Setswana 1970/1987 (TSW70)
24

241Se fufegele dilo tsa ba ba bosula; se eletse go tshwana nabo. 2Gonne dipelo tsa bone di akanya kgatelelo; melomo ya bone e bua tse di isang mo tatlhegong.

3Ntlo e agiwa ka botlhale; e thewa sentle ka maatlametlo, 4mme ka kitso matlwana a yona a tlala dithoto tsa mefutafuta tse di tlhwatlhwa e kgolo le tse dintle.

5Letlhale le thata bogolo go seganka; yo o nang le kitso o thata bogolo go yo o dikgoka. 6Gonne ò tla itse go lwa ntwa ka dikgakololo tse di botlhale; phenyo e bonwa ka bontsi jwa bagakolodi.

7Tsa botlhale di palela seeleele; mo lekgotleng se tlhoka puo.

8Yo o logang maano a go dira bosula o tla bidiwa Rra-bolotsana. 9Boleo ke maikaelelo a bosilo; mosotli o ilega mo bathong.

10Fa o nyema moko ka letsatsi la tlalelo, thata ya gago e tla bo e se ya sepe.

11Pholosa ba ba gogelwang losong! Thibela ba ba theekelelang go ya go bolawa.

24:11
Jobe 29:12
Pes. 82:4
12Fa o ka re: “Ke ne ke sa itse,” ona o o bonang dipelo a ga o kitla o lemoga? Ona o o disang bophelo jwa gago o a itse. O direla motho ka fa tirong ya gagwe.
24:12
Diane 16:12
1 Sam. 16:7
Baroma 2:6

13Morwaaka, jaa lomepe lwa dinotshe, gonne lo monate; mafura a dinotshe a botshe mo magalapeng a gago. 14Itse gore botlhale bo ntse jalo mo moweng wa gago. Fa o bo bona, tswelelopele e tla nna teng, mme tsholofelo ya gago ga e kitla e nyelela.

15Wena moikepi, se lalele lelapa la mosiami; se senye legae la gagwe. 16Le fa mosiami a ka wa gasupa, o tla nna a tsoga gape; mme baikepi bone ba wela mo tatlhegong.

17Fa mmaba wa gago a wa, se itumele; fa a digwa, a pelo ya gago e se duduetse, 18e se re gongwe Morena a bona, mme ga nna bosula mo matlhong a gagwe, a busa bogale jwa gagwe mo go ene.

19Se tukele basenyi bogale; se fufegele baikepi

24:19
Diane 3:31
Pes. 37:1
73:3
20gonne yo o bosula ga a tswelele pele; lesedi la baikepi le tla tima.
24:20
Diane 13:9

21Morwaaka, boifa Morena le kgosi; se tlwaelane le dirukhutlhi.

24:21
1 Pet. 2:17
22Gonne tatlhego ya tsona e tla dirafala ka tshoganyetso, sebaka sa tshenyego ya tsona se itsiwe ke mang?
24:22
Baroma 13:2

Diane tse dingwe

23Diane tse di latelang fa le tsona ke tsa batlhalefi:

24:23
Lef. 19:15

Go gobelelela motho mo tshekong ga go a siama. 24Yo o rayang moikepi a re: “O siame!” ene, batho ba tla mo rogaka, merafe e tla mo hutsa. 25Go ratega ba ba mo atlholang ka tshiamo; lesego le letlhogonolo di tla ba dirafalela.

26Yo o ntshang dikarabo tse di siameng o atla molomo.

24:26
Diane 15:23

27Fetsa tiro ya gago e e kwa ntle, o leme tshimo ya gago; morago ga moo o ka aga ntlo ya gago.

28Se pateletse mongwe-ka-wena ka bomo! A ò tshwanetse go timetsa batho ka molomo wa gago?

24:28
Diane 19:5
29Se re: “Ke tla mo direla se a se ntiretseng; ke busolosetsa monna ka fa tirong ya gagwe.”

30Nkile ka feta kwa tshimong ya motlapa kwa tshimong ya moweine ya motho yo o se nang tlhaloganyo. 31Ka fitlhela e tlhogile mefero gotlhe, e khurumeditswe ke mokolonyane, lorako lwa matlapa lwa yona lo digilwe. 32Ka leba, ka ela tlhoko, ka bona, ka fitlhela e le thuto e e reng: 33Fa o robala go le gonnye, o otsela go le gonnye, o phutha diatla go le gonnye go ikhutsa,

24:33
Diane 6:9-11
34khumanego ya gago e tla tla jaaka senokwane le lehuma la gago jaaka motlhabani.
24:34
Diane 10:4