Setswana 1970/1987 (TSW70)
102

Thapelo ya boikwatlhao

1021Thapelo ya motlalelwi, a itlhobogile, mme a tshololela selelo sa gagwe fa pele ga Morena.

2Morena, utlwa thapelo ya me;

a go lelela thuso ga me go fitlhe

kwa go wena!

102:2
Jobe 19:20

3Se mphitlhele sefatlhego sa gago

mo motlheng

o ke leng mo pitlaganong ka ona;

ntshekegele tsebe

motlhang ke bitsang,

o nkutlwe ka bonako.

4Gonne malatsi a me a nyelela

jaaka musi;

marapo a me a tuka molelo

jaaka serumola.

5Pelo ya me e iteilwe, e swabile

jaaka tlhaga,

ka ba ka lebala go ja sejo sa ka.

6Marapo a me a kgomaretse nama

ya me

ka ntlha ya go duma ga me

mo go thata.

7Ke tshwana le kokolofute

a le mo sekakeng;

ke ntse jaaka morubisi

o o nnang mo matlotleng.

8Ga ke bone boroko;

ke lela jaaka serobele

se se sosi mo setlhoeng sa ntlo.

9Baba ba me ba tlhola ba nkgoba;

ba ba nkgakaletseng

ba hutsa ka leina la me.

10Gonne ke ja molora jaaka bogobe;

seno sa me

ke se tlhakanya le dikeledi

102:10
Pes. 80:6

11ka ntlha ya kgalefo ya gago

le kgakalo ya gago;

gonne o ntsholeditse,

wa ntatlhela fa fatshe.

12Malatsi a me a tshwana le moriti

o moleele wa maitsiboa,

ke swaba jaaka tlhaga.

102:12
Pes. 90:5
Jobe 14:2

13Mme wena, Morena,

o tla nnela ruri,

le segopotso sa gago

se tla nna mo tshikatshikeng.

14Wena o tla nanoga,

o utlwela Sione botlhoko;

gonne ke nako

ya go mo itshwarela;

nako e e beilweng e tsile.

102:14
Pes. 14:7

15Gonne batlhanka ba gago

ba rata majwe a gagwe,

ba utlwa botlhoko,

ka a thubakilwe.

16Mme ditšhaba di tla boifa

leina la gago, Morena,

le dikgosi tsotlhe tsa lefatshe

di tla boifa kgalalelo ya gago.

17Gonne Morena o aga Sione,

o bonwa mo kgalalelong ya gagwe.

18O retologetse thapelo

ya yo o sa aparang;

ga a nyatse dithapelo tsa bona.

19Dilo tse, a di kwalelwe

losika lo lo tlang;

a batho ba ba tla tlholegang

ba boke Morena.

20Gonne o lebile kwa tlase

a le kwa bogodimong

jo bo boitshepo jwa gagwe;

Morena o lebile lefatshe

a le mo legodimong

21gore a utlwe

diphegelo tsa bagolegwi,

le gore a golole

ba ba atlholetsweng loso

102:21
Pes. 79:11

22gore ba bolele leina la Morena

mo Sione

le poko ya gagwe mo Jerusalema,

23fa merafe yotlhe e phuthega,

le magosi go direla Morena.

102:23
Pes. 87:4

24O koafaditse thata ya me

mo tseleng,

a khutshwafatsa malatsi a me.

25Mme ka re: “Modimo wa me,

se ntlose mo gare ga malatsi a me;

dinyaga tsa gago ke tsa

tlhatlologano ya ditshika.”

102:25
Pes. 55:24

26O sa le o thaya lefatshe bogologolo,

wa dira magodimo

ka diatla tsa gago.

102:26
Baheb. 1:10-12
Pes. 90:2

27Tseo di tla nyelela, wena o tla sala;

ee, di tla onala tsotlhe

jaaka seaparo;

o tla di ananya jaaka kobo;

mme di tla nyelela.

102:27
2 Pet. 3:10

28Mme wena o sa le ena,

dinyaga tsa gago ga di nke di fela.

102:28
Pes. 102:13

29Bana ba batlhanka ba gago

ba tla aga,

losika lwa bona lo tla tlhomama

fa pele ga gago.

