Setswana 1970/1987 (TSW70)
119

Kgalaletso ya Lefoko la Modimo

1191Go sego bona ba ditsela tsa

bona di itekanetseng,

ba ba tsamayang ka fa molaong

wa Morena.

119:1
Pes. 1:1,2
112:1

2Go sego ba ba tlhokomelang

ditshupo tsa gagwe,

ba ba mmatlang ka pelo yotlhe,

3ee, bona ba ba sa direng

tshiamololo,

mme ba tsamaya mo ditseleng

tsa gagwe.

4Ditaolo tsa gago o di ntshitse

gore di tlhokomelwe ruri.

5E kete ditsela tsa me

di ka bo di tlhomame

go tlhokomela melao ya gago.

6Foo nka bo ke sa tlhajwe

ke ditlhong,

fa nka bo ke tlhokomela

ditaelo tsa gago tsotlhe.

7Ke tla go leboga

ka boammaaruri jwa pelo,

fa ke ithuta dithulaganyo

tse di siameng tsa gago.

8Melao ya gago

ke tla e ela tlhoko.

A o ko o se ka

wa ntlogelela ruri.

9Lekau le ka boloka bophepa

jwa tsela ya lone jang?

Ka go e lebanya le Lefoko

la gago.

10Ke go batla ka pelo yotlhe;

se ntese ka fapoga ditaelo

tsa gago.

11Ke bolokile Lefoko la gago

mo pelong ya me

gore ke se ka ka go leofela.

12A go bakwe wena, Morena,

nthuta melao ya gago.

119:12
Pes. 119:26,64,68

13Ditao tsotlhe tsa molomo wa gago

ke di boletse ka molomo.

14Ke itumelela tsela

ya ditshupo tsa gago

bogolo go mefutafuta ya dikhumo.

15Ke tla akanya ditaolo tsa gago

ke ele ditselana tsa gago tlhoko.

16Ke tla natefelwa ke melao ya gago,

ga nkitla ke lebala Lefoko la gago.

119:16
Pes. 119:24,61
Baroma 7:22

17Ntirele molemo ke le motlhanka

wa gago gore ke phele,

ke tle ke boloke Lefoko la gago.

18Mpudulola matlho

gore ke itse go bona dikgakgamatso

mo molaong wa gago.

19Ke moeng mo lefatsheng;

o se ka wa mphitlhela

ditaelo tsa gago.

119:19
Pes. 39:13

20Mowa wa me o nyoretswe

ditao tsa gago ka gale.

21O bôpetse baikgogomosi,

ba ba hutsitsweng

ba ba fapogang ditaelo tsa gago.

119:21
Doit. 27:26

22Pitikolola kgobo le nyatsego

mo go nna;

gonne ke tshegeditse

ditshupo tsa gago.

23Le fa dikgosi

di nnetse go ntogela maano,

motlhanka wa gago

ena o akanya melao ya gago.

24Ee, ditshupo tsa gago

di monate mo go nna,

di a nkgakolola.

119:24
Pes. 119:35

25Mowa wa me o kgomaretse lorole.

A o ko o mphedise

ka fa Lefokong la gago.

26Ke boletse ditsela tsa me,

mme wa nkutlwa.

A o ko o nthute melao ya gago.

27Ntlhaloganyetse tsela

ya ditaolo tsa gago,

mme ke tla akanya

dikgakgamatso tsa gago.

28Mowa wa me o ntsha dikeledi

ka ntlha ya bohutsana,

nnamolola ka fa Lefokong la gago.

29Tsela ya maaka

e beele kgakala le nna,

o ntlhogonolofatse

ka molao wa gago.

30Tsela ya boammaaruri

ke yona ke e itlhophetseng,

ka baya ditao tsa gago

fa pele ga me.

31Ke ngaparetse ditshupo tsa gago,

Morena,

a ke se tlhajwe ke ditlhong.

32Ke taboga mo tseleng

ya ditaelo tsa gago;

gonne o oketsa pelo ya me.

33Morena,

nthute tsela ya melao ya gago,

mme ke tla e tseela ruri

go ya bokhutlong.

