Setswana 1970/1987 (TSW70)
31

Selelo le thapelo le tebogo

311Pesalome ya ga Dafita e e kwaletsweng moopedisi.

2Ke ikanya wena, Morena;

a ke se ka ka tlhajwa ke ditlhong

ka bosakhutleng;

nkgolola ka tshiamo ya gago.

3Ntshekegele tsebe,

o nkgolole ka bonako;

o nne lefika la me la botshabelo

le ntlo ya phemelo

kwa thabeng ya go nthusa.

31:3
Pes. 18:3

4Gonne ke wena lefika la me

le botshabelo jwa me;

ka moo o nkgoge, o ntsamaise

ka ntlha ya leina la gago.

31:4
Pes. 23:3

5O tla ntshwatola mo letloeng

le ba nthaisitseng ka lone

mo sephiring;

gonne ke wena botshabelo jwa me.

31:5
Pes. 25:15

6Ke neela mowa wa me

mo seatleng sa gago,

ke wena yo o nkgolotseng,

Morena,

Modimo o o ikanyegang.

31:6
Luka 23:46

7O ila ba ba direlang medimo

ya boithamako,

mme nna ke ikanya Morena.

8Ke tla duduetsa, ke itumela

ka ntlha ya bopelontle jwa gago,

ka o bonye pogisego ya me,

wa ba wa tlhokomela

mowa wa me mo ditlalelong.

9Mme ga o a ka wa ntsenya

mo seatleng sa mmaba;

dinao tsa me o di tlhomile

mo patlelong e e atlhameng.

31:9
Pes. 18:37

10Nkutlwele botlhoko, Morena,

gonne ke pitlagantswe;

leitlho la me le mowa wa me

le mmele wa me

di tlhontse ka bohutsana.

31:10
Pes. 6:8

11Gonne bophelo jwa me

bo fedisiwa ke tshwenyego,

le dinyaga tsa me ke phegelo;

thata ya me e reketla

ka ntlha ya tshiamololo ya me,

marapo a me a a kgobega.

12Ke nyatsegile

mo baganetsing ba me botlhe,

bogolo mo go ba ke bapileng nabo,

ka nna yo o tshosang

mo go ba ke itsanyeng nabo.

Ba ba mponang kwa mmileng

ba a ntshaba.

31:12
Pes. 69:11-13

13Ke lebetswe mo pelong

jaaka moswi;

ke ntse jaaka nkgwana

e e thubegileng.

14Gonne ke utlwa kgalo ya batho

ba le bantsi.

Poitshego e ntlheng tsotlhe,

ka ba gakololana ka ga me;

ba ikaeletse go mpolaya.

31:14
Jer. 20:10
46:5

15Mme nna ke ikantse wena,

Morena,

ka re: “O Modimo wa me.”

16Sebaka sa me

se mo seatleng sa gago.

Nkgolole

mo diatleng tsa baba ba me

le mo go ba ba ntelekileng.

31:16
Pes. 139:16

17Phatsimisetsa motlhanka wa gago

sefatlhego sa gago,

o nthuse

ka boutlwelo-botlhoko jwa gago.

31:17
Num. 6:25
Pes. 80:4

18Morena,

se ntese ka tlhajwa ke ditlhong,

gonne ke goela kwa go wena.

A baikepi ba tlhajwe ke ditlhong,

a ba tlhoke puo

kwa felong ga baswi.

19A melomo ya maaka e didimadiwe,

e e buang ka makgakga

ka ga mosiami ka boikgantsho

le lenyatso.

20Kana molemo wa gago

o mogolo jang,

o ò o boloketseng ba ba go boifang,

wa o direla bona ba ba go ikanyang

fa pele ga bana ba batho.

21O ba fitlha mo botikelong

jwa sefatlhego sa gago

ka ntlha ya dikhuduo tsa batho;

o ba fitlha mo motlaaganeng

gore ba se ka ba angwa

ke dikgantsho tsa diteme.

31:21
Pes. 27:5

22A Morena a bakwe,

ka a ntiretse boutlwelo-botlhoko

jwa gagwe

ka mokgwa o o gakgamatsang

mo motseng o o thata.

31:22
Pes. 17:7

23Le gale nna, e rile ke tshoga, ka re:

“Ke kgaotswe, ke tlositswe fa pele

ga matlho a gago.”

Mme ruri, ya re ke goela thuso

kwa go wena,

wa utlwa selelo sa mekokotlelo

ya me.

31:23
Pes. 116:11

24Ratang Morena, lona lotlhe

baratiwa ba gagwe.

Morena o boloka

ba ba ikanyegang;

mme o duela ka botlalo

ene yo o dirang ka boikgantsho.

25Nametsegang, mme

a dipelo tsa lona di natlafale,

lona lotlhe ba lo lebelelang

Morena.

31:25
Pes. 27:14

32

Lesego la go itshwarelwa maleo

321Pesalome ya ga Dafita. Sefela sa thuto.

Go sego ena

yo o itshwaretsweng ditlolo,

yo boleo jwa gagwe bo bipilweng.

