Setswana 1970/1987 (TSW70)
18

Sefela sa tebogo morago ga phenyo

(2 Sam. 22)

181Ya moopedisi.

Pesalome ya ga Dafita, motlhanka wa Morena, yo o neng a tlhabela Morena sefela se, ka sebaka se Morena o neng a mo golola ka sona mo diatleng tsa baba botlhe ba gagwe le mo seatleng sa ga Saule. 2Mme a re:

“Ke go rata ka pelo yotlhe,

Morena, thata ya me.

3Morena ke lefika la me

le phemelo ya me ya kwa thabeng

le mogolodi wa me;

ke Modimo wa me

le lefika la phemelo la me,

le ke tshabelang kwa go lone,

le thebe ya me

le lonaka lwa me lwa pholoso

le kago ya phemelo ya me.

18:3
Doit. 32:4

4E a re fa ke bitsa Morena

yo o bakwang,

ke gololwe mo babeng ba me.

5Makhubu a loso

a ne a ntikanyeditse,

dinoka tsa tatlhego

di ne di mpoifisa.

18:5
Pes. 116:3

6Dikgole tsa felo ga baswi

di ne di ntsentse gare

le dithapo tsa loso tsa nkwela.

7E rile ke pitlagantswe,

ka lelela Moreneng,

ka kuela Modimong wa me;

wa utlwa lentswe la me

o le mo Tempeleng ya ona,

selelo sa me sa tla fa pele ga ona,

sa tsena mo ditsebeng tsa ona.

8Foo lefatshe la reketla, la roroma,

metheo ya dithaba ya roroma,

ya tshikinyega, ka o ne o galefile.

9Ga kua musi,

o tswa mo nkong ya ona,

molelo wa tswa

mo molomong wa ona o senya,

magala a tswa mo go ona a tuka.

18:9
Ekes. 19:18

10Wa sekamisa legodimo, wa fologa;

lefifi la nna

fa tlase ga dinao tsa ona.

18:10
Pes. 144:5

11O ne o palame Kerubime o fofa;

o kala o le mo diphukeng

tsa phefo.

18:11
Pes. 99:1

12Wa dira lefifi sesiro sa ona,

le lefifi la metsi le maru a a maima

wa di dira motlaagana

o o itikanyeditseng ka ona.

18:12
Jes. 50:3

13Mo kgalalelong e e fa pele ga ona

ga tswa maru a ona

le sefako le magala a molelo.

14Morena a dumisa maru

kwa legodimong;

Mogodimodimo a utlwatsa

lentswe la gagwe,

ga nna sefako le magala a molelo;

15a hula metsu ya gagwe,

a phatlalatsa baba;

a rathisa tladi, a ba tshosa.

18:15
1 Sam. 7:10

16Mateng a lewatle a bonala,

metheo ya lefatshe ya senoga

ka ntlha ya kgalemo ya gago,

Morena, ka ntlha ya go suma

ga mowa wa nko ya gago.

17O ne a ntsha letsogo

a le kwa godimo, a ntshwara,

a nkinola mo metsing a magolo.

18:17
Pes. 144:7
69:2,3

18A nkgolola mo babeng ba me

ba ba thata

le mo go ba ba ntlhoileng;

gonne ba ne ba mpheta ka thata.

19Ba nkwetse

mo letsatsing la tlalelo ya me,

mme Morena

a nna seitsetsepelo sa me.

20A nkgogela kwa ntle

mo mafelong a a atlhameng,

a nkgolola,

ka gonne ke a mo kgatlha.

21Morena o ne a ntuela

ka fa tshiamong ya me,

a mpusetsa ka fa boitshekong

jwa diatla tsa me.

22Gonne ke tshwere

ditsela tsa Morena,

mme ga ke a ka ka ikepa

mo Modimong wa me.

23Gonne tsotlhe tse di siameng

fa pele ga ona,

ke ntse ke di tlhokomela,

mme ga ke a ka ka tlosa

melao ya ona fa go nna.

18:23
Doit. 17:19

24Ke ne ke siame fa pele ga ona,

ka itisa gore ke se nne molato.

