Setswana 1970/1987 (TSW70)
8

Jesu o jesa dikete tse nne

(Math. 15:32-39)

81Mo malatsing ao ga bo go le batho ba bantsi gape fa go Jesu, mme ba se na se ba ka se jang. A ipiletsa barutwa, a ba raya a re: 2“Ke utlwela batho ba botlhoko, ka gonne jaanong ba setse ba tlhotse le nna malatsi a mararo, mme ga ba na se ba ka se jang. 3Fa nka ba phatlalatsa go ya kwa magaeng a bone ka tlala, ba ka felelwa ke thata mo tseleng; gonne bangwe ba bone ba tswa kgakala.”

4Barutwa ba gagwe ba mo araba ba re: “Dinkgwe di ka tswa kae tse motho o ka kgorisang batho ba ka tsona mono sekakeng?”

5Jesu a ba botsa a re: “Lo na le dinkgwe di le kae?”

Ba re: “Di supa.”

6Jaanong a laela batho gore ba nne fa fatshe, a tsaya dinkgwe tse di supang, a leboga, a di nathoganya, a di neela barutwa ba gagwe, gore ba di ba bee pele; ba di baya batho pele. 7Mme ba bo ba na le ditlhatswana di se kae; ya re a sena go di lebogela, a re le tsona ba di bewe pele. 8Ba ja ba kgora, ba be ba sela masadisa, a tlala ditlatla di supa. 9E ne e ka nna ba ba dikete tse nne; jaanong a ba naya tsela. 10A akofa a palama mokoro le barutwa ba gagwe, a ba a fitlha kwa dinageng tsa Dalemanutha.

Matlhabego a Bafarisai

(Math. 16:1-12)

11Jaanong ga tla Bafarisai, ba simolola go ganetsanya nae, ba batla sesupo mo go ene se se tswang kwa legodimong, mme e le go mo leka. 12Mme a fegelwa thata mo moweng wa gagwe a re: “Losika lo, lo batlelang sesupo? Ammaaruri ke lo raya ke re: Losika lo ga lo kitla lo newa sesupo sepe!”

13A ba tlogela, a boa a palama mokoro, a tshelela kwa moseja.

14Ba bo ba lebetse go tsaya dinkgwe; le mo mokorong ba se na sepe, fa e se senkgwe se le sengwe fela. 15Jesu a ba tlhagisa a re: “Tlhokomelang, lo itise mo matlhabegong a Bafarisai le mo matlhabegong a ga Herote.”

8:15
Luka 12:1
Mar. 3:6

16Ke fa ba akanya mmogo ba re: “Ke ka gonne re se na dinkgwe.”

17Ya re ka Jesu a itse, a ba raya a re: “Lo akanyetsang gore ga lo na dinkgwe? A ga lo ise lo lemoge, le fa e le go tlhaloganya? A dipelo tsa lona di sa ntse di siregile?

8:17
Mar. 6:52
18A ga lo bone, le fa lo na le matlho? A ga lo utlwe, le fa lo na le ditsebe? A ga lo gakologelwe gore 19e rile ke nathoganyetsa ba ba dikete tse tlhano dinkgwe tse tlhano, lwa tsholetsa ditlatla di le kae, di tletse masadisa?”

Ba mo raya ba re: “Di le 12.”

8:19
Mar. 6:41-44

20“Gape e rile ke nathoganyetsa ba ba dikete tse nne dinkgwe tse di supang, lwa tsholetsa ditlatla di le kae, tse di tletseng masadisa?”

Ba mo raya ba re: “Di supa.”

8:20
Mar. 8:6-9

21A ba raya a re: “Mme go ntse jang, fa lo ise lo tlhaloganye?”

Phodiso ya sefofu sa Betsaita

22Jaanong ba fitlha mo Betsaita. Foo batho ba tsisa sefofu kwa go ene, ba mo rapela gore a se ame.

