Setswana 1970/1987 (TSW70)
4

Boitumelo jo bo mo Moreneng. Kagiso. Bophelo jwa bokeresete

41Ka moo he, emang jalo mo Moreneng ka tlhomamo, lona bakaulengwe ba ka ba ba rategang, ba ke lo tlhologeletsweng, ba lo leng boitumelo jwa ka le serwalo sa ka, lona baratwi.

4:1
2 Bakor. 1:14
1 Bathes. 2:19,20

2Ke kaela Eodia, le Sintige ke a mo kaela gore ba utlwane mo Moreneng. 3Ee, le wena, molekane wa me wa nnete mo tirong, ke a go rapela ka re, ba thuse, basadi bao, ba ba nthusitseng mo tlhabanelong ya Efangele, ba na le Klemense le badiri-ka-nna ba bangwe ba maina a bone a leng mo Lokwalong lwa Bophelo.

4:3
Luka 10:20

4Itumeleng mo Moreneng ka gale, ke a boela ka re, itumeleng!

4:4
Bafil. 3:1
2 Bakor. 13:11

5A bopelontle jwa lona bo itsiwe ke batho botlhe. Morena o gaufi. 6Se tshwenyegeleng sepe, mme a ka metlha tse lo di tlhokang di itsisiwe Modimo ka thapelo le kopo, di na le tebogo.

4:6
Math. 6:25-34
1 Pet. 5:7
Pes. 145:18
7Mme kagiso ya Modimo e e fetang tlhaloganyo yotlhe e tla boloka dipelo tsa lona le maikutlo a lona mo go Keresete Jesu.
4:7
Joh. 14:27
Bakol. 3:15

8Ba ga etsho, ke fetsa ka go re: Tsotlhe tsa boammaaruri le tsotlhe tsa tlotlego le tsotlhe tsa tshiamo le tsotlhe tsa boitsheko le tsotlhe tsa lorato le tsotlhe tse di tumo e ntle le tse di ka nnang teng tsa maatlametlo gongwe tsa poko, di akanyeng.

4:8
Baroma 12:17
9Tse lo di ithutileng, lwa di amogela, lwa di utlwa, lwa di bona le mo go nna, lo di dire, mme Modimo wa kagiso o tla nna le lona.
4:9
1 Bathes. 5:23

Moapostolo o lebogela Bafilipi kabelo ya bone

10Ke itumetse thata mo Moreneng, ka jaanong lo tiile gape go ka gopola go ntlamela; le gale lo ne lo ntse lo nkgopola, mme lo sa bone phatlha. 11Ga ke bue jalo ka ntlha ya go tlhoka; gonne ke ithutile go itumelela tse ke leng mo go tsona.

4:11
1 Tim. 6:6
12Lehuma ke a le itse, le letlotlo ke a le itse; ke itse dilo tsotlhe, le fa e le go kgora gongwe go bolawa ke tlala, le fa e le go atlanegelwa gongwe go tlhoka.
4:12
2 Bakor. 6:10
13Tsotlhe ke di kgona ka ene yo o nthatafatsang, e bong Keresete.
4:13
2 Bakor. 12:10

14Le fa go ntse jalo lo dirile sentle, ka lo tlhakanetse tlalelo le nna. 15Kana le lona Bafilipi lo itse gore mo tshimologong ya Efangele, e rile ke sena go tloga kwa Maketonia, ga se ka ga nna phuthego epe e e neng ya tlhakanela lenaneo la me la madi le nna ntlheng ya go ntsha le go amogela fa e se lona lo le losi fela.

4:15
2 Bakor. 11:9
16Gonne e rile ke le kwa Thesalonika, le teng lwa romela gangwe le gape tse ke neng ke di tlhoka. 17Ga se go re ke batla neo, mme ke batla leungo le le tla lo atelang mo lenaneong la lona.
4:17
1 Bakor. 9:11
18Ke amogetse tsotlhe, ke na le letlotlo, di ntlaletse, ke amogetse tse di tswang koo go lona mo go Epafrodito, tse e leng lonko lo lo nkgang monate le tshupelo e e natefelang e e kgatlhang Modimo.
4:18
Bafil. 2:25
19Mme Modimo wa me o tla lo abela tsotlhe tse lo di tlhokang ka fa khumong ya ona mo kgalalelong e e mo go Keresete Jesu. 20A kgalalelo e nne ya Modimo Rraetsho go ya bosakhutleng jotlhe! Amen.

Tumediso le tshegofatso

21Dumedisang moitshepi mongwe le mongwe mo go Keresete Jesu. Bakaulengwe ba ba nang le nna ba a lo dumedisa. 22Baitshepi botlhe ba a lo dumedisa, bogolo bone ba ntlo ya Kaisara.

23Bopelotlhomogi jwa Morena Jesu Keresete a bo nne le mewa ya lona!