Setswana 1970/1987 (TSW70)
6

Jesu o nyadiwa kwa Nasaretha

(Math. 13:54-58; Luka 4:15-30)

61Jesu a tloga teng, a ya kwa motseng wa ga gabo; barutwa ba gagwe ba mo sala morago. 2E rile ka Sabata a simolola go ruta mo senagogeng; mme ba le bantsi, ya re ba utlwa, ba gakgamala ba re: “Yo, dilo tseo o di tsere kae, le botlhale jo o bo neilweng ke jo bo ntseng jang? Kana ditiro tsa thata tse a di dirang ka diatla tsa gagwe di kana kang!

6:2
Joh. 7:15
3A yo ga se ene mmetli, morwa Maria, mogoloa boJakobo le Josefa le Juta le Simone? Le bokgaitsadie a ga ba nne le rona mono?” Ba be ba kgopisega ka ga gagwe.

4Jesu a ba raya a re: “Moporofeti ga a nke a nyatsega gope, fa e se mo lefatsheng la ga gabo le mo lapeng la ga gabo.”

5Mme a palelwa ke go dira tiro ya kgakgamatso teng, fa e se go baya balwetse ba se kae diatla le go ba fodisa. 6A gakgamalela go sa dumeleng ga bone. Jaanong a ralala metsana e e mo tikologong, a ntse a ruta.

Barutwa ba a rongwa

(Math. 10:5-15; Luka 9:1-6)

7Ya baa gona a ipiletsang ba ba 12, a simolola go ba roma ka bobedi le bobedi, a ba naya thata mo meweng e e itshekologileng.

6:7
Luka 10:1
8A ba laela gore ba se ka ba tseela leeto sepe, fa e se tsamma fela; e seng senkgwe, le fa e le kgwatlha, le fa e le madi mo moitlamong. 9Ba rwale ditlhako, mme ba se ka ba apara dikobo di le pedi. 10A ba raya a re: “Gongwe le gongwe kwa lo tsenang mo ntlong teng, lo nne gona go tsamae lo tloge teng. 11Mme gongwe le gongwe kwa lo sa tsholweng teng, ba sa lo utlwe, e re lo tswa teng, lo itlhotlhore lorole lo lo fa tlase ga dinao tsa lona, go nna tshupo mo go bone.”

12Ba bolola, ba rera gore batho ba tlhabologe. 13Ba kgarameletsa medemone e mentsi ntle, ba tshasa balwetse ba bantsi lookwane, ba ba fodisa.

6:13
Jak. 5:14,15

Loso lwa ga Johane Mokolobetsi

(Math. 14:1-12; Luka 3:19,20; 9:7-9)

14Kgosi Herote a utlwa ka ga Jesu; gonne leina la gagwe le ne le itsege. Mme a re: “Johane Mokolobetsi o tsogile mo baswing, ke ka moo dithata di itshupang mo go ene.”

15Ba bangwe ba re: “Ke Elia.” Ba bangwe ba re: “Ke moporofeti jaaka mongwe wa baporofeti.”

16Mme Herote, ya re a utlwa, a re: “Ke ene Johane yo ke mo kgaotseng tlhogo; o tsogile.” 17Herote o ne a romile go tshwara Johane, a mo golega mo ntlong ya kgolegelo ka ntlha ya ga Herodia, mosadi wa ga Filipo morwa-rraagwe; ka gonne o ne a mo nyetse. 18Gonne Johane o ne a reile Herote a re: “Ga o a letlelelwa go nna le mosadi wa ga morwa-rraago.”

6:18
Lef. 18:16

19Mme Herodia a mo tlhoa, a batla go mmolaya, mme a palelwa; 20gonne Herote o ne a boifa Johane, ka a itse gore ke monna yo o siameng, yo o boitshepo; a ba a mo sireletsa. E ne ya re fa a mo utlwa, a akabale thata, mme a rate go mo utlwa.

