Setswana 1970/1987 (TSW70)
30

Diane tsa ga Agure

301Mafoko a ga Agure morwa Jake wa ga Masa. Monna yo o a re: “Ke itapiseditse Modimo; ke itapiseditse Modimo. Ke feletswe. 2Gonne ke seeleele sa phologolo, ga ke motho; ga ke na tlhaloganyo ya motho. 3Ga ke a ithuta botlhale; ene Moitshepi ga ke na kitso ya go mo itse. 4Go tlhatlogetse mang kwa legodimong a ba a boa? Ke mang yo o huparetseng phefo ka diatla tsa gagwe? Ke mang yo o bofeletseng metsi mo kobong? Ke mang yo o tlhomamisitseng dikhutlo tsotlhe tsa lefatshe? Leina la gagwe ke mang? Leina la Morwawe ke mang? Nkarabe, fa o itse tseo.”

30:4
Jobe 38

5Mafoko otlhe a Modimo a itshekisitswe; ona Modimo ke thebe ya ba ba batlang botshabelo mo go ona.

30:5
Pes. 12:7
18:31
6Se oketse mafoko a ona, e se re gongwe wa go otla, mme wa fitlhelwa o le moaki.
30:6
Doit. 4:2

Diane tse dingwe

7Ke kopa dilo di le pedi mo go wena; se nkganele ka tsona ke ise ke swe: 8Bolotsana le mafoko a maaka di katose mo go nna. Se mphe lehuma le e seng lehumo. Mphe dijo tse di ntekanyeng,

30:8
1 Tim. 6:6-9
Math. 6:11
9e se re gongwe ka kgora, ka go itatola ka re: “Morena ke mang?” E se re gongwe ka humanega, ka utswa, ka senya leina la Modimo wa me.

10Se sebe motlhanka mo go mongwagwe, e se re gongwe a go roga, mme wa nna molato.

11Go na le batho bangwe ba ba rogang borraabo, ba ba sa tshegofatseng bommaabo; 12ke ba ba ithayang ba re, ba phepa, mme ba ise ba tlhapisiwe maswe a bone.

30:12
Diane 20:9

13Batho bao – matlho a bona a ikgantsha jang ne! Dintshi tsa matlho a bona di supa boikgodiso jang ne!

14Batho bao – meno a bona ke ditšhaka, meno a ditlhaya tsa bona ke dithipa, ba ja babogisegi mo lefatsheng le go tlosa bahumanegi mo bathong.

15Kgofa e na le bomorwadia-yona ba le babedi ba ba reng: “Mphe! Mphe!” Go na le dilo di le tharo tse di sa kgoreng; ee, di le nne tse di sa reng: “Go ntse!” 16Ke felo ga baswi le moopa le lefatshe le le sa kgoreng metsi le molelo o o sa reng: “Go lekanye.”

17Leitlho le le sotlang rraalo, le le nyatsang go utlwa mmaalo, magakabe a molatswana a tla le gonya, manongnyana a tla le ja.

30:17
Diane 20:20

18Go dilo di le tharo tse di mpalelang; ee, di le nne tse ke sa di itseng.

30:18
Diane 6:16
19Ke tsela ya lenong kwa loaping, le tsela ya noga mo lefikeng, le tsela ya mokoro mo lewatleng, le tsela ya monna yo o nang le mosadi yo mošwa.

20Tsela ya mosadi yo o senyang nyalo e ntse jaana: Fa a jele, o iphimola molomo a re: “Ga ke a dira molato.”

21Lefatshe le roroma ka dilo di le tharo; ee, le palelwa ke go itshokela dilo di le nne: 22Ke motlhanka, fa a nna kgosi; le seeleele, fa se kgora dijo;

30:22
Moreri 10:6
23le lefetwa, fa le nyalwa; le lelata, fa le leleka mohumagadi wa lone.

24Dilo di le nne di dinnye mo lefatsheng, mme di botlhale thata, ke tse: 25Ditshoswane ke morafe o o seng thata, mme di tle di baakanye dijo tsa tsona selemo;

30:25
Diane 6:6-8
10:5
26dipela ke morafe o o sa tiang, mme di tle di ikagele matlo mo mafikeng; 27tsie ga e na kgosi, mme segopa sotlhe sa yona se bolola ka thulaganyo; 28mokgantitswane ò ka o tshwara ka diatla, mme o mo matlong a dikgosi.

