Setswana 1970/1987 (TSW70)
147

Pesalome ya pako

1471Galaletsang Morena!

Gonne go pila

go leletsa Modimo wa rona,

ee, go monate;

sefela sa pako se tshwanetse.

147:1
Pes. 92:2

2Morena o aga Jerusalema,

o phutha balelekwi ba Iseraele.

3O fodisa ba ba dipelo

di phatlogileng,

o fapa dintho tsa bona.

147:3
Jes. 61:1

4O tlhomamisa palo ya dinaledi,

tsotlhe o di taya maina.

147:4
Jes. 40:26

5Morena wa rona o mogolo,

o thata e kgolo;

tlhaloganyo ya gagwe

ga e ka ke ya lekanngwa.

6Morena o kakatlolola

ba ba pelonolo;

mme baikepi bona

o ba digela fa fatshe.

147:6
Luka 1:52

7Tlhabelang Morena

sefela sa tebogo;

opelelang Modimo wa rona

ka harepa;

8ona o o apesang legodimo ka maru,

o o baakanyetsang lefatshe pula,

o o medisang bojang mo dithabeng;

9o o nayang diruiwa dijo tsa tsona,

le magakajane, fa a lela.

147:9
Jobe 38:41

10Ga o natefelwe ke thata ya pitse,

ga o kgatlhwe ke dikgoka

tsa monna.

11Morena o kgatlhwa

ke ba ba mmoifang,

ba ba solofetseng

bopelonomi jwa gagwe.

12Jerusalema, galaletsa Morena;

Sione, baka Modimo wa gago.

13Gonne o thatafaditse mephakarego

ya mejako ya gago;

o tshegofaditse bana ba gago

mo go wena.

14Ke ona o o nayang lefatshe la gago

kagiso,

o o go jesang mabele

a a nang le moko.

147:14
Pes. 81:17

15O romela taolo ya ona

kwa lefatsheng;

Lefoko la ona le siana thata.

16O tlhotlhora semathana

jaaka boboa,

o gasa serame jaaka molora.

147:16
Pes. 148:8
Jobe 38:22-30

17O latlhela sefako sa ona

jaaka dikgapetla.

Ke mang yo o ka itshokelang

letsididi la ona?

18O roma Lefoko la ona,

o di gakolose;

o fokisa phefo ya ona, metsi a ele.

19O itsise Jakobe Lefoko la ona,

o itsise Iseraele melao ya ona

le dithulaganyo tsa ona.

20Ga o ise o ke o direle

morafe ope jalo,

mme dikatlholo tsa ona

ga ba di itse. Haleluya!

147:20
Doit. 4:7
Dit. 14:16
Baroma 3:2

148

A dibopiwa tsotlhe di bake Morena

1481Haleluya! Bakang Morena,

lo le mo magodimong;

mmakeng,

lo le mo mafelong a a godimo!

2Mmakeng

lona baengele ba gagwe botlhe;

mmakeng

lona masomosomo a gagwe otlhe!

148:2
Pes. 103:20-22

3Mmakeng lona letsatsi le ngwedi;

mmakeng lona dinaledi tsotlhe

tse di phatsimang!

4Mmakeng lona magodimo

a magodimo

le metsi a a leng

kwa godimo ga magodimo.

5A di bake leina la Morena;

gonne o laotse, mme tsa tlholega.

148:5
Pes. 33:9

6Mme o di tlhomamiseditse ruri;

o beile molao o di sa ka keng

tsa o tlola.

7Bakang Morena,

lo le mo lefatsheng,

lona dikgwanyape tsa mawatle

le madiba otlhe,

8le wena molelo le sefako

le semathana le musi

le phefo ya ledimo

le le dirafatsang lefoko la gagwe.

9Lona dithaba le dithabana tsotlhe;

lona ditlhare tse di ungwang

le mesetere yotlhe;

10lona diphologolo le diruiwa tsotlhe;

lona dilo tse di gagabang

le lona dinonyane tse di diphuka;

11lona dikgosi tsa lefatshe

le merafe yotlhe,

lona dikgosana le baatlhodi botlhe

ba lefatshe;

12lona makau le lona makgarebe,

lona batsofe mmogo le bana –

13botlhe a ba bake leina la Morena;

gonne leina la gagwe ke lone fela

le le godileng.

Borena jwa gagwe bo mo

lefatsheng le mo legodimong.

14O godiseditse morafe wa gagwe

lonaka;

ke se se bokwang ke

batlhomogelwa botlhe ba gagwe,

e bong Baiseraele,

morafe o o gaufi nae.

Haleluya!

148:14
Pes. 132:17

149

Sefela sa pako le sa tšhaka ya tlhabano

1491Haleluya! Opelelang

Morena sefela se sešwa

le pako ya gagwe mo phuthegong

ya baratwi!

149:1
Pes. 96:1

2A Iseraele a itumelele

Modiri wa gagwe;

a bana ba Sione ba dudueletse

kgosi ya bona!

149:2
Pes. 93:1
100:3

3A ba bake leina la gagwe ka dipina,

ba mo leletse moropa le harepa.

4Gonne Morena o natefelwa

ke batho ba gagwe;

o kgabisa ba ba pelonolo

ka pholoso.

5A baratwi ba letse megolokwane

ka tlotlo;

ba duduetse ba le mo malaong

a bona,

6dipôkô tsa Modimo

di le mo melomong ya bona

le tšhaka e e magale mabedi

mo diatleng tsa bona,

7go dirafatsa pusoloso

mo ditšhabeng

le dipetso mo merafeng

8go golega dikgosi tsa yona

ka dikeetane

le batlotlegi ba yona

ka mefiri ya tshipi

9go dirafatsa mo go bona

katlholo e e kwadilweng.

Seo ke tlotlo ya baratwi

ba gagwe.

Haleluya!