Setswana 1970/1987 (TSW70)
100

Sefela sa tebogo

1001Pesalome ya tebogo.

Dudueletsang Morena,

lona mafatshe otlhe.

2Direlang Morena ka boitumelo;

tlayang fa pele ga sefatlhego

sa gagwe ka tuduetso.

3Lemogang gore Morena

ke ena Modimo;

ene o re dirile, mme re ba gagwe;

re batho ba gagwe

le dinku tse o di fudisang.

100:3
Pes. 95:7

4Tsenang ka dikgoro tsa gagwe

ka tebogo

le mo malapeng a gagwe ka pako.

Mo lebogeng,

lo bake leina la gagwe.

5Gonne Morena o molemo;

bopelontle jwa gagwe

bo nnetse ruri

le boikanyo jwa gagwe

mo tshikatshikeng.

101

Boitsholo jwa kgosi

1011Pesalome ya ga Dafita.

Ke tla opela

ka ga bopelonomi le tshiamo,

ke opelela wena Morena.

2Ke tla tlhokomela tsamao

e e thokgameng.

O tla tla leng kwano go nna?

Ke tla sepela ka pelo e e phepa

mo lapeng la me.

3Ga nke ke lesa matlho a me

go leba dilo tse di bosula.

101:3
Diane 20:8-28

Ke tlhoile go dira ga baikepi;

ga go nke go nkgomarela.

4Pelo e e sokameng e tshwanetse

go tloga mo go nna;

bosula ga ke rate go bo itse.

5Yo o sebang mongwe-ka-ene

mo sephiring

ke tla mo didimatsa.

Yo o matlho a boikgodiso

le pelo ya boikgogomoso

ga nka ke ka mo itshokela.

6Matlho a me a tla leba

baikanyegi ba lefatshe

gore ba phele le nna.

Ena yo o tsamayang mo tseleng

e e thokgameng o tla ntirela.

101:6
Diane 22:11

7Yo o dirang ka tsietso ga a nke

a nna mo teng ga ntlo ya me;

yo o buang maaka ga a nke a ema

fa pele ga matlho a me.

8Mo mosong mongwe le mongwe

ke tla nyeletsa baikepi botlhe

mo lefatsheng;

mo motseng wa Morena

ke bolaela ruri badiradibe botlhe.

101:8
Diane 20:26

102

Thapelo ya boikwatlhao

1021Thapelo ya motlalelwi, a itlhobogile, mme a tshololela selelo sa gagwe fa pele ga Morena.

2Morena, utlwa thapelo ya me;

a go lelela thuso ga me go fitlhe

kwa go wena!

102:2
Jobe 19:20

3Se mphitlhele sefatlhego sa gago

mo motlheng

o ke leng mo pitlaganong ka ona;

ntshekegele tsebe

motlhang ke bitsang,

o nkutlwe ka bonako.

4Gonne malatsi a me a nyelela

jaaka musi;

marapo a me a tuka molelo

jaaka serumola.

5Pelo ya me e iteilwe, e swabile

jaaka tlhaga,

ka ba ka lebala go ja sejo sa ka.

6Marapo a me a kgomaretse nama

ya me

ka ntlha ya go duma ga me

mo go thata.

7Ke tshwana le kokolofute

a le mo sekakeng;

ke ntse jaaka morubisi

o o nnang mo matlotleng.

8Ga ke bone boroko;

ke lela jaaka serobele

se se sosi mo setlhoeng sa ntlo.

9Baba ba me ba tlhola ba nkgoba;

ba ba nkgakaletseng

ba hutsa ka leina la me.

10Gonne ke ja molora jaaka bogobe;

seno sa me

ke se tlhakanya le dikeledi

102:10
Pes. 80:6

11ka ntlha ya kgalefo ya gago

le kgakalo ya gago;

gonne o ntsholeditse,

wa ntatlhela fa fatshe.

12Malatsi a me a tshwana le moriti

o moleele wa maitsiboa,

ke swaba jaaka tlhaga.

102:12
Pes. 90:5
Jobe 14:2

13Mme wena, Morena,

o tla nnela ruri,

le segopotso sa gago

se tla nna mo tshikatshikeng.

14Wena o tla nanoga,

o utlwela Sione botlhoko;

gonne ke nako

ya go mo itshwarela;

nako e e beilweng e tsile.

102:14
Pes. 14:7

15Gonne batlhanka ba gago

ba rata majwe a gagwe,

ba utlwa botlhoko,

ka a thubakilwe.

16Mme ditšhaba di tla boifa

leina la gago, Morena,

le dikgosi tsotlhe tsa lefatshe

di tla boifa kgalalelo ya gago.

17Gonne Morena o aga Sione,

o bonwa mo kgalalelong ya gagwe.

18O retologetse thapelo

ya yo o sa aparang;

ga a nyatse dithapelo tsa bona.

19Dilo tse, a di kwalelwe

losika lo lo tlang;

a batho ba ba tla tlholegang

ba boke Morena.

20Gonne o lebile kwa tlase

a le kwa bogodimong

jo bo boitshepo jwa gagwe;

Morena o lebile lefatshe

a le mo legodimong

21gore a utlwe

diphegelo tsa bagolegwi,

le gore a golole

ba ba atlholetsweng loso

102:21
Pes. 79:11

22gore ba bolele leina la Morena

mo Sione

le poko ya gagwe mo Jerusalema,

23fa merafe yotlhe e phuthega,

le magosi go direla Morena.

102:23
Pes. 87:4

24O koafaditse thata ya me

mo tseleng,

a khutshwafatsa malatsi a me.

25Mme ka re: “Modimo wa me,

se ntlose mo gare ga malatsi a me;

dinyaga tsa gago ke tsa

tlhatlologano ya ditshika.”

102:25
Pes. 55:24

26O sa le o thaya lefatshe bogologolo,

wa dira magodimo

ka diatla tsa gago.

102:26
Baheb. 1:10-12
Pes. 90:2

27Tseo di tla nyelela, wena o tla sala;

ee, di tla onala tsotlhe

jaaka seaparo;

o tla di ananya jaaka kobo;

mme di tla nyelela.

102:27
2 Pet. 3:10

28Mme wena o sa le ena,

dinyaga tsa gago ga di nke di fela.

102:28
Pes. 102:13

29Bana ba batlhanka ba gago

ba tla aga,

losika lwa bona lo tla tlhomama

fa pele ga gago.

102:29
1 Joh. 2:17