Setswana 1970/1987 (TSW70)
11

111Selekanyetso sa go tsietsa ke maila mo Moreneng; mme seelo se se lekanyeng se a mo kgatlha.

11:1
Diane 16:11
20:10
Lef. 19:35

2Boikgantsho bo bapile le ditlhong, mme botlhale bo mo go ba ba ikokobetsang.

11:2
Diane 16:18
18:12

3Poifo-Modimo ya batho ba nnete e ba etelela pele, mme bolotsana jwa ba ba se nang boikanyo bo tla ba isa tatlhegong.

11:3
Pes. 52:7

4Di-tsa-motho ga di thuse ka letsatsi la bogale, mme tshiamo e golola mo losong.

11:4
Diane 10:2

5Tshiamo ya mmoifi-Modimo e tla baakanya tsela ya gagwe, mme moikepi o tla wa ka boikepo jwa gagwe.

6Tshiamo ya batho ba nnete e tla ba pholosa, mme ba ba se nang boikanyo ba tla tshwarwa ka keletso ya bone.

7E a re fa moikepi a swa, tsholofelo ya gagwe e nyelele; tse masilo a di lebeletseng di senyege.

11:7
Diane 10:28

8Fa mosiami a ntshiwa mo tlalelong, moikepi o tsena mo boemong jwa gagwe.

11:8
Diane 21:18
Jes. 43:3

9Yo o pelompe o senya mongwe-ka-ene ka molomo, mme basiami ba pholosiwa ka kitso.

10E a re fa basiami ba phela sentle, motse o duduetse; e re baikepi ba nyelela, go nne tuduetso.

11Motse o gola ka tshegofatso ya batho ba nnete, mme o rutlwa ka melomo ya baikepi.

11:11
Diane 28:12
29:2

12Yo o se nang tlhaloganyo o nyatsa mongwe-ka-ene, mme monna wa kelelelo o a didimala.

13Yo o senyang ba bangwe leina o bolela tsa sephiri, mme yo o mowa o ikanyegang o a di loba.

14Mo go se nang bogogi jo bo siameng morafe o a latlhega, mme o thusega, fa go le bagakolodi ba bantsi.

15Fa motho a ipofa go emela molato wa yo mongwe, o tla direlwa bosula thata; mme yo o ilang kemelo o tla iketla.

11:15
Diane 6:1,2

16Mosadi yo o pelontle o tla bona tlotlego, mme mosadi yo o ilang nnete o bona sedulo sa nyatsego.

17Yo o lorato o itirela molemo ka esi; yo o setlhogo o itshenyetsa ka esi.

18Moikepi o itirela khumo ya tsietso, mme yo o jwalang tsa tshiamo o bona tuelo ya nnete.

19Tshiamo ya nnete e isa mo bophelong, mme yo o sianelang boikepo o sianela losong.

11:19
Diane 19:23

20Ba ba pelo di kgopo ba tena Morena, mme ba tsamao e e itekanetseng ba a mo kgatlha.

21Ruri, yo o bosula ga a nke a tlhoka petso, mme losika lwa basiami lo tla falola.

22Mosadi yo montle yo o se nang maitseo o tshwana le lenyena la gouta mo nkong ya kolobe.

11:22
Diane 31:30

23Tse basiami ba di eletsang ke tse di molemo fela; tse baikepi ba di lebeletseng ke kotlo e e bogale.

24Go na le ba ba abelang ba bangwe thata, mme ba okelediwa leruo; go ba ba bolokang tsa bone go feta tshwanelo, mme ba ya lehumeng.

25Yo o ratang go tshegofatsa ba bangwe o tla lapolosiwa ka esi; yo o nosang ba bangwe le ene o tla nosiwa.

11:25
Diane 19:17

26Yo o ganang ka mabele o hutsiwa ke batho; mme lesego le tla okama yo o a rekisang.

27Yo o tlhoafalelang tse di molemo o ipatlela natefo, mme yo o batlang bosula o tla ipolaya ka jona.

28Yo o ikanyang khumo ya gagwe o tla tlhotlhorega, mme basiami ba tla tlhoga jaaka matlhare.

11:28
Pes. 52:9,10

29Yo o dubakanyang ntlo ya gagwe o tla rua phefo; lesilo e tla nna motlhanka wa yo o pelo e botlhale.

30Leungo la mosiami ke setlhare sa bophelo yo o kgonang mewa ya batho o botlhale.

11:30
Diane 3:18
15:4

31Bonang, mosiami o tla bona tuelo mo lefatsheng; moikepi le moleofi le bone ba tla bona ya bone e e botlhoko.

11:31
1 Pet. 4:17,18