Setswana 1970/1987 (TSW70)
16

161Sa motho ke go ikakanya, mme loleme lo tla fiwa karabo ke Morena.

2Motho a re, ditsela tsotlhe tsa gagwe di itshekile, mme yo o tlhatlhobang mewa ke Morena.

16:2
Diane 21:2

3Neela Morena ditiro tsa gago, foo maikaelelo a gago a tla dirafala.

16:3
Pes. 37:5

4Morena o bopetse dilo tsotlhe maikaelelo a gagwe; ee, le moikepi o mmopetse letsatsi la tatlhego.

5Mongwe le mongwe yo o pelo e ikgodisang ke maila mo Moreneng; ruri, ga a kitla a tlhoka petso.

16:5
Diane 11:21

6Molato o bipiwa ka bopelotlhomogi le ka boammaaruri; motho o tila bosula ka go boifa Morena.

7Fa ditsela tsa monna di kgatlha Morena, le baba ba gagwe o tla ba agisanya nae.

16:7
Gen. 31:24
33:4

8Leruonyana la tshiamo le phala le legolo la tshiamololo.

16:8
Diane 15:16

9Pelo ya motho e akanya tsela ya gagwe, mme Morena ke ene a tsamaisang dikgato tsa gagwe.

16:9
Diane 19:21

10Katlholo e mo molomong wa kgosi; a molomo wa yona o se ka wa atlhola ka boikanyologo!

11Seelo le selekanyetso tse di siameng ke tsa Morena; majwe otlhe a kgetsana a a supang bokete ke tiro ya gagwe.

16:11
Diane 11:1

12Go dira tsa boikepo ke maila dikgosing; gonne sedulo sa kgosi se tlhomamisiwa ka tshiamo.

16:12
Diane 20:28
25:5
29:14

13Melomo e e siameng e kgatlha dikgosi; di rata yo o bolelang tsa nnete.

14Kgalefo ya kgosi e tshwana le barongwi ba loso; monna yo o botlhale o tla e tima.

16:14
Diane 20:2

15Sefatlhego sa kgosi se se supang lorato se a phedisa; bopelontle jwa yona bo tshwana le leru la pula ya tlhakola-modula.

16:15
Diane 19:12

16Go huma botlhale go phala gouta jang ne! Go huma tlhaloganyo go gaisa selefera.

16:16
Diane 3:14
8:10,11,19

17Tsela e e katilweng ya batho ba nnete ke go tila bosula; yo o disang tsamao ya gagwe o boloka bophelo jwa gagwe.

18Boikgodiso bo latelwa ke tatlhego; mowa o o ikgantshang o etelela go wa pele.

16:18
Diane 18:12

19Go ikokobetsa le ba ba ikokobetsang go gaisa go abelana thopo le ba ba ikgodisang.

20Yo o elang Lefoko la Modimo tlhoko o tla bona tlhogonolo. Go sego yo o ikanyang Morena.

21Yo o pelo e botlhale o tla bidiwa motlhalefi; mafoko a a bonolo a tsweledisa thuto pele.

22Tlhaloganyo ke motswedi wa bophelo mo go mong wa yona; mme masilo a otlwa ka bosilo jwa ona.

16:22
Diane 13:14
14:27

23Pelo ya letlhale e ruta loleme lwa lone; le gona e godisa thuto mo molomong wa lone.

24Mafoko a a monate ke mafura a dinotshe, a natefela pelo, a alafa le marapo.

16:24
Diane 12:25

25Go na le tsela e e siameng mo matlhong a motho, mme bokhutlo jwa yona ke tsela ya loso.

16:25
Diane 14:12

26Tlala ya modiri e a mo dirisa, gonne molomo wa gagwe o a mo kgweetsa.

16:26
Diane 18:7

27Sekebeke se epela ba bangwe gopo ya tatlhego; e kete molelo o o fisang o mo molomong wa sona.

28Molotsana o lotlhanya batho; mosenya-leina o kgaoganya ditsala.

16:28
Diane 6:14,19

29Mosiamolodi o raela mongwe-ka-ene, o mo gogela mo tseleng e e seng molemo.

16:29
Diane 1:10-14

30Yo o budulatsang matlho go loga maano a bolotsana, a ba a moma molomo o setse a dirile bosula.

16:30
Diane 6:13

31Moriri o mmududu ke serwalo se sentlentle; se bonwa ka tsamao e e siameng.

16:31
Diane 20:29

32Yo o pelotelele o phala seganka; yo o itseng go itshwara o gaisa mothopi wa motse.

16:32
Diane 14:29

33Tengwa e kgotlokgodiwa mo pataneng ya seaparo, mme katlholo ya yona e tswa mo Moreneng.