Setswana 1970/1987 (TSW70)
9

Botlhale le Bosilo

91Botlhale bo agile ntlo ya jona, jwa emisa maotwana a yona a supa, 2jwa tlhaba dikgomo tsa jona, jwa tlhakanya weine ya jona, jwa baakanya lomati lwa bojelo lwa jona,

9:2
Math. 22:4
3jwa roma basetsana ba jona, ba laletsa ba le fa mebotong e e okameng motse ba re: 4“Yo o sa tlhalefang, a a tle kwano!” Yo o se nang tlhaloganyo bo mo raya bo re: 5“Tlayang lo je dijo tsa me, lo nwe weine e ke e tlhakantseng! 6Tlogelang bosilo gore lo phele; lo sepele mo tseleng ya tlhaloganyo.”
9:6
Diane 1:21

7Yo o kgalemelang mosotli o iponna ditlhong fela; yo o bolelelang moikepi nnete o itshela sebala sa gagwe. 8Se kgalemele mosotli, e se re gongwe a go tlhoa; kgalemela yo o botlhale, o tla go rata.

9:8
Diane 23:9
9Naya yo o botlhale, o tla tlhalefela pele; ruta mosiami, o tla rutegela pele.

10Tshimologo ya botlhale ke go boifa Morena; go itse Moitshepi ke yona tlhaloganyo.

9:10
Diane 1:7
11Gonne malatsi a gago a tla ntsifala ka nna; o tla okelediwa dinyaga tsa bophelo ke nna.
9:11
Diane 3:2,16
12Fa o le botlhale, o tla thusega ka jona; fa o sotlile o tla rwala molato o le wesi.

13Mosadi yo o bidiwang Bosilo o a tlhodia, o a raela; ga a itse ditlhong. 14O ntse fa mojakong wa ntlo ya gagwe mo sedulong kwa mebotong ya motse 15gore a laletse ba ba fetang mo tseleng, ba ba tlhamaletseng mo ditselaneng tsa bone, a re: 16“Yo o sa tlhalefang a a tle kwano!” Yo o se nang tlhaloganyo a mo raya a re: 17“Metsi a a utswitsweng a monate; senkgwe sa sephiri se a natefa.” 18Mme yo o sa tlhalefang ga a itse fa baswi ba le gona; fa ba ba laleditsweng ke ene Bosilo ba le kwa matennye a felo ga baswi.

10

Diane tsa mefutafuta tsa ga Salomo

101Diane tsa ga Salomo. Ngwana yo o botlhale o itumedisa rraagwe, mme ngwana yo o bosilo o hutsafatsa mmaagwe.

10:1
Diane 15:20
17:21,25

2Dikhumo tsa tshiamololo ga di thuse sepe, mme tshiamo e golola mo losong.

3Morena ga a bolaise mosiami tlala, mme keletso ya moikepi o e kgoromeletsa kwa morago.

10:3
Pes. 37:19,25

4Seatla sa motlapa se a humanegisa, mme diatla tsa ba ba tlhaga di a humisa.

10:4
Diane 6:6-11
12:24-27
19:15
28:19

5Ngwana yo o maatlametlo o phutha dijo selemong. Yo o robalang go kotulwa ke yo o tlhabisang ditlhong.

6Masego a mo tlhogong ya mosiami, mme melomo ya baikepi e fitlha kgatelelo.

7Go gakologelwa mosiami go tshegofatsa matlho, mme leina la baikepi le a nyelela.

10:7
Jobe 18:17
Pes. 9:6

8Yo o pelo e botlhale o amogela ditaolo, mme yo o molomo o bosilo o tla digwa.

9Yo o sepelang ka boitekanelo o tsamaya a le mo tshireletsong; yo o sokamisang ditsela tsa gagwe o tla lemogiwa.

10Yo o tswitlang ka leitlho o tsisa bohutsana; mme yo o kgalemelang molato a sa tshabe motho o dira kagiso.