21E rile go tla letsatsi le le lebanyeng, e leng la botsalo jwa ga Herote, le a direlang dikgosana tsa gagwe le balaodi-ba-sekete le batlotlegi ba Galelea moletlo ka lone, 22morwadia Herodia a tsena, a bina, a kgatlha Herote le ba ba ntseng nae fa dijong. Mme kgosi ya raya morweetsana ya re: “Nkopa se o se ratang, le fa e ka nna eng, ke tla se go naya.” 23A ba a mo ikanela a re: “Se o tla se nkopang ke tla se go naya, le fa e ka nna bontlhanngwe jwa puso ya me.”

6:23
Eset. 5:3,6

24Mosetsana a tswa, a botsa mmaagwe a re: “Nka kopang?”

Ene a re: “Tlhogo ya ga Johane Mokolobetsi.”

25A tsena ka bonako, a itlhaganelela kwa kgosing, a kopa a re: “Ke rata gore o nnee tlhogo ya ga Johane Mokolobetsi e sa le jaanong ka mogopo.”

26Kgosi ya hutsafala thata, mme ka ntlha ya maikano le ka ntlha ya ba ba ntseng nayo fa dijong ya se ka ya rata go gana kopo ya gagwe. 27Kgosi ya akofa ya roma motlhabani, ya laola gore a tsise tlhogo ya gagwe; a ya, a mo kgaola tlhogo mo ntlong ya kgolegelo, 28a e tlisa ka mogopo, a e naya morweetsana, mme morweetsana a e naya mmaagwe. 29Ya re barutwa ba gagwe ba utlwa, ba tla ba tsaya serepa sa gagwe, ba ya go se fitlha mo lebitleng.

Ntsifatso ya ntlha ya dinkgwe

(Math. 14:13-21; Luka 9:10-17; Joh. 6:1-13)

30Jaanong baapostolo ba phuthegela kwa go Jesu, ba mmolelela tsotlhe tse ba di dirileng le tse ba di rutileng.

6:30
Luka 9:10
31Mme a ba raya a re: “Tlaang lona lo le losi, a re yeng kwa felong fa go senya, lo ikhutse go le gonnye.” A re jalo ka gonne go ne go le ba bantsi ba ba tlang le ba ba tlogang, e bile ba se na sebaka, le fa e le sa go ja. 32Ke fa ba tloga ka mokoro, ba ya kwa thoko kwa felong gongwe fa go senya.

33Mme ba bantsi ba ba bona ba tsamaya, ba ba lemoga, ba taboga ka dinao ba tswa kwa metseng yotlhe, ba phuthegela teng, ba ba raka. 34Ya re Jesu a fologa, a ba bona e le bontsi jo bogolo, a ba tlhomogela pelo, ka ba ntse jaaka dinku tse di se nang modisa. A ba a simolola go ba ruta dilo tse dintsi.

6:34
Math. 9:36
35Ya re letsatsi le setse le ngotlegile, barutwa ba gagwe ba ya go ene ba re: “Felo fa ke sekaka, le letsatsi le setse le ngotlegile. 36Ba phatlalatse gore ba ye kwa merakeng le kwa metsaneng tikologong, ba ithekele se ba ka se jang.”

37A ba araba a re: “A ba fiwe ke lona, ba je!”

Ba mo raya ba re: “A ò raya gore re ye go reka dinkgwe tsa diranta di le 20, re tle go ba fa, ba je?”

38A ba raya a re: “Lo na le dinkgwe di le kae? Yaang lo bone!” Ya re ba sena go bona, ba mo raya ba re: “Di tlhano le ditlhapi tse pedi.”

39Jaanong a ba laela gore ba nne botlhe mo bojannye jo botala ka masomo. 40Ba nna fatshe e le ditlhopha tsa ba makgolo le ba masome a matlhano. 41Foo a tsaya dinkgwe tse tlhano le ditlhapi tse pedi, a lelala legodimong, a leboga, a nathoganya dinkgwe, a di neela barutwa gore ba di ba bee pele; le ditlhapi tse pedi a di kgaoganyetsa botlhe.

6:41
Mar. 7:34
42Mme ba ja botlhe, ba kgora, 43ba ba ba sela masadisa, a tlala ditlatla di le 12, le a ditlhapi. 44Ba ba jeleng dinkgwe e ne e le banna ba ba dikete tse tlhano.

