Setswana 1970/1987 (TSW70)
143

Dafita o kopa gore a gololwe ka bonako mo babeng ba gagwe

1431Pesalome ya ga Dafita.

Utlwa thapelo ya me,

Morena, o ele selelo sa me tlhoko;

nkutlwe ka fa boikanyegong

jwa gago le ka tshiamo ya gago.

2Mme o se ka wa seka

le motlhanka wa gago;

gonne ga go na mophedi ope

yo o siameng fa pele ga gago.

143:2
Pes. 130:3
Jobe 9:2

3Gonne mmaba

o bogisa mowa wa me,

o gateletse bophelo jwa me

fa fatshe;

o nkagisa mo lefifing

jaaka bona ba ba swetseng ruri.

4Mowa wa me o a felelela;

pelo ya me e gatsetse

mo teng ga me.

5Ke gakologelwa malatsi

a bogologolo,

ke akanya tsotlhe tse o di dirileng;

ke gopola ditiro tsa diatla tsa gago.

143:5
Pes. 77:6

6Ke otlololela mabogo kwa go wena,

mowa wa me o go nyoretswe

jaaka lefatshe le le omeletseng.

Sela.

143:6
Pes. 42:2,3
63:2

7Morena, akofa o nkutlwe,

mowa wa me o a idibala;

se mphitlhele sefatlhego sa gago,

gore ke se ka ka nna jaaka bona

ba ba fologetseng kwa moleteng.

143:7
Pes. 28:1

8Nkutlwise bopelonomi jwa gago

mo mosong;

gonne ke ikantse wena.

Nkitsise tsela

e ke tshwanetseng go e tsamaya;

gonne ke tsholeletsa mowa wa me

kwa go wena.

9Nkgolole mo babeng ba me,

Morena, ke itiketsa ka wena.

10Nthute go dira se se go natefelang;

gonne o Modimo wa me.

A Mowa wa gago o o molemo

o nkgoge mo tseleng

e e lekalekanyeng.

143:10
Pes. 25:5

11Morena, mphedise

ka ntlha ya leina la gago,

o nntshe mo pitlaganong

ka tshiamo ya gago.

12Mme o nyeletse baba ba me

143:12
Pes. 23:3
119:25

ka fa bopelonoming jwa gago,

mme botlhe ba ba ntwantshang

o ba bolae;

gonne ke motlhanka wa gago.

143:12
Pes. 109:20
116:16

144

Thapelo ya go fenya le setshwantsho sa lesego le le kwa pele

1441Pesalome ya ga Dafita.

A go bakwe Morena,

lefika la me, yo o rutileng

diatla tsa me go tlhabana

le menwana ya me go lwa;

144:1
Pes. 18:35

2e bong Montlhomogelapelo

le Montshireletsi;

Momphemedi le Mompholosi;

thebe ya me le yo ke mo ikanyang,

yo o tsenyang morafe wa me

mo taolong ya me.

144:2
Pes. 18:3

3Morena, kana motho ke eng,

fa o mo itse,

le ngwana wa motho,

fa o mo tlhokomela?

144:3
Pes. 8:5

4Motho o tshwana le pudulo fela;

malatsi a gagwe

a feta jaaka moriti.

144:4
Jobe 14:2

5Morena, sekamisa legodimo

la gago o fologe;

ama dithaba gore di kue musi.

144:5
Pes. 18:10
104:32

6Gadimisa legadima,

mme o ba phatlalatse;

roma metsu ya gago, o ba tseanye.

7Ntsha mabogo a gago,

o le kwa godimo, o nkinole;

o ntshwatole mo merwaleleng,

mo diatleng tsa baeng,

8ba melomo ya bona

e buang maaka,

ba diatla tsa bona tse di jang

e leng tsa tsietso!

144:8
Pes. 144:11

9Modimo,

ke tla go opelela sefela se sešwa,

ke go leletsa harepa ya dithapo

di le some.

144:9
Pes. 33:2,3

10Ke wena yo o nayang dikgosi

phenyo,

yo o falodisang Dafita,

motlhanka wa gago,

mo tšhakeng e e senyang.

