Setswana 1970/1987 (TSW70)
7

Mosadi wa boaka

71Ngwanaka, se lebale mafoko a me; ipolokele ditaolo tsa me. 2Tshegetsa ditaolo tsa me, foo o tla phela, le molao wa me jaaka thaka ya leitlho la gago. 3Di bofelele mo menwaneng ya gago, o di kwale mo letlapeng la pelo ya gago.

7:3
Diane 3:3
4Raya botlhale o re: “O kgaitsadiake;” bitsa tlhaloganyo wa ga eno 5gore di go fapose mosadi o sele yo e seng wa gago, wa mafoko a a borethe.
7:5
Diane 2:16

Mosadi wa boaka

6Gonne nkile ka okomela ka fenstere le ka phatlha ya lobota, 7ka bona lekau mo go ba ba sa tlhalefang; ka lemoga lesilo mo makolwaneng 8le feta le mmila gaufi le sekhutlo sa mosadi yole, le tsamaya mo tseleng e e fetang fa ntlong ya gagwe, 9ka lotlatlana, ka maabanyane, ka nako ya bosigo le lefifi. 10Bonang, ke fa mosadi yole a le kgatlhantsha, a apere diaparo tsa boaka, a le pelo e bolotsana; 11a ipapatsa, a itaola; dinao tsa gagwe tsa tlhoka boikhutso mo ntlong ya gagwe. 12Jaanong o mo mmileng, kgantele o mo dipatlelong, o lalela mo dikhutlong tsotlhe. 13Sule! O tshwere lekau lele, o a le atla; o bolela le lone, a se na ditlhong, a re: 14“Ke ne ke tlamegile go tlhaba ditlhabelo tsa tebogo; kajeno ke dirafaditse maikano a me.

7:14
Lef. 3:3,4
15Ke ka moo ke duleng go go kgatlhantsha le go go batla, mme jaanong ke go bonye. 16Ke adile bolao jwa me ka dikobo le ka masela a a mebalabala a mantle a Egepeto. 17Ke gasitse marobalo a me ka mera le mekgwapha le kinamone tse di nkgang monate. 18Tlaya, a re tlhapelwe ka lorato go fitlha mosong, a re thabisanye ka go ratana! 19Gonne monna wa me ga a yo mo gae, o ile leetong le leleele. 20Sekgwama sa madi o se tshotse; o tla boela kwano gae ka letsatsi le ngwedi o tlalang ka lone.” 21A le raela jalo, a le kgona ka mafoko a mantsi a gagwe le ka borethe jwa loleme lwa gagwe. 22La mo sala morago ka pele jaaka pholo e isiwa go tlhajwa, jaaka lesilo, fa le golegilwe go ya go otliwa; 23go fitlhelela motswi o le phololele sebete; jaaka nonyane e itlhaganela go tsena mo serung e sa itse, fa e ya go bolawa.

24Ka moo he, lona banaka, nkutlweng lo tlhokomele mafoko a molomo wa me. 25A pelo ya gago e se ka ya fapogela mo tseleng ya mosadi yoo, ngwanaka, o se ka wa timelela mo ditselaneng tsa gagwe. 26Gonne ba ba bolailweng ba o ba digileng ba bantsi; botlhe ba ba bolailweng ke ene ke bontsi jo bogolo. 27Ntlo ya gagwe ke ditsela tse di yang kwa felong ga baswi, ke tsa go fologela kwa matlwaneng a loso.

7:27
Diane 2:18,19