8:22
Mar. 6:56
23A tshwara sefofu seatleng, a se gogela kwa ntle ga motsana, a se kgwela mathe mo matlhong, a se baya diatla, a se botsa a re: “A o bona sengwe?”
8:23
Mar. 7:32,33
Joh. 9:6

24Sa lelala sa re: “Ke bona batho; mme ke ba bona ba tsamaya, e kete ke ditlhare.”

25A boa a se baya diatla gape mo matlhong, sa ba sa leba thata, sa fodisiwa, sa bonela tsotlhe sentle kwa kgakala. 26Jaanong a se romela kwa ntlong ya sona a re: “O se ka wa tsena mo motsaneng le e seng go bolelela ope mo go ona.”

8:26
Mar. 7:36

Boipolelo jwa ga Petoro. Dipogo di bolelelwa pele

(Math. 16:13-23; Luka 9:18-22; Joh. 6:67-69)

27Jesu a tloga foo, a ya kwa metsaneng ya Kaisarea-Filipi, a na le barutwa ba gagwe; a ba botsa mo tseleng a re: “Batho ba re, nna ke mang?”

28Ba mo araba ba re: “Bangwe ba re, o Johane Mokolobetsi; ba bangwe ba re, o Elia; ba bangwe gape ba re, o mongwe wa baporofeti.”

8:28
Mar. 6:15

29A ba botsa gape a re: “Mme lona lo a re, ke mang?”

Petoro a mo araba a re: “O Keresete.”

30Foo a ba laela thata gore ba se ka ba bolelela ope ka ga gagwe.

8:30
Mar. 9:9

Polelelopele ya ntlha ya dipogo

31Jaanong a simolola go ba ruta gore Morwa-Motho o tshwanetse go boga dilo tse dintsi, le go latlhwa ke bagolo ba morafe le baperesiti ba bagolo le Baitsedikwalo, le go bolawa, le go tsoga morago ga malatsi a mararo. 32Lefoko le a le bua ka phuthologo. Ke fa Petoro a mo tseela kwa thoko, a simolola go mo kgalemela. 33Mme Jesu a retologa, a leba barutwa ba gagwe, a kgalemela Petoro a re: “Mpota morago, Satane! Gonne ga ò batle tsa Modimo, ò batla tsa batho.”

Ka ga go sikara Sefapaano

(Math. 16:24-28; Luka 9:23-27)

34Jaanong a ipiletsa batho ba ba leng teng mmogo le barutwa ba gagwe, a ba raya a re: “Fa mongwe a rata go ntshala morago, a a itlogele, a sikare sefapaano sa gagwe, a ntshale morago! 35Gonne yo o ratang go boloka bophelo jwa gagwe o tla latlhegelwa ke jona; mme yo o latlhegelwang ke bophelo jwa gagwe ka ntlha ya me le ka ntlha ya Efangele o tla bo boloka.

8:35
Math. 10:39
36Gonne go ka thusa motho eng, fa a ka bapala lefatshe lotlhe, mme a senyegelwa ke bophelo jwa gagwe jwa nnete? 37Kampo motho o ka ntsha eng go nna segololo sa botshelo jwa gagwe?
8:37
Pes. 49:8,9
38Gonne mongwe le mongwe yo o tlhajwang ke ditlhong ka ntlha ya me le ka ntlha ya mafoko a me mo losikeng loo lwa boikepo le boleo, Morwa-Motho le ene o tla tlhajwa ke ditlhong ka ntlha ya gagwe, mogang a tlang ka kgalalelo ya ga Rraagwe, a na le baengele ba ba boitshepo.”
8:38
Math. 10:33

9

91A boa a ba raya a re: “Ammaaruri ke lo raya ke re: Go na le bangwe mo go ba ba emeng fano, ba ba se kitlang ba utlwa loso ka gope, go tsamaya ba bone puso ya Modimo e tsile ka thata.”

