Setswana 1970/1987 (TSW70)
4

Setshwantsho sa mojwadi

(Math. 13:1-23; Luka 8:4-15)

41Jaanong a boa a simolola gape go ruta fa letsheng. A phuthegelwa ke batho ba bantsi, mo o bileng a palama mokoro, a nna teng a le mo letsheng, batho botlhe ba le mo lefatsheng fa letsheng. 2A ba ruta dilo tse dintsi ka ditshwantsho. Ya re a ruta, a ba raya a re:

3“Reetsang! Mojwadi o ne a ya go jwala. 4Ya re a ntse a jwala, ditlhaka dingwe tsa wela mo tseleng; dinonyane tsa tla, tsa di ja. 5Tse dingwe tsa wela mo majweng, fa go se nang mmu o montsi teng; tsa akofa tsa tlhaba, ka di tlhoka mmu o o boteng. 6Mme ya re letsatsi le sena go tlhaba, tsa swaba; mme ya re ka di se na medi, tsa omelela. 7Tse dingwe tsa wela mo mitlweng; mme mitlwa ya gola, ya di hupetsa, tsa se ka tsa ungwa. 8Tse dingwe tsa wela mo mmung o o molemo, tsa ungwa di sena go tlhoga le go gola; tsa tsala, tse dingwe ga 30, tse dingwe ga 60, tse dingwe ga 100.”

Jesu o bolelelang ditshwantsho

9A ba a re: “Yo o nang le ditsebe go utlwa, a a utlwe!”

10E rile a le esi, ba ba fa go ene, ba na le ba ba 12, ba mmotsa ka ga setshwantsho se. 11A ba raya a re: “Lona lo neilwe bosaitsiweng jwa puso ya Modimo; mme ba ba kwa ntle bone, tsotlhe di ba dirafalela ka ditshwantsho,

4:11
1 Bakor. 5:12
12gore

“ ‘go bona ba bone,

mme ba se ka ba lemoga,

le go utlwa ba utlwe,

mme ba se ka ba tlhaloganya,

e se re gongwe ba sokologa,

ba itshwarelwa dibe.’ ”

4:12
Jes. 6:9,10

Tlhaloso ya setshwantsho sa mojwadi

13A ba a ba raya a re: “A ga lo tlhaloganye setshwantsho se? Mme ditshwantsho tsotlhe lo tla di lemoga jang? 14Mojwadi o jwala Lefoko. 15Ba ba tshwanang le tsela, kwa Lefoko le jwalwang teng, ke ba: E a re ba utlwa, Satane a akofe a tle, a tlose Lefoko le le jwetsweng go bone. 16Le gona jalo ba go jwalwang mo majweng ke ba e a reng ba utlwile Lefoko, ba akofe ba le tshole ka boitumelo; 17mme ga ba na medi mo go bone, ke ba ba se nang tlhomamo, mme e re fa go tsoga pitlagano gongwe pogiso morago ka ntlha ya Lefoko, ba akofe ba kgopisege. 18Ba bangwe ke ba go jwalwang mo mitlweng; ke ba ba utlwileng Lefoko. 19Mme matshwenyego a metlha eno le tsietso ya lehumo le dikeletso tsa dilo tse dingwe di tsene, di hupetse Lefoko, mme le tlhoke leungo.

4:19
Mar. 10:23,24
20Ba go jwetsweng mo mmung o o molemo ke ba ba utlwang Lefoko, ba le tshole, ba ungwe, bangwe ga 30, ba bangwe ga 60, ba bangwe ga 100.”

Setshwantsho sa lobone

(Luka 8:16-18)

21A ba raya a re: “A lobone lo a tle lo tshujwe gore lo bewe ka fa tlase ga kgamelo, gongwe ka fa tlase ga bolao? A ga ke re, lo bewa mo setlhomong?

4:21
Math. 5:15
22Gonne ga go na sepe se se fitlhegileng se se sa tshwanelang go bonala; le gona ga go a dirafala sepe se subegile se se sa tshwanelang go senoga.
4:22
Math. 10:26
Luka 12:2
23Fa mongwe a na le ditsebe go utlwa, a a utlwe!”

24A ba a ba raya a re: “Tlhokomelang se lo se utlwang! Selekanyo se lo lekanyang ka sona, lo tla lekanyediwa ka sona, lo be lo okelediwa lona ba lo utlwang.

4:24
Math. 7:2
25Gonne yo o tshotseng sengwe o tla okelediwa; mme yo o se nang sepe, le se o nang naso o tla se amogwa.”
4:25
Math. 13:12

Setshwantsho sa peo

26A bua a re: “Puso ya Modimo e ntse jaana, jaaka fa motho a jwala peo mo tshimong. 27Mme a robale, a tsoge, bosigo le motshegare, peo e mele, e gole, ene a sa itse gore jang.

4:27
Jak. 5:7
28Lefatshe le ikungwisa ka losi, pele go tswe mogwang, morago seako, morago mabele a a tletseng mo seakong. 29Mme e re fa mabele a budule, a akofe a tsenye thipa, ka gonne thobo e fitlhile.”

Setshwantsho sa peo ya mmasetete

(Math. 13:31-34; Luka 13:18,19)

30A boa a re: “Re ka tshwantsha puso ya Modimo jang? Gongwe re ka e bapisa ka setshwantsho sefe? 31E tshwana le tlhaka ya peo ya mmasetete, e e a reng e jwalwa mo mmung, e be e le potlana mo dipeong tsotlhe tse di mo lefatsheng. 32Mme fa e jwetswe, e mele, e nne kgolo go feta merogo yotlhe, e ntshe dikala tse dikgolo, mo dinonyane tsa leapi di bileng di ka aga dintlhaga mo go tsona mo moriting.”

33A ba bolelela Lefoko ka ditshwantsho tse dintsi tse di ntseng jalo ka fa ba nonofileng go utlwa ka teng. 34A se ka a bua nabo kwa ntle ga setshwantsho, mme e ne ya re fa ba le bosi, a phuthololele barutwa ba gagwe tsotlhe.

Jesu o didimatsa letsha

(Math. 8:18,23-27; Luka 8:22-25)

35Ya re ka letsatsi leo, go le maitsiboa, a ba raya a re: “A re tsheleleng kwa moseja.” 36Ba phatlalatsa batho, ba tsamaya nae fela a ntse a le mo mokorong. Mme mekoro e mengwe ya mo pata. 37Jaanong ga tsoga matsubutsubu a magolo a phefo, makhubu a metsi a tlolela mo mokorong, mokoro wa ba wa batla go tlala, 38ene a bo a le kwa morago mo mokorong, a robetse mo mosamong. Ba mo tsosa, ba mo raya ba re: “Moruti, a ga o re sepe, fa re nyelela?”

39A tsoga, a kgalemela phefo, a raya letsha a re: “Kgaotsa o didimale!” Phefo ya khutla, ga ba ga nna tidimalo e kgolo. 40A ba raya a re: “Ke eng, fa lo le boi jaana? Ke go reng, fa lo se na tumelo?”

41Bone ba boifa ka poifo e kgolo, ba raana ba re: “Kana yo ke mang, fa phefo le letsha le tsona di mo utlwa?”