102:29
1 Joh. 2:17

103

Go lebogela Modimo boitshwarelo jwa ona

1031Pesalome ya ga Dafita.

Baka Morena, mowa wa me,

le tsotlhe tse di mo teng ga me,

bakang leina la gagwe

le le boitshepo!

2Baka Morena, mowa wa me;

se lebale sepe sa ditiro

tse di molemo tsa gagwe!

3O itshwarela maleo a gago otlhe,

o fodisa makoa a gago otlhe.

103:3
Pes. 32:1

4O golola bophelo jwa gago

mo tshenyegong,

o go rwesa bopelotlhomogi

le mautlwelo-botlhoko

mo tlhogong.

103:4
Pes. 5:13

5O go kgorisa tse di molemo

gore o busediwe bokaung

jaaka ntsu.

103:5
Jes. 40:31

6Morena o direla botlhe tshiamo

le katlholelo ba ba patikwang.

7O ne a itsise Moše

ditsela tsa gagwe

le Baiseraele ditiro tsa gagwe.

103:7
Ekes. 33:13

8Morena o kutlwelo-botlhoko

le boitshwarelo;

o bopelotelele,

o bopelontle jo bogolo.

103:8
Ekes. 34:6
Pes. 86:15

9Ga a nke a nna bogale ka metlha,

le e seng go galefela ruri.

103:9
Jes. 57:16

10Ga a re direla

ka fa maleong a rona,

le e seng go re busolosa

ka fa ditshiamololong tsa rona.

11Gonne bopelotlhomogi jwa gagwe

bo bogolo mo go ba ba mmoifang

jaaka legodimo le okame lefatshe.

103:11
Pes. 36:6

12O tlosetsa ditlolo tsa rona kgakala,

jaaka botlhabatsatsi bo le kgakala

le bophirimatsatsi.

13Morena

o utlwela ba ba mmoifang botlhoko,

jaaka rra-bana a utlwela

bana ba gagwe botlhoko.

14Gonne ena o itse popego ya rona,

o gopola, fa re le lorole.

103:14
Jobe 10:9
Gen. 2:7
3:19

15Motho ena, malatsi a gagwe

a tshwana le bojang;

o thunya jaaka sethunya sa naga.

103:15
Pes. 90:5,6
1 Pet. 1:24,25

16Fa phefo e se fokile, ga se yo,

mme felo ga sona

ga go tlhole go se itse.

17Mme bopelotlhomogi jwa Morena

bo mo go bona ba ba mmoifang,

go tswa bosenang-tshimologo

go ya bosakhutleng,

le tshiamo ya gagwe

mo baneng ba bana,

103:17
Dilelo 3:22
Luka 1:50

18e leng ba ba bolokang

kgolagano ya gagwe,

ba ba gakologelwang

ditaelo tsa gagwe

gore ba di dirise.

19Morena o tlhomamisitse

sedulo sa bogosi sa gagwe

kwa magodimong;

bogosi jwa gagwe

bo busa ntlheng tsotlhe.

20Bakang Morena,

lona baengele ba gagwe,

lona dinatla tse di thata,

ba lo dirafatsang lefoko la gagwe

ka go utlwa lentswe la lefoko

la gagwe.

103:20
Pes. 29:1
Dan. 7:10

21Bakang Morena,

lona masomosomo otlhe a gagwe,

lona badiredi ba gagwe,

ba lo dirang

ka fa thatong ya gagwe.

22Bakang Morena,

lona ditiro tsotlhe tsa gagwe

mo mafelong otlhe

a puso ya gagwe;

baka Morena, wena mowa wa me!

103:22
Pes. 148

104

Go baka Modimo ka ditiro tsa tlholego

1041Baka Morena, mowa wa me!

Morena, Modimo wa me,

o mogolo thata;

o apere kgalalelo le borena.

2O ikapesa lesedi jaaka kobo,

o phutholola legodimo

jaaka lesela la tente.

3O aga maago a gago a bogodimo

mo metsing,

o ntsha maru koloi ya gago,

o tsamaya ka diphuka tsa phefo.

4O dira diphefo barongwi ba gago

le dikgabo tsa molelo

badiredi ba gago.