10:10
Diane 6:13

11Molomo wa mosiami ke motswedi wa bophelo; mme melomo ya baikepi e fitlha kgatelelo.

10:11
Diane 10:31
13:14

12Letlhoo le tsosa phapaang, mme lorato lo bipa maleo otlhe.

10:12
1 Pet. 4:8

13Go fitlhelwa botlhale mo molomong wa motlhalefi, mme thupa e tshwanetse motlhana wa yo o se nang tlhaloganyo.

14Ba ba botlhale ba ipolokela kitso, mme molomo wa seeleele o atametsa tlalelo.

15Tse mohumi o nang natso ke motse o o thata wa gagwe; mme tatlhego ya ba ba botlana ke khumanego ya bone.

10:15
Diane 18:11

16Tse mosiami o di itiretseng di a mo phedisa; tse moikepi o di bonang di a mo leofisa.

10:16
Luka 16:19

17Yo o elang kotlo tlhoko o mo tseleng e e yang mo bophelong; mme yo o tlhokomologang kgalemelo o a timela.

18Melomo ya maaka e fitlha letlhoo, moutlwatsa-tshele ke lesilo.

19Bontsi jwa mafoko ga bo tlhoke boleo, mme yo o itshwarang molomo o botlhale.

20Loleme lwa mosiami ke selefera e e tlhaotsweng; tlhaloganyo ya moikepi ga se ya sepe.

21Molomo wa mosiami o jesa ba bantsi, mme dieleele di tla swa ka go tlhoka tlhaloganyo.

22Tshegofatso ya Morena ke yona e e humisang; matsapa a motho ga a e okeletse sepe.

10:22
Pes. 127:2

23Go dira tse di tlhabisang ditlhong go kgatlha seeleele; mme monna yo o nang le tlhaloganyo o kgatlhwa ke botlhale.

24Se moikepi o se tshabang se tla mo wela; se basiami ba se eletsang Modimo o tla se ba naya.

10:24
Diane 1:27
Pes. 37:4

25E a re fa ledimo le feta, moikepi a ye le lone; mme mosiami o theilwe mo motheong o o sa khutleng.

26Tse botlha bo di dirang mo menong, tse musi o di dirang mo matlhong, ke tse motlapa o di direlang ba ba mo romileng.

27Go boifa Morena go oketsa malatsi a bophelo; mme dinyaga tsa baikepi di tla fokodiwa.

10:27
Diane 9:11
14:27

28Tsholofelo ya basiami e isa mo boitumelong; tse baikepi ba di letileng di a nyelela.

10:28
Pes. 9:19
Jobe 8:13

29Tsela ya Morena ke phemelo ya morapedi, mme e isa badiri ba boithamako mo tatlhegong.

10:29
Diane 3:26

30Mosiami ga a kitla a reketla ka bosakhutleng, mme baikepi ga ba kitla ba nnela ruri mo lefatsheng.

10:30
Pes. 112:2
Diane 2:22

31Molomo wa mosiami o tlhogisa botlhale, mme loleme lwa bolotsana lo tla kumolwa.

10:31
Diane 10:11
Pes. 37:30

32Molomo wa mosiami o itse tse di natefang; melomo ya baikepi e itse tsa bolotsana fela.

11

111Selekanyetso sa go tsietsa ke maila mo Moreneng; mme seelo se se lekanyeng se a mo kgatlha.

11:1
Diane 16:11
20:10
Lef. 19:35

2Boikgantsho bo bapile le ditlhong, mme botlhale bo mo go ba ba ikokobetsang.

11:2
Diane 16:18
18:12

3Poifo-Modimo ya batho ba nnete e ba etelela pele, mme bolotsana jwa ba ba se nang boikanyo bo tla ba isa tatlhegong.

11:3
Pes. 52:7

4Di-tsa-motho ga di thuse ka letsatsi la bogale, mme tshiamo e golola mo losong.