18:24
Pes. 15:2

25Ka moo Morena

a ntuela ka fa tshiamong ya me

le ka fa boitshekong

jwa diatla tsa me,

jo bo fa pele ga matlho a gagwe.

26O itshupa o le bopelotlhomogi

mo go yo o tlhomogang pelo;

o itshupa o le tlhamalalo

mo monneng yo o tlhamaletseng.

27O itshupa o le phepa

mo go yo o phepa,

mme mo molotsaneng

o itshupa o le kgopo.

28Gonne batho ba ba bogisiwang

o ba direla kgololo;

mme matlho a a mabela

o a a kokobetsa.

18:28
Jobe 22:29

29Ee, o tukisa lobone lwa me;

Morena, Modimo wa me

o sedifatsa lefifi la me.

30Gonne ke tlhasela lesomo la baba

ka wena;

ke tlola lobota ka Modimo wa me.

18:30
Pes. 60:14

31Tsela ya Modimo oo e itekanetse;

lefoko la Morena le itshekile.

Ke ene thebe ya botlhe

ba ba mo ikanyang.

18:31
Pes. 19:9

32Gonne ke mang yo e leng

Modimo fa e se Morena?

Gape ke mang yo e leng lefika

fa e se Modimo wa rona?

33Ke ona Modimo

o o ntlamang ka thata,

o o dirang tsela ya me botlalo.

34O dira dinao tsa me

jaaka tsa tshephe,

o nkemisa mo mafelong a me

a a godimo.

35O ruta diatla tsa me go tlhabana,

gore mabogo a me

a ba a obe bora jwa kgotlho.

18:35
Pes. 144:1

36O nneile thebe ya pholoso ya gago;

letsogo le le jang la gago

le ntshegeditse;

go ikinamisa ga gago

go ntira mogolo.

18:36
Diane 15:33

37O atlhamolositse kgato ya me

fa tlase ga me,

malengana a me

ga a a ka a temeka.

18:37
Pes. 31:9

38Ke lelekile baba ba me,

ka ba tshwara,

mme ga ke a ka ka boa

ke ise ke ba nyeletse.

39Ke ba thubakile,

ba be ba retelelwa ke go tsoga;

ba wetse fa tlase ga dinao tsa me.

40O ntlamile ka thata go tlhabana;

o dira gore bona ba ba ntsogetseng

ba ikobe fa tlase ga me.

41Le gona o tshabisitse baba ba me

gore ba nkhularele;

ba ba ntlhoileng ka ba nyeletsa.

42Ba goela thuso,

mme go se na mothusi ope;

ba tlhaeleletsa kwa Moreneng,

mme a se ka a ba araba.

43Ke ne ka ba thuga jaaka lerole

fa pele ga phefo,

ka ba gelolela kwa ntle

jaaka seretse sa mmila.

44O nkgolotse

mo dikganetsanyong tsa batho;

o ntirile tlhogo ya merafe.

Ke diretswe ke setšhaba

se ke neng ke sa se itse.

45E rile fela fa ba nkutlwela,

ba tla go inkobela;

bomorwa ditšhaba

ba inneela ka go mpoifa.

46Bomorwa baeng ba a koafala;

ba a tla, ba roroma,

ba tswa mo maiphitlhong a bona.

47Morena o a phela.

A go bakwe ene lefika la me.

A go godisiwe Modimo

wa pholoso ya me;

48ona Modimo o o mpusolosetsang

o tsenya batho mo taolong ya me;

49o nkgolola mo babeng ba me

ba ba bogale.

Wena o nkgodisetsa

ba ba ntsogelang,

o nkgolola

mo monneng yo o setlhogo.

50Ke ka ntlha ya moo, Morena,

ke ratang go go leboga

mo merafeng

le go opelela leina la gago pako.

18:50
Baroma 15:9

51Wena yo o nayang kgosi

e o e beileng kgololo e kgolo,

boitshwarelo o bo supetsa

motlodiwa wa gago,

e bong Dafita le losika lwa gagwe

go ya bosakhutleng.”

18:51
2 Sam. 7:12-16