Jesu o tsamaya mo godimo ga letsha

(Math. 14:22-36; Joh. 6:15-21)

45Jaanong a akofa a kgola barutwa ba gagwe go palama mokoro le go mo etelela pele kwa moseja kwa Betsaita, ene a sa ntse a phatlalatsa batho. 46Ya re a sena go kgaogana nabo, a ya kwa thabeng go rapela. 47Ya re go le maitsiboa, mokoro wa bo o le fa gare ga letsha, ene a le esi kwa lefatsheng. 48A ba bona ba tshwere bothata ka go tsamaisa mokoro; gonne ba ne ba tlhabaganye le phefo. A tla kwa go bone, e ka ne e le ka tebelo ya bone bosigo, a tsamaya mo godimo ga letsha; a ba a rata go ba feta. 49Ya re ba mmona a tsamaya mo godimo ga letsha, ba itlhoma e le sedimo, mme ba kua. 50Gonne ba ne ba mmona botlhe, ba be ba tshoga.

Mme a akofa a bua nabo, a ba raya a re: “Namatshegang! Ke nna: se boifeng!”

6:50
Mar. 4:39
51A ba a tsena kwa go bone mo mokorong, phefo ya ba ya khutla; mme ba tseana thata thata. 52Gonne ba ne ba sa rutega ka dinkgwe, dipelo tsa bone di ne di thatafetse.

Jesu o fodisa balwetse kwa Genesareta

53Ya re ba sena go tshelela kwa lefatsheng, ba fitlha kwa Genesareta, ba be ba gokelela mokoro. 54Ya re ba fologa mo mokorong, batho ba akofa ba mo lemoga, 55ba taboga le lefatshe leo lotlhe, ba simolola go rwalela balwetse ka malao kwa ba mo utlwelang teng. 56Le gongwe le gongwe kwa a tsenang teng, mo metsaneng gongwe mo metseng gongwe mo merakeng, ba baya balwetse mo patlelong, ba mo rapela gore ba ke ba ame le fa e ka bo e le kola ya seaparo sa gagwe fela, mme botlhe ba ba mo amileng ba fola.

6:56
Mar. 5:27,28

7

Mekgwa ya bagolo le taolo ya Modimo

(Math. 15:1-20)

71Jaanong Bafarisai le bangwe ba Baitsedikwalo ba phuthegela kwa go ene, ba tswa Jerusalema. 2Ya re ba bona gore bangwe ba barutwa ba gagwe ba ja dijo ka diatla tse di sa itshekang, ke go re tse di sa tlhapiwang, ba ba bona molato.

7:2
Luka 11:38

3Gonne Bafarisai le Bajuta botlhe ga ba ke ba ja, ba sa tlhapa diatla sentle, ka ba tshegetsa ngwao ya bagolo. 4E a re fa ba tswa kwa marekelong, ba se ke ba je, fa ba sa itsokotsa diatla. E bile go na le tse dintsi tse dingwe tse ba di amogetseng go di tshegetsa, jaaka go tlhatswa dinwelo le dipitsana le dijana tsa kgotlho le malao.

5Ka moo Bafarisai le Baitsedikwalo ba mmotsa ba re: “Ke go reng, fa barutwa ba gago ba sa tshele ka fa ngwaong ya bagolo, ba ja senkgwe ka diatla tse di sa itshekang?”

6Mme a ba araba a re: “Jesaya o boleletse pele sentle ka ga lona baitimokanyi, jaaka go kwadilwe ga twe:

“ ‘Morafe o, o ntlotla ka melomo,

mme dipelo tsa bone

di kgakala le nna.

7:6
Jes. 29:13

7Mme ba nkobamelela lefela,

ka ba ruta dithuto

tse e leng ditaolo tsa batho fela.’

8“Lo tlogela taolo ya Modimo, lo tlhokomela ngwao ya batho.”