11Ntshwatole o nkgolole

mo diatleng tsa baeng,

ba melomo ya bona e buang maaka

ba diatla tsa bona tse di jang

e leng tsa tsietso!

144:11
Pes. 144:8

12A bomorwaa-rona

ba nne mo bokaung jwa bona

jaaka ditlhatshana

tse di godisitsweng;

le bomorwadia-rona ba nne

jaaka maotwana a sekhutlo

a a setilweng ka fa mokgweng

wa kago ya matlo a borena.

144:12
Pes. 128:3

13A difala tsa rona di tlale,

go ntshiwe mefutafuta ya dijo

mo go tsona;

a difutshane tsa rona

di ate ga dikete,

di ntsifale ga dikete tse some

mo mafulong a rona.

14A dikgomo tsa rona di tsale

di se folotse

go se nne nyelelo le e seng go lelela

kotsi mo dipatlelong tsa rona.

15Go sego morafe o o dirafalelwang

ke tseo;

go tlhogonolo morafe

o Morena e leng Modimo wa ona!

144:15
Doit. 33:29

145

Tlotlo ya bogolo jwa Modimo le molemo wa ona

1451Sefela sa pako sa ga Dafita.

Modimo wa me,

ke tla go godisa, Kgosi;

ke baka leina la gago ka gale

le ka bosakhutleng.

2Ke tla go baka

ka letsatsi lengwe le lengwe,

ke tumisa leina la gago

ka gale le ka bosakhutleng.

3Morena o mogolo,

o tshwanetse go bakwa thata;

bogolo jwa gagwe

ga bo na tlhotlhomiso.

4Losika longwe lo tla boka

ditiro tsa gago mo go lo longwe,

ba tla bolela ditiro tse di thata

tsa gago.

5Ke tla bua ka ga phatsimo

ya borena

jo bo galalelang jwa gago

le ka ga ditiro tse di gakgamatsang

tsa gago.

6Bona ba tla bua

ka ga thata ya ditiro

tse di boitshegang tsa gago,

mme nna ke tla bolela

bogolo jwa gago.

7Ba tla utlwatsa tumo

ya molemo o mogolo wa gago,

ba dudueletsa tshiamo ya gago.

8Morena o boitshwarelo

le boutlwelo-botlhoko;

ga a fele pelo,

o mogolo ka bopelotlhomogi.

145:8
Ekes. 34:6

9Morena o molemo mo go botlhe,

boutlwelo-botlhoko jwa gagwe

bo okame ditiro tsotlhe tsa gagwe.

145:9
Baroma 11:32

10Morena, a dibopiwa tsotlhe

tsa gago di go leboge,

a baratwa ba gago ba go bake.

11A ba bolele kgalalelo

ya bogosi jwa gago,

ba bue ka ga thata ya gago

12gore ba itsise bana ba batho

ditiro tse di bonatla tsa gago

le kgalalelo e e phatsimang

ya bogosi jwa gago.

145:12
Pes. 145:5

13Bogosi jwa gago ke bogosi

jo bo se nang bokhutlo,

puso ya gago

e nna go ya tshikatshikeng.

14Morena o tshegetsa botlhe

ba ba wang,

o tsosa botlhe ba ba obegileng.

145:14
Pes. 146:8
Luka 1:52

15Matlho a ba botlhe a lebile wena,

mme o ba naya dijo tsa bona

ka nako e e lebanyeng.

145:15
Pes. 104:27,28
136:25

16O huporolola seatla sa gago,

o kgorisa diphedi tsotlhe ka natefo.

17Morena o siame

mo ditseleng tsotlhe tsa gagwe,

o pelonomi mo ditirong

tsotlhe tsa gagwe.

145:17
Doit. 32:4

18Morena o gaufi le botlhe

ba ba mmitsang,

botlhe ba ba mmitsang

ka boammaaruri.

19O dirafatsa keletso ya bona

ba ba mmoifang,

o utlwa selelo sa bona, a ba thuse.

145:19
Diane 10:24

20Morena o boloka botlhe

ba ba mo ratang,

mme baikepi botlhe

o a ba nyeletsa.

21Molomo wa me o tla bolela

pako ya Morena;

a diphedi tsotlhe di galaletse

leina le le boitshepo la gagwe

ka gale le ka bosakhutleng.