34Nnaya tlhaloganyo,

ke tle ke boloke molao wa gago,

ke o tlhokomele ka pelo yotlhe.

35Ntsamaise mo tseleng

ya ditaelo tsa gago;

gonne e a nkgatlha.

119:35
Pes. 119:47

36Sekegela pelo ya me

kwa ditshupong tsa gago,

mme e seng kwa boikhumisong.

37Faposa matlho a me

gore a se ka a leba tsa boithamako,

o mphedise mo ditseleng tsa gago.

38Dirafaletsa motlhanka wa gago

tsholofetso ya gago

e e lebanyeng ba ba go boifang.

39Tlosa mo go nna

kgobo e ke e tshabang;

gonne dikatlholo tsa gago di siame.

40Ruri ke tlhologeletswe

ditaolo tsa gago.

Mphedise ka tshiamo ya gago.

41A mapelotlhomogi a gago

a ntirafalele, Morena,

e bong pholoso ya gago

ka fa Lefokong la gago,

42gore ke tle ke fetole ene

yo o nkgobang;

gonne ke ikanya Lefoko la gago.

43Mme Lefoko la nnete o se ka wa le

tlosetsa ruri mo molomong wa me;

gonne ke lebeletse

dikatlholo tsa gago.

44Foo ke tla nna ke tlhokomela

molao wa gago

ka gale le ka bosakhutleng.

45Ke rata go sepela fa go atlhameng;

gonne ke batla ditaolo tsa gago.

46Ke tla bua ka ga ditshupo tsa gago

fa pele ga dikgosi,

ke sa tlhajwe ke ditlhong.

119:46
Math. 10:18
Baroma 1:16

47Ke natefelwa ke ditaelo tsa gago

tse ke di ratang.

119:47
Pes. 119:70

48Ke tla tsholeletsa mabogo

kwa ditaelong tsa gago

tse ke di ratang,

ke akanya melao ya gago.

49Gopola Lefoko le o le buileng

le motlhanka wa gago,

wa re ke se le lebale.

50Ke yona kgomotso ya me

mo pogisegong ya me,

fa tsholofetso ya gago e mphedisa.

119:50
Pes. 19:8

51Baikgogomosi ba ntshotlile thata;

mme ga ke a ka ka fapoga

molao wa gago.

52Ke ne ka gakologelwa dikatlholo

tsa gago tsa bogologolo,

Morena, ka ikgomotsa.

53Ke ne ka tuka bogale

ka ntlha ya baikepi

ba ba tlogelang molao wa gago.

54Melao ya gago

e mphetogetse difela

mo ntlong ya me ya boeng.

55Ke lala ke gakologelwa

leina la gago, Morena,

ke tlhokomela molao wa gago.

56Ga nna kabelo ya me,

ka ke tlhokometse ditaolo tsa gago.

57Morena ke kabelo ya me;

ke rile,

ke tla tlhokomela mafoko a gago.

58Ke ne ke lelela sefatlhegong

sa gago ka pelo yotlhe;

ntlhomogele pelo

ka fa tsholofetsong ya gago.

59Ke akantse metsamao ya me,

ka busetsa dinao tsa me

kwa ditshupong tsa gago.

60Ka itlhaganela, ka se ka ka diega

go tlhokomela ditaelo tsa gago.

61Megala ya baikepi e ntharile;

mme ga ke a ka ka lebala

molao wa gago.

119:61
Pes. 119:83

62Ke tsoga gare ga bosigo go go

galaletsa ka ntlha ya dikatlholo

tse di siameng tsa gago.

63Ke monkane wa botlhe

ba ba go boifang,

le wa bona ba ba tlhokomelang

ditaolo tsa gago.

64Morena, lefatshe le tletse

bopelonomi jwa gago.

Nthute melao ya gago.

119:64
Pes. 33:5

65Morena, o diretse

motlhanka wa gago molemo

ka fa Lefokong la gago.

119:65
Pes. 119:17,41

66Nthute bopelotheri le kutlwisiso

le kitso,

gonne ke dumela ditaelo tsa gago.

67E rile ke ise ke kokobediwe,

ka timela;

mme jaanong ke tlhokometse

polelo ya gago.