9A ba a ba raya a re: “Lo itse sentle go dirolola taolo ya Modimo, lo tle lo tshegetse ngwao ya lona. 10Gonne Moše o rile: ‘Tlotla rraago le mmaago’; a ba a re: ‘Yo o hutsang rraagwe gongwe mmaagwe o na le go swa.’

7:10
Ekes. 20:12
21:17
11Mme lona lo a re: ‘Fa motho a raya rraagwe gongwe mmaagwe a re: Se o ka bong o thusiwa ke nna ka sona ke Korban,’ ke go re, se abetswe Modimo, 12ga a tlhole a letlelelwa go direla rraagwe gongwe mmaagwe sepe. 13Lo dirolola Lefoko la Modimo ka ngwao ya lona e lo e beileng; le tse dingwe tse dintsi tse di ntseng jalo lo a di dira.”

Ka ga se se itshekololang motho

14Ya re a sena go ipiletsa bontsi gape, a ba raya a re: “Ntheetsang lotlhe, lo tlhaloganye! 15Ga go na sepe se se tswang kwa ntle ga motho, se se ka mo itshekololang ka go tsena mo go ene; tse di tswang mo mothong ke tsona tse di mo itshekololang.

7:15
Dit. 10:14,15
16Fa mongwe a na le ditsebe go utlwa, a a utlwe!”

17E rile a sena go tsena mo ntlong, a tlogetse bontsi, barutwa ba gagwe ba mmotsa ka ga setshwantsho seo. 18A ba raya a re: “A e ntse jaana le lona ga lo na tlhaloganyo? A ga lo lemoge gore sengwe le sengwe se se tsenang mo mothong se tswa kwa ntle, ga se ka ke sa mo itshekolola? 19Gonne ga se tsene mo pelong ya gagwe, se tsena mo mpeng, se be se ye se tswele kwa ntle.” A raya gore dijo tsotlhe di itshekile.

20A boa a re: “Se se tswang mo teng ga motho ke sona se se mo itshekololang. 21Gonne mo teng, mo dipelong tsa batho, go tswa dikakanyo tse di bosula, e bong dikgokafalo le tsa bogodu le dipolao, 22le tsa boikanyologo jwa banyalani le megagaru le tsa bokgopo le bolotsana le boitaolo le lefufa le go kgala le boikgantsho le bosilo. 23Tsotlhe tse di bosula tseo di tswa mo teng, di itshekolola motho.”

Mosadi wa Mokanana

(Math. 15:21-28)

24Jaanong a tloga teng, a ya kwa dinageng tsa Tiro le Sitone. A tsena mo ntlong, a sa rate gore go itse ope, mme a palelwa ke go fitlhega. 25Ka bonako mosadi mongwe, yo morwadie yo monnye o neng a na le mowa o o itshekologileng, ya re a mo utlwela, a tla a wela fa dinaong tsa gagwe. 26Mosadi yoo e ne e le Mogerika, Mosirofenika ka fa botsalong. A mo rapela gore a leleke modemone mo go morwadie. 27Jesu a mo raya a re: “A bana ba kgore pele; gonne ga go gontle go tseela bana senkgwe go se latlhela dintšwanyana.”

28Ene a mo araba a re: “Ee, Morena; le tsona dintšwanyana tse di leng ka fa tlase ga tafole di ja matlhotlhora a bana.”

29Jesu a mo raya a re: “Tsamaya ka ntlha ya lefoko leo; modemone o dule mo go morwadio.”

30Yoo a tloga a ya kwa ntlong ya gagwe, a fitlhela ngwana a letse mo bolaong, le modemone o dule.

Phodiso ya sesusu

(Math. 15:29-31)

31E rile a sena go tswa gape mo dinageng tsa Tiro le Sitone, a fitlha kwa letsheng la Galelea, mo gare ga dinaga tsa Dekapoli.7:31 Ke go re: Metse e e lesome. 32Foo ba tsisa kwa go ene motho wa sesusu yo o gweletlhang; ba mo rapela gore a mmee seatla.

