Setswana 1970/1987 (TSW70)
5

Setsenwa sa Gatara

(Math. 8:28-34; Luka 8:26-40)

51Ba fitlha kwa moseja ga letsha, mo lefatsheng la Bagatara. 2Ya re a tswa mo mokorong, motho yo o nang le mowa o o itshekologileng a akofa a kgatlhana nae, a tswa kwa diphupung, 3yo boago jwa gagwe bo leng mo diphupung; mme go se ope yo o kgonang go mo golega, le fa e le ka keetane; 4gonne o ne a golegwa gantsi ka mefiri ya maoto le dikeetane, mme dikeetane a di kgaole, le mefiri a e komoganye; go ne go se ope yo o nonofileng go mo kgwabofatsa. 5Ka metlha yotlhe, bosigo le motshegare, o ne a nna kwa diphupung le kwa dithabeng, a ntse a goa, a ititaya ka majwe.

6Ya re a bona Jesu a sa le kgakala, a taboga, a mo obamela, 7a ba a goa ka lentswe le legolo a re: “O tsile go ntheng, Jesu, Morwa Modimo o o godimodimo? A Modimo o go kgone gore o se ka wa ntlhokofatsa!”

5:7
Mar. 1:24
8Wa bua jalo, ka gonne Jesu o ne a o reile a re: “Tswaa mo mothong yo, wena mowa o o itshekologileng!”

9Jesu a o botsa a re: “Leina la gago ke mang?”

Wa mo araba wa re: “Leina la me ke ‘Mophato’; gonne re medemone e mentsi.” 10Wa ba wa mo rapela thata gore a se ka a e leleka mo lefatsheng leo.

11Jaanong ga bo go le motlhape o mogolo wa dikolobe teng fa thabeng di fula. 12Medemone yotlhe ya mo rapela ya re: “Re romele kwa dikolobeng gore re tsene mo go tsona.” 13A e letlelela. Jaanong mewa e e itshekologileng ya tswa, ya tsena mo dikolobeng, mme motlhape wa kgokologela ka fa makgotlhong mo letsheng, e ka nna di le 2 000, tsa betwa mo metsing.

14Badisa ba tsona ba tshaba, ba bolela mo motseng le mo nageng. Batho ba tla go bona se se dirafetseng. 15Ba tla kwa go Jesu, ba bona yo o ne a tsenywe ke medemone, a ntse fa fatshe, a apesitswe, a na le tlhaloganyo, e bong ene yo o neng a na le Mophato; mme ba boifa. 16Ba ba bonyeng ba ba bolelela ka fa go dirafaletseng yo o neng a tsenywe ke medemone ka teng le ka ga dikolobe.

17Ba be ba simolola go rapela Jesu gore a tloge mo dinageng tsa bone.

18Ya re a tsena mo mokorong, yo o ne a tsenywe ke medemone a mo rapela gore a nne nae.

19Mme Jesu a se ka a mo letlelela, mme a mo raya a re: “Yaa kwa ntlong ya gago kwa go ba ga eno, o ba bolele dilo tse dikgolo tse Morena a di go diretseng, fa a go utlwela botlhoko.”

20Yoo a ya a simolola go tumisa mo nageng ya Metse-e-e-lesome dilo tse dikgolo, tse Jesu a di mo diretseng; mme botlhe ba gakgamala.

5:20
Mar. 7:31

Morwadia Jairo. Mosadi yo o tshologang madi

(Math. 9:18-26; Luka 8:40-56)

21E rile Jesu a sena go tshelela gape kwa moseja ka mokoro, batho ba bantsi ba phuthegela kwa go ene, a le fa letsheng. 22Jaanong ga tla mongwe wa bagolo ba senagoge yo leina la gagwe e leng Jairo. Ya re a mmona, a wela fa dinaong tsa gagwe, 23a mo rapela thata a re: “Morwadiake yo monnye o gaufi le go swa; a ò ko o tle, o mmee diatla gore a fole, a phele.”

5:23
Mar. 7:32

24A tloga nae, batho ba bantsi ba mo sala morago, ba mo pitlaganya.

25Jaanong mosadi yo o sa leng a bolawa ke madi dinyaga di le 12, 26mme a bogile thata mo dingakeng tse dintsi, a bile a feletswe ke tsotlhe tse a neng a na natso, a sa bona thusego epe, mme bolwetse bo ntse bo atela pele; 27ya re a utlwa ka ga Jesu, a mo tla kwa morago a le mo gare ga batho, a ama seaparo sa gagwe. 28Gonne o ne a dumela gore fa nka ama le fa e le diaparo tsa gagwe fela, ke tla fola.

29Ke fa kelelo ya madi a gagwe e kgala ka bonako, a ikutlwa mo mmeleng, fa a fodisitswe botlhoko jwa gagwe. 30Jesu a akofa a itemoga, fa thata e dule mo go ene; a ba a retologa mo bathong a re: “Ke mang yo o amileng diaparo tsa me?”

5:30
Luka 6:19

31Barutwa ba gagwe ba mo raya ba re: “O a bona, fa bontsi bo go pitlagantse, mme ò a re: ‘Ke mang yo o nkamileng?’ ”

32Jesu a batlisisa go bona yo o dirileng jalo. 33Jaanong mosadi a boifa, a roroma, ka a itse se se mo dirafaletseng, a tla a wela fa pele ga gagwe, a mmolelela boammaaruri jotlhe. 34Jesu a mo raya a re: “Morwadiaka, tumelo ya gago e go thusitse; tsamaya ka kagiso, ò folele ruri botlhoko jwa gago.”

35Ya re a sa ntse a bua, ga tla ba bangwe ba tswa kwa ntlong ya mogolo wa senagoge ba re: “Morwadio o sule; o sa tshwenyetsang Moruti?”

36Ya re Jesu a utlwa lefoko le le buiwang, a raya mogolo wa senagoge a re: “Se boife, dumela fela.” 37A se ka a letlela ope go mo sala morago, fa e se Petoro le Jakobo le Johane, morwa-rraagwe Jakobo. 38Jaanong ba fitlha kwa ntlong ya mogolo wa senagoge; a bona khuduego, le ba ba lelang, ba goa thata. 39Ke fa a tsena, a ba raya a re: “Lo huduegelang, lo lela? Ngwana ga a a swa, o robetse.”

5:39
Joh. 11:11

40Mme ba mo tshega. Ya re a sena go ba ntshetsa botlhe kwa ntle, a tsaya rra-ngwana le mmaagwe, le ba ba nang nae, a ba a tsena kwa ngwana a leng teng. 41A tshwara seatla sa ngwana, a mo raya a re: “Talita khumi!” Fa go fetolwa ke go re: “Mosetsana, ke go raya ke re: Tsoga!”

5:41
Luka 7:14

42Mme ka bonako mosetsana a tsoga, a tsamaya. O ne a na le dinyaga di le 12. Ba akofa ba gakgamala ka kgakgamalo e e fetisang. 43Jesu a ba laela thata gore go se ka ga itse ope; a ba a re, ngwana a fiwe dijo.