Setswana 1970/1987 (TSW70)
27

271Se ipoke ka tsa letsatsi la kamoso; gonne ga o itse tse letsatsi le tla di tlisang.

27:1
Jak. 4:13,14

2A yo mongwe a go tumise, e seng molomo wa gago; o sele, e seng loleme lwa gago!

27:2
2 Bakor. 10:12

3Lefika le makete, motlhaba ke morwalo, mme go ngadisiwa ke lesilo go makete go di gaisa ka bobedi jwa tsona.

4Kgalefo e setlhogo, bogale bo a bela, mme lefufa lone le ka kgonwa ke mang?

5Kgalemelo ponatshegong e phala lorato lo lo fitlhegileng. 6Dintho tse di ntshitsweng ke morati di a ikanyega, mme dikatlo tsa motlhoi di a aketsa.

7Yo o kgotsheng o gataka mafura a dinotshe, mme tsotlhe tse di galakang di monate mo go yo o tlala.

8Monna yo o thobileng mo gae, a kgarakgatshega, o tshwana le nonyane e e kobilweng mo sentlhageng sa yona.

9Lookwane le maswalo di thabisa pelo; monate wa tsala ya motho ke kgakololo ya pelo ya gagwe.

10Se tlogele tsala ya gago le tsala ya ga rraago; se tsene mo ntlong ya ga morwa-rraago ka letsatsi la tatlhego ya gago. Moagammogo yo o gaufi o gaisa morwa-rraago yo o kgakala.

27:10
Diane 14:20

11Ngwanaka, tlhalefa o thabise pelo ya me gore ke tle ke itse go fetola yo o nkgobang.

12E a re letlhale le bona dikotsi, le iphitlhe; mme ba ba sa tlhalefang ba fetele pele, ba wele tatlhegong.

27:12
Diane 22:3

13Mo amoge kobo, gonne o ipofile go lefela yo mongwe; tsaya peeletso mo go ene ka ntlha ya baeng.

27:13
Diane 20:16

14Yo o tshegofatsang mongwe-ka-ene ka lentswe le legolo mo mosong phakela o tla belaelwa gore o a rogaka.

15Thulelo e e rothang ka letsatsi la pula e tshwana le mosadi yo o tlholang a omanye.

27:15
Diane 19:13
25:24
16Yo o ka mo thibelang a ka thibela phefo le go tshwara lookwane ka seatla se se jang.

17Tshipi e loodiwa ka tshipi; motho le ene o betlwa ke yo mongwe.

18Yo o tlhokomelang setlhare sa feie o tla ja maungo a sona; yo o direlang morena wa gagwe o tla tlotlwa.

19Sefatlhego se ipona mo metsing; pelo ya motho e ipona jalo ka ya yo mongwe.

20Ga go kgore felo ga baswi le ga tatlhego; matlho a batho le ona ga a kgore.

27:20
Diane 30:15,16
Moreri 1:8

21Selefera e itshekisiwa mo pitseng e e gakolosang le gouta mo leisong le monna ka melomo ya ba ba mmokang.

22Le fa o ka tlhobola seeleele mmogo le mabele mo kikeng ka motshe, ga se kitla se tlogela boeleele jwa sona.

23Ela dinku tsa gago tlhoko thata gore di phela jang; o tsee matlhape tsia; 24gonne khumo ga se ya bosakhutleng; a kampo serwalo sa bogosi ke sa ditshika tsotlhe?

27:24
1 Tim. 6:7
25E tla re fa bojang bo segilwe, fa go bonala botala jo bonana, fa merogo ya dithaba e phuthilwe, 26o bo o na le dikwana tse di go apesang; o ka reka tshimo ka diphelehu. 27Mašwi a dipodi a tla bo a lekanye go go jesa le ba lapa la gago le go phedisa malata a gago.