Setswana 1970/1987 (TSW70)
2

Polelelopele e e reng: Ninife o tla nyelediwa

21Go bolotse mophatlakanyi,

a go tsogela, Ninife;

disa dikago tsa phemelo,

ò tlhole baba mo tseleng,

ò tiise letheka la gago,

ò thatafatse nonofo segolo.

2Gonne Morena o tla busa kgalalelo ya Jakobe le kgalalelo ya Iseraele; gonne dinokwane di ba thukhuthile, tsa senya dikala tsa meweine ya bone.

3Dithebe tsa bagale ba gagwe

di hubiditswe,

batlhabani ba apere bohibidu;

tshipi ya dikoloi tsa ntwa

e phatsima jaaka molelo

ka letsatsi le o di baakanyang

ka lone,

mme marumo a a kgadikanngwa.

4Dikoloi di taboga ka lobelo

lo logolo mo mekgwatheng,

di fapaakana mo dipatlelong;

di bonala jaaka dirumola,

di taboga di boa

jaaka dikgadima.

5E tla bitsa bagale ba yona,2:5 Go tewa kgosi ya Ninife.

mme ba tla kgotšwa

mo ditseleng tsa bone;

ba itlhaganela

ba ya kwa loboteng lwa motse,

mme leobo la tlhaselo

le setse le baakantswe.

6Dikgoro tsa dinoka di bulegile;

ntlo ya borena e a nyelela.

7Mohumagadi Husabe

o a apolwa, o a tlosiwa;

malata a gagwe a lela

jaaka maeba, a ithwala megono.

8Ninife o tshwana le letsha

la metsi le metsi a lone a tshabang.

Le fa go twe:

“Emang tlhe, emang!”

Ga go na ope yo o retologang.

9Thopang selefera,

thopang gouta!

Dithoto ga di fele.

Go na le bontsi jwa mefutafuta

jwa dilo tse di eletsegang.

10Ninife o thukhuthilwe,

ga go na sepe,

o ntshitswe sekaka.

Ba nyemile moko,

mangole a a tetesela,

matheka otlhe a botlhoko;

ba botlhe ba swabile difatlhego.

11Jaanong kutla ya ditau e kae?

Bo kae bojelo jwa ditawana

kwa tau e tona le e namagadi le

tawana di neng di itsamaela teng

go se yo o di tshosang?

12E kae tau e e neng

e gagogela ditawana

ka fa go lekanyeng ka teng,

e bolaela ditau tse dinamagadi;

e tlatsa dikutla tsa yona thopo,

le marobalo a yona

tse e di gagotseng?

13“Bona, ke tla go tsogela,” go bua Morena wa masomosomo. “Dikoloi tsa gago ke tla di fisa ka molelo, di nyelela mo musing. Tšhaka e tla ja ditawana tsa gago, ke tla khutlisa go thopa ga gago mo lefatsheng. Ga go nke go tlhola go utlwiwa lentswe la barongwi ba gago.”

3

Maleo a Ninife le tatlhego ya teng

31A tatlhego wee ya motse wa madi

o o tletseng maaka

le tshiamololo gotlhe,

o o sa khutleng go thukhutha.

2Utlwa seme se thwantsha,

utlwa modumo wa maotwana

a dikoloi

le dipitse tse di sianang,

le dikoloi tse di kgothoselang!

3Bapalami ba matla ka dipitse,

ditšhaka di phatsima

jaaka molelo;

marumo a bonala

jaaka dikgadima!

A bontsi jo bo bolailweng,

ditoto di kana kang!

Direpa ga di fele!

Ba tla kgotšwa

ke ditoto tsa bone.

3:3
Hes. 24:6,9

4Ke ka ntlha ya boaka jo bogolo

jwa seaka se sentle

se se kgatlhisang,

setswerere sa mereo ya boloi;

se se tsieditseng ditšhaba

ka boaka jwa sona le ditshika

ka mereo ya boloi ya sona.

3:4
Jer. 23:16
Tshen. 17

5“Bona, ke tla go otla,”

go bua Morena

wa masomosomo.

“Ke tla tsholetsa

mosese wa gago,

ke go bipa sefatlhego ka ona,

ke bontsha ditšhaba bosaikatega

jwa gago

le magosi ditlhong tsa gago.

3:5
Jes. 47:3

6Ke tla tshela matlakala

mo go wena,

ke go tlotlolola,

ke go dira selebo

se se nyatsegang.

7Gore botlhe ba ba go bonang

ba go tshabe

ba re: ‘O nyeleditswe,

motse wa Ninife!

Ke mang yo o tla o utlwelang

botlhoko?’

Ke tla go batlela kae bagomotsi?”

8A o a re, o feta motse wa No-Amone o o neng o le fa dinokeng, o na le metsi mo tikologong ya ona, o phemelo ya ona e leng lewatle, o tshireletso ya ona e leng metsi?

3:8
Jer. 46:25
9Ethiopia e ne e le thata ya ona le Baegepeto ba ba se nang palo; Baphute le Balebia ba ne ba o thusa. 10Le fa go ntse jalo le ona wa tlosiwa, wa ya mo botshwarong. Bana ba ona le bone ba tšhwetlakanngwa mo makgatlhanong a mebila yotlhe; batlotlegi ba ona ba ba tlhamela tengwa, ba bagolo ba ona ba bofiwa ka dikeetane.
3:10
Joele 3:3

11Mme le wena ò tla tagwa, ò tlhakana tlhogo; le wena ò tla batla botshabelo gore ò tshabe mmaba.

3:11
Jer. 25:15
12Metse yotlhe ya gago e e femetsweng e tshwana le ditlhare tsa feie tse di nang le mabutswapele; fa di tshikinngwa, a wele mo leganong la moji. 13Bona, morafe wa gago o o mo teng ga gago ke basadi fela; ruri, dikgoro tsa lefatshe la gago di bulegetse baba ba gago; molelo o jele diphemelo tsa gago. 14Ikgele metsi, gonne o tla dikelediwa ke baba. Tiisa dikago tsa phemelo tsa gago; tsena mo seretseng, ò se gatake, ò tsee sebopi sa diekana. 15Gona foo molelo o tla go jela teng, tšhaka e go nyeletsa, e go ja jaaka molome.

Le fa o ka ntsifala jaaka molome le fa ò ka ntsifala jaaka segongwane,

3:15
Joele 1:4
16le fa ò ntsifaditse bareki ba gago bogolo go dinaledi tsa legodimo! – Boijane bo ne jwa tswa diphuka, jwa fofa jwa ya. 17Dikgosana tsa gago di tshwana le segongwane, balaodi ba gago ba tshwana le bontsi jwa tsie e e robetseng mo dikgoreng mo letsatsing le le maruru. E re letsatsi le tlhabile, e fofe e tloge, go sa itse ope kwa e ileng teng.

18Badisa ba gago ba robetse, kgosi ya Asiria; bagale ba gago ba itunna fela; morafe wa gago o phatlaladitswe mo dithabeng, go se yo o ba phuthang. 19Thubego ya gago ga e na go baakanngwa; ntho ya gago ke e e sa foleng. Botlhe ba ba utlwang kitsiso ka ga gago ba go opela diatla; gonne ke mang yo o neng a sa dirafalelwe ke bosula jo o bo dirileng ka metlha?