Go galalela ga Jesu mo thabeng

(Math. 17:1-13; Luka 9:28-36)

2Morago ga malatsi a le marataro Jesu a tsaya Petoro le Jakobo le Johane, a tlhatlogela nabo mo thabeng e e kwa godimo kwa thoko ba le bosi. Jaanong a fetoga setshwano fa pele ga bone. 3Diaparo tsa gagwe tsa phatsima, tsa nna ditshweu thata jaaka semathana, mo go se nang mosweufatsi ope mo lefatsheng yo o ka sweufatsang jalo. 4Ga ba ga bonala fa go bone Elia a na le Moše, ba bua le Jesu. 5Petoro a simolola go bua, a raya Jesu a re: “Moruti, go monate mo go rona go nna fano; nte re dire metlaagana e le meraro, mongwe e nne wa gago, o mongwe wa ga Moše, o mongwe wa ga Elia.” 6Mme o ne a sa itse se a se buang, ka ba ne ba boifa thata.

7Foo ga tla leru, la ba ritifalela; ga ba ga tswa lentswe mo lerung la re: “Yoo ke Morwaake yo o rategang; mo utlweng!”

9:7
Mar. 1:11
2 Pet. 1:17
8Ka bonako ya re ba šebašeba, ba se ka ba tlhola ba bona ope, fa e se Jesu a le esi, a na le bone.

9Ya re ba fologa mo thabeng, a ba laela gore ba se bolelele ope tse ba di bonyeng, Morwa-Motho a ise a tsoge mo baswing.

9:9
Mar. 8:30

10Ba boloka lefoko leo mo go bone, ba botsanya gore go tsoga mo baswing ke go reng. 11Jaanong ba mmotsa ba re: “Ke go reng, fa Baitsedikwalo ba re, Elia o tshwanetse go tla pele?”

12A ba raya a re: “Ee, Elia o tla tla pele go siamisa tsotlhe; mme go kwadilwe jang ka ga Morwa-Motho gore a boge dilo tse dintsi, a be a nyadiwe?

9:12
Mal. 4:5
Jes. 53:3
13Mme ke lo raya ke re: Elia o setse a tsile, mme ba dirile ka ene ka fa ba ratileng ka teng, fela jaaka go kwadilwe ka ga gagwe.”
9:13
Math. 11:14
1 Dikg. 19:2,10

Phodiso ya molwetse wa seebana

(Math. 17:14-21; Luka 9:37-43)

14Ya re ba fitlha kwa barutweng, ba bona batho ba bantsi ba ba dikanyeditse le Baitsedikwalo ba ganetsanya nabo. 15Ka bonako ya re bontsi joo bo mmona, jwa gakgamala, jwa tabogela kwa go ene, jwa mo dumedisa. 16Ene a ba botsa a re: “Lo ganetsanyang nabo?”

17Mongwe wa batho a mo araba a re: “Moruti, ke tsisitse morwaake kwa go wena, o na le mowa o o semumu. 18Mme gongwe le gongwe kwa o mo tshwarang teng, o a mo rutlarutla, a phoke mafulo, a phuranye meno, a kwatlalale. Ke buile le barutwa ba gago gore ba o kgarameletse ntle, mme ba paletswe.”

19Jesu a ba raya a re: “Mofuta wa batho ba ba sa dumeleng ke lona! Ke tla nna le lona go fitlhelela leng? Ke tla lo itshokela sebaka se se kana kang? Mo tsiseng kwano go nna!” 20Ba mo isa kwa go ene; ya re ngwana a mmona, mowa wa akofa wa mo rutlarutla, a wela fa fatshe, a bidikama, a phoka mafulo. 21Jesu a botsa rraagwe a re: “Ke sebaka se se kae a ntse a ntse jaana?”

Yoo a re: “Go tswa bonyaneng jwa gagwe. 22Mme gantsi o mo digetse mo molelong le mo metsing go mmolaya. Jaanong fa o nonofile go dira sengwe, re tlhomogele pelo, o re thuse!”