7:32
Mar. 5:23
33Ya re a sena go mo ntsha mo bontsing, a mo isa fa thoko, a tsenya menwana ya gagwe mo ditsebeng tsa gagwe, a kgwa mathe, a ama loleme lwa gagwe
7:33
Mar. 8:23
34a lelala kwa legodimong, a fegelwa, a mo raya a re: “Efatha!” Ke go re: “Kabologa.”
7:34
Mar. 6:41
Joh. 11:41

35Ditsebe tsa gagwe tsa kabologa ka bonako, le thapo ya loleme lwa gagwe ya funologa, a ba a bua sentle. 36Jaanong a ba laela gore ba se ka ba bolelela ope; mme le fa a ba laetse thata, bone ba ya ba bolela bogolo thata.

7:36
Mar. 1:43,45
37Ba gakgamala thata ba re: “O dirile tsotlhe sentle; o utlwisa disusu, o buisa dimumu.”

8

Jesu o jesa dikete tse nne

(Math. 15:32-39)

81Mo malatsing ao ga bo go le batho ba bantsi gape fa go Jesu, mme ba se na se ba ka se jang. A ipiletsa barutwa, a ba raya a re: 2“Ke utlwela batho ba botlhoko, ka gonne jaanong ba setse ba tlhotse le nna malatsi a mararo, mme ga ba na se ba ka se jang. 3Fa nka ba phatlalatsa go ya kwa magaeng a bone ka tlala, ba ka felelwa ke thata mo tseleng; gonne bangwe ba bone ba tswa kgakala.”

4Barutwa ba gagwe ba mo araba ba re: “Dinkgwe di ka tswa kae tse motho o ka kgorisang batho ba ka tsona mono sekakeng?”

5Jesu a ba botsa a re: “Lo na le dinkgwe di le kae?”

Ba re: “Di supa.”

6Jaanong a laela batho gore ba nne fa fatshe, a tsaya dinkgwe tse di supang, a leboga, a di nathoganya, a di neela barutwa ba gagwe, gore ba di ba bee pele; ba di baya batho pele. 7Mme ba bo ba na le ditlhatswana di se kae; ya re a sena go di lebogela, a re le tsona ba di bewe pele. 8Ba ja ba kgora, ba be ba sela masadisa, a tlala ditlatla di supa. 9E ne e ka nna ba ba dikete tse nne; jaanong a ba naya tsela. 10A akofa a palama mokoro le barutwa ba gagwe, a ba a fitlha kwa dinageng tsa Dalemanutha.

Matlhabego a Bafarisai

(Math. 16:1-12)

11Jaanong ga tla Bafarisai, ba simolola go ganetsanya nae, ba batla sesupo mo go ene se se tswang kwa legodimong, mme e le go mo leka. 12Mme a fegelwa thata mo moweng wa gagwe a re: “Losika lo, lo batlelang sesupo? Ammaaruri ke lo raya ke re: Losika lo ga lo kitla lo newa sesupo sepe!”

13A ba tlogela, a boa a palama mokoro, a tshelela kwa moseja.

14Ba bo ba lebetse go tsaya dinkgwe; le mo mokorong ba se na sepe, fa e se senkgwe se le sengwe fela. 15Jesu a ba tlhagisa a re: “Tlhokomelang, lo itise mo matlhabegong a Bafarisai le mo matlhabegong a ga Herote.”

8:15
Luka 12:1
Mar. 3:6

16Ke fa ba akanya mmogo ba re: “Ke ka gonne re se na dinkgwe.”

17Ya re ka Jesu a itse, a ba raya a re: “Lo akanyetsang gore ga lo na dinkgwe? A ga lo ise lo lemoge, le fa e le go tlhaloganya? A dipelo tsa lona di sa ntse di siregile?

8:17
Mar. 6:52
18A ga lo bone, le fa lo na le matlho? A ga lo utlwe, le fa lo na le ditsebe? A ga lo gakologelwe gore 19e rile ke nathoganyetsa ba ba dikete tse tlhano dinkgwe tse tlhano, lwa tsholetsa ditlatla di le kae, di tletse masadisa?”

Ba mo raya ba re: “Di le 12.”

8:19
Mar. 6:41-44

20“Gape e rile ke nathoganyetsa ba ba dikete tse nne dinkgwe tse di supang, lwa tsholetsa ditlatla di le kae, tse di tletseng masadisa?”

