nkaletse letloa la bona

ka bomo mo sephiring,

ba nkepela lemena

kwa ntle ga molato.

35:7
Pes. 35:19

8A tshenyego e mo wele a sa itse;

a letloa le a le adileng sephiring

le tshware ene;

a a wele mo gopong ka esi.

35:8
Pes. 9:16

9Foo mowa wa me

o tla ipela mo Moreneng,

o itumelela thuso ya gagwe.

10Marapo a me otlhe a tla re:

Morena,

ke mang yo o tshwanang nao,

yo o gololang motlhomolapelo

mo go yo o mo fetang ka thata,

le motho wa batho le mohumanegi

mo go yo o mo thukhuthang?”

11Go tsoga basupi ba pateletso,

ba mpotsa se ke sa se itseng.

12Ba ntuela molemo ka bosula;

ke nosi fela.

35:12
Pes. 38:21

13Mme nna, e rile ba lwala,

ka apara kgetse,

ka bogisa mowa wa me

ka go itima dijo;

mme thapelo ya me

e boetse sehubeng sa me.

35:13
Baroma 12:15
Jobe 31:29

14Ke boaboetse jaaka

e kete ke tsala ya me,

e kete ke ngwana wa ga rre;

ke tsamaile ke tlhoname

ka bohutsana jaaka motho

yo o lelelang mmaagwe.

15Mme koô ya me ba a e itumelela,

ba a phuthega;

basotli le ba ke sa ba itseng

ba a nkgobokanela,

ba a kgoba, ga ba didimale.

16Le ba e seng ba sepe

ba a sotlasotla,

ba ntšhenela meno.

35:16
Jobe 16:9

17Morena, o tla leba fela

sebaka se se kana kang?

Falodisa mowa wa me

mo ditshenyong tsa bona,

o o osi wa me mo ditawaneng.

35:17
Pes. 22:21

18Ke tla go leboga

mo phuthegong e kgolo,

ke go baka mo bathong ba bantsi.

35:18
Pes. 22:23

19Ba e leng baba ba me,

ba se na lebaka,

a ba se intumelele;

a ba ba ntlhoileng ka bomo fela

ba se getle ka leitlho.

35:19
Pes. 25:19
69:5
Joh. 15:25

20Gonne ga ba bue kagiso,

ba akanya mafoko a tsietso

ka ga badidimadi mo lefatsheng.

21Ba nkatlhamiseditse melomo ba re:

“Ahee, ahee,

matlho a rona a bonye!”

35:21
Pes. 40:16

22Wena Morena o bonye;

o se ka wa didimala; Morena,

o se ka wa nna kgakala le nna.

23Thanya o nanogele go nkatlholela

mo tshekong ya me,

Modimo wa me le Morena wa me.

35:23
Pes. 44:24

24Nkatlhola ka fa tshiamong ya gago,

Morena, Modimo wa me,

gore ba se itumele ka nna,

25ba se bue mo dipelong tsa bona

ba re: “Ahee, re rata jalo!”

ba se re: “Re mo meditse.”

26A ba ba itumelelang tlalelo ya me

ba tlhajwe ke ditlhong,

ba sosobane mmogo.

A ba ba inkgodisetsang

ba apesiwe nyatsego le ditlhong.

35:26
Pes. 35:4

27A ba ba natefelwang

ke tshiamo ya me ba ipele,

ba itumele, ba bue ka gale ba re:

Morena o mogolo

yo o kgatlhwang ke kagiso

ya motlhanka wa gagwe.”

35:27
Pes. 40:17

28Mme loleme lwa me lo tla bolela

tshiamo ya gago

le pako ya gago letsatsi lotlhe.