119:67
Pes. 119:75
Jes. 28:19

68O molemo, o bile o dira molemo;

nthute melao ya gago.

119:68
Pes. 119:12

69Baikgogomosi ba mpharile

ka maaka;

mme nna ke tlhokomela

ditaolo tsa gago ka pelo yotlhe.

119:69
Pes. 119:78

70Dipelo tsa bona di nonne,

ga di utlwe sepe;

mme nna ke kgatlhwa ke molao

wa gago.

119:70
Pes. 119:77

71Go ne go le molemo mo go nna

go kokobediwa

gore ke ithute melao ya gago.

119:71
Pes. 118:21

72Molao wa molomo wa gago,

mo go nna o gaisa dikete tsa gouta

le selefera.

119:72
Pes. 19:11

73Diatla tsa gago di mpopile

tsa mpaakanya.

Ntlhalefise gore ke ithute

ditaelo tsa gago.

74Ba ba go boifang ba a mpona,

ba a itumela,

ka ke lebeletse Lefoko la gago.

75Morena, ke a itse,

fa dikatlholo tsa gago di siame,

mme o nkwatlhaile ka boikanyo.

119:75
Pes. 119:67

76Tswetswe a bopelontle jwa gago

bo nkgomotse,

ka fa o solofeditseng

motlhanka wa gago ka teng.

119:76
Pes. 109:21

77A mautlwelo-botlhoko a gago

a mpharafare gore ke phele

gonne molao wa gago

ke boitumelo jwa me.

119:77
Pes. 119:143

78A baikgogomosi

ba tlhajwe ke ditlhong,

ka ba ntshiamololetse

ba se na lebaka;

mme nna ke tla akanya

ditaolo tsa gago.

119:78
Pes. 119:85,86

79A bona ba ba go boifang

ba boele kwa go nna,

le bona ba ba itseng ditshupo

tsa gago.

80A pelo ya me e nne mo melaong

ya gago, e itekanetse,

gore ke se ka ka tlhajwa

ke ditlhong.

81Mowa wa me o nyoretswe

pholoso ya gago;

ke lebeletse Lefoko la gago.

82Matlho a me a tlhoafaletse

polelo ya gago a re:

“O tla nkgomotsa leng?”

83Gonne le fa ke ntse jaaka lekuka

mo musing,

ga ke a ka ka lebala melao ya gago.

119:83
Pes. 119:93

84Malatsi a motlhanka wa gago

a kae?

Ba ba ntlhomereng

o tla ba atlhola leng?

85Baikgantshi ba nkepetse mamena,

ba ba seng ka fa molaong wa gago.

119:85
Pes. 119:69

86Ditaelo tsotlhe tsa gago

di boammaaruri.

Ba mpogisa ka bomo; nthuse.

87Ba batlile go nnyeletsa

mo lefatsheng;

mme nna ga ke a ka ka tlogela

ditaolo tsa gago.

88A o ko o mphedise

ka fa bopelonoming jwa gago

gore ke tlhokomele tshupo

ya molomo wa gago.

119:88
Pes. 119:149

89Morena, Lefoko la gago

le eme ka tlhomamo

mo legodimong ka bosakhutleng.

119:89
Jes. 40:8

90Boikanyego jwa gago

ke jwa losika longwe le longwe;

o tlhomamisitse lefatshe,

mme le ntse le eme.

91Le kajeno di sa ntse di eme

ka fa dithulaganyong tsa gago;

gonne dilo tsotlhe di a go direla.

92Fa molao wa gago

e ka bo e ne e se boitumelo jwa me,

foo nka bo ke latlhegile

mo tlhorisegong ya me.

119:92
Pes. 119:50
Jer. 15:16

93Ga nkitla ke lebala ditaolo tsa gago

ka gope;

gonne o mphedisitse ka tsona.

119:93
Pes. 119:109

94Ke wa gago, nthuse;

gonne ke batla ditaolo tsa gago.

119:94
Pes. 119:45

95Baikepi ba ntaletse go nnyeletsa.

Ditshupo tsa gago

ke a di tlhokomela.

96Ke bonye bokhutlo jwa tsotlhe

tse di itekanetseng,

mme taelo ya gago

ga e na mafelelo.