23Jesu a mo raya, a re: “A o a re: ‘Fa o nonofile’? Tsotlhe di ka dirafalela ene yo o dumelang.”

9:23
Mar. 11:23

24Ke fa rra-ngwana a goa ka dikeledi a re: “Ke a dumela! Thusa go tlhoka-tumelo ga me!”

9:24
Luka 17:5

25Mme ya re Jesu a bona batho ba tabogela mmogo teng, a kgalemela mowa o o itshekologileng, a o raya a re: “Wena mowa o o semumu, o o bosusu, ke a go laola: Tswaa mo go ene, mme o se ka wa tlhola o boela mo go ene!”

26Ke fa o goa, o mo rutlarutla thata, o tswa; mosimane a nna jaaka moswi, mo ba bantsi ba bileng ba re: “O sule.”

9:26
Mar. 1:26
27Mme Jesu a mo tshwara seatla, a mo kakatlolola, a ba a tsoga.

28Ya re a tsena mo ntlong, barutwa ba gagwe ba mmotsa kwa thoko ba re: “Ke go reng, fa rona re paletswe ke go o kgarameletsa ntle?”

29A ba raya a re: “Mofuta o ga o ka ke wa tswa ka sepe, fa e se ka thapelo le ka go itima dijo.”

Polelelopele ya bobedi ya dipogo

(Math. 17:22,23; 18:1-9; Luka 9:3-48)

30Jaanong ba tloga teng, ba ralala Galelea; mme a sa rate gore go itse ope. 31Gonne o ne a ruta barutwa ba gagwe, a ba raya a re: “Morwa-Motho o tla neelwa mo diatleng tsa batho, mme ba tla mmolaya; mme e tla re a sena go bolawa, a tsoge morago ga malatsi a le mararo.”

9:31
Mar. 8:31
10:32-34
32Mme ba se ka ba tlhaloganya polelo eo, ba be ba boifa go mmotsa.

Yo mogolo ke mang?

33Jaanong ba fitlha kwa Kaperenaume. Ya re a le mo ntlong, a ba botsa a re: “Lo ne lo buisanya ka ga eng mo tseleng?”

9:33
Math. 17:24

34Mme ba didimala; gonne ba ne ba ganetsantse mo tseleng gore yo mogolo ke mang. 35Jesu a nna fa fatshe, a bitsa ba ba 12, a ba raya a re: “Fa mongwe a rata go nna wa pele, a a nne wa morago mo go botlhe, le modiredi wa botlhe.”

9:35
Mar. 10:44
36A ba a tsaya ngwana, a mo emisa mo gare ga bone, a mo diketsa ka mabogo, a ba raya a re:
9:36
Mar. 10:16
37“Yo o tsholang mongwe wa bana ba ba ntseng jaana ka ntlha ya leina la me, o a ntshola; mme yo o ntsholang, ga a tshole nna, o tshola ene yo o nthomileng.”
9:37
Math. 10:40

Yo o seng kgatlhanong le rona, o na le rona

(Luka 9:49,50)

38Johane a mo raya a re: “Moruti, re bonye mongwe yo o sa re lateleng, a kgarameletsa medemone ntle ka leina la gago: mme ra mo iletsa, ka a sa re latele.”

9:38
Num. 11:27,28

39Mme Jesu a re: “Lo se ka lwa mo iletsa; gonne ga go ope yo e ka reng a dira kgakgamatso ka leina la me, a akofa a bua bosula ka ga me.