11:4
Diane 10:2

5Tshiamo ya mmoifi-Modimo e tla baakanya tsela ya gagwe, mme moikepi o tla wa ka boikepo jwa gagwe.

6Tshiamo ya batho ba nnete e tla ba pholosa, mme ba ba se nang boikanyo ba tla tshwarwa ka keletso ya bone.

7E a re fa moikepi a swa, tsholofelo ya gagwe e nyelele; tse masilo a di lebeletseng di senyege.

11:7
Diane 10:28

8Fa mosiami a ntshiwa mo tlalelong, moikepi o tsena mo boemong jwa gagwe.

11:8
Diane 21:18
Jes. 43:3

9Yo o pelompe o senya mongwe-ka-ene ka molomo, mme basiami ba pholosiwa ka kitso.

10E a re fa basiami ba phela sentle, motse o duduetse; e re baikepi ba nyelela, go nne tuduetso.

11Motse o gola ka tshegofatso ya batho ba nnete, mme o rutlwa ka melomo ya baikepi.

11:11
Diane 28:12
29:2

12Yo o se nang tlhaloganyo o nyatsa mongwe-ka-ene, mme monna wa kelelelo o a didimala.

13Yo o senyang ba bangwe leina o bolela tsa sephiri, mme yo o mowa o ikanyegang o a di loba.

14Mo go se nang bogogi jo bo siameng morafe o a latlhega, mme o thusega, fa go le bagakolodi ba bantsi.

15Fa motho a ipofa go emela molato wa yo mongwe, o tla direlwa bosula thata; mme yo o ilang kemelo o tla iketla.

11:15
Diane 6:1,2

16Mosadi yo o pelontle o tla bona tlotlego, mme mosadi yo o ilang nnete o bona sedulo sa nyatsego.

17Yo o lorato o itirela molemo ka esi; yo o setlhogo o itshenyetsa ka esi.

18Moikepi o itirela khumo ya tsietso, mme yo o jwalang tsa tshiamo o bona tuelo ya nnete.

19Tshiamo ya nnete e isa mo bophelong, mme yo o sianelang boikepo o sianela losong.

11:19
Diane 19:23

20Ba ba pelo di kgopo ba tena Morena, mme ba tsamao e e itekanetseng ba a mo kgatlha.

21Ruri, yo o bosula ga a nke a tlhoka petso, mme losika lwa basiami lo tla falola.

22Mosadi yo montle yo o se nang maitseo o tshwana le lenyena la gouta mo nkong ya kolobe.

11:22
Diane 31:30

23Tse basiami ba di eletsang ke tse di molemo fela; tse baikepi ba di lebeletseng ke kotlo e e bogale.

24Go na le ba ba abelang ba bangwe thata, mme ba okelediwa leruo; go ba ba bolokang tsa bone go feta tshwanelo, mme ba ya lehumeng.

25Yo o ratang go tshegofatsa ba bangwe o tla lapolosiwa ka esi; yo o nosang ba bangwe le ene o tla nosiwa.

11:25
Diane 19:17

26Yo o ganang ka mabele o hutsiwa ke batho; mme lesego le tla okama yo o a rekisang.

27Yo o tlhoafalelang tse di molemo o ipatlela natefo, mme yo o batlang bosula o tla ipolaya ka jona.

28Yo o ikanyang khumo ya gagwe o tla tlhotlhorega, mme basiami ba tla tlhoga jaaka matlhare.

11:28
Pes. 52:9,10

29Yo o dubakanyang ntlo ya gagwe o tla rua phefo; lesilo e tla nna motlhanka wa yo o pelo e botlhale.

30Leungo la mosiami ke setlhare sa bophelo yo o kgonang mewa ya batho o botlhale.

11:30
Diane 3:18
15:4

31Bonang, mosiami o tla bona tuelo mo lefatsheng; moikepi le moleofi le bone ba tla bona ya bone e e botlhoko.

11:31
1 Pet. 4:17,18