104:4
Baheb. 1:7

5O beile lefatshe

mo metheong ya lone

gore le se ka la tshikinyega

ka motlha ope go ya bosakhutleng.

6O no o le khurumeditse

ka morwalela jaaka ka seaparo,

metsi a ne a eme

godimo ga dithaba,

7a tshaba kgalemo ya gago,

a thibogela lentswe la tumo

ya maru ya gago.

104:7
Jobe 38:8-11

8Dithaba tsa tlhatloga,

mekgatsha ya itshetlela;

metsi a ya kwa felong

fa o a laoletseng gona.

9O beile molelwane

o a sa ka keng a o tlola

gore a se boe

a khurumetsa lefatshe gape.

10O eledisa metsi a metswedi

mo melapong,

a ba a ela fa gare ga dithaba.

11A nowa ke diphologolo tsotlhe

tsa naga,

dipitse tsa naga di itima lenyora.

12Dinonyane tsa legodimo

di agile godimo ga ona,

di letsa melodi mo dikaleng.

13O nosa dithaba metsi a a tswang

maagong a bogodimo a gago;

lefatshe le kgora maungo

a ditiro tsa gago.

14O tlhogisetsa dikgomo bojang,

le motho dimela go mo thusa

le go ntsha dijo mo lefatsheng,

104:14
Pes. 147:8

15le weine

go itumedisa pelo ya motho,

le lookwane

go phatsimisa sefatlhego,

le senkgwe go tiisa pelo ya motho.

104:15
Baatlh. 9:13
Moreri 10:19

16Ditlhare tsa Morena di a kgora,

le mesetere ya Lebanone

e o e tlhomileng,

17mo dinonyane

di agang dintlhaga teng;

le lekololwana sentlhaga sa lone

se mo ditlhareng tsa mesiperese.

18Dithaba tse dikgolo

ke botshabelo jwa diphele;

jwa dipela ke mafika.

19O dirile ngwedi

gore o supe dipaka;

letsatsi le itse go phirima ga lone.

104:19
Pes. 19:7
74:16

20Fa o tsisa lefifi, go nna bosigo,

diphedi tsotlhe tsa sekgwa

di tsamaya mo go jona.

21Ditawana di dumela

se di ka se bolayang,

di batla dijo tsa tsona

mo Modimong.

22Fa letsatsi le tlhaba, di a boa,

di ye go botha

mo dikutleng tsa tsona.

23Motho a tswele kwa tirong

ya gagwe

le kwa matsapeng a gagwe

go ya maitsiboeng.

24Ditiro tsa gago, Morena,

kana di methalethale jang!

O dirile tsotlhe ka botlhale;

lefatshe le tletse ditlhodiwa

tsa gago.

25Fa e le lewatle le legolo,

le atlhametse ntlheng tsotlhe;

go saila diphedi mo go lone

tse di se nang palo,

diphedi tse dinnye le tse dikgolo.

26Mekoro e tsamaya teng,

le leruarua le o le bopileng

gore le tshameke mo go lone.

27Tsotlhe di lebeletse wena

gore o di fe dijo tsa tsona

ka nako ya teng.

104:27
Pes. 145:15,16

28Fa o di fa, di a sela;

fa o huporolola seatla,

di kgora tse di molemo;

29fa o bipa sefatlhego, di a tshoga;

fa o tlosa mewa ya tsona, di a swa,

di boela loroleng lwa tsona;

104:29
Gen. 3:19

30fa o roma mowa wa gago,

di a tlholega;

o tlhabolola sefatlhego sa lefatshe.

31A kgalalelo ya Morena

e nnele ruri;

a Morena a itumelele

ditiro tsa gagwe,

32ene yo e a reng a leba lefatshe,

le rorome;

104:32
Pes. 144:5

e re a ama dithaba, di kue musi.

33Ke tla opelela Morena

fa ke sa phedile;

ke tla baka Modimo wa me

ke sa le yo.

34A dikakanyo tsa me di o natefele;

nna ke tla itumela mo go Morena.

35A baleofi ba nyelediwe

mo lefatsheng;

a baikepi ba se tlhole ba nna teng.

Mowa wa me, baka Morena.

Haleluya!104:35 Ke go re: Bakang Morena.