Setswana 1970/1987 (TSW70)
3

Kaelo ya gore ba itise mo go ba ba senyang thuto. Keresete ke tshiamo ya rona ka tumelo

31Gape, ba ga etsho, itumeleng mo Moreneng. Go lo kwalela dilo di le dingwe fela, nna ga go ntapise, mme lona go a lo tiisa.

3:1
Bafil. 2:18
4:4

2Itiseng mo dintšweng, itiseng mo badiring ba ba bosula, itiseng mo go segakweng!

3:2
Tshen. 22:15
3Gonne ba ba rupileng tota ke rona ba re direlang Modimo ka Mowa, re ipoka ka Keresete Jesu, re sa ikanye nama,
3:3
Baroma 2:29
4le fa nna ke na le go ka ikanya nama le yona. Fa yo mongwe a re a ka ikanya nama, nna ke a mo gaisa:
3:4
2 Bakor. 11:18,22
5Ke rupile ka letsatsi la borobedi, ke wa losika lwa ga Iseraele, wa lotso lwa ga Benyamene, ke Mohebere wa Bahebere, ke Mofarisai ka fa molaong;
3:5
Dit. 26:5
6ka fa tlhoafalong ke ne ke le mmogisi wa phuthego, ka fa tshiamong e e leng ka molao ke sa nyatsege. 7Mme tse e neng e le khumo mo go nna ke di kaile tshenyegelo ka ntlha ya ga Keresete.
3:7
Math. 13:44,46
8Ruri ke kaya dilo tsotlhe tshenyegelo ka ntlha ya kitso e kgolo ya go itse Keresete Jesu Morena wa me yo ke latlhileng dilo tsotlhe tseo ka ntlha ya gagwe; ke bile ke di kaya matlakala gore ke hume Keresete, 9ke be ke fitlhelwe mo go ene, ke se na tshiamo ya me e e tswang mo molaong, mme e le e e bonwang ka go dumela mo go Keresete, e bong tshiamo e e tswang mo Modimong ka tumelo
3:9
Baroma 3:21,22
10ya go itse ene le thata ya tsogo ya gagwe le go kopana nae mo dipogong tsa gagwe ka go dirwa yo o tshwanang le loso lwa gagwe,
3:10
Baroma 6:3-5
8:17
Bagal. 6:17
11e tle e re gongwe ke fitlhe mo tsogong ya baswi.

Moapostolo o sianela kwa pele go bona botlalo jwa bokeresete. Kaelo ya gore ba mo etse

12Ga se go re ke setse ke tshwere, gongwe ke setse ke le botlalo; mme ke ntse ke bo tabogela gore motlhamongwe ke bo tshware, ka le nna ke tshwerwe ke Keresete Jesu.

3:12
1 Tim. 6:12
Dit. 9:6
13Ba ga etsho, nna ga ke ikaye gore ke setse ke tshwere; mme selo se le sengwe ke a se dira ke se: Ke lebala dilo tse di kwa morago, ke gagamalela tse di kwa pele. 14Ke sianela bokhutlong jwa tshiano, ke tabogela sekgele sa pitso ya legodimo ya Modimo mo go Keresete Jesu.
3:14
1 Bakor. 9:24

15Jaanong rona rotlhe ba re tletseng, a re nneng le kgopolo e e ntseng jalo; mme fa lo ka akanya sengwe ka go sele, le sona Modimo o tla se lo senolela.

3:15
1 Bakor. 2:6
16Mme fela, a re tsamaeng mo go sone se re setseng re fitlhile mo go sone; re nne mo kutlwanong.
3:16
Bagal. 6:16

17Ba ga etsho, nnang baetsi ba ka lotlhe, lo ele ba ba tsamayang jalo tlhoko, jaaka re le sekao sa lona;

3:17
1 Bakor. 11:1
18gonne ba bantsi ba ke lo boleletseng gantsi ka ga bone, mme jaanong ke bile ke lo bolelela ka selelo gore ba tshela e le baba ba sefapaano sa ga Keresete.
3:18
1 Bakor. 1:23
Bagal. 6:12
19Bokhutlo jwa bone ke tatlhego, modimo wa bone ke mpa, tlotlo ya bone ke ditlhong tsa bone; ba gopola tsa lefatshe fela.
3:19
Baroma 16:18
20Mme rona legae la rona le kwa magodimong, re bile re lebeletse Mopholosi go boa teng, e bong Morena Jesu Keresete,
3:20
Baef. 2:6
Bakol. 3:1
Baheb. 12:22
21yo o tla fetolang mebele e e seng ya sepe ya rona gore e tshwane le mmele wa gagwe wa kgalalelo ka fa thateng e a nonofileng go ka tsenya tsotlhe mo taolong ya gagwe ka yona.
3:21
1 Bakor. 15:43,49,53

4

Boitumelo jo bo mo Moreneng. Kagiso. Bophelo jwa bokeresete

41Ka moo he, emang jalo mo Moreneng ka tlhomamo, lona bakaulengwe ba ka ba ba rategang, ba ke lo tlhologeletsweng, ba lo leng boitumelo jwa ka le serwalo sa ka, lona baratwi.