97Molao wa gago

ke o rata thata jang!

Ke o akanya letsatsi lotlhe.

119:97
Pes. 1:2

98Taelo ya gago e ntlhalefisa

go gaisa baba ba me;

119:98
Doit. 4:6

gonne ke ya me ka bosakhutleng.

99Ke tlhalefile

go gaisa baruti ba me botlhe;

gonne ditshupo tsa gago

ke tsona tse ke di akanyang.

100Ke phala bagolo ka tlhaloganyo;

gonne ke tlhokometse

ditaolo tsa gago.

101Ke thibile dinao tsa me mo tseleng

nngwe le nngwe e e bosula

gore ke tlhokomele Lefoko la gago.

102Ga ke a ka ka fapoga

ditao tsa gago;

gonne o nthutile.

103Ditsholofetso tsa gago

di monate jang

mo magalapeng a me;

di botshe go gaisa mafura

a dinotshe

mo molomong wa me!

119:103
Pes. 19:11

104Ke bona tlhaloganyo

ka ditaolo tsa gago;

ke ka ntlha ya moo ke tlhoileng

tsela nngwe le nngwe ya maaka.

105Lefoko la gago ke lobone

lwa dinao tsa me,

le lesedi la tsela ya me.

119:105
2 Pet. 1:19

106Ke ikanne, ka ba ka dirafatsa

go tlhokomela dithulaganyo

tse di siameng tsa gago.

107Ke obegile thata.

Morena, mphedise

ka fa Lefokong la gago.

119:107
Pes. 119:67,71

108Morena, a o ko o natefelwe ke tse

molomo wa me o di go ntshetsang

ka bopelotshweu,

mme o nthute

tse di ntshwanetseng.

119:108
Pes. 19:15

109Bophelo jwa me

bo mo dipharagobeng ka gale;

mme molao wa gago ona

ga ke a ka ka o lebala.

119:109
Pes. 119:141

110Baikepi ba nthaisitse ka serai;

mme ga ke a ka ka fapoga

ditaolo tsa gago.

111Ditshupo tsa gago ke boswa

jwa me ka bosakhutleng;

gonne tsona ke boitumelo

jwa pelo ya me.

112Pelo ya me e palelela

mo go diriseng melao ya gago

ka gale go ya bosakhutleng.

113Ba ba pelo-pedi ke ba tlhoile,

mme molao wa gago ona

ke a o rata.

119:113
Pes. 31:7

114O tshireletso ya me le thebe ya me;

ke lebeletse Lefoko la gago.

119:114
Pes. 3:4

115Tlogang fa go nna,

basulafatsi ke lona,

gore ke tlhokomele

ditaelo tsa Modimo wa me.

116Ntshegetsa ka fa tsholofetsong

ya gago gore ke phele;

se ntlhabise ditlhong

ka ntlha ya tsholofelo ya me.

117Ntshegetsa gore ke phologe,

mme ke tla itumelela

melao ya gago ka gale.

118Botlhe ba ba fapogang

melao ya gago o a ba latlha;

gonne tsietso ya bona

ke maaka fela.

119Baikepi botlhe ba lefatshe

o ba kokola jaaka manyela;

ke ka moo ke ratang

ditshupo tsa gago.

120Mmele wa me o roromisiwa

ke go go tshaba;

ke boifa dikatlholo tsa gago.

121Ke dirile ka molao le tshiamo.

O se ka wa ntlogelela

bapatiki ba me.

122Emela motlhanka wa gago

gore a phele sentle;

a ba ba matepe ba se nkgatelele.

119:122
Pes. 19:14

123Matlho a me

a eleditse pholoso ya gago

le tsholofetso e e siameng ya gago.

124Direla motlhanka wa gago

ka fa bopelonoming jwa gago,

o nthute melao ya gago.

125Ke motlhanka wa gago;

ntlhalefise gore ke lemoge

ditshupo tsa gago.

126Ke nako ya Morena

ya go itshupa ka tiro;

ba robagantse molao wa gago.

127Ke ka ntlha ya moo

ke ratang ditaelo tsa gago

go feta gouta

le gouta e e sa pekwang.

