Setswana 1970/1987 (TSW70)
29

291Monna yo o gagamatsang molala, le fa a kgalemetswe gantsi, o tla pšhwetlakanngwa ka tshoganyetso, mme go se na thuso.

29:1
Diane 15:10

2Fa basiami ba ntsifala, morafe o a itumela; fa baikepi ba busa, morafe o a fegelwa.

29:2
Diane 11:10

3Monna yo o ratang botlhale o itumedisa rraagwe; mme yo o kopanang le diaka o fetsa dithoto tsa gagwe.

29:3
Luka 15:13

4Kgosi e phedisa lefatshe sentle ka tshiamo, mme yo o kgethisang batho go feta tekanyo o a le tubaka.

29:4
Jes. 32:7

5Monna yo o buang mafoko a a borethe le mongwe-ka-ene o ngamolela dinao tsa gagwe serai.

6Go na le mutlwane mo tseleng ya monna yo o bosula, mme mosiami o ka siana a thabile.

7Mosiami o itse tse di tshwanetseng ba babotlana, mme moikepi ga a di lemoge, ga a di itse.

8Basotli ba tsosa moferefere mo motseng, mme ba ba botlhale ba tima bogale.

9Fa motlhalefi a seka le lesilo, le tla tlhodia le tshega, mme go se na boikhutso.

29:9
Math. 11:17

10Banna ba ba tshololang madi ba tlhoa mmoifi-Modimo; ba batla go bolaya ba e leng ba nnete.

11Lesilo le ntsha bogale jotlhe jwa lone, mme letlhale le bo kokobetse morago.

12Mmusi yo o utlwelelang mafoko a maaka, badiredi ba gagwe ke baikepi fela.

13Mohumanegi le mogateledi ba a kgatlhana; Morena o sedimosa matlho a bobedi jwa bone.

14Kgosi e e direlang ba babotlana tse di ba tshwanetseng ka boikanyo, sedulo sa yona sa bogosi se tla tlhomama ka bosakhutleng.

29:14
Diane 16:12

15Thupa le kgalemelo di a tlhalefisa; mme mosimane yo o itaolang o tlhabisa mmaagwe ditlhong.

29:15
Diane 29:17
22:15

16Fa baikepi ba ntsifala, go ntsifala maleo, mme basiami ba tla bona tatlhego ya bone, ba itumela.

29:16
Pes. 37:36

17Otla ngwana wa gago, mme o tla go ikhutsisa, a go thabisa pelo.

29:17
Diane 23:13

18Fa go se na pono ya moporofeti, batho ba itaola fela, mme go sego yo o tshegetsang molao.

19Motlhanka ga a siamisiwe ka mafoko; le fa a a tlhaloganya, ga a a kgathalale.

20Fa o bona monna yo o bonako mo puong ya gagwe, lesilo le solofelwa go ka tlhabologa bogolo go ene.

29:20
Moreri 5:12
Jak. 1:19

21Yo o lêmang motlhanka wa gagwe go tloga bonyaneng, la bofelo o tla mmona a nna matepe.

22Monna yo o bogale o losa batho; yo o pelo-khutshwane o leofa gantsi.

29:22
Diane 15:18
26:21

23Boikgodiso jwa motho bo tla mo isa tlase, mme yo o ikokobetsang o tla bona tlotlo.

29:23
Math. 23:12
1 Pet. 5:5

24Yo o jang le legodu o a itlhoa; o utlwa go rogakwa yo o sa begeng legodu, mme ga a le bege.

29:24
Lef. 5:1

25Go boifa batho go tlisa serai, mme yo o ikanyang Morena o tla femelwa.

26Ba bantsi ba batla sefatlhego sa mmusi, mme tshiamelo ya motho e tswa mo Moreneng.

27Yo o dirang ka tshiamololo o ilwa ke basiami; wa tsamao ya nnete o ilwa ke moikepi.