4:1
2 Bakor. 1:14
1 Bathes. 2:19,20

2Ke kaela Eodia, le Sintige ke a mo kaela gore ba utlwane mo Moreneng. 3Ee, le wena, molekane wa me wa nnete mo tirong, ke a go rapela ka re, ba thuse, basadi bao, ba ba nthusitseng mo tlhabanelong ya Efangele, ba na le Klemense le badiri-ka-nna ba bangwe ba maina a bone a leng mo Lokwalong lwa Bophelo.

4:3
Luka 10:20

4Itumeleng mo Moreneng ka gale, ke a boela ka re, itumeleng!

4:4
Bafil. 3:1
2 Bakor. 13:11

5A bopelontle jwa lona bo itsiwe ke batho botlhe. Morena o gaufi. 6Se tshwenyegeleng sepe, mme a ka metlha tse lo di tlhokang di itsisiwe Modimo ka thapelo le kopo, di na le tebogo.

4:6
Math. 6:25-34
1 Pet. 5:7
Pes. 145:18
7Mme kagiso ya Modimo e e fetang tlhaloganyo yotlhe e tla boloka dipelo tsa lona le maikutlo a lona mo go Keresete Jesu.
4:7
Joh. 14:27
Bakol. 3:15

8Ba ga etsho, ke fetsa ka go re: Tsotlhe tsa boammaaruri le tsotlhe tsa tlotlego le tsotlhe tsa tshiamo le tsotlhe tsa boitsheko le tsotlhe tsa lorato le tsotlhe tse di tumo e ntle le tse di ka nnang teng tsa maatlametlo gongwe tsa poko, di akanyeng.

4:8
Baroma 12:17
9Tse lo di ithutileng, lwa di amogela, lwa di utlwa, lwa di bona le mo go nna, lo di dire, mme Modimo wa kagiso o tla nna le lona.
4:9
1 Bathes. 5:23

Moapostolo o lebogela Bafilipi kabelo ya bone

10Ke itumetse thata mo Moreneng, ka jaanong lo tiile gape go ka gopola go ntlamela; le gale lo ne lo ntse lo nkgopola, mme lo sa bone phatlha. 11Ga ke bue jalo ka ntlha ya go tlhoka; gonne ke ithutile go itumelela tse ke leng mo go tsona.

4:11
1 Tim. 6:6
12Lehuma ke a le itse, le letlotlo ke a le itse; ke itse dilo tsotlhe, le fa e le go kgora gongwe go bolawa ke tlala, le fa e le go atlanegelwa gongwe go tlhoka.
4:12
2 Bakor. 6:10
13Tsotlhe ke di kgona ka ene yo o nthatafatsang, e bong Keresete.
4:13
2 Bakor. 12:10

14Le fa go ntse jalo lo dirile sentle, ka lo tlhakanetse tlalelo le nna. 15Kana le lona Bafilipi lo itse gore mo tshimologong ya Efangele, e rile ke sena go tloga kwa Maketonia, ga se ka ga nna phuthego epe e e neng ya tlhakanela lenaneo la me la madi le nna ntlheng ya go ntsha le go amogela fa e se lona lo le losi fela.

4:15
2 Bakor. 11:9
16Gonne e rile ke le kwa Thesalonika, le teng lwa romela gangwe le gape tse ke neng ke di tlhoka. 17Ga se go re ke batla neo, mme ke batla leungo le le tla lo atelang mo lenaneong la lona.
4:17
1 Bakor. 9:11
18Ke amogetse tsotlhe, ke na le letlotlo, di ntlaletse, ke amogetse tse di tswang koo go lona mo go Epafrodito, tse e leng lonko lo lo nkgang monate le tshupelo e e natefelang e e kgatlhang Modimo.
4:18
Bafil. 2:25
19Mme Modimo wa me o tla lo abela tsotlhe tse lo di tlhokang ka fa khumong ya ona mo kgalalelong e e mo go Keresete Jesu. 20A kgalalelo e nne ya Modimo Rraetsho go ya bosakhutleng jotlhe! Amen.

Tumediso le tshegofatso

21Dumedisang moitshepi mongwe le mongwe mo go Keresete Jesu. Bakaulengwe ba ba nang le nna ba a lo dumedisa. 22Baitshepi botlhe ba a lo dumedisa, bogolo bone ba ntlo ya Kaisara.

23Bopelotlhomogi jwa Morena Jesu Keresete a bo nne le mewa ya lona!