119:127
Pes. 19:11

128Ke ka ntlha ya moo ke kayang

ditaolo tsotlhe tsa gago tshiamo;

mme ke tlhoile tsela nngwe

le nngwe ya maaka.

129Ditshupo tsa gago di a gakgamatsa;

ke ka ntlha ya moo,

fa mowa wa me o di boloka.

130Tlhaloso ya mafoko a gago

e a sedimosa,

e tlhalefisa ba ba se nang kitso.

119:130
Pes. 19:8

131Ke kopolola molomo, ke kgalegile;

gonne ke tlhologeletswe

ditaelo tsa gago.

132Retologela kwa go nna,

o ntlhomogele pelo

jaaka go tshwanetse

ba ba ratang leina la gago.

133Tiisa dikgato tsa me,

ke tle ke sepele ka fa Lefokong

la gago;

mme a ke se laolwe

ke boikepo bope.

119:133
Pes. 17:5

134Nkgolole mo patikong ya batho,

ke tle ke ele ditaolo tsa gago

tlhoko.

135Phatsimisetsa motlhanka wa gago

sefatlhego sa gago,

o nthute melao ya gago.

136Matlho a me a ela dinokana

tsa metsi,

ka ba sa dirise molao wa gago.

137O tshiamo, Morena,

le dikatlholo tsa gago ke tsa nnete.

138O laetse ditshupo tsa gago

ka tshiamo le ka boikanyego

jo bogolo.

139Ke jelwe ke tlhoafalo ya me,

ka baganetsi ba me ba lebetse

mafoko a gago.

119:139
Pes. 69:10

140Lefoko la gago le itshekile thata;

mme motlhanka wa gago

o a le rata.

141Ke monnye, ke bile ke a nyatsega;

mme ditaolo tsa gago

ga ke di lebale.

119:141
Pes. 119:174

142Tshiamo ya gago ke tshiamo

e e sa khutleng,

molao wa gago ke boammaaruri.

143Tlalelo le pitlaganyo di nkwetse,

mme ditaelo tsa gago

di njesa monate.

144Ditshupo tsa gago ke tsa tshiamo

ka bosakhutleng.

Ntlhalefise gore ke phele.

145Ke rapetse ka pelo yotlhe ka re:

Nkutlwe, Morena;

ke tla tlhokomela melao ya gago.

146Ke goetse go wena ka re:

Nthusa mme ke tla ela ditshupo

tsa gago tlhoko.

147Ke rakile mahube a moso,

ka goela thuso;

ke lebeletse mafoko a gago.

119:147
Pes. 119:114

148Matlho a me a rakile nako ya ditiso

tsa bosigo

gore ke akanye polelo ya gago.

149Utlwa lentswe la me

ka fa bopelonoming jwa gago;

Morena, mphedise

ka fa tshiamisong ya gago.

119:149
Pes. 119:88,154,159

150Ba ba ntlhomereng ka bolotsana

ba atametse,

bona ba ba kgakala

le molao wa gago.

151Wena, Morena, o gaufi,

ditaelo tsa gago tsotlhe

ke tsa boammaaruri.

119:151
Pes. 119:86

152Ga ke bolo go itse

ka ditshupo tsa gago

gore o di tlhomamiseditse

go ya bosakhutleng.

153Leba tlhorisego ya me, o nthuse;

gonne ga ke lebale molao wa gago.

119:153
Pes. 119:176

154Nkemele mo tshekong ya me,

o nkgolole,

o mphedise ka fa tsholofetsong

ya gago.

155Pholoso e kgakala le baikepi;

gonne ga ba batle melao ya gago.

156Morena, mautlwelo-botlhoko

a gago a magolo.

Mphedise ka fa ditshiamisong

tsa gago.

157Ba ba ntlhomereng

le baganetsi ba me ba bantsi;

le fa go ntse jalo ga ke fapoge

ditshupo tsa gago.

158E a re fa ke bona

ba ba sa ikanyegeng, ba ntene,

ka ba sa tlhokomele polelo ya gago.

159Bona, ke rata ditaolo tsa gago;

Morena, o mphedise

ka fa bopelonoming jwa gago.