9:39
1 Bakor. 12:3
40Kana yo o sa lweng le rona o goga le rona.
9:40
Math. 12:30
41Le gona yo o tla lo nosang metsi ka sego ka leina la me, ka lo le ba ga Keresete, ammaaruri ke lo raya ke re: Ga a nke a latlhegelwa ke tuelo ya gagwe ka gope.
9:41
Math. 10:42

Dikgopiso

(Math. 5:29,30; 18:6-9; Luka 17:1,2)

42“Yo o tla kgopisang mongwe wa ba babotlana ba, ba ba dumelang mo go nna, go molemo mo go ene, fa lolwala lo logolo lo ka bo lo gokeletswe mo molaleng wa gagwe, mme a latlhelwa mo lewatleng. 43Fa seatla sa gago se go kgopisa, o se kgaole; gonne go molemo go wena go tsena mo bophelong, o le segole, bogolo go ya mo moleteng, e bong mo molelong o o sa ka keng wa tingwa, o na le diatla tse pedi,

9:43
Math. 5:30
44kwa seboko sa bone se sa sweng le molelo o sa timeng teng.
9:44
Jes. 66:24
45Fa lonao lwa gago lo go kgopisa, o lo kgaole; gonne go molemo go wena go tsena mo bophelong, o le setlhotsa, bogolo go go latlhelwa mo moleteng, o na le dinao tse pedi, 46kwa seboko sa bone se sa sweng le molelo o sa timeng teng.
9:46
Mar. 9:44
47Fa leitlho la gago le go kgopisa, o le gonye; gonne go molemo go wena go tsena mo pusong ya Modimo, o le moitlho, bogolo go go latlhelwa mo moleteng wa molelo, o na le matlho a mabedi,
9:47
Math. 5:29
48‘kwa seboko sa bone se sa sweng le molelo o sa timeng teng.’
9:48
Mar. 9:44,46

49“Gonne mongwe le mongwe o tla lokwa ka molelo; le setlhabelo sengwe le sengwe se tla lokwa ka letswai.

9:49
Doit. 2:13

50“Letswai le molemo; mme fa letswai le tswapogile, lo tla le tswaisa ka eng?

“Nnang le letswai mo go lona, lo agisanye.”

9:50
Math. 5:13
Luka 14:34
Bakol. 4:6

10

Ka ga tlhalo

(Math. 19:1-9)

101Jaanong a tloga teng, a ya kwa nageng ya Jutea ka tsela e e kwa moseja ga Joretane; mme batho ba bantsi ba phuthegela gape kwa go ene, a ba a ba ruta ka fa a tlwaetseng ka teng.

10:1
Mar. 9:33

2Bafarisai ba tla go ene, ba mmotsa gore a monna o letleletswe go tlhala mosadi wa gagwe. Mme ya bo e le go mo lalela.

3A ba araba a re: “Moše o lo laotse jang?”

4Ba re: “Moše o re letleletse go ka kwala lokwalo lwa tlhalo le go tlhala.”

10:4
Doit. 24:1
Math. 5:31,32

5Jesu a ba raya a re: “Taolo eo, o e lo kwaletse ka ntlha ya bopeloethata jwa lona. 6Fela e sa le ka tshimologo ya tlholego ‘Modimo o ba dirile monna le mosadi.’

10:6
Gen. 1:27
7‘Ke ka ntlha ya moo monna o tla tlogelang rraagwe le mmaagwe, a ngaparela mosadi wa gagwe,
10:7
Gen. 2:24
8mme ba babedi ba, ba tla nna nama e le nngwe fela;’ ka moo ga ba tlhole ba le babedi, ke nama e le nngwe fela. 9Jaanong se Modimo o se kopantseng, a motho a se se kgaoganye.”

10Mo ntlong barutwa ba mmotsa gape ka ga tseo. 11A ba raya a re: “Fa motho a tlhala mosadi wa gagwe, a nyala o sele, o mo senyetsa nyalano.

10:11
Luka 16:18
12Le mosadi, fa a tlhala monna wa gagwe, a nyalwa ke o sele, o senya nyalano.”

Jesu o tshegofatsa bana

(Math. 19:13-15; Luka 18:15-17)

13Tsatsi lengwe ga tsisiwa bana kwa go ene gore a ba ame; mme barutwa ba kgalemela ba ba ba tsisitseng. 14Ya re Jesu a bona, a gakala, a ba raya a re: “Lesang bana ba tle go nna, lo se ka lwa ba iletsa; gonne puso ya Modimo ke ya ba ba ntseng jalo. 15Ammaaruri ke lo raya ke re: Motho yo o sa tsholeng puso ya Modimo jaaka ngwana, ga a ka ke a tsena mo go yona ka gope.”