29Go dilo di le tharo tse di gwantang sentle, ee, dilo di le nne tse di tsamao e ntle, ke tse: 30Tau ke mogale mo gare ga dibata; ga e tshabe sepe; 31mokoko o gwanta mo gare ga dikgogo; le phoko e etelela letsomane pele; le kgosi e bolotsa mephato ya yona. 32Fa o dirile bosilo ka go ikgodisa, gongwe fa o logile maano a a bosula baya seatla mo molomong! 33Gonne go fetlha lobebe go ntsha serethe; go pitla dinko go ntsha madi; go tlhotlheletsa bogale go tsosa tlhabano.

31

Kgosi e a gakololwa

311Mafoko a kgosi Lemuele, e leng diane tse mmaagwe o di mo rutileng a re:

2“Wena morwaaka wa ntlha, nka go raya ka reng? Morwaaka yo ke go belegeng, nka reng? Morwa maikano a me, nka reng? 3Se neele basadi thata ya gago; basadi ba ba senyang dikgosi ò se ba neele lorato lwa gago.

31:3
Doit. 17:17
1 Dikg. 11:1
4Ga go a tshwanela dikgosi, Lemuele, ga go a tshwanela dikgosi go nwa weine; ga go a tshwanela barena go eletsa bojalwa,
31:4
Diane 20:1
5e se re gongwe, fa ba a nwa, ba lebala molao, ba sokamisa tshiamelo ya babogisegi botlhe. 6Nayang yo o batlileng go latlhega bojalwa, lo nee yo o pelo-e-botlhoko weine, 7a nwe, a lebale khumanego ya gagwe, mme a se ka a tlhola a gopola tapisego ya gagwe.

8“Buelela semumu, o emele tshiamo ya masiela otlhe.

31:8
Jobe 29:12,15
9Bula molomo wa gago, o atlhole ka tshiamo, o siamisetse mmogisegi le mohumanegi.”

Mosadi yo o maatlametlo

10Mosadi yo o maatlametlo o bonwa ke mang? Kana ene ke lehumo le le gaisang ditalama tsa tlhwatlhwa e kgolo.

31:10
Diane 12:4
18:22

11Pelo ya monna wa gagwe e ntse e mo ikanya; mme monna ga a nke a tlhoka tswelelopele.

12Mosadi o ntse a mo direla tse di molemo, e seng tse di bosula, ka malatsi otlhe a bophelo jwa gagwe.

13O a tle a tlhoafalele boboa le letseta; a dire ka diatla tsa gagwe ka bopelotshweu.

14O tshwana le mekoro ya morekisi: O ya go tsaya dijo tsa gagwe kwa kgakala.

15O a tle a tsoge e sa le bosigo,

a fe ba lapa la gagwe dijo,

a laela malata a gagwe

tiro ya letsatsi.

16Fa a batla tshimo, a e reke;

a tlhome ditlhare tsa moweine

ka papadi ya diatla tsa gagwe.

17Thata ya gagwe o a tle a e dire

moitlamo wa letheka la gagwe,

a tie mabogo.

18O lemoga fa go bapala ga gagwe

go tswelela pele;

lobone lwa gagwe

ga lo time bosigo.

19Diatla tsa gagwe

di a tle di tshware seotlhi,

di fete di sutisetse tlhale

kwa pele.

20O a tle a huporololele mmogisegi

seatla,

a ntshetse mohumanegi mabogo.

21Ga a boifele ba lapa la gagwe

serame, gonne botlhe

ba ba mo lapeng la gagwe

ba apesitswe

tse di tlhatlagantsweng.

22O a tle a itirele diphate,

diaparo tsa gagwe

ke tsa masela a mantle

le a mahibidu.

23Monna wa gagwe

o tlotlega mo makgotleng,

fa a nna le banna bagolo

ba morafe.

24O a tle a roke dihempe,

a di rekise,

a ise meitlamo kwa bareking.

31:24
Dit. 9:39

25Thata le tlotlego ke diaparo

tsa gagwe;

o a tle a itumelele letsatsi

le le tlang.

31:25
Jobe 5:22
Math. 6:34

26O a tle a tswe molomo

ka botlhale; thuto e e natefang

e mo lolemeng lwa gagwe.

27O tlhokomela tse di dirwang

mo lapeng la gagwe;

ga a je dijo tsa botshwakga.

28Bomorwawe ba nanoge ba re:

“Ò tlhogonolo!”

Le monna wa gagwe a mmoke,

a re:

29“Basadi ba bantsi ba dirile

ka maatlametlo,

mme wena o ba phala botlhe!”

30Boeletsego bo a tsietsa, bontle ke phefo fela, mme mosadi yo o boifang Morena o tla bakwa.

31:30
Diane 11:22

31A a je leungo la diatla tsa gagwe. A a bakwe mo makgotleng ka ditiro tsa gagwe.