Setswana 1970/1987 (TSW70)
15

151Karabo e e bonolo e tima bogale, mme lefoko le le kgopisang le a galefisa.

15:1
Diane 15:18
1 Dikg. 12:13,16

2Diteme tsa matlhale di ntsha kitso sentle, mme melomo ya masilo e bilola boeleele fela.

15:2
Diane 12:23

3Matlho a Morena a mo mafelong aotlhe, a tlhola ba ba bosula le ba ba molemo.

4Bonolo jwa loleme ke setlhare sa bophelo; mme bolotsana jwa lone bo phatlola pelo.

5Lesilo le nyatsa kotlo ya rraalo, mme yo o elang kgalemelo tlhoko o tla tlhalefa.

15:5
Diane 15:32
13:1

6Letlotlo le legolo le mo ntlong ya mosiami, mme di-tsa-moikepi di a senyega.

7Melomo ya matlhale e utlwatsa kitso, mme dipelo tsa masilo ga di na nnete.

8Ditlhabelo tsa baikepi ke maila Moreneng, mme thapelo ya batlhamaladi e a mo kgatlha.

15:8
Diane 15:29
21:27
28:9
Gen. 4:4,5
Jes. 1:11,15
Luka 18:9-14

9Tsamao ya moikepi ke maila Moreneng, mme o rata yo o latelelang tshiamo.

15:9
Diane 11:20

10Kotlo e e botlhoko e wela yo o tlogelang tsela; mme yo o ilang kgalemelo o tla swa.

15:10
Diane 10:17
29:1

11Morena o bona felo ga baswi le ga tatlhego, mme o bona dipelo tsa batho bogolo go gona.

15:11
Jobe 26:6
Pes. 139:8
Jer. 17:10

12Mosotli ga a rate yo o mo kgalemelang, le gona ga a etele matlhale.

15:12
Diane 9:8
13:1

13Pelo e e thabileng e ntlafatsa sefatlhego, mme mowa o imelwa ke botlhoko jwa pelo.

15:13
Diane 15:15

14Pelo ya motlhalefi e batla kitso, mme melomo ya masilo e rata boeleele.

15Malatsi aotlhe a mmogisegi a botlhoko, mme yo o pelo e thabileng o na le moletlo ka gale.

15:15
Diane 15:13
17:22

16Bobotlana jo bo nang le poifo-Modimo bo phala khumo e kgolo e e nang le letswalo.

15:16
Diane 16:8
17:1
Pes. 37:16

17Go ja morogo re ratana go monate go phala kgomo e e nontshitsweng re tlhoanye.

18Monna yo o bogale o tsosa ntwa, mme yo o pelotelele o fedisa kgang.

15:18
Diane 15:1
26:21
29:22

19Tsela ya motlapa e tshwana le legora lwa mitlwa, mme tselana ya ba ba matlhagatlhaga e katilwe sentle.

20Ngwana yo o tlhalefileng o itumedisa rraagwe, mme motho wa lesilo o nyatsa mmaagwe.

15:20
Diane 10:1

21Boeleele ke boitumelo jwa yo o se nang tlhaloganyo, mme monna wa kelelelo o tlhamalalela pele fela.

22Maikaelelo a a pala, fa go se na kgakololano; fa bagakolodi ba le bantsi, a tla dirafala.

15:22
Diane 11:14

23Monna o itumelela karabo ya molomo wa gagwe; lefoko le le buiwang ka nako e e le lebanyeng le molemo jang!

24Tsela ya bophelo e tlhatlosetsa motlhalefi kwa godimo gore a fapoge felo ga baswi ka kwa tlase.

25Morena o tla rutla ntlo ya baikgantshi, mme o tla tlhomamisa molelwane wa motlholagadi.

26Maano a yo o bosula ke maila mo Moreneng, mme mafoko a lorato a phepa mo go ene.

27Motho wa kgwebo ya tshiamololo o hudua ntlo ya gagwe, mme yo o ilang dineo tse di faposang o tla phela.

15:27
Pes. 15:5

28Pelo ya mosiami e akanya dikarabo, mme melomo ya baikepi e bilola tse di bosula.

29Morena o kgakala le baikepi, mme thapelo ya basiami o a e utlwa.

15:29
Diane 15:8
Joh. 9:31

30Matlho a thabo a itumedisa pelo; kitsiso e e molemo e tiisa moko.

15:30
Diane 15:25

31Tsebe e e reetsang dikgalemelo tse di phedisang e rata go nna le matlhale.