10:15
Math. 18:3
16A be a ba diketsa ka mabogo, a ba baya diatla, a ba tshegofatsa.
10:16
Mar. 9:36

Motho yo o humileng. Ka ga go sala Morena morago

(Math. 19:16-30; Luka 18:18-30)

17Ya re a tswela mo tseleng, ga tabogela mongwe kwa go ene, a mo khubamela, a mmotsa a re: “Moruti yo o molemo, nka dirang gore ke tle ke rue bophelo jo bo sa khutleng?”

18Jesu a mo raya a re: “O mpiletsang yo o molemo? Ga go ope yo o molemo, fa e se a le mongwe fela, e bong Modimo. 19Ditaolo o a di itse tse di reng: ‘O se ka wa bolaya; o se ka wa dira boaka; o se ka wa utswa; o se ka wa supa tshupo ya kako; o se ka wa tsietsa; tlotla rraago le mmaago.’ ”

10:19
Ekes. 20:12-17

20Ene a mo raya a re: “Moruti, tsotlhe tse ke di tlhokometse go tloga bonyaneng jwa me.”

21Jesu a mo leba, a mo rata, a mo raya a re: “O tlhoka selo se le sengwe fela; yaa o rekise tsotlhe tse o nang natso, o abele bahumanegi, mme o tla nna le lehumo kwa legodimong, o be o tle, o sikare sefapaano, o ntshale morago.”

10:21
Mar. 8:34
Math. 10:38
22Yoo a swaba ka ntlha ya lefoko leo, a tloga a hutsafetse; gonne o ne a na le dithuo tse dintsi.

23Jesu a šebašeba, a raya barutwa ba gagwe a re: “Kana go thata jang mo go ba ba nang le mahumo go ka tsena mo pusong ya Modimo!”

24Barutwa ba gakgamalela mafoko a gagwe ka letshogo. Jesu a boa a ba raya gape a re: “Banaka, kana go thata jang mo go ba ba ikantseng mahumo go ka tsena mo pusong ya Modimo!

10:24
Pes. 62:11
1 Tim. 6:17
25Go ka nna botlhofo go kammele go tsena ka letshoba la lomao, bogolo go mohumi go tsena mo pusong ya Modimo.”

26Mme ba rerega mo go fetisang, ba raana ba re: “Gona go ka pholosiwa mang?”

27Jesu a ba leba a re: “Mo bathong go a pala, mme e seng mo Modimong; gonne mo Modimong tsotlhe di ka kgonega.”

28Jaanong Petoro a simolola go mo raya a re: “Bona, rona re tlogetse tsotlhe, ra go sala morago.”

29Jesu a re: “Ammaaruri ke lo raya ke re: Ga go na ope yo o tlogetseng ntlo gongwe bomorwa-rraagwe gongwe bokgaitsadie gongwe mmaagwe gongwe rraagwe gongwe bana gongwe masimo ka ntlha ya me le ka ntlha ya Efangele, 30yo jaanong mo sebakeng seno a se kitlang a bona ga lekgolo matlo le bomorwa-rraagwe le bokgaitsadie le bommaagwe le bana le masimo mmogo le dipogiso, le go bona bophelo jo bo sa khutleng mo lefatsheng le le tlang. 31Mme ba bantsi ba e leng ba pele ba tla nna ba morago, le ba e leng ba morago ba tla nna ba pele.”

