Setswana 1970/1987 (TSW70)
1

11Polelelopele ya petso ka ga Ninife. Lokwalo lwa pono ya ga Nahume wa kwa Elekoše.

Morena o betsa baba, o thusa ba ba mo ikanyang

2Morena ke Modimo

o o lefufa o o busolosang;

Morena o a busolosa,

ke ene Rrabogale-jo-bo-tukang.

Morena o ipusolosetsa

mo baganetsing ba gagwe;

o bolokela baba ba gagwe bogale.

1:2
Ekes. 20:5
Doit. 4:24

3Morena o pelotelele,

mme o na le thata e kgolo;

ruri, ga a leseletsa moleofi ope,

a sa mmetse.

Ke Morena yo tsela ya gagwe

e leng mo phefong

le mo ledimong,

yo maru e leng dithole

tsa dinao tsa gagwe.

1:3
Ekes. 34:7

4O kgalemela lewatle, a le tšhese,

dinoka tsotlhe a di kgadise;

Basane le Karemele di swabe,

le sethunya sa Lebanone

se swabe.

5Dithaba di roroma

fa pele ga gagwe,

dithabana di a gakologa;

lefatshe le tshikinyega

fa pele ga sefatlhego sa gagwe,

ee, lefatshe le botlhe

ba ba agileng mo go lone.

1:5
Pes. 97:5

6Ke mang yo o ka emang

fa pele ga kgakalo ya gagwe?

Ke mang yo o ka phelang

mo bogaleng jwa gagwe

jo bo tukang?

Kgalefo ya gagwe e tsholelwa

jaaka molelo;

mafika a phatloga

fa pele ga gagwe.

7Morena ke yo o molemo,

ke botshabelo

mo letsatsing la tlalelo;

o itse ba ba mo ikanyang.

1:7
Doit. 4:31
Pes. 1:6

8O tla nyeletsa felo ga teng1:8 Go tewa Ninife.

ka morwalela wa metsi

o o penologang,

a ba a latelela baba ba gagwe

kwa lefifing.

9Lo logile maano afe

a go lwa le Morena?

Ene o tla nyeletsa.

Tlalelo ga e kitla e tla

lwa bobedi.

10Le fa ba tshwana le mitlwa

e e raraanyeng,

le fa ba le metsi

jaaka seno sa bona:

Ba tla šwa gotlhe

jaaka dirite tse di omeletseng.

11Mongwe o dule mo go wena Ninife, yo o neng a akantse bosula ka ga Morena, a loga maano a a senyang. 12Morena o bua jaana a re: “Le fa ba itekanetse, le fa e le ba bantsi jang, ba tla remiwa, ba nyelela fela jalo! Le fa ke ne ka go kokobetsa, ga nkitla ke tlhola ke go kokobetsa gape. 13Mme jaanong ke tla roba joko ya gagwe, ke e tlosa mo go wena; ke kgaola dikgole tse ò golegilweng ka tsona.”

14Mme Morena o tla laola ka ga gago1:14 Go tewa kgosi ya Ninife. gore go se ka ga tlhola go jwalwa leina la gago. “Ke tla nyeletsa setshwantsho sa modimo se se setilweng le se se bopilweng mo ntlong ya modimo wa gago; ke go epela lebitla, gonne ò fitlhetswe ò le botlhofo.”

1:14
Dan. 5:27

15Bonang maoto a yo o bolelang tse di molemo mo dithabeng, yo o utlwatsang kagiso! Dira meletlo ya gago, Juta, dirafatsa maikano a gago; gonne mosenyi ga a kitla a tlhola a ralala naga ya gago gape; o nyeleditswe gotlhegotlhe.

1:15
Jes. 52:7
Nah. 1:11

2

Polelelopele e e reng: Ninife o tla nyelediwa

21Go bolotse mophatlakanyi,

a go tsogela, Ninife;

disa dikago tsa phemelo,

ò tlhole baba mo tseleng,

ò tiise letheka la gago,

ò thatafatse nonofo segolo.

2Gonne Morena o tla busa kgalalelo ya Jakobe le kgalalelo ya Iseraele; gonne dinokwane di ba thukhuthile, tsa senya dikala tsa meweine ya bone.

3Dithebe tsa bagale ba gagwe

di hubiditswe,

batlhabani ba apere bohibidu;

tshipi ya dikoloi tsa ntwa

e phatsima jaaka molelo

ka letsatsi le o di baakanyang

ka lone,

mme marumo a a kgadikanngwa.

4Dikoloi di taboga ka lobelo

lo logolo mo mekgwatheng,

di fapaakana mo dipatlelong;

di bonala jaaka dirumola,

di taboga di boa

jaaka dikgadima.

5E tla bitsa bagale ba yona,2:5 Go tewa kgosi ya Ninife.

mme ba tla kgotšwa

mo ditseleng tsa bone;

ba itlhaganela

ba ya kwa loboteng lwa motse,

mme leobo la tlhaselo

le setse le baakantswe.

6Dikgoro tsa dinoka di bulegile;

ntlo ya borena e a nyelela.

7Mohumagadi Husabe

o a apolwa, o a tlosiwa;

malata a gagwe a lela

jaaka maeba, a ithwala megono.

8Ninife o tshwana le letsha

la metsi le metsi a lone a tshabang.

Le fa go twe:

“Emang tlhe, emang!”

Ga go na ope yo o retologang.

9Thopang selefera,

thopang gouta!

Dithoto ga di fele.

Go na le bontsi jwa mefutafuta

jwa dilo tse di eletsegang.

10Ninife o thukhuthilwe,

ga go na sepe,

o ntshitswe sekaka.

Ba nyemile moko,

mangole a a tetesela,

matheka otlhe a botlhoko;

ba botlhe ba swabile difatlhego.

11Jaanong kutla ya ditau e kae?

Bo kae bojelo jwa ditawana

kwa tau e tona le e namagadi le

tawana di neng di itsamaela teng

go se yo o di tshosang?

12E kae tau e e neng

e gagogela ditawana

ka fa go lekanyeng ka teng,

e bolaela ditau tse dinamagadi;

e tlatsa dikutla tsa yona thopo,

le marobalo a yona

tse e di gagotseng?

13“Bona, ke tla go tsogela,” go bua Morena wa masomosomo. “Dikoloi tsa gago ke tla di fisa ka molelo, di nyelela mo musing. Tšhaka e tla ja ditawana tsa gago, ke tla khutlisa go thopa ga gago mo lefatsheng. Ga go nke go tlhola go utlwiwa lentswe la barongwi ba gago.”