32Yo o tlhokomologang dikotlo o nyatsa bophelo jwa gagwe, mme yo o utlwang kgalemelo o tla bona tlhaloganyo.

15:32
Diane 15:5

33Go boifa Morena ke yona thuto ya botlhale; boikokobetso bo etelela tlotlego pele.

15:33
Diane 1:7
18:16

16

161Sa motho ke go ikakanya, mme loleme lo tla fiwa karabo ke Morena.

2Motho a re, ditsela tsotlhe tsa gagwe di itshekile, mme yo o tlhatlhobang mewa ke Morena.

16:2
Diane 21:2

3Neela Morena ditiro tsa gago, foo maikaelelo a gago a tla dirafala.

16:3
Pes. 37:5

4Morena o bopetse dilo tsotlhe maikaelelo a gagwe; ee, le moikepi o mmopetse letsatsi la tatlhego.

5Mongwe le mongwe yo o pelo e ikgodisang ke maila mo Moreneng; ruri, ga a kitla a tlhoka petso.

16:5
Diane 11:21

6Molato o bipiwa ka bopelotlhomogi le ka boammaaruri; motho o tila bosula ka go boifa Morena.

7Fa ditsela tsa monna di kgatlha Morena, le baba ba gagwe o tla ba agisanya nae.

16:7
Gen. 31:24
33:4

8Leruonyana la tshiamo le phala le legolo la tshiamololo.

16:8
Diane 15:16

9Pelo ya motho e akanya tsela ya gagwe, mme Morena ke ene a tsamaisang dikgato tsa gagwe.

16:9
Diane 19:21

10Katlholo e mo molomong wa kgosi; a molomo wa yona o se ka wa atlhola ka boikanyologo!

11Seelo le selekanyetso tse di siameng ke tsa Morena; majwe otlhe a kgetsana a a supang bokete ke tiro ya gagwe.

16:11
Diane 11:1

12Go dira tsa boikepo ke maila dikgosing; gonne sedulo sa kgosi se tlhomamisiwa ka tshiamo.

16:12
Diane 20:28
25:5
29:14

13Melomo e e siameng e kgatlha dikgosi; di rata yo o bolelang tsa nnete.

14Kgalefo ya kgosi e tshwana le barongwi ba loso; monna yo o botlhale o tla e tima.

16:14
Diane 20:2

15Sefatlhego sa kgosi se se supang lorato se a phedisa; bopelontle jwa yona bo tshwana le leru la pula ya tlhakola-modula.

16:15
Diane 19:12

16Go huma botlhale go phala gouta jang ne! Go huma tlhaloganyo go gaisa selefera.

16:16
Diane 3:14
8:10,11,19

17Tsela e e katilweng ya batho ba nnete ke go tila bosula; yo o disang tsamao ya gagwe o boloka bophelo jwa gagwe.

18Boikgodiso bo latelwa ke tatlhego; mowa o o ikgantshang o etelela go wa pele.

16:18
Diane 18:12

19Go ikokobetsa le ba ba ikokobetsang go gaisa go abelana thopo le ba ba ikgodisang.

20Yo o elang Lefoko la Modimo tlhoko o tla bona tlhogonolo. Go sego yo o ikanyang Morena.

21Yo o pelo e botlhale o tla bidiwa motlhalefi; mafoko a a bonolo a tsweledisa thuto pele.

22Tlhaloganyo ke motswedi wa bophelo mo go mong wa yona; mme masilo a otlwa ka bosilo jwa ona.

16:22
Diane 13:14
14:27

23Pelo ya letlhale e ruta loleme lwa lone; le gona e godisa thuto mo molomong wa lone.

24Mafoko a a monate ke mafura a dinotshe, a natefela pelo, a alafa le marapo.

16:24
Diane 12:25

25Go na le tsela e e siameng mo matlhong a motho, mme bokhutlo jwa yona ke tsela ya loso.

16:25
Diane 14:12

26Tlala ya modiri e a mo dirisa, gonne molomo wa gagwe o a mo kgweetsa.

16:26
Diane 18:7

27Sekebeke se epela ba bangwe gopo ya tatlhego; e kete molelo o o fisang o mo molomong wa sona.

28Molotsana o lotlhanya batho; mosenya-leina o kgaoganya ditsala.

16:28
Diane 6:14,19

29Mosiamolodi o raela mongwe-ka-ene, o mo gogela mo tseleng e e seng molemo.

16:29
Diane 1:10-14

30Yo o budulatsang matlho go loga maano a bolotsana, a ba a moma molomo o setse a dirile bosula.