32:1
Baroma 4:6-9

2Go sego motho yo Morena

o sa mmaleleng tshiamololo,

yo tsietso e se yong

mo moweng wa gagwe.

3E rile ke didimala,

marapo a me a remega

ka go duma ga me

ka letsatsi lotlhe.

32:3
Pes. 31:11
51:10

4Gonne letsogo la gago

le ne le le bokete mo go nna

bosigo le motshegare;

bokgola jwa me jwa fetoga

komelelo ya selemo. Sela.

5Ke ne ka go ipobolela

boleo jwa me,

mme ka se ka ka fitlha

tshiamololo ya me.

Ke rile: “Ke tla ipobolela Morena

ditlolo tsa me,”

mme wa tlosa molato

wa boleo jwa me. Sela.

32:5
Diane 28:13

6Ka ntlha ya moo modumedi

mongwe le mongwe

o tla go rapela mo motlheng

o ò ka bonwang ka ona;

ruri, le fa merwalela e tla gwasa,

ga e kitla e fitlha fa go ena.

7Ke wena phemelo ya me;

o nkefosa mo pitlaganong;

o ntikanyetsa

ka difela tsa kgololego. Sela.

8Ke tla go itsise, ke go ruta tsela

e o tshwanetseng go e tsamaya;

ke tla go gakolola ke tsepile

matlho a me mo go wena.

32:8
Pes. 25:12

9Se tshwaneng le pitse gongwe

moulwe tse di se nang tlhaloganyo,

tse mekgabo ya tsona e leng tshipi

le marapo go di thapisa,

32:9
Diane 26:3

ka di gana go go atamela.

10Moikepi o na le mahutsana

a mantsi;

mme yo o ikanyang Morena,

boutlwelo-botlhoko

bo tla mo dikanyetsa.

11Itumeleng mo Moreneng,

lo bo lo ipele, lona basiami;

duduetsang, lona lotlhe

ba lo dipelo di tlhamaletseng.

32:11
Pes. 33:1

33

Sefela sa go opelela Mong-wa-thata-yotlhe. Bopelontle jwa Modimo le boitshwarelo jwa ona

331Lona basiami,

dudueletsang Morena,

sefela sa pako

se tshwanetse batlhamaladi.

33:1
Pes. 32:11

2Bakang Morena ka kitara,

lo mo opelele ka harepa

e e dithapo di le some.

33:2
Pes. 92:4

3Mo opeleleng sefela se sešwa,

letsang sentle ka tumo e kgolo;

33:3
Pes. 40:4
96:1
98:1
Tshen. 5:9

4gonne lefoko la Morena ke nnete,

le go dira gotlhe ga gagwe

go a ikanyega.

5O rata tshiamo le molao;

lefatshe lotlhe le tletse

bopelotlhomogi jwa Morena.

6Magodimo a dirilwe

ka lefoko la Morena,

le lesomo lotlhe la ona

ka mowa wa molomo wa gagwe.

33:6
Gen. 1:6-14

7O kgobokanya metsi a lewatle

e kete mo lekukeng,

o tsenya merwalela mo difaleng.

33:7
Pes. 104:9

8A lefatshe lotlhe le boife Morena,

a botlhe ba ba agileng

mo lefatsheng

ba rorome fa pele ga gagwe.

9Gonne o buile, mme ga direga;

a laola, ga ba ga nna teng.

10Morena o nyeleditse

kgakololo ya ditšhaba,

a senya maano a merafe.

11Kgakololo ya Morena

e tlhomame ka bosakhutleng,

le maano a pelo ya gagwe

go ya tshikatshikeng.

12Go sego morafe

o Morena e leng Modimo wa ona,

batho ba a ba itlhaoletseng

go nna boswa jwa gagwe.

33:12
Doit. 33:29

13Morena o leba

a le mo legodimong,

o bona bana ba batho botlhe;

14a le mo felong ga boago jwa gagwe,

o lebile botlhe

ba ba agileng mo lefatsheng;

15ena yo o bopileng

dipelo tsa bona botlhe,

yo o tlhokometseng

ditiro tsotlhe tsa bona.

16Kgosi ga e fenye

ka mophato o mogolo;

mogale ga a pholosiwe

ka thata e kgolo.

33:16
1 Sam. 17

17Pitse ga e ikanyege

go ka isa phenyong;

ga e ka ke ya pholosa ope

ka thata e kgolo ya yona.

33:17
Pes. 20:8

18Bonang, leitlho la Morena

le lebile bona ba ba mmoifang,

bona ba ba lebeletseng

bopelontle jwa gagwe,

33:18
Pes. 34:16-18

19gore a pholose maphelo a bone

mo losong,

le go ba phedisa,

fa ba le mo tlaleng.

33:19
Pes. 34:10,11

20Mewa ya rona e lebeletse Morena;

ke ena thuso ya rona

le thebe ya rona.

33:20
Pes. 3:4

21Gonne dipelo tsa rona

di itumela mo go ena,

ka re ikanya leina

le le boitshepo la gagwe.

22Morena, a bopelontle jwa gago

bo nne mo go rona,

fela ka fa re go lebeletseng ka teng.