Polelelopele ya boraro ya dipogo

(Math. 20:17-19; Luka 18:31-34)

32Jaanong ba ne ba le mo tseleng, ba ya kwa Jerusalema; Jesu a bo a ba eteletse pele, mme ba gakgamala, le ba ba mo latetseng ba boifa. Ke fa a tsaya ba ba 12 gape, a ba bolelela tse di tla mo dirafalelang

10:32
Mar. 9:31
33a re: “Bonang, re tlhatlogela kwa Jerusalema; mme Morwa-Motho o tla neelwa baperesiti ba bagolo le Baitsedikwalo, ba tla mo atlholela loso, ba be ba mo neela baheitane. 34Ba tla mo sotla, ba mo kgwela mathe, ba mo seola, ba mmolaya; mme o tla tsoga morago ga malatsi a le mararo.”

Kopo ya bomorwa Sebeteo

(Math. 20:20-28; Luka 22:24-27)

35Jaanong ga tla go ene Jakobo le Johane, bomorwa Sebeteo, ba mo raya ba re: “Moruti, re rata gore o re direle se re tla se go kopang.”

36A ba botsa a re: “Lo rata ka lo direla eng?”

37Ba mo araba ba re: “Re nee gore re tle re nne, mongwe ka fa letsogong le le jang la gago, yo mongwe ka fa go la molema, mo kgalalelong ya gago.”

38Jesu a ba fetola a re: “Ga lo itse se lo se kopang. A lo nonofile go nwa senwelo se ke yang go se nwa, gongwe go kolobediwa ka kolobetso e ke yang go kolobediwa ka yona?”

10:38
Mar. 14:36
Luka 12:50

39Ba mo araba ba re: “Re nonofile.”

Mme Jesu a ba raya a re: “Senwelo se ke se nwang lo tla se nwa, le kolobetso e ke kolobediwang ka yona lo tla kolobediwa ka yona.”

10:39
Dit. 12:2
Tshen. 1:9
40Mme go nna ka fa letsogong le le jang la me le ka fa go la molema ga se ga me go go naya, go tla newa bone ba ba go baakanyeditsweng.

41Ya re ba ba lesome ba utlwa, ba simolola go ngongoregela Jakobo le Johane. 42Jesu a ba ipiletsa, a ba raya a re: “Lo itse gore ba ba kaiwang balaodi ba merafe, ba e busa ka thata, le bagolo ba yona ba a e laola.

10:42
Luka 22:25-27
43Mme go se ka ga nna jalo mo go lona; yo o ratang go nna mogolo mo go lona, a a nne modiredi wa lona;
10:43
Mar. 9:35
44le gona, yo o ratang go nna wa kwa pele mo go lona, a a nne motlhanka wa botlhe. 45Gonne le ene Morwa-Motho ga a tla go direlwa, mme o tsile go direla le go ntsha bophelo jwa gagwe go nna segololo sa ba bantsi.”

Sefofu sa Jerigo

(Math. 20:29-34; Luka 18:35-43)

46Jaanong ba fitlha kwa Jerigo. Mme ya re a tswa mo Jerigo, a na le barutwa ba gagwe le batho ba bantsi, mokopi wa sefofu, e bong Baratimeo, morwa Timeo, a bo a ntse fa tseleng. 47Ya re a utlwa, fa e le Jesu wa Nasaretha, a simolola go goa a re: “Morwa Dafita, Jesu, nkutlwela botlhoko?”

48Ba bantsi ba mo kgalemela ba re, a didimale; mme ene a goa bogolo bogolo a re: “Morwa Dafita, nkutlwele botlhoko!”

49Ke fa Jesu a ema a re: “Mmitseng!” Ba bitsa sefofu, ba se raya ba re: “Namatshega o nanoge; o a go bitsa.”

50Foo a latlha kobo ya gagwe, a supuga, a tla go Jesu.

51Jesu a tswa molomo, a mmotsa a re: “O rata ka go direla eng?” Sefofu sa mo araba sa re: “Rabuni,10:51 Ke go re: Moruti wa me. dira gore ke boe ke bone.”

52Jesu a mo raya a re: “Tsamaya; tumelo ya gago e go fodisitse.”

Ka bonako a boa a bona, a ba a mo sala morago mo tseleng.