160Kakaretso ya Lefoko la gago

ke boammaaruri;

dithulaganyo tsotlhe tse di siameng

tsa gago ke tse di sa khutleng.

119:160
Joh. 17:17

161Babusi ba ntlhomere ka bomo,

mme pelo ya me e boifa

mafoko a gago fela.

162Ke itumelela polelo ya gago

jaaka mongwe yo o bonang

thopo e kgolo.

163Maaka ke a tlhoile, ke a a sisimoga;

mme molao wa gago ke a o rata.

164Ke go baka gasupa ka letsatsi

ka ntlha ya ditshiamiso

tse di siameng tsa gago.

165Ba ba ratang molao wa gago

ba na le kagiso e kgolo;

ga ba na se se ba kgopisang.

166Ke solofetse pholoso ya gago,

Morena,

ke dirile ka fa ditaelong tsa gago.

119:166
Gen. 49:18

167Mowa wa me o tlhokometse

ditshupo tsa gago,

mme ke di rata thata.

168Ke tlhokometse ditaolo tsa gago

le ditshupo tsa gago;

gonne ditsela tsa me tsotlhe

di fa pele ga gago.

119:168
Pes. 18:22

169Morena, a selelo sa me

se atamele fa pele ga gago;

ntlhalefise ka fa Lefokong la gago.

170A mekokotlelo ya me

e fitlhe fa pele ga gago;

mpholose ka fa polelong ya gago.

171Molomo wa me o tla opela

ka ga Lefoko la gago;

gonne ditaelo tsa gago tsotlhe

di siame.

172Loleme lwa me lo tla opela

ka ga Lefoko la gago;

gonne ditaelo tsa gago tsotlhe

di siame.

119:172
Pes. 1:2
Diane 6:22

173A letsogo la gago le nthuse;

gonne ke itlhaoletse

ditaolo tsa gago.

174Morena, ke tlhologeletswe

pholoso ya gago;

molao wa gago o njesa monate.

119:174
Pes. 119:16

175A mowa wa me o phele

gore o go bake,

mme a ditshiamiso tsa gago

di nthuse.

176Ke latlhegile jaaka nku

e e timetseng;

a o ko o batle motlhanka wa gago;

gonne ditaelo tsa gago

ga ke di lebale.

119:176
Pes. 119:16
Jes. 53:6

120

Tsa maeto a phuthego

1201Thapelo ya go batla go femelwa mo basotling. Sefela sa go ya Tempeleng.

Ke goetse Moreneng,

ke le mo pitlaganong,

mme a nkutlwa.

2Morena, nkgolola mo molomong

wa maaka,

mo lolemeng lwa tsietso.

3O tla go nayang, a go okeletsa eng,

wena, loleme lwa tsietso?

4Metsu e e bogale ya dinatla

e e nang le magala a mohudiri!

5A tatlhego ya me wee,

ka ke jakile mo Mesege,

ka ke agile fa ditenteng tsa Ketare!

6E setse e le sebaka

se se fetang selekanyo

ke ntse ke agile fa go bona

ba ba tlhoileng kagiso.

7Nna ke wa kagiso, mme fa ke bua,

bona ba batla ntwa fela.

121

Mo tseleng

1211Sefela sa go ya Tempeleng.

Ke tsholeletsa matlho a me

kwa dithabeng;

thuso ya me e tla tswa kae?

2Thuso ya me e tswa Moreneng

yo o dirileng legodimo le lefatshe.

3Ga a ka ke a leseletsa lonao

lwa gago go relela!

Motlamedi wa gago

ga a ka ke a otsela!

4Kana Motlamedi wa Iseraele

ga a otsele,

e bile ga a robale.

5Morena ke Mmabaledi wa gago;

Morena ke moriti wa gago

fa letsogong la gago le le jang.

6Letsatsi ga le kitla le go tlhaba

motshegare,

le fa e le ngwedi bosigo.

7Morena o tla go sireletsa

mo masuleng otlhe;

o tla boloka mowa wa gago.

121:7
Num. 6:24

8Morena o tla femela

go bolola ga gago

le go goroga ga gago

go tloga jaanong

go fitlha bosakhutleng.