16:30
Diane 6:13

31Moriri o mmududu ke serwalo se sentlentle; se bonwa ka tsamao e e siameng.

16:31
Diane 20:29

32Yo o pelotelele o phala seganka; yo o itseng go itshwara o gaisa mothopi wa motse.

16:32
Diane 14:29

33Tengwa e kgotlokgodiwa mo pataneng ya seaparo, mme katlholo ya yona e tswa mo Moreneng.

17

171Thathana e e se nang sešabo go le kagiso e phala ntlo e e tletseng dinama go lowa.

17:1
Diane 15:16,17
16:8

2Motlhanka yo o botlhale o tla laola ngwana yo o tlhabisang ditlhong, a ba a kgaogana boswa le bomorwa mongwagwe.

3Selefera e itshekisiwa mo pitseng e e tlhaolosang le gouta mo leisong la moubo, mme Morena o leka dipelo jalo.

17:3
Pes. 66:10

4Mosenyi o reetsa molomo o o tsietsang; moaki o utlwelela loleme lo lo bolotsana.

5Yo o sotlang mohumanegi o kgala Modiri wa gagwe; yo o itumelelang kotsi ya yo mongwe ga a nke a tlhoka petso.

17:5
Diane 14:31

6Serwalo sa tlotlo sa batsofe ke bana ba bana; bana ba tlotlega ka borraabo.

17:6
Pes. 128:6

7Puo e e maatlametlo e rona lesilo; bogolo jang puo ya maaka e rona motlotlegi!

8Thelesetso ke taemane ya tlhogonolo mo matlhong a mong wa yona; le fa a ya kae, e ntse e mo tsweletsa pele.

9Yo o bipang boleo jwa yo mongwe o batla thatano; mme yo o tsosang kgang gape o kgaoganya ditsala.

10Kgalemelo e thusa motlhalefi go feta dipetso tse di lekgolo mo lesilong.

11Serukhutlhi se batla tse di bosula fela, mme se tla romelwa morongwi yo o setlhogo.

12Go kaone go kgatlhana le senonnori se se thukhuthilweng bana bogolo go go kgatlhana le lesilo le le mo bosilong jwa lone.

13Yo o duelang molemo ka bosula, tatlhego ga e nke e tlogela ntlo ya gagwe.

17:13
Pes. 109:5

14Yo o simololang kgang o tshwana le yo o thibololang metsi; ka moo tlogela ntwa e ise e simologe.

15Yo o atlholang a re: “Moikepi o siame;” le yo o reng: “Mosiami o molato.” Ba tena Morena ka bobedi jwa bone.

17:15
Jes. 5:23

16Ke ka ntlha ya eng, fa go le madi mo seatleng sa lesilo a a ka rekang botlhale? Mme kana ga le na tlhaloganyo.

17Tsala e nthata ka nako nngwe le nngwe; mme ke morwa-rre fela yo o ntsaletsweng sebaka sa tlalelo.

18Motho yo o se nang tlhaloganyo ke yo o ipofang ka seatla go lefela yo mongwe yo o emelang mongwe-ka-ene.

17:18
Diane 6:1

19Yo o ratang komano o rata boleo; yo o tlotlomatsang setswalo sa gagwe o batala thubego.

20Yo o pelo e sokameng ga a bone tlhogonolo epe; wa loleme lo lo bolotsana o tla wela mo kotsing.

21Yo o tsalang lesilo o na le tshwenyego; seeleele, rraaso ga a nke a itumela.

17:21
Diane 10:1

22Pelo e e thabileng e itse go fodisa, mme mowa o o imetsweng o omeletsa marapo.

17:22
Diane 15:13,15

23Moikepi o amogelela neo e e faposang sephiring go sokamisa ditselana tsa tshiamo.

24Yo o nang le tlhaloganyo o lebile botlhale, mme matlho a lesilo a lebile kwa bokhutlong jwa lefatshe.

17:24
Diane 4:25

25Mosimane yo o boeleele o ngadisa rraagwe le go utlwisa yo o mmelegeng botlhoko jo bo galakang.

17:25
Diane 17:21

26Go lefisa yo o siameng ga go molemo, mme go itaya batlotlegi ke bosula jo bo fetang joo.

27Yo o thibelang mafoko a gagwe o na le kitso; le yo o mowa o iketlileng ke monna yo o nang le tlhaloganyo.

17:27
Diane 10:19
Jak. 1:19

28Le lesilo, fa le didimala, le ka kaiwa letlhale; fa le moma molomo wa lone, ba ka re: “Le na le tlhaloganyo.”

17:28
Jobe 13:5