Ba mo raya ba re: “Di supa.”

8:20
Mar. 8:6-9

21A ba raya a re: “Mme go ntse jang, fa lo ise lo tlhaloganye?”

Phodiso ya sefofu sa Betsaita

22Jaanong ba fitlha mo Betsaita. Foo batho ba tsisa sefofu kwa go ene, ba mo rapela gore a se ame.

8:22
Mar. 6:56
23A tshwara sefofu seatleng, a se gogela kwa ntle ga motsana, a se kgwela mathe mo matlhong, a se baya diatla, a se botsa a re: “A o bona sengwe?”
8:23
Mar. 7:32,33
Joh. 9:6

24Sa lelala sa re: “Ke bona batho; mme ke ba bona ba tsamaya, e kete ke ditlhare.”

25A boa a se baya diatla gape mo matlhong, sa ba sa leba thata, sa fodisiwa, sa bonela tsotlhe sentle kwa kgakala. 26Jaanong a se romela kwa ntlong ya sona a re: “O se ka wa tsena mo motsaneng le e seng go bolelela ope mo go ona.”

8:26
Mar. 7:36

Boipolelo jwa ga Petoro. Dipogo di bolelelwa pele

(Math. 16:13-23; Luka 9:18-22; Joh. 6:67-69)

27Jesu a tloga foo, a ya kwa metsaneng ya Kaisarea-Filipi, a na le barutwa ba gagwe; a ba botsa mo tseleng a re: “Batho ba re, nna ke mang?”

28Ba mo araba ba re: “Bangwe ba re, o Johane Mokolobetsi; ba bangwe ba re, o Elia; ba bangwe gape ba re, o mongwe wa baporofeti.”

8:28
Mar. 6:15

29A ba botsa gape a re: “Mme lona lo a re, ke mang?”

Petoro a mo araba a re: “O Keresete.”

30Foo a ba laela thata gore ba se ka ba bolelela ope ka ga gagwe.

8:30
Mar. 9:9

Polelelopele ya ntlha ya dipogo

31Jaanong a simolola go ba ruta gore Morwa-Motho o tshwanetse go boga dilo tse dintsi, le go latlhwa ke bagolo ba morafe le baperesiti ba bagolo le Baitsedikwalo, le go bolawa, le go tsoga morago ga malatsi a mararo. 32Lefoko le a le bua ka phuthologo. Ke fa Petoro a mo tseela kwa thoko, a simolola go mo kgalemela. 33Mme Jesu a retologa, a leba barutwa ba gagwe, a kgalemela Petoro a re: “Mpota morago, Satane! Gonne ga ò batle tsa Modimo, ò batla tsa batho.”

Ka ga go sikara Sefapaano

(Math. 16:24-28; Luka 9:23-27)

34Jaanong a ipiletsa batho ba ba leng teng mmogo le barutwa ba gagwe, a ba raya a re: “Fa mongwe a rata go ntshala morago, a a itlogele, a sikare sefapaano sa gagwe, a ntshale morago! 35Gonne yo o ratang go boloka bophelo jwa gagwe o tla latlhegelwa ke jona; mme yo o latlhegelwang ke bophelo jwa gagwe ka ntlha ya me le ka ntlha ya Efangele o tla bo boloka.

8:35
Math. 10:39
36Gonne go ka thusa motho eng, fa a ka bapala lefatshe lotlhe, mme a senyegelwa ke bophelo jwa gagwe jwa nnete? 37Kampo motho o ka ntsha eng go nna segololo sa botshelo jwa gagwe?
8:37
Pes. 49:8,9
38Gonne mongwe le mongwe yo o tlhajwang ke ditlhong ka ntlha ya me le ka ntlha ya mafoko a me mo losikeng loo lwa boikepo le boleo, Morwa-Motho le ene o tla tlhajwa ke ditlhong ka ntlha ya gagwe, mogang a tlang ka kgalalelo ya ga Rraagwe, a na le baengele ba ba boitshepo.”
8:38
Math. 10:33